Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-Ketx
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Display key values and files

scriptsWD/tags.wd.txt compared to ../uploadWD/tagsWD.txt - dated: 17-06-2021 22:48

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!
  2 | |version|3.20 2015-10-12 09:00:00|!
  3 | |datetime|%date-year%%date-month%%date-day%%time-hour%%time-minute%00|
   | |datetime|20210617224800|
  4 | 
  5 | |date|%date-year% %date-month% %date-day%|!
   | |date|2021 06 17|!
  6 | |time|%time-hour% %time-minute% 00|!
   | |time|22 48 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|%Currentsolardescription%|!
   | |wdCurCond|Night Time/Dry/A few clouds |!
  9 | |wdCurIcon|%iconnumber%|!
   | |wdCurIcon|1|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|%uomtemp%|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
   | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|%temp%|!
   | |tempAct|23.1C|!
  14 | |tempDelta|%tempchangelasthour%|!
   | |tempDelta|-1.1|!
  15 | 
  16 | |tempMinToday|%mintemp%|!
   | |tempMinToday|18.6C|!
  17 | |tempMinTodayTime|%mintempt%|!
   | |tempMinTodayTime|05:20|!
  18 | |tempMinYday|%mintempyest%|!
   | |tempMinYday|18.2 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|%mintempyestt%|!
   | |tempMinYdayTime|06:12|!
  20 | |tempMinMonth|%mrecordlowtemp%|!
   | |tempMinMonth|14.9|!
  21 | |tempMinMonthTime|%mrecordlowtempyear% %mrecordlowtempmonth% %mrecordlowtempday%|!
   | |tempMinMonthTime|2021 6 2|!
  22 | |tempMinYear|%yrecordlowtemp%|!
   | |tempMinYear|2.1|!
  23 | |tempMinYearTime|%yrecordlowtempyear% %yrecordlowtempmonth% %yrecordlowtempday%|!
   | |tempMinYearTime|2021 2 17|!
  24 | |tempMinAll|%recordlowtemp%|!
   | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|%recordlowtempyear% %recordlowtempmonth% %recordlowtempday%|!
   | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|%mintempfortodayfromyourdata%|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
   | |tempMinRecordToday|19.3|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|%yearmintempfortodayfromyourdata%|!   # The year the above reading was reached
   | |tempMinRecordTodayYear|2020|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|%maxtemp%|!
   | |tempMaxToday|27.4C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|%maxtempt%|!
   | |tempMaxTodayTime|15:58|!
  31 | |tempMaxYday|%maxtempyest%|!
   | |tempMaxYday|26.7 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|%maxtempyestt%|!
   | |tempMaxYdayTime|17:45|!
  33 | |tempMaxMonth|%mrecordhightemp%|!
   | |tempMaxMonth|29.4|!
  34 | |tempMaxMonthTime|%mrecordhightempyear% %mrecordhightempmonth% %mrecordhightempday%|!
   | |tempMaxMonthTime|2021 6 7|!
  35 | |tempMaxYear|%yrecordhightemp%|!
   | |tempMaxYear|33.4|!
  36 | |tempMaxYearTime|%yrecordhightempyear% %yrecordhightempmonth% %yrecordhightempday%|!
   | |tempMaxYearTime|2021 5 25|!
  37 | |tempMaxAll|%recordhightemp%|!
   | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|%recordhightempyear% %recordhightempmonth% %recordhightempday%|!
   | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|%maxtempfortodayfromyourdata%|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
   | |tempMaxRecordToday|37.4|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|%yearmaxtempfortodayfromyourdata%|!   # The year the above reading was reached
   | |tempMaxRecordTodayYear|2016|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|%dew%|!
   | |dewpAct|14.4C|!
  43 | |dewpDelta|%dewchangelasthour%|!
   | |dewpDelta|+0.3|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|%mindew%|!
   | |dewpMinToday|11.4 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|%mindewt%|!
   | |dewpMinTodayTime|20:09|!
  47 | |dewpMinYday|%mindewyest%|!
   | |dewpMinYday|8.5 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|%mindewyestt%|!
   | |dewpMinYdayTime|17:00|!
  49 | |dewpMinMonth|%mrecordlowdew%|!
   | |dewpMinMonth|7.1|!
  50 | |dewpMinMonthTime|%mrecordlowdewyear% %mrecordlowdewmonth% %mrecordlowdewday%|!
   | |dewpMinMonthTime|2021 6 2|!
  51 | |dewpMinYear|%yrecordlowdew%|!
   | |dewpMinYear|-13.5|!
  52 | |dewpMinYearTime|%yrecordlowdewyear% %yrecordlowdewmonth% %yrecordlowdewday%|!
   | |dewpMinYearTime|2021 2 16|!
  53 | |dewpMinAll|%recordlowdew%|!
   | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|%recordlowdewyear% %recordlowdewmonth% %recordlowdewday%|!
   | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|%maxdew%|!
   | |dewpMaxToday|16.5 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|%maxdewt%|!
   | |dewpMaxTodayTime|13:58|!
  58 | |dewpMaxYday|%maxdewyest%|!
   | |dewpMaxYday|15.2 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|%maxdewyestt%|!
   | |dewpMaxYdayTime|13:52|!
  60 | |dewpMaxMonth|%mrecordhighdew%|!
   | |dewpMaxMonth|18.7|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|%mrecordhighdewyear% %mrecordhighdewmonth% %mrecordhighdewday%|!
   | |dewpMaxMonthTime|2021 6 7|!
  62 | |dewpMaxYear|%yrecordhighdew%|!
   | |dewpMaxYear|18.7|!
  63 | |dewpMaxYearTime|%yrecordhighdewyear% %yrecordhighdewmonth% %yrecordhighdewday%|!
   | |dewpMaxYearTime|2021 6 7|!
  64 | |dewpMaxAll|%recordhighdew%|!
   | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|%recordhighdewyear% %recordhighdewmonth% %recordhighdewday%|!
   | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|%apparenttemp%|!
   | |appTemp|24.6|!
  68 | |appTempSolar|%apparentsolartemp%|!
   | |appTempSolar|24.6|!
  69 | 
  70 | |appTempMinToday|--|
  71 | |appTempMinTodayTime|--|
  72 | |appTempMinYday|--|
  73 | |appTempMinYdayTime|--|
  74 | 
  75 | |appTempMaxToday|--|
  76 | |appTempMaxTodayTime|--|
  77 | |appTempMaxYday|--|
  78 | |appTempMaxYdayTime|--|
  79 | 
  80 | |heatAct|%heati%|!
   | |heatAct|24.9C|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|%maxheat%|!
   | |heatMaxToday|27.5 C|!
  84 | |heatMaxTodayTime|%maxheatt%|!
   | |heatMaxTodayTime|15:56|!
  85 | |heatMaxYday|%maxheatyest%|!
   | |heatMaxYday|26.7 C|!
  86 | |heatMaxYdayTime|%maxheatyestt%|!
   | |heatMaxYdayTime|17:45|!
  87 | |heatMaxMonth|%mrecordhighheatindex%|!
   | |heatMaxMonth|29.1|!
  88 | |heatMaxMonthTime|%mrecordhighheatindexyear% %mrecordhighheatindexmonth% %mrecordhighheatindexday%|!
   | |heatMaxMonthTime|2021 6 7|!
  89 | |heatMaxYear|%yrecordhighheatindex%|!
   | |heatMaxYear|32.8|!
  90 | |heatMaxYearTime|%yrecordhighheatindexyear% %yrecordhighheatindexmonth% %yrecordhighheatindexday%|!
   | |heatMaxYearTime|2021 5 25|!
  91 | |heatMaxAll|%recordhighheatindex%|!
   | |heatMaxAll|46.9|!
  92 | |heatMaxAllTime|%recordhighheatindexyear% %recordhighheatindexmonth% %recordhighheatindexday%|!
   | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  93 | 
  94 | |chilAct|%windch%|!
   | |chilAct|23.1C|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|%minwindch%|!
   | |chilMinToday|18.6 C|!
  98 | |chilMinTodayTime|%minwindcht%|!
   | |chilMinTodayTime|05:20|!
  99 | |chilMinYday|%minchillyest%|!
   | |chilMinYday|18.2 C|!
 100 | |chilMinYdayTime|%minchillyestt%|!
   | |chilMinYdayTime|06:12|!
 101 | |chilMinMonth|%mrecordlowchill%|!
   | |chilMinMonth|14.9|!
 102 | |chilMinMonthTime|%mrecordlowchillyear% %mrecordlowchillmonth% %mrecordlowchillday%|!
   | |chilMinMonthTime|2021 6 2|!
 103 | |chilMinYear|%yrecordlowchill%|!
   | |chilMinYear|-1.4|!
 104 | |chilMinYearTime|%yrecordlowchillyear% %yrecordlowchillmonth% %yrecordlowchillday%|!
   | |chilMinYearTime|2021 2 16|!
 105 | |chilMinAll|%recordlowchill%|!
   | |chilMinAll|-2.2|!
 106 | |chilMinAllTime|%recordlowchillyear% %recordlowchillmonth% %recordlowchillday%|!
   | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|%maxwindchill%|!
   | |chilMaxToday|27.4 C|!
 109 | |chilMaxTodayTime|%maxwindchillt%|!
   | |chilMaxTodayTime|15:58|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|%indoortemp%|!
   | |tempActInside|26.8|!
 112 | |tempActExtra1|%generalextratemp1%|!
   | |tempActExtra1|-100.0|!
 113 | |tempActExtra2|%generalextratemp2%|!
   | |tempActExtra2|255.0|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|%humidexcelsius%|!
   | |hudxAct|26.7C|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|%todayhihumidex%|!
   | |hudxMaxToday|31.2|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|%daysTmax>30C%|!
   | |daysXHigh|0|!
 121 | |daysHigh|%daysTmax>25C%|!
   | |daysHigh|15|!
 122 | |daysLow|%daysTmin<0C%|!
   | |daysLow|0|!
 123 | |daysXLow|%daysTmin<-15C%|!
   | |daysXLow|0|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|%uombaro%|!        // "mb", "hPa", "in"
   | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|%baro%|!
   | |baroAct|1017.6 hPa|!
 128 | |baroDelta|%trend%|!
   | |baroDelta|+0.3hPa/hr|!
 129 | |baroTrend|%trend%|!
   | |baroTrend|+0.3hPa/hr|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|%lowbaro%|!
   | |baroMinToday|1016.2 hPa|!
 132 | |baroMinTodayTime|%lowbarot%|!
   | |baroMinTodayTime|06:00|!
 133 | |baroMinYday|%minbaroyest%|!
   | |baroMinYday|1013.7 hPa|!
 134 | |baroMinYdayTime|%minbaroyestt%|!
   | |baroMinYdayTime|07:05|!
 135 | |baroMinMonth|%mrecordlowbaro%|!
   | |baroMinMonth|1009.2|!
 136 | |baroMinMonthTime|%mrecordlowbaroyear% %mrecordlowbaromonth% %mrecordlowbaroday%|!
   | |baroMinMonthTime|2021 6 14|!
 137 | |baroMinYear|%yrecordlowbaro%|!
   | |baroMinYear|997.9|!
 138 | |baroMinYearTime|%yrecordlowbaroyear% %yrecordlowbaromonth% %yrecordlowbaroday%|!
   | |baroMinYearTime|2021 3 22|!
 139 | |baroMinAll|%recordlowbaro%|!
   | |baroMinAll|975.0|!
 140 | |baroMinAllTime|%recordlowbaroyear% %recordlowbaromonth% %recordlowbaroday%|!
   | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|%highbaro%|!
   | |baroMaxToday|1017.7 hPa|!
 143 | |baroMaxTodayTime|%highbarot%|!
   | |baroMaxTodayTime|22:41|!
 144 | |baroMaxYday|%maxbaroyest%|!
   | |baroMaxYday|1016.6 hPa|!
 145 | |baroMaxYdayTime|%maxbaroyestt%|!
   | |baroMaxYdayTime|23:45|!
 146 | |baroMaxMonth|%mrecordhighbaro%|!
   | |baroMaxMonth|1022.1|!
 147 | |baroMaxMonthTime|%mrecordhighbaroyear% %mrecordhighbaromonth% %mrecordhighbaroday%|!
   | |baroMaxMonthTime|2021 6 5|!
 148 | |baroMaxYear|%yrecordhighbaro%|!
   | |baroMaxYear|1031.0|!
 149 | |baroMaxYearTime|%yrecordhighbaroyear% %yrecordhighbaromonth% %yrecordhighbaroday%|!
   | |baroMaxYearTime|2021 3 28|!
 150 | |baroMaxAll|%recordhighbaro%|!
   | |baroMaxAll|1043.4|!
 151 | |baroMaxAllTime|%recordhighbaroyear% %recordhighbaromonth% %recordhighbaroday%|!
   | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|%hum%|!
   | |humiAct|58|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|%humchangelasthour%|!
   | |humiDelta|+5|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|%lowhum%|!
   | |humiMinToday|40|!
 159 | |humiMinTodayTime|%lowhumt%|!
   | |humiMinTodayTime|18:07|!
 160 | |humiMinYday|%minhumyest%|!
   | |humiMinYday|33|!
 161 | |humiMinYdayTime|%minhumyestt%|!
   | |humiMinYdayTime|17:00|!
 162 | |humiMinMonth|%mrecordlowhum%|!
   | |humiMinMonth|28|!
 163 | |humiMinMonthTime|%mrecordlowhumyear% %mrecordlowhummonth% %mrecordlowhumday%|!
   | |humiMinMonthTime|2021 6 8|!
 164 | |humiMinYear|%yrecordlowhum%|!
   | |humiMinYear|19|!
 165 | |humiMinYearTime|%yrecordlowhumyear% %yrecordlowhummonth% %yrecordlowhumday%|!
   | |humiMinYearTime|2021 2 17|!
 166 | |humiMinAll|%recordlowhum%|!
   | |humiMinAll|5|!
 167 | |humiMinAllTime|%recordlowhumyear% %recordlowhummonth% %recordlowhumday%|!
   | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|%highhum%|!
   | |humiMaxToday|79|!
 170 | |humiMaxTodayTime|%highhumt%|!
   | |humiMaxTodayTime|05:01|!
 171 | |humiMaxYday|%maxhumyest%|!
   | |humiMaxYday|69|!
 172 | |humiMaxYdayTime|%maxhumyestt%|!
   | |humiMaxYdayTime|02:45|!
 173 | |humiMaxMonth|%mrecordhighhum%|!
   | |humiMaxMonth|87|!
 174 | |humiMaxMonthTime|%mrecordhighhumyear% %mrecordhighhummonth% %mrecordhighhumday%|!
   | |humiMaxMonthTime|2021 6 9|!
 175 | |humiMaxYear|%yrecordhighhum%|!
   | |humiMaxYear|94|!
 176 | |humiMaxYearTime|%yrecordhighhumyear% %yrecordhighhummonth% %yrecordhighhumday%|!
   | |humiMaxYearTime|2021 2 6|!
 177 | |humiMaxAll|%recordhighhum%|!
   | |humiMaxAll|100|!
 178 | |humiMaxAllTime|%recordhighhumyear% %recordhighhummonth% %recordhighhumday%|!
   | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|%indoorhum%|!
   | |humiInAct|47|!
 181 | |humiActExtra1|%generalextrahum1%|!
   | |humiActExtra1|-100|!
 182 | |humiActExtra2|%generalextrahum2%|!
   | |humiActExtra2|-100|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|%uomrain%|!     // = 'mm', 'in'
   | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|%currentrainrate%|!
   | |rainRateAct|0.0|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|%maxrainrate%|!
   | |rainRateMaxToday|0.0|!
 189 | |rainRateMaxYday|%maxrainrateyest%|!
   | |rainRateMaxYday|0.0|!
 190 | 
 191 | |lastRained|%dateoflastrainalways% %timeoflastrainalways%|!
   | |lastRained|15/6/2021 09:11|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|%hourrn%|!
   | |rainHourAct|0.0|!
 194 | |rainHourMaxToday|%maxhourrn%|!
   | |rainHourMaxToday|0.0|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday|%dayrn%|!
   | |rainToday| 0.0 mm|!
 198 | |rainYday|%ystdyrain%|!
   | |rainYday|0.0 mm|!
 199 | |rainWeek|%raincurrentweek%|!
   | |rainWeek|0.8|!
 200 | |rainMonth|%monthrn%|!
   | |rainMonth|6.6 mm|!
 201 | |rainYear|%yearrn%|!
   | |rainYear|335.3 mm|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|!
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|%dayswithrain%|!
   | |rainDayMnth|2|!
 210 | |rainDayYear|%dayswithrainyear%|!
   | |rainDayYear|48|!
 211 | |rainDaysWithNo|%dayswithnorain%|!
   | |rainDaysWithNo|1|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|%VPet%|!
   | |etToday|4.6|!
 214 | |etYday|%yesterdaydaviset%|!
   | |etYday|5.1|!
 215 | |etMonth|%VPetmonth%|!
   | |etMonth|91.9|!
 216 | |etYear|%VPetyear%|!
   | |etYear|504.2|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|%uomwind%|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
   | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|%avgspd%|!
   | |windAct|0.0 km/h|!
 221 | |gustAct|%gstspd%|!
   | |gustAct|0.0 km/h|!
 222 | |gustMaxHour|%maxgsthr%|!
   | |gustMaxHour|0.0 kmh N |!
 223 | |windActDsc|%dirlabel%|!
   | |windActDsc|NNW|!
 224 | |windActDir|%dirdeg%|!
   | |windActDir|328 |!
 225 | 
 226 | |windBeafort|%beaufortnum%|!
   | |windBeafort|0|!
 227 | 
 228 | |windAvgDir|%avdir10minute%|!
   | |windAvgDir|328|!
 229 | 
 230 | |gustMaxToday|%maxgst%|!
   | |gustMaxToday|14.8 km/h|!
 231 | |gustMaxTodayTime|%maxgstt%|!
   | |gustMaxTodayTime|11:26|!
 232 | |gustMaxYday|%maxgustyestnodir%|!
   | |gustMaxYday|19.3|!
 233 | |gustMaxYTime|%maxgustyestt%|!
   | |gustMaxYTime|16:20|!
 234 | |gustMaxMonth|%mrecordwindgust%|!
   | |gustMaxMonth|30.5|!
 235 | |gustMaxMonthTime|%mrecordhighgustyear% %mrecordhighgustmonth% %mrecordhighgustday%|!
   | |gustMaxMonthTime|2021 6 1|!
 236 | |gustMaxYear|%yrecordwindgust%|!
   | |gustMaxYear|48.3|!
 237 | |gustMaxYearTime|%yrecordhighgustyear% %yrecordhighgustmonth% %yrecordhighgustday%|!
   | |gustMaxYearTime|2021 2 8|!
 238 | |gustMaxAll|%recordwindgust%|!
   | |gustMaxAll|88.8|!
 239 | |gustMaxAllTime|%recordhighgustyear% %recordhighgustmonth% %recordhighgustday%|!
   | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 240 | 
 241 | |fromdistance|%uomdistance%|!
   | |fromdistance|km|!
 242 | |windrunToday|%windruntoday%|!
   | |windrunToday|45.11|!
 243 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 244 | |uvAct|%VPuv%|!
   | |uvAct|0.0|!
 245 | 
 246 | |uvMaxToday|%highuv%|!
   | |uvMaxToday|5.6|!
 247 | |uvMaxTodayTime|%highuvtime%|!
   | |uvMaxTodayTime|13:04|!
 248 | |uvMaxYday|%highuvyest%|!
   | |uvMaxYday|5.6|!
 249 | |uvMaxYdayTime|%highuvyesttime%|!
   | |uvMaxYdayTime|13:31|!
 250 | |uvMaxMonth|%mrecordhighuv%|!
   | |uvMaxMonth|5.8|!
 251 | |uvMaxMonthTime|%mrecordhighuvyear% %mrecordhighuvmonth% %mrecordhighuvday%|!
   | |uvMaxMonthTime|2021 6 11|!
 252 | |uvMaxYear|%yrecordhighuv%|!
   | |uvMaxYear|6.4|!
 253 | |uvMaxYearTime|%yrecordhighuvyear% %yrecordhighuvmonth% %yrecordhighuvday%|!
   | |uvMaxYearTime|2021 5 30|!
 254 | |uvMaxAll|%recordhighuv%|!
   | |uvMaxAll|9.5|!
 255 | |uvMaxAllTime|%recordhighuvyear% %recordhighuvmonth% %recordhighuvday%|!
   | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 256 | 
 257 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 258 | |solarAct|%VPsolar%|!
   | |solarAct|0|!
 259 | |solarActPerc|%currentsolarpctplain%|!
   | |solarActPerc|0|!
 260 | 
 261 | |solarMaxToday|%highsolar%|!
   | |solarMaxToday|926|!
 262 | |solarMaxTodayTime|%highsolartime%|!
   | |solarMaxTodayTime|15:02|!
 263 | |solarMaxYday|%highsolaryest%|!
   | |solarMaxYday|893.0|!
 264 | |solarMaxYdayTime|%highsolaryesttime%|!
   | |solarMaxYdayTime|13:34|!
 265 | |solarMaxMonth|%mrecordhighsolar%|!
   | |solarMaxMonth|1056.0|!
 266 | |solarMaxMonthTime|%mrecordhighsolaryear% %mrecordhighsolarmonth% %mrecordhighsolarday%|!
   | |solarMaxMonthTime|2021 6 9|!
 267 | |solarMaxYear|%yrecordhighsolar%|!
   | |solarMaxYear|1179.0|!
 268 | |solarMaxYearTime|%yrecordhighsolaryear% %yrecordhighsolarmonth% %yrecordhighsolarday%|!
   | |solarMaxYearTime|2021 4 21|!
 269 | |solarMaxAll|%recordhighsolar%|!
   | |solarMaxAll|1339.0|!
 270 | |solarMaxAllTime|%recordhighsolaryear% %recordhighsolarmonth% %recordhighsolarday%|!
   | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 271 | 
 272 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 273 | |fromheight|ft|!
 274 | |cloudHeight|%cloudheightfeet%|!
   | |cloudHeight|3775|!
 275 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 276 | |fcstTxt|%vpforecasttext%|!
   | |fcstTxt|increasing clouds with little temp change, precipitation possible within 24 to 48 hrs.|!
 277 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 278 | |moonrise|%moonrise%|!
   | |moonrise|12:36|!
 279 | |moonset|%moonset%|!
   | |moonset|01:50|!
 280 | |lunarPhasePerc|%moonphase%|!
   | |lunarPhasePerc|46%|!
 281 | |lunarAge|%moonage%|!
   | |lunarAge|Moon age: 7 days,0 hours,44 minutes,46%|!
 282 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 283 | |wsVersion|%wdversion%|!
   | |wsVersion|10.37S|!
 284 | |wsBuild|%wdbuild%|!
   | |wsBuild|125|!
 285 | |wsHardware|          ?|!
 286 | |wsUptime|%windowsuptime%|!
   | |wsUptime|5 Days 10 Hours 4 Minutes 23 Seconds|!
 287 | |-------------------------------------- soil
 288 | |soilTempAct|%soiltemp%#%VPsoiltemp2%#%VPsoiltemp3%#%VPsoiltemp4%|!
   | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 289 | |soilTempMaxToday|%maxsoiltemp%#%hiVPsoiltemp2%#%hiVPsoiltemp3%#%hiVPsoiltemp4%|!
   | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonth|%mrecordhighsoil%#%mrecordhighsoil2%#%mrecordhighsoil3%#%mrecordhighsoil4%|!
   | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 291 | |soilTempMaxMonthTime|%mrecordhighsoilyear% %mrecordhighsoilmonth% %mrecordhighsoilday%#%mrecordhighsoilyear2% %mrecordhighsoilmonth2% %mrecordhighsoilday2%#%mrecordhighsoilyear3% %mrecordhighsoilmonth3% %mrecordhighsoilday3%#%mrecordhighsoilyear4% %mrecordhighsoilmonth4% %mrecordhighsoilday4%|
   | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 292 | |soilTempMaxYear|%yrecordhighsoil%#%yrecordhighsoil2%#%yrecordhighsoil3%#%yrecordhighsoil4%|!
   | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 293 | |soilTempMaxYearTime|%yrecordhighsoilyear% %yrecordhighsoilmonth% %yrecordhighsoilday%#%yrecordhighsoilyear2% %yrecordhighsoilmonth2% %yrecordhighsoilday2%#%yrecordhighsoilyear3% %yrecordhighsoilmonth3% %yrecordhighsoilday3%#%yrecordhighsoilyear4% %yrecordhighsoilmonth4% %yrecordhighsoilday4%|
   | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 294 | |soilTempMaxAll|%recordhighsoil%#%recordhighsoil2%#%recordhighsoil3%#%recordhighsoil4%|!
   | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 295 | |soilTempMaxAllTime|%recordhighsoilyear% %recordhighsoilmonth% %recordhighsoilday%#%recordhighsoilyear2% %recordhighsoilmonth2% %recordhighsoilday2%#%recordhighsoilyear3% %recordhighsoilmonth3% %recordhighsoilday3%#%recordhighsoilyear4% %recordhighsoilmonth4% %recordhighsoilday4%|
   | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 296 | |soilTempMinToday|%minsoiltemp%#%loVPsoiltemp2%#%loVPsoiltemp3%#%loVPsoiltemp4%|!
   | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonth|%mrecordlowsoil%#%mrecordlowsoil2%#%mrecordlowsoil3%#%mrecordlowsoil4%|!
   | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 298 | |soilTempMinMonthTime|%mrecordlowsoilyear% %mrecordlowsoilmonth% %mrecordlowsoilday%#%mrecordlowsoilyear2% %mrecordlowsoilmonth2% %mrecordlowsoilday2%#%mrecordlowsoilyear3% %mrecordlowsoilmonth3% %mrecordlowsoilday3%#%mrecordlowsoilyear4% %mrecordlowsoilmonth4% %mrecordlowsoilday4%|!
   | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 299 | |soilTempMinYear|%yrecordlowsoil%#%yrecordlowsoil2%#%yrecordlowsoil3%#%yrecordlowsoil4%|!
   | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 300 | |soilTempMinYearTime|%yrecordlowsoilyear% %yrecordlowsoilmonth% %yrecordlowsoilday%#%yrecordlowsoilyear2% %yrecordlowsoilmonth2% %yrecordlowsoilday2%#%yrecordlowsoilyear3% %yrecordlowsoilmonth3% %yrecordlowsoilday3%#%yrecordlowsoilyear4% %yrecordlowsoilmonth4% %yrecordlowsoilday4%|!
   | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 301 | |soilTempMinAll|%recordlowsoil%#%recordlowsoil2%#%recordlowsoil3%#%recordlowsoil4%|!
   | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 302 | |soilTempMinAllTime|%recordlowsoilyear% %recordlowsoilmonth% %recordlowsoilday%#%recordlowsoilyear2% %recordlowsoilmonth2% %recordlowsoilday2%#%recordlowsoilyear3% %recordlowsoilmonth3% %recordlowsoilday3%#%recordlowsoilyear4% %recordlowsoilmonth4% %recordlowsoilday4%|!
   | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 303 | 
 304 | |soilMoistAct|%VPsoilmoisture%#%VPsoilmoisture2%#%VPsoilmoisture3%#%VPsoilmoisture4%|!
   | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 305 | |soilMoistMaxToday|%hiVPsoilmoisture%#%hiVPsoilmoisture2%#%hiVPsoilmoisture3%#%hiVPsoilmoisture4%|!
   | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 306 | |soilMoistMaxMonth|%mrecordhighsoilmoist%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxMonthTime|%mrecordhighsoilmoistyear% %mrecordhighsoilmoistmonth% %mrecordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxMonthTime|2021 6 1#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYear|%yrecordhighsoilmoist%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxYearTime|%yrecordhighsoilmoistyear% %yrecordhighsoilmoistmonth% %yrecordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxYearTime|2021 1 1#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAll|%recordhighsoilmoist%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 311 | |soilMoistMaxAllTime|%recordhighsoilmoistyear% %recordhighsoilmoistmonth% %recordhighsoilmoistday%#--#--#--|!
   | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 312 | 
 313 | |soilMoistMinToday|%loVPsoilmoisture%#%loVPsoilmoisture2%#%loVPsoilmoisture3%#%loVPsoilmoisture4%|!
   | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 314 | 
 315 | |leafTempAct|-- --|!
 316 | |leafWetAct|%VPleaf%#%VPleaf2%|!
   | |leafWetAct| 0# 0|!
 317 | |leafWetMaxToday|%hiVPleaf%#%hiVPleaf2%|!
   | |leafWetMaxToday|-100#-100|!
 318 | |leafWetMinToday|%loVPleaf%#%loVPleaf2%|!
   | |leafWetMinToday|100#100|!
 319 | |-------------------------------------- trends %temp0minuteago%
   | |-------------------------------------- trends 23.1|-------------------------------------- trends 23.1
 320 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 321 | |tempArray|%temp%#%temp5minuteago%#%temp10minuteago%#%temp15minuteago%#%temp20minuteago%#%temp30minuteago%#%temp45minuteago%#%temp60minuteago%#%temp75minuteago%#%temp90minuteago%#%temp105minuteago%#%temp120minuteago% |!
   | |tempArray|23.1C#23.2#23.3#23.4#23.5#23.7#23.9#24.3#24.6#24.8#24.9#25.4 |!
 322 | |windArray|%avgspd%#%wind5minuteago%#%wind10minuteago%#%wind15minuteago%#%wind20minuteago%#%wind30minuteago%#%wind45minuteago%#%wind60minuteago%#%wind75minuteago%#%wind90minuteago%#%wind105minuteago%#%wind120minuteago% |!
   | |windArray|0.0 km/h#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#5.6 |!
 323 | |gustArray|%gstspd%#%gust5minuteago%#%gust10minuteago%#%gust15minuteago%#%gust20minuteago%#%gust30minuteago%#%gust45minuteago%#%gust60minuteago%#%gust75minuteago%#%gust90minuteago%#%gust105minuteago%#%gust120minuteago% |!
   | |gustArray|0.0 km/h#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#9.3 |!
 324 | |wdirArray|%dirlabel%#%dir5minuteago%#%dir10minuteago%#%dir15minuteago%#%dir20minuteago%#%dir30minuteago%#%dir45minuteago%#%dir60minuteago%#%dir75minuteago%#%dir90minuteago%#%dir105minuteago%#%dir120minuteago% |!
   | |wdirArray|NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW#NNW |!
 325 | |humiArray|%hum%#%hum5minuteago%#%hum10minuteago%#%hum15minuteago%#%hum20minuteago%#%hum30minuteago%#%hum45minuteago%#%hum60minuteago%#%hum75minuteago%#%hum90minuteago%#%hum105minuteago%#%hum120minuteago% |!
   | |humiArray|58#57#57#56#56#55#54#53#52#50#48#45 |!
 326 | |baroArray|%baro%#%baro5minuteago%#%baro10minuteago%#%baro15minuteago%#%baro20minuteago%#%baro30minuteago%#%baro45minuteago%#%baro60minuteago%#%baro75minuteago%#%baro90minuteago%#%baro105minuteago%#%baro120minuteago% |!
   | |baroArray|1017.6 hPa#1017.6#1017.6#1017.6#1017.6#1017.5#1017.5#1017.3#1017.4#1017.4#1017.4#1017.5 |!
 327 | |rainArray|%dayrn%#%rain5minuteago%#%rain10minuteago%#%rain15minuteago%#%rain20minuteago%#%rain30minuteago%#%rain45minuteago%#%rain60minuteago%#%rain75minuteago%#%rain90minuteago%#%rain105minuteago%#%rain120minuteago% |!
   | |rainArray| 0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
 328 | |solarArray|%VPsolar%#%VPsolar5minuteago%#%VPsolar10minuteago%#%VPsolar15minuteago%#%VPsolar20minuteago%#%VPsolar30minuteago%#%VPsolar45minuteago%#%VPsolar60minuteago%#%VPsolar75minuteago%#%VPsolar90minuteago%#%VPsolar105minuteago%#%VPsolar120minuteago% |!
   | |solarArray|0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#100 |!
 329 | |uvArray|%VPuv%#%VPuv5minuteago%#%VPuv10minuteago%#%VPuv15minuteago%#%VPuv20minuteago%#%VPuv30minuteago%#%VPuv45minuteago%#%VPuv60minuteago%#%VPuv75minuteago%#%VPuv90minuteago%#%VPuv105minuteago%#%VPuv120minuteago% |!
   | |uvArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu