Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΚαταιγίδες Από : 15-08-2018 12:00 Μέχρι : 19:00 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Κίτρινο info button

Display key values and files

uploadWD/tagsWD.txt - dated: 15-08-2018 02:32

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.00 2015-6-07 10:00:00|!
  3 | |datetime|20180815023800|
  4 | 
  5 | |date|2018 08 15|!
  6 | |time|02 38 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|Night Time/Dry/Clear|!
  9 | |wdCurIcon|1|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|26.1C|!
  14 | |tempDelta|-0.8|!
  15 | |apparentsolartemp|29.2|!
  16 | |tempMinToday|26.1C|!
  17 | |tempMinTodayTime|02:36|!
  18 | |tempMinYday|23.8 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|06:44|!
  20 | |tempMinMonth|22.9|!
  21 | |tempMinMonthTime|2018 8 13|!
  22 | |tempMinYear|3.7|!
  23 | |tempMinYearTime|2018 1 26|!
  24 | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|21.3|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|2013|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|27.3C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|00:38|!
  31 | |tempMaxYday|32.2 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|16:17|!
  33 | |tempMaxMonth|36.2|!
  34 | |tempMaxMonthTime|2018 8 8|!
  35 | |tempMaxYear|36.3|!
  36 | |tempMaxYearTime|2018 6 8|!
  37 | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|41.0|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|2013|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|21.1C|!
  43 | |dewpDelta|+1.1|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|19.7 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|00:19|!
  47 | |dewpMinYday|15.9 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|15:09|!
  49 | |dewpMinMonth|4.9|!
  50 | |dewpMinMonthTime|2018 8 9|!
  51 | |dewpMinYear|-6.2|!
  52 | |dewpMinYearTime|2018 1 18|!
  53 | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|21.7 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|01:23|!
  58 | |dewpMaxYday|22.6 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|17:49|!
  60 | |dewpMaxMonth|23.1|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|2018 8 1|!
  62 | |dewpMaxYear|23.3|!
  63 | |dewpMaxYearTime|2018 7 23|!
  64 | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|29.2|!
  68 | 
  69 | |appTempMinToday|--|
  70 | |appTempMinTodayTime|--|
  71 | |appTempMinYday|--|
  72 | |appTempMinYdayTime|--|
  73 | 
  74 | |appTempMaxToday|--|
  75 | |appTempMaxTodayTime|--|
  76 | |appTempMaxYday|--|
  77 | |appTempMaxYdayTime|--|
  78 | 
  79 | |heatAct|27.7C|!
  80 | |heatDelta|??|!
  81 | 
  82 | |heatMaxToday|29.4 C|!
  83 | |heatMaxTodayTime|01:19|!
  84 | |heatMaxYday|35.6 C|!
  85 | |heatMaxYdayTime|17:22|!
  86 | |heatMaxMonth|36.5|!
  87 | |heatMaxMonthTime|2018 8 2|!
  88 | |heatMaxYear|36.5|!
  89 | |heatMaxYearTime|2018 8 2|!
  90 | |heatMaxAll|46.9|!
  91 | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  92 | 
  93 | |chilAct|26.1C|!
  94 | |chilDelta|--|!
  95 | 
  96 | |chilMinToday|26.1 C|!
  97 | |chilMinTodayTime|02:36|!
  98 | |chilMinYday|23.8 C|!
  99 | |chilMinYdayTime|06:44|!
 100 | |chilMinMonth|22.9|!
 101 | |chilMinMonthTime|2018 8 13|!
 102 | |chilMinYear|2.6|!
 103 | |chilMinYearTime|2018 1 26|!
 104 | |chilMinAll|-2.2|!
 105 | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 106 | 
 107 | |chilMaxToday|27.3 C|!
 108 | |chilMaxTodayTime|00:38|!
 109 | 
 110 | |tempActInside|27.7C|!
 111 | |tempActExtra1|26.1C|!
 112 | |tempActExtra2|34.6C|!
 113 | 
 114 | |fromhudx|C|!
 115 | |hudxAct|34.6C|!
 116 | |hudxDelta|--|!
 117 | |hudxMaxToday|36.3|!
 118 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 119 | |daysXHigh|14|!
 120 | |daysHigh|15|!
 121 | |daysLow|0|!
 122 | |daysXLow|0|!
 123 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 124 | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 125 | 
 126 | |baroAct|1010.1 hPa|!
 127 | |baroDelta|-0.1hPa/hr|!
 128 | |baroTrend|-0.1hPa/hr|!
 129 | 
 130 | |baroMinToday|1010.1 hPa|!
 131 | |baroMinTodayTime|02:37|!
 132 | |baroMinYday|1009.6 hPa|!
 133 | |baroMinYdayTime|20:03|!
 134 | |baroMinMonth|1008.0|!
 135 | |baroMinMonthTime|2018 8 3|!
 136 | |baroMinYear|992.4|!
 137 | |baroMinYearTime|2018 2 10|!
 138 | |baroMinAll|975.0|!
 139 | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 140 | 
 141 | |baroMaxToday|1010.8 hPa|!
 142 | |baroMaxTodayTime|00:00|!
 143 | |baroMaxYday|1012.2 hPa|!
 144 | |baroMaxYdayTime|10:52|!
 145 | |baroMaxMonth|1016.2|!
 146 | |baroMaxMonthTime|2018 8 10|!
 147 | |baroMaxYear|1032.2|!
 148 | |baroMaxYearTime|2018 1 28|!
 149 | |baroMaxAll|1043.4|!
 150 | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 151 | 
 152 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 153 | |humiAct|74|!
 154 | 
 155 | |humiDelta|+8|!
 156 | 
 157 | |humiMinToday|64|!
 158 | |humiMinTodayTime|00:06|! 
 159 | |humiMinYday|39|!
 160 | |humiMinYdayTime|15:08|!
 161 | |humiMinMonth|21|!
 162 | |humiMinMonthTime|2018 8 6|!
 163 | |humiMinYear|16|!
 164 | |humiMinYearTime|2018 4 15|!
 165 | |humiMinAll|5|!
 166 | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 167 | 
 168 | |humiMaxToday|74|!
 169 | |humiMaxTodayTime|'02:35|!
 170 | |humiMaxYday|71|!
 171 | |humiMaxYdayTime|06:30|!
 172 | |humiMaxMonth|77|!
 173 | |humiMaxMonthTime|2018 8 1|!
 174 | |humiMaxYear|94|!
 175 | |humiMaxYearTime|2018 1 16|!
 176 | |humiMaxAll|100|!
 177 | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 178 | 
 179 | |humiInAct|58|!
 180 | |humiActExtra1|-100|!
 181 | |humiActExtra2|-100|!
 182 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 183 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 184 | 
 185 | |rainRateAct|0.0|!
 186 | 
 187 | |rainRateMaxToday|0.0|!
 188 | |rainRateMaxYday|0.0|!
 189 | 
 190 | |lastRained|24/7/2018 02:57|!
 191 | 
 192 | |rainHourAct|0.0|!
 193 | |rainHourMaxToday|0.0|!
 194 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 195 | 
 196 | |rainToday| 0.0 mm|!
 197 | |rainYday|0.0 mm|!
 198 | |rainWeek|0.0|!
 199 | |rainMonth|0.0 mm|!
 200 | |rainYear|480.1 mm|!
 201 | 
 202 | |rainTodayLow|     ?|!
 203 | |rainYdayLow|      ?|!
 204 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 205 | |rainRateYday|     ?|!
 206 | 
 207 | 
 208 | |rainDayMnth|0|!
 209 | |rainDayYear|62|!
 210 | |rainDaysWithNo|'21|!
 211 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 212 | |etToday|0.1|!
 213 | |etYday|0.0|!
 214 | |etMonth|91.1|!
 215 | |etYear|864.4|!
 216 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 217 | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 218 | 
 219 | |windAct|1.2 km/h|!
 220 | |gustAct|1.6 km/h|!
 221 | |windActDsc|NW|!
 222 | |windActDir|315 |! 
 223 | 
 224 | |windBeafort|0|!
 225 | 
 226 | |windAvgDir|315|!
 227 | 
 228 | |gustMaxToday|8.0 km/h|!
 229 | |gustMaxTodayTime|02:00|!
 230 | |gustMaxYday|16.7|!
 231 | |gustMaxYTime|15:08|!
 232 | |gustMaxMonth|41.8|!
 233 | |gustMaxMonthTime|2018 8 10|!
 234 | |gustMaxYear|56.2|!
 235 | |gustMaxYearTime|2018 1 18|!
 236 | |gustMaxAll|88.8|!
 237 | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 238 | 
 239 | |fromdistance|km|!
 240 | |windrunToday|2.68|!
 241 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 242 | |uvAct|0.0|!
 243 | 
 244 | |uvMaxToday|0.0|!
 245 | |uvMaxTodayTime|00:00|!
 246 | |uvMaxYday|5.0|!
 247 | |uvMaxYdayTime|13:34|!
 248 | |uvMaxMonth|5.4|!
 249 | |uvMaxMonthTime|2018 8 1|!
 250 | |uvMaxYear|6.9|!
 251 | |uvMaxYearTime|2018 6 28|!
 252 | |uvMaxAll|9.5|!
 253 | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 254 | 
 255 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 256 | |solarAct|0|!
 257 | |solarActPerc|0|! 
 258 | 
 259 | |solarMaxToday|0|!
 260 | |solarMaxTodayTime|00:00|!
 261 | |solarMaxYday|918.0|!
 262 | |solarMaxYdayTime|14:40|!
 263 | |solarMaxMonth|918.0|!
 264 | |solarMaxMonthTime|2018 8 14|!
 265 | |solarMaxYear|1318.2|!
 266 | |solarMaxYearTime|2018 6 28|!
 267 | |solarMaxAll|1339.0|!
 268 | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 269 | 
 270 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 271 | |fromheight|ft|!
 272 | |cloudHeight|2244|!
 273 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 274 | |fcstTxt|increasing clouds with little temp change.|!
 275 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 276 | |moonrise|10:03|!
 277 | |moonset|22:37|!
 278 | |lunarPhasePerc|17%|!
 279 | |lunarAge|Moon age: 4 days,0 hours,15 minutes,17%|!
 280 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 281 | |wsVersion|10.37S|!
 282 | |wsBuild|75|!
 283 | |wsHardware|          ?|!
 284 | |wsUptime|16 Days 17 Hours 32 Minutes 23 Seconds|!
 285 | |-------------------------------------- soil
 286 | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 287 | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 288 | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 289 | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 290 | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 291 | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 292 | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 293 | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 294 | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 295 | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 296 | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 297 | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 298 | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 299 | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 300 | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 301 | 
 302 | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 303 | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 304 | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 305 | |soilMoistMaxMonthTime|2018 8 1#--#--#--|!
 306 | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxYearTime|2018 1 1#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 310 | 
 311 | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 312 | 
 313 | |leafTempAct|-- --|!
 314 | |leafWetAct|0.0#0.0|!
 315 | |leafWetMaxToday|-100.0#-100.0|!
 316 | |leafWetMinToday|100.0#100.0|!
 317 | |-------------------------------------- trends 26.1
 318 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 319 | |tempArray|26.1C#26.2#26.3#26.4#26.4#26.6#26.8#26.9#27.3#27.3#27.3#27.2 |!
 320 | |windArray|1.2 km/h#0.0#0.0#0.0#1.9#1.9#0.0#0.0#1.9#0.0#0.0#1.9 |!
 321 | |gustArray|1.6 km/h#0.0#0.0#0.0#1.9#5.6#0.0#0.0#3.7#0.0#0.0#5.6 |!
 322 | |wdirArray|NW# NW# NW# NW# NW# NW# W # W # W # SE# SE# SE |!
 323 | |humiArray|74#73#73#73#73#73#69#66#71#66#65#65 |!
 324 | |baroArray|1010.1 hPa#1010.2#1010.2#1010.2#1010.3#1010.3#1010.4#1010.3#1010.3#1010.4#1010.4#1010.4 |!
 325 | |rainArray| 0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
 326 | |solarArray|0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0 |!
 327 | |uvArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

    

MeteoPatras.Eu