Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.


Στατιστικά Καιρού & Άλλα..

Δείκτης Πυρκαγιάς (FWI)

Καστελόκαμπος Ρίον more information Kastelokampos Rion


Κάμερα Ρομανού more information Romanos Cam


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radar


Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:

Meteopatras.Eu in
Euweather NetworkMeteopatras.Eu in Euweather Network

Weather CloudWeather Cloud

PWS WeatherPWS Weather

Awekas NetWeather data from station Patra-Ketx

WunderGroundWeather data from station Patra-Ketx
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη : Μουλάς Αντρέας

 Πάτρα, Ελλάδα - Γ.Πλάτος : 38°14'21" Β - Γ.Μήκος : 21°45'5" Α - Υψόμετρο : 56μ

Display key values and files

../uploadWD/tagsWD.txt - dated: 22-07-2019 19:13

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.20 2015-10-12 09:00:00|!
  3 | |datetime|20190722191300|
  4 | 
  5 | |date|2019 07 22|!
  6 | |time|19 13 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|Sunny/Dry|!
  9 | |wdCurIcon|0|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|35.5C|!
  14 | |tempDelta|-0.2|!
  15 | 
  16 | |tempMinToday|23.9C|!
  17 | |tempMinTodayTime|07:09|!
  18 | |tempMinYday|22.6 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|06:40|!
  20 | |tempMinMonth|19.9|!
  21 | |tempMinMonthTime|2019 7 18|!
  22 | |tempMinYear|0.4|!
  23 | |tempMinYearTime|2019 1 8|!
  24 | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|23.0|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|2016|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|36.0C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|17:34|!
  31 | |tempMaxYday|35.2 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|17:48|!
  33 | |tempMaxMonth|38.8|!
  34 | |tempMaxMonthTime|2019 7 4|!
  35 | |tempMaxYear|38.8|!
  36 | |tempMaxYearTime|2019 7 4|!
  37 | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|37.1|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|2015|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|15.3C|!
  43 | |dewpDelta|+0.9|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|13.8 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|06:16|!
  47 | |dewpMinYday|12.5 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|15:46|!
  49 | |dewpMinMonth|7.4|!
  50 | |dewpMinMonthTime|2019 7 4|!
  51 | |dewpMinYear|-15.2|!
  52 | |dewpMinYearTime|2019 1 15|!
  53 | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|17.2 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|15:56|!
  58 | |dewpMaxYday|18.4 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|00:02|!
  60 | |dewpMaxMonth|23.0|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|2019 7 10|!
  62 | |dewpMaxYear|23.0|!
  63 | |dewpMaxYearTime|2019 7 10|!
  64 | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|37.1|!
  68 | |appTempSolar|41.4|!
  69 | 
  70 | |appTempMinToday|--|
  71 | |appTempMinTodayTime|--|
  72 | |appTempMinYday|--|
  73 | |appTempMinYdayTime|--|
  74 | 
  75 | |appTempMaxToday|--|
  76 | |appTempMaxTodayTime|--|
  77 | |appTempMaxYday|--|
  78 | |appTempMaxYdayTime|--|
  79 | 
  80 | |heatAct|35.4C|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|36.4 C|!
  84 | |heatMaxTodayTime|15:56|!
  85 | |heatMaxYday|34.6 C|!
  86 | |heatMaxYdayTime|17:48|!
  87 | |heatMaxMonth|38.5|!
  88 | |heatMaxMonthTime|2019 7 4|!
  89 | |heatMaxYear|38.5|!
  90 | |heatMaxYearTime|2019 7 4|!
  91 | |heatMaxAll|46.9|!
  92 | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  93 | 
  94 | |chilAct|35.5C|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|23.9 C|!
  98 | |chilMinTodayTime|07:09|!
  99 | |chilMinYday|22.6 C|!
 100 | |chilMinYdayTime|06:40|!
 101 | |chilMinMonth|19.9|!
 102 | |chilMinMonthTime|2019 7 18|!
 103 | |chilMinYear|-1.1|!
 104 | |chilMinYearTime|2019 1 8|!
 105 | |chilMinAll|-2.2|!
 106 | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|36.0 C|!
 109 | |chilMaxTodayTime|17:34|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|31.8|!
 112 | |tempActExtra1|-100.0|!
 113 | |tempActExtra2|255.0|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|39.6C|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|41.0|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|16|!
 121 | |daysHigh|22|!
 122 | |daysLow|0|!
 123 | |daysXLow|0|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|1012.9 hPa|!
 128 | |baroDelta|-0.0hPa/hr|!
 129 | |baroTrend|-0.0hPa/hr|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|1012.8 hPa|!
 132 | |baroMinTodayTime|18:19|!
 133 | |baroMinYday|1014.6 hPa|!
 134 | |baroMinYdayTime|18:14|!
 135 | |baroMinMonth|1002.6|!
 136 | |baroMinMonthTime|2019 7 11|!
 137 | |baroMinYear|991.8|!
 138 | |baroMinYearTime|2019 1 25|!
 139 | |baroMinAll|975.0|!
 140 | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|1016.7 hPa|!
 143 | |baroMaxTodayTime|01:56|!
 144 | |baroMaxYday|1017.2 hPa|!
 145 | |baroMaxYdayTime|09:33|!
 146 | |baroMaxMonth|1017.2|!
 147 | |baroMaxMonthTime|2019 7 1|!
 148 | |baroMaxYear|1026.7|!
 149 | |baroMaxYearTime|2019 3 9|!
 150 | |baroMaxAll|1043.4|!
 151 | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|30|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|+2|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|28|!
 159 | |humiMinTodayTime|17:26|! 
 160 | |humiMinYday|27|!
 161 | |humiMinYdayTime|14:13|!
 162 | |humiMinMonth|15|!
 163 | |humiMinMonthTime|2019 7 4|!
 164 | |humiMinYear|15|!
 165 | |humiMinYearTime|2019 7 4|!
 166 | |humiMinAll|5|!
 167 | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|56|!
 170 | |humiMaxTodayTime|07:10|!
 171 | |humiMaxYday|67|!
 172 | |humiMaxYdayTime|01:53|!
 173 | |humiMaxMonth|90|!
 174 | |humiMaxMonthTime|2019 7 14|!
 175 | |humiMaxYear|94|!
 176 | |humiMaxYearTime|2019 4 8|!
 177 | |humiMaxAll|100|!
 178 | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|41|!
 181 | |humiActExtra1|-100|!
 182 | |humiActExtra2|-100|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|0.0|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|0.0|!
 189 | |rainRateMaxYday|0.0|!
 190 | 
 191 | |lastRained|16/7/2019 19:40|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|0.0|!
 194 | |rainHourMaxToday|0.0|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday| 0.0 mm|!
 198 | |rainYday|0.0 mm|!
 199 | |rainWeek|1.5|!
 200 | |rainMonth|22.9 mm|!
 201 | |rainYear|468.6 mm|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|2|!
 210 | |rainDayYear|61|!
 211 | |rainDaysWithNo|5|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|6.0|!
 214 | |etYday|0.0|!
 215 | |etMonth|141.4|!
 216 | |etYear|743.0|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|3.4 km/h|!
 221 | |gustAct|3.2 km/h|!
 222 | |gustMaxHour|16.1 kmh  N|!
 223 | |windActDsc|ESE|!
 224 | |windActDir|117 |! 
 225 | 
 226 | |windBeafort|1|!
 227 | 
 228 | |windAvgDir|81|!
 229 | 
 230 | |gustMaxToday|25.9 km/h|!
 231 | |gustMaxTodayTime|11:41|!
 232 | |gustMaxYday|32.2|!
 233 | |gustMaxYTime|15:14|!
 234 | |gustMaxMonth|40.7|!
 235 | |gustMaxMonthTime|2019 7 1|!
 236 | |gustMaxYear|77.7|!
 237 | |gustMaxYearTime|2019 2 5|!
 238 | |gustMaxAll|88.8|!
 239 | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 240 | 
 241 | |fromdistance|km|!
 242 | |windrunToday|83.65|!
 243 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 244 | |uvAct|0.6|!
 245 | 
 246 | |uvMaxToday|5.6|!
 247 | |uvMaxTodayTime|13:26|!
 248 | |uvMaxYday|5.7|!
 249 | |uvMaxYdayTime|13:04|!
 250 | |uvMaxMonth|5.9|!
 251 | |uvMaxMonthTime|2019 7 14|!
 252 | |uvMaxYear|6.2|!
 253 | |uvMaxYearTime|2019 5 24|!
 254 | |uvMaxAll|9.5|!
 255 | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 256 | 
 257 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 258 | |solarAct|227|!
 259 | |solarActPerc|90|! 
 260 | 
 261 | |solarMaxToday|854|!
 262 | |solarMaxTodayTime|13:27|!
 263 | |solarMaxYday|858.0|!
 264 | |solarMaxYdayTime|14:07|!
 265 | |solarMaxMonth|1083.0|!
 266 | |solarMaxMonthTime|2019 7 17|!
 267 | |solarMaxYear|1259.0|!
 268 | |solarMaxYearTime|2019 5 24|!
 269 | |solarMaxAll|1339.0|!
 270 | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 271 | 
 272 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 273 | |fromheight|ft|!
 274 | |cloudHeight|8520|!
 275 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 276 | |fcstTxt|increasing clouds with little temp change.|!
 277 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 278 | |moonrise|00:12|!
 279 | |moonset|11:22|!
 280 | |lunarPhasePerc|72%|!
 281 | |lunarAge|Moon age: 19 days,23 hours,20 minutes,72%|!
 282 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 283 | |wsVersion|10.37S|!
 284 | |wsBuild|98|!
 285 | |wsHardware|          ?|!
 286 | |wsUptime|1 Days 6 Hours 5 Minutes 19 Seconds|!
 287 | |-------------------------------------- soil
 288 | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 289 | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 291 | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 292 | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 293 | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 294 | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 295 | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 296 | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 298 | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 299 | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 300 | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 301 | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 302 | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 303 | 
 304 | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 305 | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 306 | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxMonthTime|2019 7 1#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxYearTime|2019 1 1#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 311 | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 312 | 
 313 | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 314 | 
 315 | |leafTempAct|-- --|!
 316 | |leafWetAct|0.0#0.0|!
 317 | |leafWetMaxToday|-100.0#-100.0|!
 318 | |leafWetMinToday|100.0#100.0|!
 319 | |-------------------------------------- trends 35.5
 320 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 321 | |tempArray|35.5C#35.5#35.4#35.2#35.2#35.3#35.8#35.7#35.7#35.8#35.8#35.7 |!
 322 | |windArray|3.4 km/h#1.9#3.7#1.9#11.1#3.7#5.6#7.4#3.7#9.3#3.7#7.4 |!
 323 | |gustArray|3.2 km/h#3.7#5.6#5.6#14.8#7.4#16.7#7.4#16.7#16.7#9.3#7.4 |!
 324 | |wdirArray|ESE# N # N # N #NNW# N # N # NW#NNW#NNW# SSE# N |!
 325 | |humiArray|30#31#30#30#29#30#29#28#29#28#29#29 |!
 326 | |baroArray|1012.9 hPa#1012.9#1012.9#1012.9#1012.9#1012.8#1012.8#1012.9#1012.9#1013.1#1013.2#1013.3 |!
 327 | |rainArray| 0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
 328 | |solarArray|227#91#92#92#92#94#88#91#89#90#88#88 |!
 329 | |uvArray|0.6#0.6#0.7#0.8#0.8#1.0#1.2#1.4#1.7#1.9#2.2#2.5 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Δύκτιο Σταθμών Ελλάδας

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

MeteoPatras.Eu