Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΚαταιγίδες Από : 17-06-2018 01:00 Μέχρι : 21:00 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Πορτοκαλί info button

Display key values and files

uploadWD/tagsWD.txt - dated: 18-06-2018 04:18

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.00 2015-6-07 10:00:00|!
  3 | |datetime|20180618003700|
  4 | 
  5 | |date|2018 06 18|!
  6 | |time|00 37 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|Night Time/Dry/A few clouds |!
  9 | |wdCurIcon|13|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|20.8C|!
  14 | |tempDelta|-0.5|!
  15 | |apparentsolartemp|22.8|!
  16 | |tempMinToday|20.8C|!
  17 | |tempMinTodayTime|00:37|!
  18 | |tempMinYday|21.1 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|04:48|!
  20 | |tempMinMonth|19.1|!
  21 | |tempMinMonthTime|2018 6 16|!
  22 | |tempMinYear|3.7|!
  23 | |tempMinYearTime|2018 1 26|!
  24 | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|19.2|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|2016|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|21.3C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|00:00|!
  31 | |tempMaxYday|26.9 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|15:31|!
  33 | |tempMaxMonth|36.3|!
  34 | |tempMaxMonthTime|2018 6 8|!
  35 | |tempMaxYear|36.3|!
  36 | |tempMaxYearTime|2018 6 8|!
  37 | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|37.7|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|2016|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|18.2C|!
  43 | |dewpDelta|-0.3|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|18.2 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|00:37|!
  47 | |dewpMinYday|16.4 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|15:17|!
  49 | |dewpMinMonth|7.8|!
  50 | |dewpMinMonthTime|2018 6 5|!
  51 | |dewpMinYear|-6.2|!
  52 | |dewpMinYearTime|2018 1 18|!
  53 | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|18.6 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|00:06|!
  58 | |dewpMaxYday|20.4 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|20:13|!
  60 | |dewpMaxMonth|22.0|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|2018 6 14|!
  62 | |dewpMaxYear|22.0|!
  63 | |dewpMaxYearTime|2018 6 14|!
  64 | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|22.8|!
  68 | 
  69 | |appTempMinToday|--|
  70 | |appTempMinTodayTime|--|
  71 | |appTempMinYday|--|
  72 | |appTempMinYdayTime|--|
  73 | 
  74 | |appTempMaxToday|--|
  75 | |appTempMaxTodayTime|--|
  76 | |appTempMaxYday|--|
  77 | |appTempMaxYdayTime|--|
  78 | |FWIfwi|13.8|
  79 | 
  80 | |heatAct|20.8C|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|21.3 C|!
  84 | |heatMaxTodayTime|00:00|!
  85 | |heatMaxYday|28.1 C|!
  86 | |heatMaxYdayTime|15:57|!
  87 | |heatMaxMonth|36.1|!
  88 | |heatMaxMonthTime|2018 6 8|!
  89 | |heatMaxYear|36.1|!
  90 | |heatMaxYearTime|2018 6 8|!
  91 | |heatMaxAll|46.9|!
  92 | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  93 | 
  94 | |chilAct|22.7C|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|20.8 C|!
  98 | |chilMinTodayTime|00:37|!
  99 | |chilMinYday|21.1 C|!
 100 | |chilMinYdayTime|04:48|!
 101 | |chilMinMonth|19.1|!
 102 | |chilMinMonthTime|2018 6 16|!
 103 | |chilMinYear|2.6|!
 104 | |chilMinYearTime|2018 1 26|!
 105 | |chilMinAll|-2.2|!
 106 | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|21.3 C|!
 109 | |chilMaxTodayTime|00:00|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|20.8C|!
 112 | |tempActExtra1|22.7C|!
 113 | |tempActExtra2|27.0C|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|27.0C|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|27.7|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|10|!
 121 | |daysHigh|16|!
 122 | |daysLow|0|!
 123 | |daysXLow|0|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|1010.2 hPa|!
 128 | |baroDelta|-0.1hPa/hr|!
 129 | |baroTrend|-0.1hPa/hr|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|1010.1 hPa|!
 132 | |baroMinTodayTime|00:25|!
 133 | |baroMinYday|1008.3 hPa|!
 134 | |baroMinYdayTime|03:48|!
 135 | |baroMinMonth|1002.7|!
 136 | |baroMinMonthTime|2018 6 13|!
 137 | |baroMinYear|992.4|!
 138 | |baroMinYearTime|2018 2 10|!
 139 | |baroMinAll|975.0|!
 140 | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|1010.4 hPa|!
 143 | |baroMaxTodayTime|00:05|!
 144 | |baroMaxYday|1010.4 hPa|!
 145 | |baroMaxYdayTime|23:54|!
 146 | |baroMaxMonth|1016.7|!
 147 | |baroMaxMonthTime|2018 6 7|!
 148 | |baroMaxYear|1032.2|!
 149 | |baroMaxYearTime|2018 1 28|!
 150 | |baroMaxAll|1043.4|!
 151 | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|85|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|+1|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|84|!
 159 | |humiMinTodayTime|00:00|! 
 160 | |humiMinYday|55|!
 161 | |humiMinYdayTime|15:17|!
 162 | |humiMinMonth|23|!
 163 | |humiMinMonthTime|2018 6 5|!
 164 | |humiMinYear|16|!
 165 | |humiMinYearTime|2018 4 15|!
 166 | |humiMinAll|5|!
 167 | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|85|!
 170 | |humiMaxTodayTime|'00:06|!
 171 | |humiMaxYday|87|!
 172 | |humiMaxYdayTime|19:16|!
 173 | |humiMaxMonth|91|!
 174 | |humiMaxMonthTime|2018 6 15|!
 175 | |humiMaxYear|94|!
 176 | |humiMaxYearTime|2018 1 16|!
 177 | |humiMaxAll|100|!
 178 | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|60|!
 181 | |humiActExtra1|-100|!
 182 | |humiActExtra2|-100|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|0.0|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|0.0|!
 189 | |rainRateMaxYday|0.1|!
 190 | 
 191 | |lastRained|17/6/2018 19:15|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|0.0|!
 194 | |rainHourMaxToday|0.0|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday| 0.0 mm|!
 198 | |rainYday|1.8 mm|!
 199 | |rainWeek|7.9|!
 200 | |rainMonth|7.9 mm|!
 201 | |rainYear|446.3 mm|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|2|!
 210 | |rainDayYear|56|!
 211 | |rainDaysWithNo|'0|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|0.0|!
 214 | |etYday|0.0|!
 215 | |etMonth|109.7|!
 216 | |etYear|522.7|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|1.8 km/h|!
 221 | |gustAct|0.0 km/h|!
 222 | |windActDsc|SE|!
 223 | |windActDir|135 |! 
 224 | 
 225 | |windBeafort|0|!
 226 | 
 227 | |windAvgDir|135|!
 228 | 
 229 | |gustMaxToday|3.7 km/h|!
 230 | |gustMaxTodayTime|00:19|!
 231 | |gustMaxYday|19.3|!
 232 | |gustMaxYTime|17:08|!
 233 | |gustMaxMonth|29.0|!
 234 | |gustMaxMonthTime|2018 6 15|!
 235 | |gustMaxYear|56.2|!
 236 | |gustMaxYearTime|2018 1 18|!
 237 | |gustMaxAll|88.8|!
 238 | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 239 | 
 240 | |fromdistance|km|!
 241 | |windrunToday|0.18|!
 242 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 243 | |uvAct|0.0|!
 244 | 
 245 | |uvMaxToday|0.0|!
 246 | |uvMaxTodayTime|00:00|!
 247 | |uvMaxYday|6.4|!
 248 | |uvMaxYdayTime|12:26|!
 249 | |uvMaxMonth|6.4|!
 250 | |uvMaxMonthTime|2018 6 17|!
 251 | |uvMaxYear|6.4|!
 252 | |uvMaxYearTime|2018 6 17|!
 253 | |uvMaxAll|9.5|!
 254 | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 255 | 
 256 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 257 | |solarAct|0|!
 258 | |solarActPerc|0|! 
 259 | 
 260 | |solarMaxToday|0|!
 261 | |solarMaxTodayTime|00:00|!
 262 | |solarMaxYday|1193.1|!
 263 | |solarMaxYdayTime|12:26|!
 264 | |solarMaxMonth|1193.1|!
 265 | |solarMaxMonthTime|2018 6 17|!
 266 | |solarMaxYear|1193.1|!
 267 | |solarMaxYearTime|2018 6 17|!
 268 | |solarMaxAll|1339.0|!
 269 | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 270 | 
 271 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 272 | |fromheight|ft|!
 273 | |cloudHeight|1262|!
 274 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 275 | |fcstTxt|increasing clouds with little temp change.|!
 276 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 277 | |moonrise|10:05|!
 278 | |moonset|00:15|!
 279 | |lunarPhasePerc|23%|!
 280 | |lunarAge|Moon age: 4 days,15 hours,42 minutes,23%|!
 281 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 282 | |wsVersion|10.37S|!
 283 | |wsBuild|72|!
 284 | |wsHardware|          ?|!
 285 | |wsUptime|3 Days 8 Hours 51 Minutes 14 Seconds|!
 286 | |-------------------------------------- soil
 287 | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 288 | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 289 | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 291 | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 292 | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 293 | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 294 | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 295 | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 296 | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 298 | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 299 | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 300 | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 301 | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 302 | 
 303 | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 304 | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 305 | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 306 | |soilMoistMaxMonthTime|2018 6 1#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYearTime|2018 1 1#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 311 | 
 312 | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 313 | 
 314 | |leafTempAct|-- --|!
 315 | |leafWetAct|0.0#0.0|!
 316 | |leafWetMaxToday|-100.0#-100.0|!
 317 | |leafWetMinToday|100.0#100.0|!
 318 | |-------------------------------------- trends 20.9
 319 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 320 | |tempArray|20.8C#20.9#21.1#21.2#21.2#21.2#21.4#21.4#21.4#21.6#21.7#21.8 |!
 321 | |windArray|1.8 km/h#0.0#1.9#0.0#0.0#0.0#1.9#0.0#0.0#0.0#3.7#0.0 |!
 322 | |gustArray|0.0 km/h#1.9#3.7#0.0#0.0#0.0#3.7#0.0#1.9#0.0#5.6#5.6 |!
 323 | |wdirArray|SE# SE# SE# SE# SE# SE# SE# SE# SE# SE# SE# SE |!
 324 | |humiArray|85#85#84#85#85#84#84#84#84#85#85#86 |!
 325 | |baroArray|1010.2 hPa#1010.2#1010.1#1010.2#1010.2#1010.4#1010.3#1010.3#1010.0#1009.9#1010.1#1010.2 |!
 326 | |rainArray| 0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#1.8#1.8#1.8#1.8#1.8#1.8 |!
 327 | |solarArray|0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0 |!
 328 | |uvArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather