Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


προειδοποίηση για Καταιγίδες more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-KetxΚαταιγίδες Από : 25-06-2019 11:00 Μέχρι : 20:00 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Κίτρινο info button

Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Display key values and files

../uploadWD/tagsWD.txt - dated: 25-06-2019 16:41

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.20 2015-10-12 09:00:00|!
  3 | |datetime|20190625164200|
  4 | 
  5 | |date|2019 06 25|!
  6 | |time|16 42 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|Sunny/Dry|!
  9 | |wdCurIcon|0|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|33.7C|!
  14 | |tempDelta|+0.5|!
  15 | 
  16 | |tempMinToday|23.8C|!
  17 | |tempMinTodayTime|05:58|!
  18 | |tempMinYday|23.7 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|06:34|!
  20 | |tempMinMonth|16.4|!
  21 | |tempMinMonthTime|2019 6 1|!
  22 | |tempMinYear|0.4|!
  23 | |tempMinYearTime|2019 1 8|!
  24 | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|19.9|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|2018|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|33.8C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|16:27|!
  31 | |tempMaxYday|31.7 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|15:58|!
  33 | |tempMaxMonth|36.0|!
  34 | |tempMaxMonthTime|2019 6 9|!
  35 | |tempMaxYear|36.0|!
  36 | |tempMaxYearTime|2019 6 9|!
  37 | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|33.8|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|2014|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|15.7C|!
  43 | |dewpDelta|-0.0|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|14.5 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|13:36|!
  47 | |dewpMinYday|16.1 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|10:42|!
  49 | |dewpMinMonth|10.3|!
  50 | |dewpMinMonthTime|2019 6 1|!
  51 | |dewpMinYear|-15.2|!
  52 | |dewpMinYearTime|2019 1 15|!
  53 | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|19.8 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|01:10|!
  58 | |dewpMaxYday|21.9 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|13:53|!
  60 | |dewpMaxMonth|21.9|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|2019 6 24|!
  62 | |dewpMaxYear|21.9|!
  63 | |dewpMaxYearTime|2019 6 24|!
  64 | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|33.8|!
  68 | |appTempSolar|41.3|!
  69 | 
  70 | |appTempMinToday|--|
  71 | |appTempMinTodayTime|--|
  72 | |appTempMinYday|--|
  73 | |appTempMinYdayTime|--|
  74 | 
  75 | |appTempMaxToday|--|
  76 | |appTempMaxTodayTime|--|
  77 | |appTempMaxYday|--|
  78 | |appTempMaxYdayTime|--|
  79 | 
  80 | |heatAct|33.6C|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|33.8 C|!
  84 | |heatMaxTodayTime|16:27|!
  85 | |heatMaxYday|33.8 C|!
  86 | |heatMaxYdayTime|18:38|!
  87 | |heatMaxMonth|37.4|!
  88 | |heatMaxMonthTime|2019 6 9|!
  89 | |heatMaxYear|37.4|!
  90 | |heatMaxYearTime|2019 6 9|!
  91 | |heatMaxAll|46.9|!
  92 | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  93 | 
  94 | |chilAct|33.7C|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|23.8 C|!
  98 | |chilMinTodayTime|05:58|!
  99 | |chilMinYday|23.7 C|!
 100 | |chilMinYdayTime|06:34|!
 101 | |chilMinMonth|16.2|!
 102 | |chilMinMonthTime|2019 6 1|!
 103 | |chilMinYear|-1.1|!
 104 | |chilMinYearTime|2019 1 8|!
 105 | |chilMinAll|-2.2|!
 106 | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|33.8 C|!
 109 | |chilMaxTodayTime|16:27|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|32.3|!
 112 | |tempActExtra1|-100.0|!
 113 | |tempActExtra2|255.0|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|38.1C|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|38.3|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|17|!
 121 | |daysHigh|21|!
 122 | |daysLow|0|!
 123 | |daysXLow|0|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|1012.1 hPa|!
 128 | |baroDelta|-0.1hPa/hr|!
 129 | |baroTrend|-0.1hPa/hr|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|1010.3 hPa|!
 132 | |baroMinTodayTime|05:58|!
 133 | |baroMinYday|1010.3 hPa|!
 134 | |baroMinYdayTime|16:37|!
 135 | |baroMinMonth|1008.5|!
 136 | |baroMinMonthTime|2019 6 10|!
 137 | |baroMinYear|991.8|!
 138 | |baroMinYearTime|2019 1 25|!
 139 | |baroMinAll|975.0|!
 140 | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|1012.3 hPa|!
 143 | |baroMaxTodayTime|15:06|!
 144 | |baroMaxYday|1013.6 hPa|!
 145 | |baroMaxYdayTime|01:48|!
 146 | |baroMaxMonth|1019.0|!
 147 | |baroMaxMonthTime|2019 6 7|!
 148 | |baroMaxYear|1026.7|!
 149 | |baroMaxYearTime|2019 3 9|!
 150 | |baroMaxAll|1043.4|!
 151 | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|34|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|-1|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|33|!
 159 | |humiMinTodayTime|16:20|! 
 160 | |humiMinYday|42|!
 161 | |humiMinYdayTime|16:36|!
 162 | |humiMinMonth|26|!
 163 | |humiMinMonthTime|2019 6 9|!
 164 | |humiMinYear|17|!
 165 | |humiMinYearTime|2019 1 15|!
 166 | |humiMinAll|5|!
 167 | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|75|!
 170 | |humiMaxTodayTime|04:34|!
 171 | |humiMaxYday|70|!
 172 | |humiMaxYdayTime|05:40|!
 173 | |humiMaxMonth|83|!
 174 | |humiMaxMonthTime|2019 6 5|!
 175 | |humiMaxYear|94|!
 176 | |humiMaxYearTime|2019 4 8|!
 177 | |humiMaxAll|100|!
 178 | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|40|!
 181 | |humiActExtra1|-100|!
 182 | |humiActExtra2|-100|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|0.0|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|0.0|!
 189 | |rainRateMaxYday|0.0|!
 190 | 
 191 | |lastRained|16/6/2019 17:22|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|0.0|!
 194 | |rainHourMaxToday|0.0|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday| 0.0 mm|!
 198 | |rainYday|0.0 mm|!
 199 | |rainWeek|0.0|!
 200 | |rainMonth|2.8 mm|!
 201 | |rainYear|445.8 mm|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|2|!
 210 | |rainDayYear|59|!
 211 | |rainDaysWithNo|8|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|4.4|!
 214 | |etYday|5.8|!
 215 | |etMonth|155.5|!
 216 | |etYear|551.5|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|12.0 km/h|!
 221 | |gustAct|16.1 km/h|!
 222 | |gustMaxHour|29.0 kmh ENE|!
 223 | |windActDsc|ENE|!
 224 | |windActDir|66 |! 
 225 | 
 226 | |windBeafort|3|!
 227 | 
 228 | |windAvgDir|85|!
 229 | 
 230 | |gustMaxToday|38.9 km/h|!
 231 | |gustMaxTodayTime|14:16|!
 232 | |gustMaxYday|20.9|!
 233 | |gustMaxYTime|21:19|!
 234 | |gustMaxMonth|57.9|!
 235 | |gustMaxMonthTime|2019 6 16|!
 236 | |gustMaxYear|77.7|!
 237 | |gustMaxYearTime|2019 2 5|!
 238 | |gustMaxAll|88.8|!
 239 | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 240 | 
 241 | |fromdistance|km|!
 242 | |windrunToday|93.43|!
 243 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 244 | |uvAct|2.9|!
 245 | 
 246 | |uvMaxToday|5.0|!
 247 | |uvMaxTodayTime|13:39|!
 248 | |uvMaxYday|5.3|!
 249 | |uvMaxYdayTime|13:28|!
 250 | |uvMaxMonth|6.0|!
 251 | |uvMaxMonthTime|2019 6 4|!
 252 | |uvMaxYear|6.2|!
 253 | |uvMaxYearTime|2019 5 24|!
 254 | |uvMaxAll|9.5|!
 255 | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 256 | 
 257 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 258 | |solarAct|700|!
 259 | |solarActPerc|91|! 
 260 | 
 261 | |solarMaxToday|912|!
 262 | |solarMaxTodayTime|12:47|!
 263 | |solarMaxYday|861.0|!
 264 | |solarMaxYdayTime|13:50|!
 265 | |solarMaxMonth|1150.0|!
 266 | |solarMaxMonthTime|2019 6 4|!
 267 | |solarMaxYear|1259.0|!
 268 | |solarMaxYearTime|2019 5 24|!
 269 | |solarMaxAll|1339.0|!
 270 | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 271 | 
 272 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 273 | |fromheight|ft|!
 274 | |cloudHeight|7617|!
 275 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 276 | |fcstTxt|increasing clouds with little temp change.|!
 277 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 278 | |moonrise|02:10|!
 279 | |moonset|13:32|!
 280 | |lunarPhasePerc|49%|!
 281 | |lunarAge|Moon age: 22 days,7 hours,6 minutes,49%|!
 282 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 283 | |wsVersion|10.37S|!
 284 | |wsBuild|98|!
 285 | |wsHardware|          ?|!
 286 | |wsUptime|2 Days 8 Hours 23 Minutes 12 Seconds|!
 287 | |-------------------------------------- soil
 288 | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 289 | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 291 | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 292 | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 293 | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 294 | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 295 | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 296 | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 298 | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 299 | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 300 | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 301 | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 302 | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 303 | 
 304 | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 305 | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 306 | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxMonthTime|2019 6 1#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxYearTime|2019 1 1#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 311 | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 312 | 
 313 | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 314 | 
 315 | |leafTempAct|-- --|!
 316 | |leafWetAct|0.0#0.0|!
 317 | |leafWetMaxToday|-100.0#-100.0|!
 318 | |leafWetMinToday|100.0#100.0|!
 319 | |-------------------------------------- trends 33.7
 320 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 321 | |tempArray|33.7C#33.7#33.8#33.7#33.5#33.7#33.3#33.2#33.3#33.1#33.2#32.9 |!
 322 | |windArray|12.0 km/h#14.8#13.0#9.3#9.3#13.0#13.0#9.3#13.0#11.1#13.0#9.3 |!
 323 | |gustArray|16.1 km/h#18.5#18.5#13.0#18.5#24.1#18.5#16.7#22.2#18.5#18.5#11.1 |!
 324 | |wdirArray|ENE#ENE# E # N #ENE# N #ESE# E # NE#ENE#ESE#ESE |!
 325 | |humiArray|34#34#34#34#34#34#34#35#35#36#35#35 |!
 326 | |baroArray|1012.1 hPa#1012.1#1012.1#1012.0#1012.0#1012.1#1012.1#1012.1#1012.0#1012.2#1012.1#1012.2 |!
 327 | |rainArray| 0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
 328 | |solarArray|700#89#89#87#85#84#84#83#83#82#83#83 |!
 329 | |uvArray|2.9#2.9#3.1#3.1#3.1#3.4#3.6#3.8#4.1#4.2#4.5#4.7 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu