Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-Ketx
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Display key values and files

scriptsWD/tags.wd.txt - dated: 09-05-2020 12:37

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.20 2015-10-12 09:00:00|!
  3 | |datetime|%date-year%%date-month%%date-day%%time-hour%%time-minute%00|
  4 | 
  5 | |date|%date-year% %date-month% %date-day%|!
  6 | |time|%time-hour% %time-minute% 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|%Currentsolardescription%|!
  9 | |wdCurIcon|%iconnumber%|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|%uomtemp%|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|%temp%|!
  14 | |tempDelta|%tempchangelasthour%|!
  15 | 
  16 | |tempMinToday|%mintemp%|!
  17 | |tempMinTodayTime|%mintempt%|!
  18 | |tempMinYday|%mintempyest%|!
  19 | |tempMinYdayTime|%mintempyestt%|!
  20 | |tempMinMonth|%mrecordlowtemp%|!
  21 | |tempMinMonthTime|%mrecordlowtempyear% %mrecordlowtempmonth% %mrecordlowtempday%|!
  22 | |tempMinYear|%yrecordlowtemp%|!
  23 | |tempMinYearTime|%yrecordlowtempyear% %yrecordlowtempmonth% %yrecordlowtempday%|!
  24 | |tempMinAll|%recordlowtemp%|!
  25 | |tempMinAllTime|%recordlowtempyear% %recordlowtempmonth% %recordlowtempday%|!
  26 | |tempMinRecordToday|%mintempfortodayfromyourdata%|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|%yearmintempfortodayfromyourdata%|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|%maxtemp%|!
  30 | |tempMaxTodayTime|%maxtempt%|!
  31 | |tempMaxYday|%maxtempyest%|!
  32 | |tempMaxYdayTime|%maxtempyestt%|!
  33 | |tempMaxMonth|%mrecordhightemp%|!
  34 | |tempMaxMonthTime|%mrecordhightempyear% %mrecordhightempmonth% %mrecordhightempday%|!
  35 | |tempMaxYear|%yrecordhightemp%|!
  36 | |tempMaxYearTime|%yrecordhightempyear% %yrecordhightempmonth% %yrecordhightempday%|!
  37 | |tempMaxAll|%recordhightemp%|!
  38 | |tempMaxAllTime|%recordhightempyear% %recordhightempmonth% %recordhightempday%|!
  39 | |tempMaxRecordToday|%maxtempfortodayfromyourdata%|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|%yearmaxtempfortodayfromyourdata%|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|%dew%|!
  43 | |dewpDelta|%dewchangelasthour%|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|%mindew%|!
  46 | |dewpMinTodayTime|%mindewt%|!
  47 | |dewpMinYday|%mindewyest%|!
  48 | |dewpMinYdayTime|%mindewyestt%|!
  49 | |dewpMinMonth|%mrecordlowdew%|!
  50 | |dewpMinMonthTime|%mrecordlowdewyear% %mrecordlowdewmonth% %mrecordlowdewday%|!
  51 | |dewpMinYear|%yrecordlowdew%|!
  52 | |dewpMinYearTime|%yrecordlowdewyear% %yrecordlowdewmonth% %yrecordlowdewday%|!
  53 | |dewpMinAll|%recordlowdew%|!
  54 | |dewpMinAllTime|%recordlowdewyear% %recordlowdewmonth% %recordlowdewday%|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|%maxdew%|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|%maxdewt%|!
  58 | |dewpMaxYday|%maxdewyest%|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|%maxdewyestt%|!
  60 | |dewpMaxMonth|%mrecordhighdew%|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|%mrecordhighdewyear% %mrecordhighdewmonth% %mrecordhighdewday%|!
  62 | |dewpMaxYear|%yrecordhighdew%|!
  63 | |dewpMaxYearTime|%yrecordhighdewyear% %yrecordhighdewmonth% %yrecordhighdewday%|!
  64 | |dewpMaxAll|%recordhighdew%|!
  65 | |dewpMaxAllTime|%recordhighdewyear% %recordhighdewmonth% %recordhighdewday%|!
  66 | 
  67 | |appTemp|%apparenttemp%|!
  68 | |appTempSolar|%apparentsolartemp%|!
  69 | 
  70 | |appTempMinToday|--|
  71 | |appTempMinTodayTime|--|
  72 | |appTempMinYday|--|
  73 | |appTempMinYdayTime|--|
  74 | 
  75 | |appTempMaxToday|--|
  76 | |appTempMaxTodayTime|--|
  77 | |appTempMaxYday|--|
  78 | |appTempMaxYdayTime|--|
  79 | 
  80 | |heatAct|%heati%|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|%maxheat%|!
  84 | |heatMaxTodayTime|%maxheatt%|!
  85 | |heatMaxYday|%maxheatyest%|!
  86 | |heatMaxYdayTime|%maxheatyestt%|!
  87 | |heatMaxMonth|%mrecordhighheatindex%|!
  88 | |heatMaxMonthTime|%mrecordhighheatindexyear% %mrecordhighheatindexmonth% %mrecordhighheatindexday%|!
  89 | |heatMaxYear|%yrecordhighheatindex%|!
  90 | |heatMaxYearTime|%yrecordhighheatindexyear% %yrecordhighheatindexmonth% %yrecordhighheatindexday%|!
  91 | |heatMaxAll|%recordhighheatindex%|!
  92 | |heatMaxAllTime|%recordhighheatindexyear% %recordhighheatindexmonth% %recordhighheatindexday%|!
  93 | 
  94 | |chilAct|%windch%|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|%minwindch%|!
  98 | |chilMinTodayTime|%minwindcht%|!
  99 | |chilMinYday|%minchillyest%|!
 100 | |chilMinYdayTime|%minchillyestt%|!
 101 | |chilMinMonth|%mrecordlowchill%|!
 102 | |chilMinMonthTime|%mrecordlowchillyear% %mrecordlowchillmonth% %mrecordlowchillday%|!
 103 | |chilMinYear|%yrecordlowchill%|!
 104 | |chilMinYearTime|%yrecordlowchillyear% %yrecordlowchillmonth% %yrecordlowchillday%|!
 105 | |chilMinAll|%recordlowchill%|!
 106 | |chilMinAllTime|%recordlowchillyear% %recordlowchillmonth% %recordlowchillday%|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|%maxwindchill%|!
 109 | |chilMaxTodayTime|%maxwindchillt%|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|%indoortemp%|!
 112 | |tempActExtra1|%generalextratemp1%|!
 113 | |tempActExtra2|%generalextratemp2%|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|%humidexcelsius%|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|%todayhihumidex%|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|%daysTmax>30C%|!
 121 | |daysHigh|%daysTmax>25C%|!
 122 | |daysLow|%daysTmin<0C%|!
 123 | |daysXLow|%daysTmin<-15C%|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|%uombaro%|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|%baro%|!
 128 | |baroDelta|%trend%|!
 129 | |baroTrend|%trend%|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|%lowbaro%|!
 132 | |baroMinTodayTime|%lowbarot%|!
 133 | |baroMinYday|%minbaroyest%|!
 134 | |baroMinYdayTime|%minbaroyestt%|!
 135 | |baroMinMonth|%mrecordlowbaro%|!
 136 | |baroMinMonthTime|%mrecordlowbaroyear% %mrecordlowbaromonth% %mrecordlowbaroday%|!
 137 | |baroMinYear|%yrecordlowbaro%|!
 138 | |baroMinYearTime|%yrecordlowbaroyear% %yrecordlowbaromonth% %yrecordlowbaroday%|!
 139 | |baroMinAll|%recordlowbaro%|!
 140 | |baroMinAllTime|%recordlowbaroyear% %recordlowbaromonth% %recordlowbaroday%|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|%highbaro%|!
 143 | |baroMaxTodayTime|%highbarot%|!
 144 | |baroMaxYday|%maxbaroyest%|!
 145 | |baroMaxYdayTime|%maxbaroyestt%|!
 146 | |baroMaxMonth|%mrecordhighbaro%|!
 147 | |baroMaxMonthTime|%mrecordhighbaroyear% %mrecordhighbaromonth% %mrecordhighbaroday%|!
 148 | |baroMaxYear|%yrecordhighbaro%|!
 149 | |baroMaxYearTime|%yrecordhighbaroyear% %yrecordhighbaromonth% %yrecordhighbaroday%|!
 150 | |baroMaxAll|%recordhighbaro%|!
 151 | |baroMaxAllTime|%recordhighbaroyear% %recordhighbaromonth% %recordhighbaroday%|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|%hum%|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|%humchangelasthour%|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|%lowhum%|!
 159 | |humiMinTodayTime|%lowhumt%|! 
 160 | |humiMinYday|%minhumyest%|!
 161 | |humiMinYdayTime|%minhumyestt%|!
 162 | |humiMinMonth|%mrecordlowhum%|!
 163 | |humiMinMonthTime|%mrecordlowhumyear% %mrecordlowhummonth% %mrecordlowhumday%|!
 164 | |humiMinYear|%yrecordlowhum%|!
 165 | |humiMinYearTime|%yrecordlowhumyear% %yrecordlowhummonth% %yrecordlowhumday%|!
 166 | |humiMinAll|%recordlowhum%|!
 167 | |humiMinAllTime|%recordlowhumyear% %recordlowhummonth% %recordlowhumday%|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|%highhum%|!
 170 | |humiMaxTodayTime|%highhumt%|!
 171 | |humiMaxYday|%maxhumyest%|!
 172 | |humiMaxYdayTime|%maxhumyestt%|!
 173 | |humiMaxMonth|%mrecordhighhum%|!
 174 | |humiMaxMonthTime|%mrecordhighhumyear% %mrecordhighhummonth% %mrecordhighhumday%|!
 175 | |humiMaxYear|%yrecordhighhum%|!
 176 | |humiMaxYearTime|%yrecordhighhumyear% %yrecordhighhummonth% %yrecordhighhumday%|!
 177 | |humiMaxAll|%recordhighhum%|!
 178 | |humiMaxAllTime|%recordhighhumyear% %recordhighhummonth% %recordhighhumday%|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|%indoorhum%|!
 181 | |humiActExtra1|%generalextrahum1%|!
 182 | |humiActExtra2|%generalextrahum2%|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|%uomrain%|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|%currentrainrate%|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|%maxrainrate%|!
 189 | |rainRateMaxYday|%maxrainrateyest%|!
 190 | 
 191 | |lastRained|%dateoflastrainalways% %timeoflastrainalways%|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|%hourrn%|!
 194 | |rainHourMaxToday|%maxhourrn%|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday|%dayrn%|!
 198 | |rainYday|%ystdyrain%|!
 199 | |rainWeek|%raincurrentweek%|!
 200 | |rainMonth|%monthrn%|!
 201 | |rainYear|%yearrn%|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|%dayswithrain%|!
 210 | |rainDayYear|%dayswithrainyear%|!
 211 | |rainDaysWithNo|%dayswithnorain%|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|%VPet%|!
 214 | |etYday|%yesterdaydaviset%|!
 215 | |etMonth|%VPetmonth%|!
 216 | |etYear|%VPetyear%|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|%uomwind%|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|%avgspd%|!
 221 | |gustAct|%gstspd%|!
 222 | |gustMaxHour|%maxgsthr%|!
 223 | |windActDsc|%dirlabel%|!
 224 | |windActDir|%dirdeg%|! 
 225 | 
 226 | |windBeafort|%beaufortnum%|!
 227 | 
 228 | |windAvgDir|%avdir10minute%|!
 229 | 
 230 | |gustMaxToday|%maxgst%|!
 231 | |gustMaxTodayTime|%maxgstt%|!
 232 | |gustMaxYday|%maxgustyestnodir%|!
 233 | |gustMaxYTime|%maxgustyestt%|!
 234 | |gustMaxMonth|%mrecordwindgust%|!
 235 | |gustMaxMonthTime|%mrecordhighgustyear% %mrecordhighgustmonth% %mrecordhighgustday%|!
 236 | |gustMaxYear|%yrecordwindgust%|!
 237 | |gustMaxYearTime|%yrecordhighgustyear% %yrecordhighgustmonth% %yrecordhighgustday%|!
 238 | |gustMaxAll|%recordwindgust%|!
 239 | |gustMaxAllTime|%recordhighgustyear% %recordhighgustmonth% %recordhighgustday%|!
 240 | 
 241 | |fromdistance|%uomdistance%|!
 242 | |windrunToday|%windruntoday%|!
 243 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 244 | |uvAct|%VPuv%|!
 245 | 
 246 | |uvMaxToday|%highuv%|!
 247 | |uvMaxTodayTime|%highuvtime%|!
 248 | |uvMaxYday|%highuvyest%|!
 249 | |uvMaxYdayTime|%highuvyesttime%|!
 250 | |uvMaxMonth|%mrecordhighuv%|!
 251 | |uvMaxMonthTime|%mrecordhighuvyear% %mrecordhighuvmonth% %mrecordhighuvday%|!
 252 | |uvMaxYear|%yrecordhighuv%|!
 253 | |uvMaxYearTime|%yrecordhighuvyear% %yrecordhighuvmonth% %yrecordhighuvday%|!
 254 | |uvMaxAll|%recordhighuv%|!
 255 | |uvMaxAllTime|%recordhighuvyear% %recordhighuvmonth% %recordhighuvday%|!
 256 | 
 257 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 258 | |solarAct|%VPsolar%|!
 259 | |solarActPerc|%currentsolarpctplain%|! 
 260 | 
 261 | |solarMaxToday|%highsolar%|!
 262 | |solarMaxTodayTime|%highsolartime%|!
 263 | |solarMaxYday|%highsolaryest%|!
 264 | |solarMaxYdayTime|%highsolaryesttime%|!
 265 | |solarMaxMonth|%mrecordhighsolar%|!
 266 | |solarMaxMonthTime|%mrecordhighsolaryear% %mrecordhighsolarmonth% %mrecordhighsolarday%|!
 267 | |solarMaxYear|%yrecordhighsolar%|!
 268 | |solarMaxYearTime|%yrecordhighsolaryear% %yrecordhighsolarmonth% %yrecordhighsolarday%|!
 269 | |solarMaxAll|%recordhighsolar%|!
 270 | |solarMaxAllTime|%recordhighsolaryear% %recordhighsolarmonth% %recordhighsolarday%|!
 271 | 
 272 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 273 | |fromheight|ft|!
 274 | |cloudHeight|%cloudheightfeet%|!
 275 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 276 | |fcstTxt|%vpforecasttext%|!
 277 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 278 | |moonrise|%moonrise%|!
 279 | |moonset|%moonset%|!
 280 | |lunarPhasePerc|%moonphase%|!
 281 | |lunarAge|%moonage%|!
 282 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 283 | |wsVersion|%wdversion%|!
 284 | |wsBuild|%wdbuild%|!
 285 | |wsHardware|          ?|!
 286 | |wsUptime|%windowsuptime%|!
 287 | |-------------------------------------- soil
 288 | |soilTempAct|%soiltemp%#%VPsoiltemp2%#%VPsoiltemp3%#%VPsoiltemp4%|!
 289 | |soilTempMaxToday|%maxsoiltemp%#%hiVPsoiltemp2%#%hiVPsoiltemp3%#%hiVPsoiltemp4%|!
 290 | |soilTempMaxMonth|%mrecordhighsoil%#%mrecordhighsoil2%#%mrecordhighsoil3%#%mrecordhighsoil4%|!
 291 | |soilTempMaxMonthTime|%mrecordhighsoilyear% %mrecordhighsoilmonth% %mrecordhighsoilday%#%mrecordhighsoilyear2% %mrecordhighsoilmonth2% %mrecordhighsoilday2%#%mrecordhighsoilyear3% %mrecordhighsoilmonth3% %mrecordhighsoilday3%#%mrecordhighsoilyear4% %mrecordhighsoilmonth4% %mrecordhighsoilday4%|
 292 | |soilTempMaxYear|%yrecordhighsoil%#%yrecordhighsoil2%#%yrecordhighsoil3%#%yrecordhighsoil4%|!
 293 | |soilTempMaxYearTime|%yrecordhighsoilyear% %yrecordhighsoilmonth% %yrecordhighsoilday%#%yrecordhighsoilyear2% %yrecordhighsoilmonth2% %yrecordhighsoilday2%#%yrecordhighsoilyear3% %yrecordhighsoilmonth3% %yrecordhighsoilday3%#%yrecordhighsoilyear4% %yrecordhighsoilmonth4% %yrecordhighsoilday4%|
 294 | |soilTempMaxAll|%recordhighsoil%#%recordhighsoil2%#%recordhighsoil3%#%recordhighsoil4%|!
 295 | |soilTempMaxAllTime|%recordhighsoilyear% %recordhighsoilmonth% %recordhighsoilday%#%recordhighsoilyear2% %recordhighsoilmonth2% %recordhighsoilday2%#%recordhighsoilyear3% %recordhighsoilmonth3% %recordhighsoilday3%#%recordhighsoilyear4% %recordhighsoilmonth4% %recordhighsoilday4%|
 296 | |soilTempMinToday|%minsoiltemp%#%loVPsoiltemp2%#%loVPsoiltemp3%#%loVPsoiltemp4%|!
 297 | |soilTempMinMonth|%mrecordlowsoil%#%mrecordlowsoil2%#%mrecordlowsoil3%#%mrecordlowsoil4%|!
 298 | |soilTempMinMonthTime|%mrecordlowsoilyear% %mrecordlowsoilmonth% %mrecordlowsoilday%#%mrecordlowsoilyear2% %mrecordlowsoilmonth2% %mrecordlowsoilday2%#%mrecordlowsoilyear3% %mrecordlowsoilmonth3% %mrecordlowsoilday3%#%mrecordlowsoilyear4% %mrecordlowsoilmonth4% %mrecordlowsoilday4%|!
 299 | |soilTempMinYear|%yrecordlowsoil%#%yrecordlowsoil2%#%yrecordlowsoil3%#%yrecordlowsoil4%|!
 300 | |soilTempMinYearTime|%yrecordlowsoilyear% %yrecordlowsoilmonth% %yrecordlowsoilday%#%yrecordlowsoilyear2% %yrecordlowsoilmonth2% %yrecordlowsoilday2%#%yrecordlowsoilyear3% %yrecordlowsoilmonth3% %yrecordlowsoilday3%#%yrecordlowsoilyear4% %yrecordlowsoilmonth4% %yrecordlowsoilday4%|!
 301 | |soilTempMinAll|%recordlowsoil%#%recordlowsoil2%#%recordlowsoil3%#%recordlowsoil4%|!
 302 | |soilTempMinAllTime|%recordlowsoilyear% %recordlowsoilmonth% %recordlowsoilday%#%recordlowsoilyear2% %recordlowsoilmonth2% %recordlowsoilday2%#%recordlowsoilyear3% %recordlowsoilmonth3% %recordlowsoilday3%#%recordlowsoilyear4% %recordlowsoilmonth4% %recordlowsoilday4%|!
 303 | 
 304 | |soilMoistAct|%VPsoilmoisture%#%VPsoilmoisture2%#%VPsoilmoisture3%#%VPsoilmoisture4%|!
 305 | |soilMoistMaxToday|%hiVPsoilmoisture%#%hiVPsoilmoisture2%#%hiVPsoilmoisture3%#%hiVPsoilmoisture4%|!
 306 | |soilMoistMaxMonth|%mrecordhighsoilmoist%#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxMonthTime|%mrecordhighsoilmoistyear% %mrecordhighsoilmoistmonth% %mrecordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYear|%yrecordhighsoilmoist%#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxYearTime|%yrecordhighsoilmoistyear% %yrecordhighsoilmoistmonth% %yrecordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAll|%recordhighsoilmoist%#--#--#--|!
 311 | |soilMoistMaxAllTime|%recordhighsoilmoistyear% %recordhighsoilmoistmonth% %recordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
 312 | 
 313 | |soilMoistMinToday|%loVPsoilmoisture%#%loVPsoilmoisture2%#%loVPsoilmoisture3%#%loVPsoilmoisture4%|!
 314 | 
 315 | |leafTempAct|-- --|!
 316 | |leafWetAct|%VPleaf%#%VPleaf2%|!
 317 | |leafWetMaxToday|%hiVPleaf%#%hiVPleaf2%|!
 318 | |leafWetMinToday|%loVPleaf%#%loVPleaf2%|!
 319 | |-------------------------------------- trends %temp0minuteago%
 320 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 321 | |tempArray|%temp%#%temp5minuteago%#%temp10minuteago%#%temp15minuteago%#%temp20minuteago%#%temp30minuteago%#%temp45minuteago%#%temp60minuteago%#%temp75minuteago%#%temp90minuteago%#%temp105minuteago%#%temp120minuteago% |!
 322 | |windArray|%avgspd%#%wind5minuteago%#%wind10minuteago%#%wind15minuteago%#%wind20minuteago%#%wind30minuteago%#%wind45minuteago%#%wind60minuteago%#%wind75minuteago%#%wind90minuteago%#%wind105minuteago%#%wind120minuteago% |!
 323 | |gustArray|%gstspd%#%gust5minuteago%#%gust10minuteago%#%gust15minuteago%#%gust20minuteago%#%gust30minuteago%#%gust45minuteago%#%gust60minuteago%#%gust75minuteago%#%gust90minuteago%#%gust105minuteago%#%gust120minuteago% |!
 324 | |wdirArray|%dirlabel%#%dir5minuteago%#%dir10minuteago%#%dir15minuteago%#%dir20minuteago%#%dir30minuteago%#%dir45minuteago%#%dir60minuteago%#%dir75minuteago%#%dir90minuteago%#%dir105minuteago%#%dir120minuteago% |!
 325 | |humiArray|%hum%#%hum5minuteago%#%hum10minuteago%#%hum15minuteago%#%hum20minuteago%#%hum30minuteago%#%hum45minuteago%#%hum60minuteago%#%hum75minuteago%#%hum90minuteago%#%hum105minuteago%#%hum120minuteago% |!
 326 | |baroArray|%baro%#%baro5minuteago%#%baro10minuteago%#%baro15minuteago%#%baro20minuteago%#%baro30minuteago%#%baro45minuteago%#%baro60minuteago%#%baro75minuteago%#%baro90minuteago%#%baro105minuteago%#%baro120minuteago% |!
 327 | |rainArray|%dayrn%#%rain5minuteago%#%rain10minuteago%#%rain15minuteago%#%rain20minuteago%#%rain30minuteago%#%rain45minuteago%#%rain60minuteago%#%rain75minuteago%#%rain90minuteago%#%rain105minuteago%#%rain120minuteago% |!
 328 | |solarArray|%VPsolar%#%VPsolar5minuteago%#%VPsolar10minuteago%#%VPsolar15minuteago%#%VPsolar20minuteago%#%VPsolar30minuteago%#%VPsolar45minuteago%#%VPsolar60minuteago%#%VPsolar75minuteago%#%VPsolar90minuteago%#%VPsolar105minuteago%#%VPsolar120minuteago% |!
 329 | |uvArray|%VPuv%#%VPuv5minuteago%#%VPuv10minuteago%#%VPuv15minuteago%#%VPuv20minuteago%#%VPuv30minuteago%#%VPuv45minuteago%#%VPuv60minuteago%#%VPuv75minuteago%#%VPuv90minuteago%#%VPuv105minuteago%#%VPuv120minuteago% |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu