Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-Ketx
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Display key values and files

../uploadWD/tagsWD.txt - dated: 27-11-2020 19:34

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.20 2015-10-12 09:00:00|!
  3 | |datetime|20201127193400|
  4 | 
  5 | |date|2020 11 27|!
  6 | |time|19 34 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|Night Time/Dry/Clear|!
  9 | |wdCurIcon|1|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|13.9C|!
  14 | |tempDelta|-1.2|!
  15 | 
  16 | |tempMinToday|10.4C|!
  17 | |tempMinTodayTime|06:21|!
  18 | |tempMinYday|9.3 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|01:32|!
  20 | |tempMinMonth|9.3|!
  21 | |tempMinMonthTime|2020 11 26|!
  22 | |tempMinYear|9.3|!
  23 | |tempMinYearTime|2020 11 26|!
  24 | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|7.7|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|2013|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|20.5C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|15:54|!
  31 | |tempMaxYday|20.6 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|15:24|!
  33 | |tempMaxMonth|21.4|!
  34 | |tempMaxMonthTime|2020 11 17|!
  35 | |tempMaxYear|21.4|!
  36 | |tempMaxYearTime|2020 11 17|!
  37 | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|19.7|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|2019|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|5.8C|!
  43 | |dewpDelta|+0.2|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|0.9 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|00:51|!
  47 | |dewpMinYday|-0.2 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|16:20|!
  49 | |dewpMinMonth|-0.2|!
  50 | |dewpMinMonthTime|2020 11 26|!
  51 | |dewpMinYear|-0.2|!
  52 | |dewpMinYearTime|2020 11 26|!
  53 | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|6.6 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|17:28|!
  58 | |dewpMaxYday|4.0 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|10:24|!
  60 | |dewpMaxMonth|13.5|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|2020 11 18|!
  62 | |dewpMaxYear|13.5|!
  63 | |dewpMaxYearTime|2020 11 18|!
  64 | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|13.6|!
  68 | |appTempSolar|13.6|!
  69 | 
  70 | |appTempMinToday|--|
  71 | |appTempMinTodayTime|--|
  72 | |appTempMinYday|--|
  73 | |appTempMinYdayTime|--|
  74 | 
  75 | |appTempMaxToday|--|
  76 | |appTempMaxTodayTime|--|
  77 | |appTempMaxYday|--|
  78 | |appTempMaxYdayTime|--|
  79 | 
  80 | |heatAct|14.0C|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|20.5 C|!
  84 | |heatMaxTodayTime|15:54|!
  85 | |heatMaxYday|20.6 C|!
  86 | |heatMaxYdayTime|15:24|!
  87 | |heatMaxMonth|21.4|!
  88 | |heatMaxMonthTime|2020 11 17|!
  89 | |heatMaxYear|21.4|!
  90 | |heatMaxYearTime|2020 11 17|!
  91 | |heatMaxAll|46.9|!
  92 | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  93 | 
  94 | |chilAct|13.9C|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|10.1 C|!
  98 | |chilMinTodayTime|07:30|!
  99 | |chilMinYday|9.3 C|!
 100 | |chilMinYdayTime|01:32|!
 101 | |chilMinMonth|9.3|!
 102 | |chilMinMonthTime|2020 11 26|!
 103 | |chilMinYear|9.3|!
 104 | |chilMinYearTime|2020 11 26|!
 105 | |chilMinAll|-2.2|!
 106 | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|20.5 C|!
 109 | |chilMaxTodayTime|15:54|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|16.8|!
 112 | |tempActExtra1|-100.0|!
 113 | |tempActExtra2|255.0|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|13.5C|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|19.6|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|0|!
 121 | |daysHigh|0|!
 122 | |daysLow|0|!
 123 | |daysXLow|0|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|1021.3 hPa|!
 128 | |baroDelta|+0.2hPa/hr|!
 129 | |baroTrend|+0.2hPa/hr|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|1019.6 hPa|!
 132 | |baroMinTodayTime|15:12|!
 133 | |baroMinYday|1019.1 hPa|!
 134 | |baroMinYdayTime|16:05|!
 135 | |baroMinMonth|1013.1|!
 136 | |baroMinMonthTime|2020 11 20|!
 137 | |baroMinYear|1013.1|!
 138 | |baroMinYearTime|2020 11 20|!
 139 | |baroMinAll|975.0|!
 140 | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|1021.8 hPa|!
 143 | |baroMaxTodayTime|08:34|!
 144 | |baroMaxYday|1022.3 hPa|!
 145 | |baroMaxYdayTime|10:04|!
 146 | |baroMaxMonth|1026.4|!
 147 | |baroMaxMonthTime|2020 11 23|!
 148 | |baroMaxYear|1026.4|!
 149 | |baroMaxYearTime|2020 11 23|!
 150 | |baroMaxAll|1043.4|!
 151 | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|58|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|+5|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|30|!
 159 | |humiMinTodayTime|12:08|! 
 160 | |humiMinYday|27|!
 161 | |humiMinYdayTime|14:42|!
 162 | |humiMinMonth|27|!
 163 | |humiMinMonthTime|2020 11 26|!
 164 | |humiMinYear|27|!
 165 | |humiMinYearTime|2020 11 26|!
 166 | |humiMinAll|5|!
 167 | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|59|!
 170 | |humiMaxTodayTime|19:32|!
 171 | |humiMaxYday|58|!
 172 | |humiMaxYdayTime|01:29|!
 173 | |humiMaxMonth|77|!
 174 | |humiMaxMonthTime|2020 11 24|!
 175 | |humiMaxYear|77|!
 176 | |humiMaxYearTime|2020 11 24|!
 177 | |humiMaxAll|100|!
 178 | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|63|!
 181 | |humiActExtra1|-100|!
 182 | |humiActExtra2|-100|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|0.0|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|0.0|!
 189 | |rainRateMaxYday|0.0|!
 190 | 
 191 | |lastRained|5/1/2019 02:45|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|0.0|!
 194 | |rainHourMaxToday|0.0|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday| 0.0 mm|!
 198 | |rainYday|0.0 mm|!
 199 | |rainWeek|0.0|!
 200 | |rainMonth|20.1 mm|!
 201 | |rainYear|20.1 mm|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|0|!
 210 | |rainDayYear|47|!
 211 | |rainDaysWithNo|9|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|2.3|!
 214 | |etYday|0.0|!
 215 | |etMonth|19.7|!
 216 | |etYear|1292.3|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|0.0 km/h|!
 221 | |gustAct|0.0 km/h|!
 222 | |gustMaxHour|6.4 kmh ESE|!
 223 | |windActDsc|ESE|!
 224 | |windActDir|122 |! 
 225 | 
 226 | |windBeafort|0|!
 227 | 
 228 | |windAvgDir|122|!
 229 | 
 230 | |gustMaxToday|11.3 km/h|!
 231 | |gustMaxTodayTime|14:07|!
 232 | |gustMaxYday|19.3|!
 233 | |gustMaxYTime|16:19|!
 234 | |gustMaxMonth|37.0|!
 235 | |gustMaxMonthTime|2020 11 22|!
 236 | |gustMaxYear|37.0|!
 237 | |gustMaxYearTime|2020 11 22|!
 238 | |gustMaxAll|88.8|!
 239 | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 240 | 
 241 | |fromdistance|km|!
 242 | |windrunToday|46.74|!
 243 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 244 | |uvAct|0.0|!
 245 | 
 246 | |uvMaxToday|1.9|!
 247 | |uvMaxTodayTime|12:00|!
 248 | |uvMaxYday|1.8|!
 249 | |uvMaxYdayTime|11:54|!
 250 | |uvMaxMonth|2.3|!
 251 | |uvMaxMonthTime|2020 11 22|!
 252 | |uvMaxYear|2.3|!
 253 | |uvMaxYearTime|2020 11 22|!
 254 | |uvMaxAll|9.5|!
 255 | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 256 | 
 257 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 258 | |solarAct|0|!
 259 | |solarActPerc|0|! 
 260 | 
 261 | |solarMaxToday|478|!
 262 | |solarMaxTodayTime|12:08|!
 263 | |solarMaxYday|478.0|!
 264 | |solarMaxYdayTime|12:25|!
 265 | |solarMaxMonth|726.0|!
 266 | |solarMaxMonthTime|2020 11 22|!
 267 | |solarMaxYear|726.0|!
 268 | |solarMaxYearTime|2020 11 22|!
 269 | |solarMaxAll|1339.0|!
 270 | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 271 | 
 272 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 273 | |fromheight|ft|!
 274 | |cloudHeight|3536|!
 275 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 276 | |fcstTxt|increasing clouds with little temp change, precipitation possible within 24 to 48 hrs.|!
 277 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 278 | |moonrise|15:49|!
 279 | |moonset|04:20|!
 280 | |lunarPhasePerc|94%|!
 281 | |lunarAge|Moon age: 12 days,9 hours,3 minutes,94%|!
 282 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 283 | |wsVersion|10.37S|!
 284 | |wsBuild|120|!
 285 | |wsHardware|          ?|!
 286 | |wsUptime|5 Days 21 Hours 21 Minutes 40 Seconds|!
 287 | |-------------------------------------- soil
 288 | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 289 | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 291 | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 292 | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 293 | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 294 | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 295 | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 296 | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 298 | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 299 | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 300 | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 301 | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 302 | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 303 | 
 304 | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 305 | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 306 | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxMonthTime|2019 1 1#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxYearTime|2019 1 1#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 311 | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 312 | 
 313 | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 314 | 
 315 | |leafTempAct|-- --|!
 316 | |leafWetAct| 0# 0|!
 317 | |leafWetMaxToday|-100#-100|!
 318 | |leafWetMinToday|100#100|!
 319 | |-------------------------------------- trends 14.0
 320 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 321 | |tempArray|13.9C#14.1#14.3#14.4#14.5#14.7#14.9#15.2#15.3#15.7#16.1#16.6 |!
 322 | |windArray|0.0 km/h#0.0#0.0#0.0#0.0#1.9#3.7#1.9#3.7#5.6#3.7#3.7 |!
 323 | |gustArray|0.0 km/h#1.9#3.7#0.0#0.0#1.9#3.7#3.7#7.4#9.3#5.6#5.6 |!
 324 | |wdirArray|ESE#ESE#ESE#ESE#ESE#ESE#ESE#ESE# SE#ESE#ESE#ESE |!
 325 | |humiArray|58#58#57#57#57#56#55#54#53#52#52#51 |!
 326 | |baroArray|1021.3 hPa#1021.2#1021.2#1021.2#1021.1#1021.1#1021.0#1021.0#1020.8#1020.7#1020.6#1020.5 |!
 327 | |rainArray| 0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
 328 | |solarArray|0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0 |!
 329 | |uvArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu