Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarThunderstorms From: 20-06-2018 12:00 Until: 20:00 warning for: Thunderstorms Level: Yellow info button

This Station Clientraw

The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.

In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/


clientraw

The requested file (uploadWD/clientraw.txt) contains the following raw data:
12345 7.0 6.1 80 29.9 28 1013.9 0.0 7.9 446.3 0.00 0.00 29.6 36 100.0 3 0.0 0 0 0.0 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 19 41 30 Patra-19:41:30 0 59 20 6 100 100 100 100 100 100 100 29.9 30.9 31.7 21.1 3 Partly_Cloudy/Dry 0.1 3 3 3 8 8 8 7 7 7 9 9 8 8 9 9 7 7 7 4 6 20.0 9.4 8624.1 20/6/2018 33.3 25.1 31.7 21.1 0.0 7 6 5 5 9 3 5 4 5 6 30.5 30.4 30.3 30.3 30.2 30.1 30.1 30.1 30.0 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 21.1 28.5 12.1 0 --- --- 71 0 0 -100.0 -100.0 0 -100 -100 -100 -100 88.3 29.6 26.2 28.4 1015.4 1013.3 14 18:42 16:28 32.1 22.0 18.4 9.1 12 2018 -17.8 -1 0 -1 67 105 36 76 69 69 57 18 79 80 0.0 255.0 5.6 18.3 38.23917 -21.75139 0.0 77 26 0.0 06:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.9 15:23 06:40 82 !!C10.37S72!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed avg K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
002gust K6.1 kts ( = 11.3 k/H; 3.1 ms; 7 m/H )
003wind dir D80°( = East )
004temp outside C29.9°C ( = 85.8 °F )
005humidity outside P28%
006baro H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
007rain daily M0.0 mm ( = 0 in )
008rain monthly M7.9 mm ( = 0.311 in )
009rain yearly M446.3 exceptional data?
010rain rate M0.00 mm ( = 0 in )
011rain rate max M0.00 mm ( = 0 in )
012temp indoor C29.6°C ( = 85.3 °F )
013humidity indoor P36%
014temp soil (optional)C100.0 exceptional data?
015forecast icon I3 ( Cloudy )
016wmr968 extra temp C0.0°C ( = 32 °F )
017wmr968 extra hum P0%
018wmr968 extra sensor N0
019yesterday rain M0.0 mm ( = 0 in )
020temp extra_sensor 1 (optional)C-100.0 exceptional data?
021temp extra_sensor 2 (optional)C255.0 exceptional data?
022temp extra_sensor 3 (optional)C-100.0 exceptional data?
023temp extra_sensor 4 (optional)C-100.0 exceptional data?
024temp extra_sensor 5 (optional)C-100.0 exceptional data?
025temp extra_sensor 6 (optional)C-100.0 exceptional data?
026humidity extra_sensor 1 (optional)P-100%
027humidity extra_sensor 2 (optional)P-100%
028humidity extra_sensor 3 (optional)P-100%
029actual_date hour
(format depends on wd setting)
N19
030actual_date minute
(format depends on wd setting)
N41
031actual_date seconds
(format depends on wd setting)
N30
032station name LPatra-19:41:30
033dallas lightning count N0
034solar reading N59
035actual_date dayN20
036actual_date monthN6
037wmr968 batt 1 (optional)P100%
038wmr968 batt 2 (optional)P100%
039wmr968 batt 3 (optional)P100%
040wmr968 batt 4 (optional)P100%
041wmr968 batt 5 (optional)P100%
042wmr968 batt 6 (optional)P100%
043wmr968 batt 7 (optional)P100%
044windchill C29.9°C ( = 85.8 °F )
045humidex C30.9°C ( = 87.6 °F )
046temp day max C31.7°C ( = 89.1 °F )
047temp day min C21.1°C ( = 70 °F )
048icon type I3 ( Cloudy )
049weather desc LPartly Cloudy/Dry
050baro trend H0.1 exceptional data?
051wind speed hour 01
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
052wind speed hour 02
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
053wind speed hour 03
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
054wind speed hour 04
(used for wind speed chart)
K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
055wind speed hour 05
(used for wind speed chart)
K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
056wind speed hour 06
(used for wind speed chart)
K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
057wind speed hour 07
(used for wind speed chart)
K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
058wind speed hour 08
(used for wind speed chart)
K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
059wind speed hour 09
(used for wind speed chart)
K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
060wind speed hour 10
(used for wind speed chart)
K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
061wind speed hour 11
(used for wind speed chart)
K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
062wind speed hour 12
(used for wind speed chart)
K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
063wind speed hour 13
(used for wind speed chart)
K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
064wind speed hour 14
(used for wind speed chart)
K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
065wind speed hour 15
(used for wind speed chart)
K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
066wind speed hour 16
(used for wind speed chart)
K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
067wind speed hour 17
(used for wind speed chart)
K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
068wind speed hour 18
(used for wind speed chart)
K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
069wind speed hour 19
(used for wind speed chart)
K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
070wind speed hour 20
(used for wind speed chart)
K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
071gust max
(used for wind speed chart)
K20.0 kts ( = 37 k/H; 10.3 ms; 23 m/H )
072dewpoint C9.4°C ( = 48.9 °F )
073cloud height F8624.1 feet ( = 2629 meter )
074actual_date dd/mm/yyyy
(format depends on wd setting)
L20/6/2018
075humidex max C33.3°C ( = 91.9 °F )
076humidex min C25.1°C ( = 77.2 °F )
077windchill max C31.7°C ( = 89.1 °F )
078windchill min C21.1°C ( = 70 °F )
079davis vp uv (optional)N0.0
080wind speed hour 01K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
081wind speed hour 02K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
082wind speed hour 03K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
083wind speed hour 04K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
084wind speed hour 05K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
085wind speed hour 06K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
086wind speed hour 07K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
087wind speed hour 08K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
088wind speed hour 09K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
089wind speed hour 10K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
090temp hour 01C30.5°C ( = 86.9 °F )
091temp hour 02C30.4°C ( = 86.7 °F )
092temp hour 03C30.3°C ( = 86.5 °F )
093temp hour 04C30.3°C ( = 86.5 °F )
094temp hour 05C30.2°C ( = 86.4 °F )
095temp hour 06C30.1°C ( = 86.2 °F )
096temp hour 07C30.1°C ( = 86.2 °F )
097temp hour 08C30.1°C ( = 86.2 °F )
098temp hour 09C30.0°C ( = 86 °F )
099temp hour 10C29.9°C ( = 85.8 °F )
100rain hour 01M0.0 mm ( = 0 in )
101rain hour 02M0.0 mm ( = 0 in )
102rain hour 03M0.0 mm ( = 0 in )
103rain hour 04M0.0 mm ( = 0 in )
104rain hour 05M0.0 mm ( = 0 in )
105rain hour 06M0.0 mm ( = 0 in )
106rain hour 07M0.0 mm ( = 0 in )
107rain hour 08M0.0 mm ( = 0 in )
108rain hour 09M0.0 mm ( = 0 in )
109rain hour 10M0.0 mm ( = 0 in )
110heatindex max C30.2°C ( = 86.4 °F )
111heatindex min C21.1°C ( = 70 °F )
112heatindex C28.5°C ( = 83.3 °F )
113wind speed avg max K12.1 kts ( = 22.4 k/H; 6.2 ms; 13.9 m/H )
114number lightning strikes last min N0
115lightning last time T---
116lightning last date L---
117wind avg dir D71°( = ENE )
118nexstorm dist N0
119nexstorm bearing D0°( = North )
120temp extra_sensor 7 (optional)C-100.0 exceptional data?
121temp extra_sensor 8 (optional)C-100.0 exceptional data?
122humidity extra_sensor 4 (optional)P0%
123humidity extra_sensor 5 (optional)P-100%
124humidity extra_sensor 6 (optional)P-100%
125humidity extra_sensor 7 (optional)P-100%
126humidity extra_sensor 8 (optional)P-100%
127vp solarwm N88.3
128temp indoor max C29.6°C ( = 85.3 °F )
129temp indoor min C26.2°C ( = 79.2 °F )
130apparent temp C28.4°C ( = 83.1 °F )
131baro high ( also: baro max)H1015.4 hPa ( = 1015.4 mb; 761.61 mmHg; 29.98 inHg )
132baro low ( also: baro min)H1013.3 hPa ( = 1013.3 mb; 760.04 mmHg; 29.92 inHg )
133gust max K14 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H )
134gust max last hour time T18:42
135gust max today time T16:28
136apparent temp max C32.1°C ( = 89.8 °F )
137apparent temp min C22.0°C ( = 71.6 °F )
138dewpoint max C18.4°C ( = 65.1 °F )
139dewpoint min C9.1°C ( = 48.4 °F )
140gust last min max K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
141actual_date yearN2018
142thsws ( if enabled in wd)L-17.8
143temp trend ( logic)B-1
144humidity trend ( logic)B0
145humidex trend ( logic)B-1
146wind dir hour 01D67°( = ENE )
147wind dir hour 02D105°( = ESE )
148wind dir hour 03D36°( = NE )
149wind dir hour 04D76°( = ENE )
150wind dir hour 05D69°( = ENE )
151wind dir hour 06D69°( = ENE )
152wind dir hour 07D57°( = ENE )
153wind dir hour 08D18°( = NNE )
154wind dir hour 09D79°( = East )
155wind dir hour 10D80°( = East )
156leaf wetness (optional)P0.0%
157moisture soil (optional)P255.0%
158wind speed avg 10 min K5.6 kts ( = 10.4 k/H; 2.9 ms; 6.4 m/H )
159temp wet bulb C18.3°C ( = 64.9 °F )
160latitude
(- for southern hemisphere)
N38.23917
161longitude ( - for east of gmt)N-21.75139
162rain total 9am reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
163humidity high day P77%
164humidity low day P26%
165rain total midnight reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
166windchill low day time T06:40
167current cost channel 1 ( watts)N0.0
168current cost channel 2 N0.0
169current cost channel 3 N0.0
170current cost channel 4 N0.0
171current cost channel 5 N0.0
172current cost channel 6 N0.0
173daily wind run
(9am or midnight reset)
N106.9
174wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L15:23
175 New field, not documented yet ?? 06:40
176 New field, not documented yet ?? 82
177 New field, not documented yet ?? !!C10.37S72!!

clientrawextra

The requested file (uploadWD/clientrawextra.txt) contains the following raw data:
12345 2 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 4 8 8 5 8 27.1 25.3 24.8 23.5 22.7 22.3 22.1 21.4 22.6 21.6 21.1 22.7 25.4 26.4 26.6 29.9 30.1 31.1 31.1 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 18 02 08 06 2018 19.1 04 38 16 06 2018 20.0 16 28 20 06 2018 0.4 11 34 15 06 2018 1002.7 18 50 13 06 2018 1016.7 12 31 07 06 2018 6.1 20 05 15 06 2018 2.8 11 47 15 06 2018 13.2 15 17 19 06 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 19.1 04 38 16 06 2018 47.0 00 00 00 00 00 325.0 00 00 00 00 00 30.7 18 00 08 06 2018 20.6 06 00 16 06 2018 21.6 18 00 15 06 2018 27.9 06 00 09 06 2018 36.1 15 35 08 06 2018 50.0 12 43 21 04 2014 36.3 18 02 08 06 2018 3.7 06 54 26 01 2018 30.4 00 00 18 01 2018 3.9 18 02 06 05 2018 992.4 18 58 10 02 2018 1032.2 10 46 28 01 2018 29.7 21 51 23 03 2018 21.1 18 31 06 05 2018 19.8 08 34 03 05 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 2.6 05 46 26 01 2018 284.0 00 00 00 00 00 113.0 00 00 00 00 00 31.1 18 00 21 05 2018 5.3 06 00 26 01 2018 9.0 18 00 25 01 2018 27.9 06 00 09 06 2018 36.1 15 35 08 06 2018 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1012.2 1012.7 1013.4 1013.6 1013.7 1013.6 1013.4 1013.5 1013.7 1014.0 1014.4 1014.8 1015.1 1015.3 1015.2 1015.1 1015.1 1015.1 1014.8 1014.5 20:40 21:40 22:40 23:40 00:40 01:40 02:40 03:40 04:40 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:41 13:41 14:41 15:41 0 0 0 2 2 0 0 0 0 61 0 18 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 21.0 77.0 83.0 81.0 82.0 83.0 83.0 83.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.8 3.3 4.4 5.2 5.4 4.9 4.1 increasing_clouds_with_little_temp_change. 8.8 5.8 0.0 10.37S 360 50 58 58 58 58 58 58 55 53 53 53 53 197 184 76 74 55 107 67 06:09 20:59 13:26 02:05 53 7 7 6 5 6 31.2 31.3 30.6 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1014.3 1014.1 1013.8 1013.9 16:41 17:41 18:41 19:41 77.0 73.0 63.0 62.0 2.8 1.7 0.8 0.0 55 57 81 72 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 D 51 57 70 73 74 75 76 74 58 66 70 66 52 51 52 30 28 28 28 27 27 27 28 28 86.6 29.1 28.5 28.2 27.9 27.5 27.1 26.6 26.5 26.2 27.1 26.9 26.8 27.2 27.4 27.5 27.8 27.9 28.0 28.3 28.6 29.0 29.3 29.4 29.6 1193.1 12 26 17 06 2018 6.4 12 26 17 06 2018 1193.1 12 26 17 06 2018 6.4 12 26 17 06 2018 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 1.0 0 19 41 20 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.0 00 37 14 06 2018 7.8 14 36 05 06 2018 22.0 00 37 14 06 2018 -6.2 17 42 18 01 2018 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 68.0 -10.0 30.8 21.0 15:47 06:01 1013.7 1009.2 23:54 03:30 79 36 04:47 15:38 18.3 15:09 13.2 15:17 21.0 06:01 30.3 14:54 19.1 13.7 22:52 15:26 967.1 14:52 31.7 21.1 15:23 06:40 1015.4 1013.3 09:39 02:49 77 26 02:16 15:24 20.0 16:28 12.1 15:52 21.1 06:40 30.2 14:52 18.4 9.1 00:06 12:24 873.0 13:27 !!E10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed hour 01K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
002wind speed hour 02K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
003wind speed hour 03K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
004wind speed hour 04K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
005wind speed hour 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
006wind speed hour 06K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
007wind speed hour 07K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
008wind speed hour 08K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
009wind speed hour 09K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
010wind speed hour 10K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
011wind speed hour 11K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
012wind speed hour 12K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
013wind speed hour 13K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
014wind speed hour 14K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
015wind speed hour 15K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
016wind speed hour 16K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
017wind speed hour 17K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
018wind speed hour 18K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
019wind speed hour 19K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
020wind speed hour 20
(continues at pos 562)
K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
021temp hour 01C27.1°C ( = 80.8 °F )
022temp hour 02C25.3°C ( = 77.5 °F )
023temp hour 03C24.8°C ( = 76.6 °F )
024temp hour 04C23.5°C ( = 74.3 °F )
025temp hour 05C22.7°C ( = 72.9 °F )
026temp hour 06C22.3°C ( = 72.1 °F )
027temp hour 07C22.1°C ( = 71.8 °F )
028temp hour 08C21.4°C ( = 70.5 °F )
029temp hour 09C22.6°C ( = 72.7 °F )
030temp hour 10C21.6°C ( = 70.9 °F )
031temp hour 11C21.1°C ( = 70 °F )
032temp hour 12C22.7°C ( = 72.9 °F )
033temp hour 13C25.4°C ( = 77.7 °F )
034temp hour 14C26.4°C ( = 79.5 °F )
035temp hour 15C26.6°C ( = 79.9 °F )
036temp hour 16C29.9°C ( = 85.8 °F )
037temp hour 17C30.1°C ( = 86.2 °F )
038temp hour 18C31.1°C ( = 88 °F )
039temp hour 19C31.1°C ( = 88 °F )
040temp hour 20 ( continues at pos 566)C31.6°C ( = 88.9 °F )
041rain hour 01M0.0 mm ( = 0 in )
042rain hour 02M0.0 mm ( = 0 in )
043rain hour 03M0.0 mm ( = 0 in )
044rain hour 04M0.0 mm ( = 0 in )
045rain hour 05M0.0 mm ( = 0 in )
046rain hour 06M0.0 mm ( = 0 in )
047rain hour 07M0.0 mm ( = 0 in )
048rain hour 08M0.0 mm ( = 0 in )
049rain hour 09M0.0 mm ( = 0 in )
050rain hour 10M0.0 mm ( = 0 in )
051rain hour 11M0.0 mm ( = 0 in )
052rain hour 12M0.0 mm ( = 0 in )
053rain hour 13M0.0 mm ( = 0 in )
054rain hour 14M0.0 mm ( = 0 in )
055rain hour 15M0.0 mm ( = 0 in )
056rain hour 16M0.0 mm ( = 0 in )
057rain hour 17M0.0 mm ( = 0 in )
058rain hour 18M0.0 mm ( = 0 in )
059rain hour 19M0.0 mm ( = 0 in )
060rain hour 20 ( continues at pos 570)M0.0 mm ( = 0 in )
061temp high month rcd C36.3°C ( = 97.3 °F )
062temp high month rcd hour N18
063temp high month rcd min N02
064temp high month rcd day N08
065temp high month rcd mon N06
066temp high month rcd year N2018
067temp low month rcd C19.1°C ( = 66.4 °F )
068temp low month rcd hour N04
069temp low month rcd min N38
070temp low month rcd day N16
071temp low month rcd mon N06
072temp low month rcd year N2018
073gust month rcd K20.0 kts ( = 37 k/H; 10.3 ms; 23 m/H )
074gust month rcd hour N16
075gust month rcd min N28
076gust month rcd day N20
077gust month rcd mon N06
078gust month rcd year N2018
079rain rate month rcd M0.4 mm ( = 0.016 in )
080rain rate month rcd hour N11
081rain rate month rcd min N34
082rain rate month rcd day N15
083rain rate month rcd mon N06
084rain rate month rcd year N2018
085baro low month rcd H1002.7 hPa ( = 1002.7 mb; 752.09 mmHg; 29.61 inHg )
086baro low month rcd hour N18
087baro low month rcd min N50
088baro low month rcd day N13
089baro low month rcd mon N06
090baro low month rcd year N2018
091baro high month rcd H1016.7 hPa ( = 1016.7 mb; 762.59 mmHg; 30.02 inHg )
092baro high month rcd hour N12
093baro high month rcd min N31
094baro high month rcd day N07
095baro high month rcd mon N06
096baro high month rcd year N2018
097rain daily month rcd M6.1 mm ( = 0.24 in )
098rain daily month rcd hour N20
099rain daily month rcd min N05
100rain daily month rcd day N15
101rain daily month rcd mon N06
102rain daily month rcd year N2018
103rain daily month hr rcd M2.8 mm ( = 0.11 in )
104rain daily month hr rcd hour N11
105rain daily month hr rcd min N47
106rain daily month hr rcd day N15
107rain daily month hr rcd mon N06
108rain daily month hr rcd year N2018
109wind speed avg month rcd K13.2 kts ( = 24.4 k/H; 6.8 ms; 15.2 m/H )
110wind speed avg month rcd hour N15
111wind speed avg month rcd min N17
112wind speed avg month rcd day N19
113wind speed avg month rcd mon N06
114wind speed avg month rcd year N2018
115verified unused rcd C-1.0°C ( = 30.2 °F )
116verified unused rcd hour N00
117verified unused rcd min N00
118verified unused rcd day N00
119verified unused rcd mon N00
120verified unused rcd year N00
121soil high month rcd C-50.0 exceptional data?
122soil high month rcd hour N12
123soil high month rcd min N43
124soil high month rcd day N21
125soil high month rcd mon N04
126soil high month rcd year N2014
127soil low month rcd C100.0 exceptional data?
128soil low month rcd hour N12
129soil low month rcd min N43
130soil low month rcd day N21
131soil low month rcd mon N04
132soil low month rcd year N2014
133windchill low month rcd C19.1°C ( = 66.4 °F )
134windchill low month rcd hour N04
135windchill low month rcd min N38
136windchill low month rcd day N16
137windchill low month rcd mon N06
138windchill low month rcd year N2018
139gust direction high month rcd D47.0°( = NE )
140gust direction high month rcd hour N00
141gust direction high month rcd min N00
142gust direction high month rcd day N00
143gust direction high month rcd mon N00
144gust direction high month rcd year N00
145wind speed direction avg month rcd D325.0°( = NW )
146wind speed direction avg month rcd hour N00
147wind speed direction avg month rcd min N00
148wind speed direction avg month rcd day N00
149wind speed direction avg month rcd mon N00
150wind speed direction avg month rcd year N00
151warmest day month rcd
(avg over daylight)
C30.7°C ( = 87.3 °F )
152warmest day month rcd hour N18
153warmest day month rcd min N00
154warmest day month rcd day N08
155warmest day month rcd mon N06
156warmest day month rcd year
(not used)
N2018
157coldest night month rcd
(avg over night time)
C20.6°C ( = 69.1 °F )
158coldest night month rcd hour N06
159coldest night month rcd min N00
160coldest night month rcd day N16
161coldest night month rcd mon N06
162coldest night month rcd year N2018
163coldest day month rcd
(avg over daylight)
C21.6°C ( = 70.9 °F )
164coldest day month rcd hour N18
165coldest day month rcd min N00
166coldest day month rcd day N15
167coldest day month rcd mon N06
168coldest day month rcd year N2018
169warmest night month rcd
(avg over night time)
C27.9°C ( = 82.2 °F )
170warmest night month rcd hour N06
171warmest night month rcd min N00
172warmest night month rcd day N09
173warmest night month rcd mon N06
174warmest night month rcd year N2018
175heatindex high month rcd C36.1°C ( = 97 °F )
176heatindex high month rcd hour N15
177heatindex high month rcd min N35
178heatindex high month rcd day N08
179heatindex high month rcd mon N06
180heatindex high month rcd year N2018
181grass max month rcd C50.0 exceptional data?
182grass max month rcd hour N12
183grass max month rcd min N43
184grass max month rcd day N21
185grass max month rcd mon N04
186grass max month rcd year N2014
187temp high ytd rcd C36.3°C ( = 97.3 °F )
188temp high ytd rcd hour N18
189temp high ytd rcd min N02
190temp high ytd rcd day N08
191temp high ytd rcd mon N06
192temp high ytd rcd year N2018
193temp low ytd rcd C3.7°C ( = 38.7 °F )
194temp low ytd rcd hour N06
195temp low ytd rcd min N54
196temp low ytd rcd day N26
197temp low ytd rcd mon N01
198temp low ytd rcd year N2018
199gust ytd rcd K30.4 kts ( = 56.3 k/H; 15.6 ms; 35 m/H )
200gust ytd rcd hour N00
201gust ytd rcd min N00
202gust ytd rcd day N18
203gust ytd rcd mon N01
204gust ytd rcd year N2018
205rain rate ytd rcd M3.9 mm ( = 0.154 in )
206rain rate ytd rcd hour N18
207rain rate ytd rcd min N02
208rain rate ytd rcd day N06
209rain rate ytd rcd mon N05
210rain rate ytd rcd year N2018
211baro low ytd rcd H992.4 hPa ( = 992.4 mb; 744.36 mmHg; 29.31 inHg )
212baro low ytd rcd hour N18
213baro low ytd rcd min N58
214baro low ytd rcd day N10
215baro low ytd rcd mon N02
216baro low ytd rcd year N2018
217baro high ytd rcd H1032.2 hPa ( = 1032.2 mb; 774.21 mmHg; 30.48 inHg )
218baro high ytd rcd hour N10
219baro high ytd rcd min N46
220baro high ytd rcd day N28
221baro high ytd rcd mon N01
222baro high ytd rcd year N2018
223rain daily ytd rcd M29.7 mm ( = 1.169 in )
224rain daily ytd rcd hour N21
225rain daily ytd rcd min N51
226rain daily ytd rcd day N23
227rain daily ytd rcd mon N03
228rain daily ytd rcd year N2018
229rain daily hr ytd rcd M21.1 mm ( = 0.831 in )
230rain daily hr ytd rcd hour N18
231rain daily hr ytd rcd min N31
232rain daily hr ytd rcd day N06
233rain daily hr ytd rcd mon N05
234rain daily hr ytd rcd year N2018
235wind speed avg ytd rcd K19.8 kts ( = 36.7 k/H; 10.2 ms; 22.8 m/H )
236wind speed avg ytd rcd hour N08
237wind speed avg ytd rcd min N34
238wind speed avg ytd rcd day N03
239wind speed avg ytd rcd mon N05
240wind speed avg ytd rcd year N2018
241verified unused rcd U-1.0
242verified unused rcd hour U00
243verified unused rcd min U00
244verified unused rcd day U00
245verified unused rcd mon U00
246verified unused rcd year U00
247soil high ytd rcd C-50.0 exceptional data?
248soil high ytd rcd hour N12
249soil high ytd rcd min N43
250soil high ytd rcd day N21
251soil high ytd rcd mon N04
252soil high ytd rcd year N2014
253soil low ytd rcd C100.0 exceptional data?
254soil low ytd rcd hour N12
255soil low ytd rcd min N43
256soil low ytd rcd day N21
257soil low ytd rcd mon N04
258soil low ytd rcd year N2014
259windchill low ytd rcd C2.6°C ( = 36.7 °F )
260windchill low ytd rcd hour N05
261windchill low ytd rcd min N46
262windchill low ytd rcd day N26
263windchill low ytd rcd mon N01
264windchill low ytd rcd year N2018
265gust direction high ytd rcd D284.0°( = WNW )
266gust direction high ytd rcd hour N00
267gust direction high ytd rcd min N00
268gust direction high ytd rcd day N00
269gust direction high ytd rcd mon N00
270gust direction high ytd rcd year N00
271wind speed direction avg ytd rcd D113.0°( = ESE )
272wind speed direction avg ytd rcd hour N00
273wind speed direction avg ytd rcd min N00
274wind speed direction avg ytd rcd day N00
275wind speed direction avg ytd rcd mon N00
276wind speed direction avg ytd rcd year N00
277warmest day ytd rcd
(avg over daylight)
C31.1°C ( = 88 °F )
278warmest day ytd rcd hour N18
279warmest day ytd rcd min N00
280warmest day ytd rcd day N21
281warmest day ytd rcd mon N05
282warmest day ytd rcd year
(not used)
N2018
283coldest night ytd rcd
(avg over night)
C5.3°C ( = 41.5 °F )
284coldest night ytd rcd hour N06
285coldest night ytd rcd min N00
286coldest night ytd rcd day N26
287coldest night ytd rcd mon N01
288coldest night ytd rcd year N2018
289coldest day ytd rcd
(avg over daylight)
C9.0°C ( = 48.2 °F )
290coldest day ytd rcd hour N18
291coldest day ytd rcd min N00
292coldest day ytd rcd day N25
293coldest day ytd rcd mon N01
294coldest day ytd rcd year N2018
295warmest night ytd rcd
(avg over night)
C27.9°C ( = 82.2 °F )
296warmest night ytd rcd hour N06
297warmest night ytd rcd min N00
298warmest night ytd rcd day N09
299warmest night ytd rcd mon N06
300warmest night ytd rcd year N2018
301heatindex high ytd rcd C36.1°C ( = 97 °F )
302heatindex high ytd rcd hour N15
303heatindex high ytd rcd min N35
304heatindex high ytd rcd day N08
305heatindex high ytd rcd mon N06
306heatindex high ytd rcd year N2018
307grass max ytd rcd C50.0 exceptional data?
308grass max ytd rcd hour N12
309grass max ytd rcd min N43
310grass max ytd rcd day N21
311grass max ytd rcd mon N04
312grass max ytd rcd year N2014
313temp high alltime rcd C41.5 exceptional data?
314temp high alltime rcd hour N17
315temp high alltime rcd min N57
316temp high alltime rcd day N14
317temp high alltime rcd mon N08
318temp high alltime rcd year N2013
319temp low alltime rcd C-0.4°C ( = 31.3 °F )
320temp low alltime rcd hour N02
321temp low alltime rcd min N45
322temp low alltime rcd day N09
323temp low alltime rcd mon N01
324temp low alltime rcd year N2017
325gust alltime rcd K48.0 kts ( = 88.9 k/H; 24.7 ms; 55.2 m/H )
326gust alltime rcd hour N14
327gust alltime rcd min N37
328gust alltime rcd day N07
329gust alltime rcd mon N04
330gust alltime rcd year N2013
331rain rate alltime rcd M6.1 mm ( = 0.24 in )
332rain rate alltime rcd hour N07
333rain rate alltime rcd min N37
334rain rate alltime rcd day N21
335rain rate alltime rcd mon N09
336rain rate alltime rcd year N2015
337baro low alltime rcd H975.0 hPa ( = 975 mb; 731.31 mmHg; 28.79 inHg )
338baro low alltime rcd hour N20
339baro low alltime rcd min N47
340baro low alltime rcd day N07
341baro low alltime rcd mon N04
342baro low alltime rcd year N2013
343baro high alltime rcd H1043.4 hPa ( = 1043.4 mb; 782.61 mmHg; 30.81 inHg )
344baro high alltime rcd hour N20
345baro high alltime rcd min N43
346baro high alltime rcd day N10
347baro high alltime rcd mon N07
348baro high alltime rcd year N2013
349rain daily alltime rcd M84.3 mm ( = 3.319 in )
350rain daily alltime rcd hour N22
351rain daily alltime rcd min N57
352rain daily alltime rcd day N22
353rain daily alltime rcd mon N10
354rain daily alltime rcd year N2015
355rain daily hr alltime rcd M32.0 mm ( = 1.26 in )
356rain daily hr alltime rcd hour N08
357rain daily hr alltime rcd min N07
358rain daily hr alltime rcd day N21
359rain daily hr alltime rcd mon N09
360rain daily hr alltime rcd year N2015
361wind speed avg alltime rcd K22.4 kts ( = 41.5 k/H; 11.5 ms; 25.8 m/H )
362wind speed avg alltime rcd hour N14
363wind speed avg alltime rcd min N39
364wind speed avg alltime rcd day N31
365wind speed avg alltime rcd mon N12
366wind speed avg alltime rcd year N2014
367verified unused rcd D0.0°( = North )
368verified unused rcd hour N00
369verified unused rcd min N00
370verified unused rcd day N00
371verified unused rcd mon N00
372verified unused rcd year N00
373soil high alltime rcd C-50.0 exceptional data?
374soil high alltime rcd hour N12
375soil high alltime rcd min N43
376soil high alltime rcd day N21
377soil high alltime rcd mon N04
378soil high alltime rcd year N2014
379soil low alltime rcd C100.0 exceptional data?
380soil low alltime rcd hour N12
381soil low alltime rcd min N43
382soil low alltime rcd day N21
383soil low alltime rcd mon N04
384soil low alltime rcd year N2014
385windchill low alltime rcd C-2.2°C ( = 28 °F )
386windchill low alltime rcd hour N00
387windchill low alltime rcd min N43
388windchill low alltime rcd day N09
389windchill low alltime rcd mon N01
390windchill low alltime rcd year N2017
391gust direction high alltime rcd D0.0°( = North )
392gust direction high alltime rcd hour N00
393gust direction high alltime rcd min N00
394gust direction high alltime rcd day N00
395gust direction high alltime rcd mon N00
396gust direction high alltime rcd year N00
397wind speed direction avg alltime rcd D71.0°( = ENE )
398wind speed direction avg alltime rcd hour N00
399wind speed direction avg alltime rcd min N00
400wind speed direction avg alltime rcd day N00
401wind speed direction avg alltime rcd mon N00
402wind speed direction avg alltime rcd year N00
403warmest day alltime rcd C40.2 exceptional data?
404warmest day alltime rcd hour N18
405warmest day alltime rcd min N00
406warmest day alltime rcd day N15
407warmest day alltime rcd mon N08
408warmest day alltime rcd year
(not used)
N2013
409coldest night alltime rcd C0.6°C ( = 33.1 °F )
410coldest night alltime rcd hour N06
411coldest night alltime rcd min N00
412coldest night alltime rcd day N09
413coldest night alltime rcd mon N01
414coldest night alltime rcd year N2017
415coldest day alltime rcd C3.2°C ( = 37.8 °F )
416coldest day alltime rcd hour N18
417coldest day alltime rcd min N00
418coldest day alltime rcd day N07
419coldest day alltime rcd mon N01
420coldest day alltime rcd year N2017
421warmest night alltime rcd
(avg over night)
C32.9°C ( = 91.2 °F )
422warmest night alltime rcd hour N06
423warmest night alltime rcd min N00
424warmest night alltime rcd day N23
425warmest night alltime rcd mon N06
426warmest night alltime rcd year N2016
427heatindex high alltime rcd C46.9 exceptional data?
428heatindex high alltime rcd hour N14
429heatindex high alltime rcd min N38
430heatindex high alltime rcd day N31
431heatindex high alltime rcd mon N07
432heatindex high alltime rcd year N2013
433grass alltime rcd C-50.0 exceptional data?
434grass alltime rcd hour N12
435grass alltime rcd min N43
436grass alltime rcd day N21
437grass alltime rcd mon N04
438grass alltime rcd year N2014
439baro hour 01H1012.2 hPa ( = 1012.2 mb; 759.21 mmHg; 29.89 inHg )
440baro hour 02H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
441baro hour 03H1013.4 hPa ( = 1013.4 mb; 760.11 mmHg; 29.93 inHg )
442baro hour 04H1013.6 hPa ( = 1013.6 mb; 760.26 mmHg; 29.93 inHg )
443baro hour 05H1013.7 hPa ( = 1013.7 mb; 760.34 mmHg; 29.93 inHg )
444baro hour 06H1013.6 hPa ( = 1013.6 mb; 760.26 mmHg; 29.93 inHg )
445baro hour 07H1013.4 hPa ( = 1013.4 mb; 760.11 mmHg; 29.93 inHg )
446baro hour 08H1013.5 hPa ( = 1013.5 mb; 760.19 mmHg; 29.93 inHg )
447baro hour 09H1013.7 hPa ( = 1013.7 mb; 760.34 mmHg; 29.93 inHg )
448baro hour 10H1014.0 hPa ( = 1014 mb; 760.56 mmHg; 29.94 inHg )
449baro hour 11H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
450baro hour 12H1014.8 hPa ( = 1014.8 mb; 761.16 mmHg; 29.97 inHg )
451baro hour 13H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
452baro hour 14H1015.3 hPa ( = 1015.3 mb; 761.54 mmHg; 29.98 inHg )
453baro hour 15H1015.2 hPa ( = 1015.2 mb; 761.46 mmHg; 29.98 inHg )
454baro hour 16H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
455baro hour 17H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
456baro hour 18H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
457baro hour 19H1014.8 hPa ( = 1014.8 mb; 761.16 mmHg; 29.97 inHg )
458baro hour 20 ( continues at pos 574)H1014.5 hPa ( = 1014.5 mb; 760.94 mmHg; 29.96 inHg )
459timestamp hour 01N20:40
460timestamp hour 02N21:40
461timestamp hour 03N22:40
462timestamp hour 04N23:40
463timestamp hour 05N00:40
464timestamp hour 06N01:40
465timestamp hour 07N02:40
466timestamp hour 08N03:40
467timestamp hour 09N04:40
468timestamp hour 10N05:40
469timestamp hour 11N06:40
470timestamp hour 12N07:40
471timestamp hour 13N08:40
472timestamp hour 14N09:40
473timestamp hour 15N10:40
474timestamp hour 16N11:40
475timestamp hour 17N12:41
476timestamp hour 18N13:41
477timestamp hour 19N14:41
478timestamp hour 20
(continues at pos 578)
N15:41
479snow inputed into wd todayN0
480snow inputed into wd monthN0
481snow inputed into wd seasonN0
482days with no rain N2
483days with rain mtd N2
484rain for mon
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
485rain for tues
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
486rain for wed
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
487rain for thur
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
488rain for fri
(value was / by 10 to get correct value)
M61 mm ( = 2.402 in )
489rain for sat
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
490rain for sun
(value was / by 10 to get correct value)
M18 mm ( = 0.709 in )
491solar hour 01N100.0
492solar hour 02N0.0
493solar hour 03N0.0
494solar hour 04N0.0
495solar hour 05N0.0
496solar hour 06N0.0
497solar hour 07N0.0
498solar hour 08N0.0
499solar hour 09N0.0
500solar hour 10N0.0
501solar hour 11N30.0
502solar hour 12N21.0
503solar hour 13N77.0
504solar hour 14N83.0
505solar hour 15N81.0
506solar hour 16N82.0
507solar hour 17N83.0
508solar hour 18N83.0
509solar hour 19N83.0
510solar hour 20 ( continues at pos 582)N88.0
511uv hour 01N0.0
512uv hour 02N0.0
513uv hour 03N0.0
514uv hour 04N0.0
515uv hour 05N0.0
516uv hour 06N0.0
517uv hour 07N0.0
518uv hour 08N0.0
519uv hour 09N0.0
520uv hour 10N0.0
521uv hour 11N0.0
522uv hour 12N0.0
523uv hour 13N1.2
524uv hour 14N1.8
525uv hour 15N3.3
526uv hour 16N4.4
527uv hour 17N5.2
528uv hour 18N5.4
529uv hour 19N4.9
530uv hour 20 ( continues at pos 586)N4.1
531forecast weather display
((or davis))
Lincreasing clouds with little temp change.
532et value N8.8
533vpp et value N5.8
534rain yesterday M0.0 mm ( = 0 in )
535wd version
(does not include build #)
L10.37S
536wind dir hour 01D360°( = North )
537wind dir hour 02D50°( = NE )
538wind dir hour 03D58°( = ENE )
539wind dir hour 04D58°( = ENE )
540wind dir hour 05D58°( = ENE )
541wind dir hour 06D58°( = ENE )
542wind dir hour 07D58°( = ENE )
543wind dir hour 08D58°( = ENE )
544wind dir hour 09D55°( = NE )
545wind dir hour 10D53°( = NE )
546wind dir hour 11D53°( = NE )
547wind dir hour 12D53°( = NE )
548wind dir hour 13D53°( = NE )
549wind dir hour 14D197°( = SSW )
550wind dir hour 15D184°( = South )
551wind dir hour 16D76°( = ENE )
552wind dir hour 17D74°( = ENE )
553wind dir hour 18D55°( = NE )
554wind dir hour 19D107°( = ESE )
555wind dir hour 20
(continues at pos 590)
D67°( = ENE )
556sunrise T06:09
557sunset T20:59
558moonrise T13:26
559moonset T02:05
560moonphase P53%
561moon age N7
562wind speed hour 21K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
563wind speed hour 22K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
564wind speed hour 23K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
565wind speed hour 24K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
566temp hour 21C31.2°C ( = 88.2 °F )
567temp hour 22C31.3°C ( = 88.3 °F )
568temp hour 23C30.6°C ( = 87.1 °F )
569temp hour 24C29.9°C ( = 85.8 °F )
570rain hour 21M0.0 mm ( = 0 in )
571rain hour 22M0.0 mm ( = 0 in )
572rain hour 23M0.0 mm ( = 0 in )
573rain hour 24M0.0 mm ( = 0 in )
574baro hour 21H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
575baro hour 22H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
576baro hour 23H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
577baro hour 24H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
578timestamp hour 21L16:41
579timestamp hour 22L17:41
580timestamp hour 23L18:41
581timestamp hour 24L19:41
582solar hour 21N77.0
583solar hour 22N73.0
584solar hour 23N63.0
585solar hour 24N62.0
586uv hour 21N2.8
587uv hour 22N1.7
588uv hour 23N0.8
589uv hour 24N0.0
590wind dir hour 21D55°( = NE )
591wind dir hour 22D57°( = ENE )
592wind dir hour 23D81°( = East )
593wind dir hour 24D72°( = ENE )
594temp extra_sensor high 1C-50.0 exceptional data?
595temp extra_sensor low 1C100.0 exceptional data?
596temp extra_sensor high 2C255.0 exceptional data?
597temp extra_sensor low 2C100.0 exceptional data?
598temp extra_sensor high 3C-50.0 exceptional data?
599temp extra_sensor low 3C100.0 exceptional data?
600temp extra_sensor high 4C-50.0 exceptional data?
601temp extra_sensor low 4C100.0 exceptional data?
602temp extra_sensor high 5C-50.0 exceptional data?
603temp extra_sensor low 5C100.0 exceptional data?
604temp extra_sensor high 6C-50.0 exceptional data?
605temp extra_sensor low 6C100.0 exceptional data?
606temp extra_sensor high 7C-50.0 exceptional data?
607temp extra_sensor low 7C100.0 exceptional data?
608temp extra_sensor high 8C-50.0 exceptional data?
609temp extra_sensor low 8C100.0 exceptional data?
610day night flag
(d = day n = night)
LD
611humidity hour 01P51%
612humidity hour 02P57%
613humidity hour 03P70%
614humidity hour 04P73%
615humidity hour 05P74%
616humidity hour 06P75%
617humidity hour 07P76%
618humidity hour 08P74%
619humidity hour 09P58%
620humidity hour 10P66%
621humidity hour 11P70%
622humidity hour 12P66%
623humidity hour 13P52%
624humidity hour 14P51%
625humidity hour 15P52%
626humidity hour 16P30%
627humidity hour 17P28%
628humidity hour 18P28%
629humidity hour 19P28%
630humidity hour 20P27%
631humidity hour 21P27%
632humidity hour 22P27%
633humidity hour 23P28%
634humidity hour 24P28%
635fwi N86.6
636temp indoor hour 1C29.1°C ( = 84.4 °F )
637temp indoor hour 2C28.5°C ( = 83.3 °F )
638temp indoor hour 3C28.2°C ( = 82.8 °F )
639temp indoor hour 4C27.9°C ( = 82.2 °F )
640temp indoor hour 5C27.5°C ( = 81.5 °F )
641temp indoor hour 6C27.1°C ( = 80.8 °F )
642temp indoor hour 7C26.6°C ( = 79.9 °F )
643temp indoor hour 8C26.5°C ( = 79.7 °F )
644temp indoor hour 9C26.2°C ( = 79.2 °F )
645temp indoor hour 10C27.1°C ( = 80.8 °F )
646temp indoor hour 11C26.9°C ( = 80.4 °F )
647temp indoor hour 12C26.8°C ( = 80.2 °F )
648temp indoor hour 13C27.2°C ( = 81 °F )
649temp indoor hour 14C27.4°C ( = 81.3 °F )
650temp indoor hour 15C27.5°C ( = 81.5 °F )
651temp indoor hour 16C27.8°C ( = 82 °F )
652temp indoor hour 17C27.9°C ( = 82.2 °F )
653temp indoor hour 18C28.0°C ( = 82.4 °F )
654temp indoor hour 19C28.3°C ( = 82.9 °F )
655temp indoor hour 20C28.6°C ( = 83.5 °F )
656temp indoor hour 21C29.0°C ( = 84.2 °F )
657temp indoor hour 22C29.3°C ( = 84.7 °F )
658temp indoor hour 23C29.4°C ( = 84.9 °F )
659temp indoor hour 24C29.6°C ( = 85.3 °F )
660solar high month rcd N1193.1
661solar high month rcd hour N12
662solar high month rcd min N26
663solar high month rcd day N17
664solar high month rcd mon N06
665solar high month rcd year N2018
666uv high month rcd N6.4
667uv high month rcd hour N12
668uv high month rcd min N26
669uv high month rcd day N17
670uv high month rcd mon N06
671uv high month rcd year N2018
672solar high year rcd N1193.1
673solar high year rcd hour N12
674solar high year rcd min N26
675solar high year rcd day N17
676solar high year rcd mon N06
677solar high year rcd year N2018
678uv high year rcd N6.4
679uv high year rcd hour N12
680uv high year rcd min N26
681uv high year rcd day N17
682uv high year rcd mon N06
683uv high year rcd year N2018
684solar high alltime rcd N1339.0
685solar high alltime rcd hour N12
686solar high alltime rcd min N11
687solar high alltime rcd day N06
688solar high alltime rcd mon N05
689solar high alltime rcd year N2014
690uv high alltime rcd N9.5
691uv high alltime rcd hour N12
692uv high alltime rcd min N56
693uv high alltime rcd day N23
694uv high alltime rcd mon N07
695uv high alltime rcd year N2014
696sunshine hours N1.0
697snow depth N0
698hour N19
699minute N41
700day N20
701solar install flag ( s1 or s0)Ls1
702uv install flag ( u1 or u0)Lu1
703temp soil flag ( o1 or o0)Lo0
704nexstorm strk/hour 01N0
705nexstorm strk/hour 02N0
706nexstorm strk/hour 03N0
707nexstorm strk/hour 04N0
708nexstorm strk/hour 05N0
709nexstorm strk/hour 06N0
710nexstorm strk/hour 07N0
711nexstorm strk/hour 08N0
712nexstorm strk/hour 09N0
713nexstorm strk/hour 10N0
714nexstorm strk/hour 11N0
715nexstorm strk/hour 12N0
716nexstorm strk/hour 13N0
717nexstorm strk/hour 14N0
718nexstorm strk/hour 15N0
719nexstorm strk/hour 16N0
720nexstorm strk/hour 17N0
721nexstorm strk/hour 18N0
722nexstorm strk/hour 19N0
723nexstorm strk/hour 20N0
724nexstorm strk/hour 21N0
725nexstorm strk/hour 22N0
726nexstorm strk/hour 23N0
727nexstorm strk/hour 24N0
728wdl weather warn flag N0
729dewpoint high month rcd C22.0°C ( = 71.6 °F )
730dewpoint high month rcd hour N00
731dewpoint high month rcd min N37
732dewpoint high month rcd day N14
733dewpoint high month rcd mon N06
734dewpoint high month rcd year N2018
735dewpoint low month rcd C7.8°C ( = 46 °F )
736dewpoint low month rcd hour N14
737dewpoint low month rcd min N36
738dewpoint low month rcd day N05
739dewpoint low month rcd mon N06
740dewpoint low month rcd year N2018
741dewpoint high year rcd C22.0°C ( = 71.6 °F )
742dewpoint high year rcd hour N00
743dewpoint high year rcd min N37
744dewpoint high year rcd day N14
745dewpoint high year rcd mon N06
746dewpoint high year rcd year N2018
747dewpoint low year rcd C-6.2°C ( = 20.8 °F )
748dewpoint low year rcd hour N17
749dewpoint low year rcd min N42
750dewpoint low year rcd day N18
751dewpoint low year rcd mon N01
752dewpoint low year rcd year N2018
753dewpoint high alltime rcd C25.0°C ( = 77 °F )
754dewpoint high alltime rcd hour N19
755dewpoint high alltime rcd min N05
756dewpoint high alltime rcd day N28
757dewpoint high alltime rcd mon N08
758dewpoint high alltime rcd year N2013
759dewpoint low alltime rcd C-15.2°C ( = 4.6 °F )
760dewpoint low alltime rcd hour N11
761dewpoint low alltime rcd min N39
762dewpoint low alltime rcd day N29
763dewpoint low alltime rcd mon N04
764dewpoint low alltime rcd year N2013
765chandler burning index N68.0
766visibility N-10.0
767wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L30.8
768 New field, not documented yet ?? 21.0
769 New field, not documented yet ?? 15:47
770 New field, not documented yet ?? 06:01
771 New field, not documented yet ?? 1013.7
772 New field, not documented yet ??
773 New field, not documented yet ?? 1009.2
774 New field, not documented yet ??
775 New field, not documented yet ?? 23:54
776 New field, not documented yet ?? 03:30
777 New field, not documented yet ?? 79
778 New field, not documented yet ?? 36
779 New field, not documented yet ?? 04:47
780 New field, not documented yet ?? 15:38
781 New field, not documented yet ?? 18.3
782 New field, not documented yet ?? 15:09
783 New field, not documented yet ?? 13.2
784 New field, not documented yet ?? 15:17
785 New field, not documented yet ?? 21.0
786 New field, not documented yet ?? 06:01
787 New field, not documented yet ?? 30.3
788 New field, not documented yet ?? 14:54
789 New field, not documented yet ?? 19.1
790 New field, not documented yet ?? 13.7
791 New field, not documented yet ?? 22:52
792 New field, not documented yet ?? 15:26
793 New field, not documented yet ?? 967.1
794 New field, not documented yet ?? 14:52
795 New field, not documented yet ?? 31.7
796 New field, not documented yet ?? 21.1
797 New field, not documented yet ?? 15:23
798 New field, not documented yet ?? 06:40
799 New field, not documented yet ?? 1015.4
800 New field, not documented yet ?? 1013.3
801 New field, not documented yet ?? 09:39
802 New field, not documented yet ?? 02:49
803 New field, not documented yet ?? 77
804 New field, not documented yet ?? 26
805 New field, not documented yet ?? 02:16
806 New field, not documented yet ?? 15:24
807 New field, not documented yet ?? 20.0
808 New field, not documented yet ?? 16:28
809 New field, not documented yet ?? 12.1
810 New field, not documented yet ?? 15:52
811 New field, not documented yet ?? 21.1
812 New field, not documented yet ?? 06:40
813 New field, not documented yet ?? 30.2
814 New field, not documented yet ?? 14:52
815 New field, not documented yet ?? 18.4
816 New field, not documented yet ?? 9.1
817 New field, not documented yet ?? 00:06
818 New field, not documented yet ?? 12:24
819 New field, not documented yet ?? 873.0
820 New field, not documented yet ?? 13:27
821 New field, not documented yet ?? !!E10.37S!!

clientrawdaily

The requested file (uploadWD/clientrawdaily.txt) contains the following raw data:
12345 28.6 24.0 26.6 26.9 28.4 30.8 22.6 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 24.0 19.7 19.1 21.1 19.8 21.0 22.5 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 0.0 6.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.5 1005.5 1008.6 1010.3 1009.9 1013.7 1013.7 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 3.4 2.0 1.8 1.4 1.6 1.7 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 76.7 22.5 67.5 157.5 112.5 225.0 225.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.3 195.6 106.4 15.7 33.3 8.4 24.7 0.0 7.4 53.9 108.5 190.8 65.0 87.0 71.0 84.0 74.0 74.0 74.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 19 10 20 0.0 27.7 27.5 24.0 22.1 19.7 22.9 20.5 19.4 23.4 25.8 22.8 21.4 24.8 23.6 21.3 20.1 25.4 28.1 23.3 21.1 26.6 27.9 23.2 21.2 30.1 31.0 30.2 0.0 1004.8 1003.7 1005.5 1004.0 1005.0 1004.8 1005.5 1004.8 1005.9 1005.9 1008.6 1008.5 1009.6 1009.3 1010.3 1008.8 1009.3 1008.4 1009.9 1009.5 1011.5 1011.1 1013.7 1014.2 1015.1 1013.9 1013.8 0 54 60 65 70 88 76 87 83 69 59 71 77 70 75 84 84 66 50 74 79 58 50 74 69 29 28 28 0 248 252 167 9 355 269 65 112 298 206 115 115 315 59 135 135 308 238 117 103 133 244 58 53 45 65 90 0 2 5 1 0 3 2 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 2 3 0 1 1 0 0 0 7 4 7 0.0 79.0 94.0 0.0 0.0 10.0 31.0 0.0 0.0 88.0 100.0 0.0 0.0 95.0 25.0 0.0 0.0 80.0 71.0 0.0 0.0 22.0 100.0 0.0 0.0 81.0 75.0 64.0 0.0 4.4 1.5 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 4.8 1.8 0.0 0.0 4.6 0.6 0.0 0.0 4.7 1.2 0.0 0.0 1.4 1.6 0.0 0.0 4.6 1.4 0.5 300.7 115.8 111.0 87.8 44.7 31.0 7.0 9.1 4.8 62.8 128.5 98.7 125.3 !!D10.37S72!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001temp high month 01C28.6°C ( = 83.5 °F )
002temp high month 02C24.0°C ( = 75.2 °F )
003temp high month 03C26.6°C ( = 79.9 °F )
004temp high month 04C26.9°C ( = 80.4 °F )
005temp high month 05C28.4°C ( = 83.1 °F )
006temp high month 06C30.8°C ( = 87.4 °F )
007temp high month 07C22.6°C ( = 72.7 °F )
008temp high month 08C30.2°C ( = 86.4 °F )
009temp high month 09C30.2°C ( = 86.4 °F )
010temp high month 10C30.2°C ( = 86.4 °F )
011temp high month 11C30.2°C ( = 86.4 °F )
012temp high month 12C30.2°C ( = 86.4 °F )
013temp high month 13C30.2°C ( = 86.4 °F )
014temp high month 14C30.2°C ( = 86.4 °F )
015temp high month 15C30.2°C ( = 86.4 °F )
016temp high month 16C30.2°C ( = 86.4 °F )
017temp high month 17C30.2°C ( = 86.4 °F )
018temp high month 18C30.2°C ( = 86.4 °F )
019temp high month 19C30.2°C ( = 86.4 °F )
020temp high month 20C30.2°C ( = 86.4 °F )
021temp high month 21C30.2°C ( = 86.4 °F )
022temp high month 22C30.2°C ( = 86.4 °F )
023temp high month 23C30.2°C ( = 86.4 °F )
024temp high month 24C30.2°C ( = 86.4 °F )
025temp high month 25C30.2°C ( = 86.4 °F )
026temp high month 26C30.2°C ( = 86.4 °F )
027temp high month 27C30.2°C ( = 86.4 °F )
028temp high month 28C30.2°C ( = 86.4 °F )
029temp high month 29C30.2°C ( = 86.4 °F )
030temp high month 30C30.2°C ( = 86.4 °F )
031temp high month 31C30.2°C ( = 86.4 °F )
032temp low month 01C24.0°C ( = 75.2 °F )
033temp low month 02C19.7°C ( = 67.5 °F )
034temp low month 03C19.1°C ( = 66.4 °F )
035temp low month 04C21.1°C ( = 70 °F )
036temp low month 05C19.8°C ( = 67.6 °F )
037temp low month 06C21.0°C ( = 69.8 °F )
038temp low month 07C22.5°C ( = 72.5 °F )
039temp low month 08C30.2°C ( = 86.4 °F )
040temp low month 09C30.2°C ( = 86.4 °F )
041temp low month 10C30.2°C ( = 86.4 °F )
042temp low month 11C30.2°C ( = 86.4 °F )
043temp low month 12C30.2°C ( = 86.4 °F )
044temp low month 13C30.2°C ( = 86.4 °F )
045temp low month 14C30.2°C ( = 86.4 °F )
046temp low month 15C30.2°C ( = 86.4 °F )
047temp low month 16C30.2°C ( = 86.4 °F )
048temp low month 17C30.2°C ( = 86.4 °F )
049temp low month 18C30.2°C ( = 86.4 °F )
050temp low month 19C30.2°C ( = 86.4 °F )
051temp low month 20C30.2°C ( = 86.4 °F )
052temp low month 21C30.2°C ( = 86.4 °F )
053temp low month 22C30.2°C ( = 86.4 °F )
054temp low month 23C30.2°C ( = 86.4 °F )
055temp low month 24C30.2°C ( = 86.4 °F )
056temp low month 25C30.2°C ( = 86.4 °F )
057temp low month 26C30.2°C ( = 86.4 °F )
058temp low month 27C30.2°C ( = 86.4 °F )
059temp low month 28C30.2°C ( = 86.4 °F )
060temp low month 29C30.2°C ( = 86.4 °F )
061temp low month 30C30.2°C ( = 86.4 °F )
062temp low month 31C30.2°C ( = 86.4 °F )
063rain month 01M0.0 mm ( = 0 in )
064rain month 02M6.1 mm ( = 0.24 in )
065rain month 03M0.0 mm ( = 0 in )
066rain month 04M1.8 mm ( = 0.071 in )
067rain month 05M0.0 mm ( = 0 in )
068rain month 06M0.0 mm ( = 0 in )
069rain month 07M0.0 mm ( = 0 in )
070rain month 08M0.0 mm ( = 0 in )
071rain month 09M0.0 mm ( = 0 in )
072rain month 10M0.0 mm ( = 0 in )
073rain month 11M0.0 mm ( = 0 in )
074rain month 12M0.0 mm ( = 0 in )
075rain month 13M0.0 mm ( = 0 in )
076rain month 14M0.0 mm ( = 0 in )
077rain month 15M0.0 mm ( = 0 in )
078rain month 16M0.0 mm ( = 0 in )
079rain month 17M0.0 mm ( = 0 in )
080rain month 18M0.0 mm ( = 0 in )
081rain month 19M0.0 mm ( = 0 in )
082rain month 20M0.0 mm ( = 0 in )
083rain month 21M0.0 mm ( = 0 in )
084rain month 22M0.0 mm ( = 0 in )
085rain month 23M0.0 mm ( = 0 in )
086rain month 24M0.0 mm ( = 0 in )
087rain month 25M0.0 mm ( = 0 in )
088rain month 26M0.0 mm ( = 0 in )
089rain month 27M0.0 mm ( = 0 in )
090rain month 28M0.0 mm ( = 0 in )
091rain month 29M0.0 mm ( = 0 in )
092rain month 30M0.0 mm ( = 0 in )
093rain month 31M0.0 mm ( = 0 in )
094baro month 01H1005.5 hPa ( = 1005.5 mb; 754.19 mmHg; 29.69 inHg )
095baro month 02H1005.5 hPa ( = 1005.5 mb; 754.19 mmHg; 29.69 inHg )
096baro month 03H1008.6 hPa ( = 1008.6 mb; 756.51 mmHg; 29.78 inHg )
097baro month 04H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
098baro month 05H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
099baro month 06H1013.7 hPa ( = 1013.7 mb; 760.34 mmHg; 29.93 inHg )
100baro month 07H1013.7 hPa ( = 1013.7 mb; 760.34 mmHg; 29.93 inHg )
101baro month 08H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
102baro month 09H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
103baro month 10H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
104baro month 11H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
105baro month 12H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
106baro month 13H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
107baro month 14H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
108baro month 15H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
109baro month 16H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
110baro month 17H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
111baro month 18H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
112baro month 19H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
113baro month 20H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
114baro month 21H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
115baro month 22H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
116baro month 23H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
117baro month 24H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
118baro month 25H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
119baro month 26H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
120baro month 27H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
121baro month 28H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
122baro month 29H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
123baro month 30H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
124baro month 31H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
125wind speed month 01K3.4 kts ( = 6.3 k/H; 1.7 ms; 3.9 m/H )
126wind speed month 02K2.0 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
127wind speed month 03K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
128wind speed month 04K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
129wind speed month 05K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
130wind speed month 06K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
131wind speed month 07K0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
132wind speed month 08K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
133wind speed month 09K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
134wind speed month 10K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
135wind speed month 11K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
136wind speed month 12K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
137wind speed month 13K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
138wind speed month 14K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
139wind speed month 15K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
140wind speed month 16K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
141wind speed month 17K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
142wind speed month 18K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
143wind speed month 19K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
144wind speed month 20K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
145wind speed month 21K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
146wind speed month 22K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
147wind speed month 23K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
148wind speed month 24K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
149wind speed month 25K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
150wind speed month 26K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
151wind speed month 27K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
152wind speed month 28K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
153wind speed month 29K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
154wind speed month 30K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
155wind speed month 31K7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
156wind dir month 01D76.7°( = ENE )
157wind dir month 02D22.5°( = NNE )
158wind dir month 03D67.5°( = ENE )
159wind dir month 04D157.5°( = SSE )
160wind dir month 05D112.5°( = ESE )
161wind dir month 06D225.0°( = SW )
162wind dir month 07D225.0°( = SW )
163wind dir month 08D0.0°( = North )
164wind dir month 09D0.0°( = North )
165wind dir month 10D0.0°( = North )
166wind dir month 11D0.0°( = North )
167wind dir month 12D0.0°( = North )
168wind dir month 13D0.0°( = North )
169wind dir month 14D0.0°( = North )
170wind dir month 15D0.0°( = North )
171wind dir month 16D0.0°( = North )
172wind dir month 17D0.0°( = North )
173wind dir month 18D0.0°( = North )
174wind dir month 19D0.0°( = North )
175wind dir month 20D0.0°( = North )
176wind dir month 21D0.0°( = North )
177wind dir month 22D0.0°( = North )
178wind dir month 23D0.0°( = North )
179wind dir month 24D0.0°( = North )
180wind dir month 25D0.0°( = North )
181wind dir month 26D0.0°( = North )
182wind dir month 27D0.0°( = North )
183wind dir month 28D0.0°( = North )
184wind dir month 29D0.0°( = North )
185wind dir month 30D0.0°( = North )
186wind dir month 31D0.0°( = North )
187rain total month 01M87.3 mm ( = 3.437 in )
188rain total month 02M195.6 mm ( = 7.701 in )
189rain total month 03M106.4 mm ( = 4.189 in )
190rain total month 04M15.7 mm ( = 0.618 in )
191rain total month 05M33.3 mm ( = 1.311 in )
192rain total month 06M8.4 mm ( = 0.331 in )
193rain total month 07M24.7 mm ( = 0.972 in )
194rain total month 08M0.0 mm ( = 0 in )
195rain total month 09M7.4 mm ( = 0.291 in )
196rain total month 10M53.9 mm ( = 2.122 in )
197rain total month 11M108.5 mm ( = 4.272 in )
198rain total month 12M190.8 mm ( = 7.512 in )
199humidity month 01P65.0%
200humidity month 02P87.0%
201humidity month 03P71.0%
202humidity month 04P84.0%
203humidity month 05P74.0%
204humidity month 06P74.0%
205humidity month 07P74.0%
206humidity month 08P28.0%
207humidity month 09P28.0%
208humidity month 10P28.0%
209humidity month 11P28.0%
210humidity month 12P28.0%
211humidity month 13P28.0%
212humidity month 14P28.0%
213humidity month 15P28.0%
214humidity month 16P28.0%
215humidity month 17P28.0%
216humidity month 18P28.0%
217humidity month 19P28.0%
218humidity month 20P28.0%
219humidity month 21P28.0%
220humidity month 22P28.0%
221humidity month 23P28.0%
222humidity month 24P28.0%
223humidity month 25P28.0%
224humidity month 26P28.0%
225humidity month 27P28.0%
226humidity month 28P28.0%
227humidity month 29P28.0%
228humidity month 30P28.0%
229humidity month 31P28.0%
230hour N19
231minute N10
232day N20
233temp day 1#1C0.0°C ( = 32 °F )
234temp day 1#2C27.7°C ( = 81.9 °F )
235temp day 1#3C27.5°C ( = 81.5 °F )
236temp day 1#4C24.0°C ( = 75.2 °F )
237temp day 2#1C22.1°C ( = 71.8 °F )
238temp day 2#2C19.7°C ( = 67.5 °F )
239temp day 2#3C22.9°C ( = 73.2 °F )
240temp day 2#4C20.5°C ( = 68.9 °F )
241temp day 3#1C19.4°C ( = 66.9 °F )
242temp day 3#2C23.4°C ( = 74.1 °F )
243temp day 3#3C25.8°C ( = 78.4 °F )
244temp day 3#4C22.8°C ( = 73 °F )
245temp day 4#1C21.4°C ( = 70.5 °F )
246temp day 4#2C24.8°C ( = 76.6 °F )
247temp day 4#3C23.6°C ( = 74.5 °F )
248temp day 4#4C21.3°C ( = 70.3 °F )
249temp day 5#1C20.1°C ( = 68.2 °F )
250temp day 5#2C25.4°C ( = 77.7 °F )
251temp day 5#3C28.1°C ( = 82.6 °F )
252temp day 5#4C23.3°C ( = 73.9 °F )
253temp day 6#1C21.1°C ( = 70 °F )
254temp day 6#2C26.6°C ( = 79.9 °F )
255temp day 6#3C27.9°C ( = 82.2 °F )
256temp day 6#4C23.2°C ( = 73.8 °F )
257temp day 7#1C21.2°C ( = 70.2 °F )
258temp day 7#2C30.1°C ( = 86.2 °F )
259temp day 7#3C31.0°C ( = 87.8 °F )
260temp day 7#4C30.2°C ( = 86.4 °F )
261baro day 1#1H0.0 exceptional data?
262baro day 1#2H1004.8 hPa ( = 1004.8 mb; 753.66 mmHg; 29.67 inHg )
263baro day 1#3H1003.7 hPa ( = 1003.7 mb; 752.84 mmHg; 29.64 inHg )
264baro day 1#4H1005.5 hPa ( = 1005.5 mb; 754.19 mmHg; 29.69 inHg )
265baro day 2#1H1004.0 hPa ( = 1004 mb; 753.06 mmHg; 29.65 inHg )
266baro day 2#2H1005.0 hPa ( = 1005 mb; 753.81 mmHg; 29.68 inHg )
267baro day 2#3H1004.8 hPa ( = 1004.8 mb; 753.66 mmHg; 29.67 inHg )
268baro day 2#4H1005.5 hPa ( = 1005.5 mb; 754.19 mmHg; 29.69 inHg )
269baro day 3#1H1004.8 hPa ( = 1004.8 mb; 753.66 mmHg; 29.67 inHg )
270baro day 3#2H1005.9 hPa ( = 1005.9 mb; 754.49 mmHg; 29.7 inHg )
271baro day 3#3H1005.9 hPa ( = 1005.9 mb; 754.49 mmHg; 29.7 inHg )
272baro day 3#4H1008.6 hPa ( = 1008.6 mb; 756.51 mmHg; 29.78 inHg )
273baro day 4#1H1008.5 hPa ( = 1008.5 mb; 756.44 mmHg; 29.78 inHg )
274baro day 4#2H1009.6 hPa ( = 1009.6 mb; 757.26 mmHg; 29.81 inHg )
275baro day 4#3H1009.3 hPa ( = 1009.3 mb; 757.04 mmHg; 29.8 inHg )
276baro day 4#4H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
277baro day 5#1H1008.8 hPa ( = 1008.8 mb; 756.66 mmHg; 29.79 inHg )
278baro day 5#2H1009.3 hPa ( = 1009.3 mb; 757.04 mmHg; 29.8 inHg )
279baro day 5#3H1008.4 hPa ( = 1008.4 mb; 756.36 mmHg; 29.78 inHg )
280baro day 5#4H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
281baro day 6#1H1009.5 hPa ( = 1009.5 mb; 757.19 mmHg; 29.81 inHg )
282baro day 6#2H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
283baro day 6#3H1011.1 hPa ( = 1011.1 mb; 758.39 mmHg; 29.86 inHg )
284baro day 6#4H1013.7 hPa ( = 1013.7 mb; 760.34 mmHg; 29.93 inHg )
285baro day 7#1H1014.2 hPa ( = 1014.2 mb; 760.71 mmHg; 29.95 inHg )
286baro day 7#2H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
287baro day 7#3H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
288baro day 7#4H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
289humidity day 1#1P0%
290humidity day 1#2P54%
291humidity day 1#3P60%
292humidity day 1#4P65%
293humidity day 2#1P70%
294humidity day 2#2P88%
295humidity day 2#3P76%
296humidity day 2#4P87%
297humidity day 3#1P83%
298humidity day 3#2P69%
299humidity day 3#3P59%
300humidity day 3#4P71%
301humidity day 4#1P77%
302humidity day 4#2P70%
303humidity day 4#3P75%
304humidity day 4#4P84%
305humidity day 5#1P84%
306humidity day 5#2P66%
307humidity day 5#3P50%
308humidity day 5#4P74%
309humidity day 6#1P79%
310humidity day 6#2P58%
311humidity day 6#3P50%
312humidity day 6#4P74%
313humidity day 7#1P69%
314humidity day 7#2P29%
315humidity day 7#3P28%
316humidity day 7#4P28%
317wind dir day 1#1P0%
318wind dir day 1#2P248%
319wind dir day 1#3P252%
320wind dir day 1#4P167%
321wind dir day 2#1P9%
322wind dir day 2#2P355%
323wind dir day 2#3P269%
324wind dir day 2#4P65%
325wind dir day 3#1P112%
326wind dir day 3#2P298%
327wind dir day 3#3P206%
328wind dir day 3#4P115%
329wind dir day 4#1P115%
330wind dir day 4#2P315%
331wind dir day 4#3P59%
332wind dir day 4#4P135%
333wind dir day 5#1P135%
334wind dir day 5#2P308%
335wind dir day 5#3P238%
336wind dir day 5#4P117%
337wind dir day 6#1P103%
338wind dir day 6#2P133%
339wind dir day 6#3P244%
340wind dir day 6#4P58%
341wind dir day 7#1P53%
342wind dir day 7#2P45%
343wind dir day 7#3P65%
344wind dir day 7#4P90%
345wind speed day 1#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
346wind speed day 1#2K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
347wind speed day 1#3K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
348wind speed day 1#4K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
349wind speed day 2#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
350wind speed day 2#2K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
351wind speed day 2#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
352wind speed day 2#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
353wind speed day 3#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
354wind speed day 3#2K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
355wind speed day 3#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
356wind speed day 3#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
357wind speed day 4#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
358wind speed day 4#2K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
359wind speed day 4#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
360wind speed day 4#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
361wind speed day 5#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
362wind speed day 5#2K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
363wind speed day 5#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
364wind speed day 5#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
365wind speed day 6#1K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
366wind speed day 6#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
367wind speed day 6#3K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
368wind speed day 6#4K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
369wind speed day 7#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
370wind speed day 7#2K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
371wind speed day 7#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
372wind speed day 7#4K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
373solar day 1#1N0.0
374solar day 1#2N79.0
375solar day 1#3N94.0
376solar day 1#4N0.0
377solar day 2#1N0.0
378solar day 2#2N10.0
379solar day 2#3N31.0
380solar day 2#4N0.0
381solar day 3#1N0.0
382solar day 3#2N88.0
383solar day 3#3N100.0
384solar day 3#4N0.0
385solar day 4#1N0.0
386solar day 4#2N95.0
387solar day 4#3N25.0
388solar day 4#4N0.0
389solar day 5#1N0.0
390solar day 5#2N80.0
391solar day 5#3N71.0
392solar day 5#4N0.0
393solar day 6#1N0.0
394solar day 6#2N22.0
395solar day 6#3N100.0
396solar day 6#4N0.0
397solar day 7#1N0.0
398solar day 7#2N81.0
399solar day 7#3N75.0
400solar day 7#4N64.0
401uv day 1#1N0.0
402uv day 1#2N4.4
403uv day 1#3N1.5
404uv day 1#4N0.0
405uv day 2#1N0.0
406uv day 2#2N0.7
407uv day 2#3N0.8
408uv day 2#4N0.0
409uv day 3#1N0.0
410uv day 3#2N4.8
411uv day 3#3N1.8
412uv day 3#4N0.0
413uv day 4#1N0.0
414uv day 4#2N4.6
415uv day 4#3N0.6
416uv day 4#4N0.0
417uv day 5#1N0.0
418uv day 5#2N4.7
419uv day 5#3N1.2
420uv day 5#4N0.0
421uv day 6#1N0.0
422uv day 6#2N1.4
423uv day 6#3N1.6
424uv day 6#4N0.0
425uv day 7#1N0.0
426uv day 7#2N4.6
427uv day 7#3N1.4
428uv day 7#4N0.5
429Last years Rain total to Dec
(from rain season start)
N300.7
430Average rain for Jan ( mm)N115.8
431Feb N111.0
432Mar N87.8
433Apr N44.7
434May N31.0
435Jun N7.0
436Jul N9.1
437Aug N4.8
438Sep N62.8
439Oct N128.5
440Nov N98.7
441Dec N125.3
442wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L!!D10.37S72!!

clientrawhour

The requested file (uploadWD/clientrawhour.txt) contains the following raw data:
12345 4 6 5 5 6 7 6 8 6 6 5 7 7 6 9 8 8 6 4 6 6 7 7 5 5 7 6 7 6 7 6 6 5 4 4 5 5 3 2 3 6 5 4 5 8 5 6 7 5 3 6 5 4 6 5 7 6 5 3 5 12 10 7 10 11 9 12 12 10 7 12 12 9 14 12 14 11 6 11 9 14 14 11 11 10 13 12 12 10 10 9 9 8 6 8 10 7 3 6 8 10 7 8 14 10 11 10 11 5 9 10 7 10 7 11 9 10 6 10 10 65 61 64 53 27 12 19 6 41 34 35 52 42 64 64 48 69 58 58 65 67 49 68 72 56 31 44 28 64 75 60 105 112 111 72 116 109 97 75 54 63 63 105 93 85 93 76 58 97 52 51 60 100 117 90 80 55 104 81 61 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.5 30.5 30.5 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.3 30.3 30.3 30.3 28 27 28 27 28 28 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 28 29 29 28 28 28 29 28 28 28 28 28 28 29 29 28 29 29 29 28 28 29 29 29 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.8 1013.8 1013.7 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.8 1013.8 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.8 1013.8 1013.8 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.9 1013.8 1013.8 1013.9 1013.9 1013.8 1013.8 1013.9 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 1013.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.8 355.0 348.2 355.0 357.9 353.1 348.2 342.4 341.4 303.6 294.9 296.8 299.7 292.0 285.2 283.2 278.4 278.4 276.4 270.6 263.8 256.1 250.3 245.4 242.5 238.6 236.7 242.5 243.5 240.6 235.7 225.0 216.3 223.1 229.9 231.8 233.8 231.8 227.0 223.1 218.3 211.5 204.7 197.9 191.1 189.2 186.2 184.3 184.3 182.4 180.4 179.4 177.5 177.5 175.6 175.6 172.7 172.7 172.7 172.7 238.6 197.9 146.5 97.0 54.3 24.3 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 18.4 27.2 32.0 44.6 49.5 85.4 200.8 269.7 353.1 414.2 477.2 511.2 519.9 103.8 107.7 630.5 673.2 236.7 728.5 742.0 769.2 776.0 785.7 823.5 834.2 843.9 855.5 861.4 843.9 848.8 847.8 801.2 769.2 799.3 772.1 791.5 755.6 736.2 692.6 634.4 586.9 576.2 494.7 515.1 416.1 359.9 285.2 240.6 191.1 172.7 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 1.4 1.5 2.7 3.1 3.4 2.9 4.0 4.2 4.5 4.6 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.0 4.7 4.7 4.5 4.3 4.1 3.8 3.1 3.0 2.8 2.6 2.2 2.1 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 !!H10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed last 60 min for min 01K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
002wind speed last 60 min for min 02K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
003wind speed last 60 min for min 03K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
004wind speed last 60 min for min 04K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
005wind speed last 60 min for min 05K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
006wind speed last 60 min for min 06K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
007wind speed last 60 min for min 07K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
008wind speed last 60 min for min 08K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
009wind speed last 60 min for min 09K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
010wind speed last 60 min for min 10K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
011wind speed last 60 min for min 11K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
012wind speed last 60 min for min 12K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
013wind speed last 60 min for min 13K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
014wind speed last 60 min for min 14K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
015wind speed last 60 min for min 15K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
016wind speed last 60 min for min 16K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
017wind speed last 60 min for min 17K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
018wind speed last 60 min for min 18K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
019wind speed last 60 min for min 19K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
020wind speed last 60 min for min 20K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
021wind speed last 60 min for min 21K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
022wind speed last 60 min for min 22K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
023wind speed last 60 min for min 23K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
024wind speed last 60 min for min 24K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
025wind speed last 60 min for min 25K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
026wind speed last 60 min for min 26K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
027wind speed last 60 min for min 27K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
028wind speed last 60 min for min 28K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
029wind speed last 60 min for min 29K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
030wind speed last 60 min for min 30K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
031wind speed last 60 min for min 31K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
032wind speed last 60 min for min 32K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
033wind speed last 60 min for min 33K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
034wind speed last 60 min for min 34K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
035wind speed last 60 min for min 35K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
036wind speed last 60 min for min 36K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
037wind speed last 60 min for min 37K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
038wind speed last 60 min for min 38K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
039wind speed last 60 min for min 39K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
040wind speed last 60 min for min 40K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
041wind speed last 60 min for min 41K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
042wind speed last 60 min for min 42K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
043wind speed last 60 min for min 43K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
044wind speed last 60 min for min 44K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
045wind speed last 60 min for min 45K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
046wind speed last 60 min for min 46K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
047wind speed last 60 min for min 47K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
048wind speed last 60 min for min 48K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
049wind speed last 60 min for min 49K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
050wind speed last 60 min for min 50K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
051wind speed last 60 min for min 51K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
052wind speed last 60 min for min 52K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
053wind speed last 60 min for min 53K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
054wind speed last 60 min for min 54K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
055wind speed last 60 min for min 55K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
056wind speed last 60 min for min 56K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
057wind speed last 60 min for min 57K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
058wind speed last 60 min for min 58K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
059wind speed last 60 min for min 59K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
060wind speed last 60 min for min 60K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
061gust last 60 min for min 01K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
062gust last 60 min for min 02K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
063gust last 60 min for min 03K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
064gust last 60 min for min 04K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
065gust last 60 min for min 05K11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
066gust last 60 min for min 06K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
067gust last 60 min for min 07K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
068gust last 60 min for min 08K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
069gust last 60 min for min 09K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
070gust last 60 min for min 10K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
071gust last 60 min for min 11K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
072gust last 60 min for min 12K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
073gust last 60 min for min 13K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
074gust last 60 min for min 14K14 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H )
075gust last 60 min for min 15K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
076gust last 60 min for min 16K14 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H )
077gust last 60 min for min 17K11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
078gust last 60 min for min 18K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
079gust last 60 min for min 19K11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
080gust last 60 min for min 20K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
081gust last 60 min for min 21K14 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H )
082gust last 60 min for min 22K14 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H )
083gust last 60 min for min 23K11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
084gust last 60 min for min 24K11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
085gust last 60 min for min 25K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
086gust last 60 min for min 26K13 kts ( = 24.1 k/H; 6.7 ms; 15 m/H )
087gust last 60 min for min 27K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
088gust last 60 min for min 28K12 kts ( = 22.2 k/H; 6.2 ms; 13.8 m/H )
089gust last 60 min for min 29K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
090gust last 60 min for min 30K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
091gust last 60 min for min 31K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
092gust last 60 min for min 32K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
093gust last 60 min for min 33K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
094gust last 60 min for min 34K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
095gust last 60 min for min 35K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
096gust last 60 min for min 36K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
097gust last 60 min for min 37K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
098gust last 60 min for min 38K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
099gust last 60 min for min 39K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
100gust last 60 min for min 40K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
101gust last 60 min for min 41K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
102gust last 60 min for min 42K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
103gust last 60 min for min 43K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
104gust last 60 min for min 44K14 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H )
105gust last 60 min for min 45K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
106gust last 60 min for min 46K11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
107gust last 60 min for min 47K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
108gust last 60 min for min 48K11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
109gust last 60 min for min 49K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
110gust last 60 min for min 50K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
111gust last 60 min for min 51K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
112gust last 60 min for min 52K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
113gust last 60 min for min 53K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
114gust last 60 min for min 54K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
115gust last 60 min for min 55K11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H )
116gust last 60 min for min 56K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
117gust last 60 min for min 57K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
118gust last 60 min for min 58K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
119gust last 60 min for min 59K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
120gust last 60 min for min 60K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
121wind dir last 60 min for min 01D65°( = ENE )
122wind dir last 60 min for min 02D61°( = ENE )
123wind dir last 60 min for min 03D64°( = ENE )
124wind dir last 60 min for min 04D53°( = NE )
125wind dir last 60 min for min 05D27°( = NNE )
126wind dir last 60 min for min 06D12°( = NNE )
127wind dir last 60 min for min 07D19°( = NNE )
128wind dir last 60 min for min 08D6°( = North )
129wind dir last 60 min for min 09D41°( = NE )
130wind dir last 60 min for min 10D34°( = NE )
131wind dir last 60 min for min 11D35°( = NE )
132wind dir last 60 min for min 12D52°( = NE )
133wind dir last 60 min for min 13D42°( = NE )
134wind dir last 60 min for min 14D64°( = ENE )
135wind dir last 60 min for min 15D64°( = ENE )
136wind dir last 60 min for min 16D48°( = NE )
137wind dir last 60 min for min 17D69°( = ENE )
138wind dir last 60 min for min 18D58°( = ENE )
139wind dir last 60 min for min 19D58°( = ENE )
140wind dir last 60 min for min 20D65°( = ENE )
141wind dir last 60 min for min 21D67°( = ENE )
142wind dir last 60 min for min 22D49°( = NE )
143wind dir last 60 min for min 23D68°( = ENE )
144wind dir last 60 min for min 24D72°( = ENE )
145wind dir last 60 min for min 25D56°( = NE )
146wind dir last 60 min for min 26D31°( = NNE )
147wind dir last 60 min for min 27D44°( = NE )
148wind dir last 60 min for min 28D28°( = NNE )
149wind dir last 60 min for min 29D64°( = ENE )
150wind dir last 60 min for min 30D75°( = ENE )
151wind dir last 60 min for min 31D60°( = ENE )
152wind dir last 60 min for min 32D105°( = ESE )
153wind dir last 60 min for min 33D112°( = ESE )
154wind dir last 60 min for min 34D111°( = ESE )
155wind dir last 60 min for min 35D72°( = ENE )
156wind dir last 60 min for min 36D116°( = ESE )
157wind dir last 60 min for min 37D109°( = ESE )
158wind dir last 60 min for min 38D97°( = East )
159wind dir last 60 min for min 39D75°( = ENE )
160wind dir last 60 min for min 40D54°( = NE )
161wind dir last 60 min for min 41D63°( = ENE )
162wind dir last 60 min for min 42D63°( = ENE )
163wind dir last 60 min for min 43D105°( = ESE )
164wind dir last 60 min for min 44D93°( = East )
165wind dir last 60 min for min 45D85°( = East )
166wind dir last 60 min for min 46D93°( = East )
167wind dir last 60 min for min 47D76°( = ENE )
168wind dir last 60 min for min 48D58°( = ENE )
169wind dir last 60 min for min 49D97°( = East )
170wind dir last 60 min for min 50D52°( = NE )
171wind dir last 60 min for min 51D51°( = NE )
172wind dir last 60 min for min 52D60°( = ENE )
173wind dir last 60 min for min 53D100°( = East )
174wind dir last 60 min for min 54D117°( = ESE )
175wind dir last 60 min for min 55D90°( = East )
176wind dir last 60 min for min 56D80°( = East )
177wind dir last 60 min for min 57D55°( = NE )
178wind dir last 60 min for min 58D104°( = ESE )
179wind dir last 60 min for min 59D81°( = East )
180wind dir last 60 min for min 60D61°( = ENE )
181temp last 60 min for min 01C31.0°C ( = 87.8 °F )
182temp last 60 min for min 02C31.0°C ( = 87.8 °F )
183temp last 60 min for min 03C31.0°C ( = 87.8 °F )
184temp last 60 min for min 04C31.0°C ( = 87.8 °F )
185temp last 60 min for min 05C31.0°C ( = 87.8 °F )
186temp last 60 min for min 06C31.0°C ( = 87.8 °F )
187temp last 60 min for min 07C31.0°C ( = 87.8 °F )
188temp last 60 min for min 08C31.0°C ( = 87.8 °F )
189temp last 60 min for min 09C31.0°C ( = 87.8 °F )
190temp last 60 min for min 10C31.0°C ( = 87.8 °F )
191temp last 60 min for min 11C31.0°C ( = 87.8 °F )
192temp last 60 min for min 12C31.0°C ( = 87.8 °F )
193temp last 60 min for min 13C30.9°C ( = 87.6 °F )
194temp last 60 min for min 14C30.9°C ( = 87.6 °F )
195temp last 60 min for min 15C30.9°C ( = 87.6 °F )
196temp last 60 min for min 16C30.9°C ( = 87.6 °F )
197temp last 60 min for min 17C30.9°C ( = 87.6 °F )
198temp last 60 min for min 18C30.8°C ( = 87.4 °F )
199temp last 60 min for min 19C30.8°C ( = 87.4 °F )
200temp last 60 min for min 20C30.8°C ( = 87.4 °F )
201temp last 60 min for min 21C30.8°C ( = 87.4 °F )
202temp last 60 min for min 22C30.8°C ( = 87.4 °F )
203temp last 60 min for min 23C30.7°C ( = 87.3 °F )
204temp last 60 min for min 24C30.7°C ( = 87.3 °F )
205temp last 60 min for min 25C30.7°C ( = 87.3 °F )
206temp last 60 min for min 26C30.7°C ( = 87.3 °F )
207temp last 60 min for min 27C30.7°C ( = 87.3 °F )
208temp last 60 min for min 28C30.7°C ( = 87.3 °F )
209temp last 60 min for min 29C30.6°C ( = 87.1 °F )
210temp last 60 min for min 30C30.6°C ( = 87.1 °F )
211temp last 60 min for min 31C30.6°C ( = 87.1 °F )
212temp last 60 min for min 32C30.6°C ( = 87.1 °F )
213temp last 60 min for min 33C30.6°C ( = 87.1 °F )
214temp last 60 min for min 34C30.6°C ( = 87.1 °F )
215temp last 60 min for min 35C30.6°C ( = 87.1 °F )
216temp last 60 min for min 36C30.6°C ( = 87.1 °F )
217temp last 60 min for min 37C30.6°C ( = 87.1 °F )
218temp last 60 min for min 38C30.6°C ( = 87.1 °F )
219temp last 60 min for min 39C30.6°C ( = 87.1 °F )
220temp last 60 min for min 40C30.6°C ( = 87.1 °F )
221temp last 60 min for min 41C30.6°C ( = 87.1 °F )
222temp last 60 min for min 42C30.6°C ( = 87.1 °F )
223temp last 60 min for min 43C30.6°C ( = 87.1 °F )
224temp last 60 min for min 44C30.6°C ( = 87.1 °F )
225temp last 60 min for min 45C30.6°C ( = 87.1 °F )
226temp last 60 min for min 46C30.5°C ( = 86.9 °F )
227temp last 60 min for min 47C30.5°C ( = 86.9 °F )
228temp last 60 min for min 48C30.5°C ( = 86.9 °F )
229temp last 60 min for min 49C30.4°C ( = 86.7 °F )
230temp last 60 min for min 50C30.4°C ( = 86.7 °F )
231temp last 60 min for min 51C30.4°C ( = 86.7 °F )
232temp last 60 min for min 52C30.4°C ( = 86.7 °F )
233temp last 60 min for min 53C30.4°C ( = 86.7 °F )
234temp last 60 min for min 54C30.4°C ( = 86.7 °F )
235temp last 60 min for min 55C30.4°C ( = 86.7 °F )
236temp last 60 min for min 56C30.4°C ( = 86.7 °F )
237temp last 60 min for min 57C30.3°C ( = 86.5 °F )
238temp last 60 min for min 58C30.3°C ( = 86.5 °F )
239temp last 60 min for min 59C30.3°C ( = 86.5 °F )
240temp last 60 min for min 60C30.3°C ( = 86.5 °F )
241humidity last 60 min for min 01P28%
242humidity last 60 min for min 02P27%
243humidity last 60 min for min 03P28%
244humidity last 60 min for min 04P27%
245humidity last 60 min for min 05P28%
246humidity last 60 min for min 06P28%
247humidity last 60 min for min 07P27%
248humidity last 60 min for min 08P27%
249humidity last 60 min for min 09P27%
250humidity last 60 min for min 10P27%
251humidity last 60 min for min 11P28%
252humidity last 60 min for min 12P28%
253humidity last 60 min for min 13P28%
254humidity last 60 min for min 14P28%
255humidity last 60 min for min 15P28%
256humidity last 60 min for min 16P28%
257humidity last 60 min for min 17P28%
258humidity last 60 min for min 18P28%
259humidity last 60 min for min 19P28%
260humidity last 60 min for min 20P27%
261humidity last 60 min for min 21P28%
262humidity last 60 min for min 22P28%
263humidity last 60 min for min 23P28%
264humidity last 60 min for min 24P28%
265humidity last 60 min for min 25P28%
266humidity last 60 min for min 26P28%
267humidity last 60 min for min 27P28%
268humidity last 60 min for min 28P28%
269humidity last 60 min for min 29P28%
270humidity last 60 min for min 30P28%
271humidity last 60 min for min 31P28%
272humidity last 60 min for min 32P28%
273humidity last 60 min for min 33P28%
274humidity last 60 min for min 34P28%
275humidity last 60 min for min 35P28%
276humidity last 60 min for min 36P29%
277humidity last 60 min for min 37P28%
278humidity last 60 min for min 38P29%
279humidity last 60 min for min 39P29%
280humidity last 60 min for min 40P28%
281humidity last 60 min for min 41P28%
282humidity last 60 min for min 42P28%
283humidity last 60 min for min 43P29%
284humidity last 60 min for min 44P28%
285humidity last 60 min for min 45P28%
286humidity last 60 min for min 46P28%
287humidity last 60 min for min 47P28%
288humidity last 60 min for min 48P28%
289humidity last 60 min for min 49P28%
290humidity last 60 min for min 50P29%
291humidity last 60 min for min 51P29%
292humidity last 60 min for min 52P28%
293humidity last 60 min for min 53P29%
294humidity last 60 min for min 54P29%
295humidity last 60 min for min 55P29%
296humidity last 60 min for min 56P28%
297humidity last 60 min for min 57P28%
298humidity last 60 min for min 58P29%
299humidity last 60 min for min 59P29%
300humidity last 60 min for min 60P29%
301baro last 60 min for min 01H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
302baro last 60 min for min 02H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
303baro last 60 min for min 03H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
304baro last 60 min for min 04H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
305baro last 60 min for min 05H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
306baro last 60 min for min 06H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
307baro last 60 min for min 07H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
308baro last 60 min for min 08H1013.7 hPa ( = 1013.7 mb; 760.34 mmHg; 29.93 inHg )
309baro last 60 min for min 09H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
310baro last 60 min for min 10H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
311baro last 60 min for min 11H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
312baro last 60 min for min 12H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
313baro last 60 min for min 13H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
314baro last 60 min for min 14H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
315baro last 60 min for min 15H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
316baro last 60 min for min 16H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
317baro last 60 min for min 17H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
318baro last 60 min for min 18H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
319baro last 60 min for min 19H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
320baro last 60 min for min 20H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
321baro last 60 min for min 21H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
322baro last 60 min for min 22H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
323baro last 60 min for min 23H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
324baro last 60 min for min 24H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
325baro last 60 min for min 25H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
326baro last 60 min for min 26H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
327baro last 60 min for min 27H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
328baro last 60 min for min 28H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
329baro last 60 min for min 29H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
330baro last 60 min for min 30H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
331baro last 60 min for min 31H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
332baro last 60 min for min 32H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
333baro last 60 min for min 33H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
334baro last 60 min for min 34H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
335baro last 60 min for min 35H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
336baro last 60 min for min 36H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
337baro last 60 min for min 37H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
338baro last 60 min for min 38H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
339baro last 60 min for min 39H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
340baro last 60 min for min 40H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
341baro last 60 min for min 41H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
342baro last 60 min for min 42H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
343baro last 60 min for min 43H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
344baro last 60 min for min 44H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
345baro last 60 min for min 45H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
346baro last 60 min for min 46H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
347baro last 60 min for min 47H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
348baro last 60 min for min 48H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
349baro last 60 min for min 49H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
350baro last 60 min for min 50H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
351baro last 60 min for min 51H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
352baro last 60 min for min 52H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
353baro last 60 min for min 53H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
354baro last 60 min for min 54H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
355baro last 60 min for min 55H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
356baro last 60 min for min 56H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
357baro last 60 min for min 57H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
358baro last 60 min for min 58H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
359baro last 60 min for min 59H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
360baro last 60 min for min 60H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
361rain total last 60 min for min 01M0.0 mm ( = 0 in )
362rain total last 60 min for min 02M0.0 mm ( = 0 in )
363rain total last 60 min for min 03M0.0 mm ( = 0 in )
364rain total last 60 min for min 04M0.0 mm ( = 0 in )
365rain total last 60 min for min 05M0.0 mm ( = 0 in )
366rain total last 60 min for min 06M0.0 mm ( = 0 in )
367rain total last 60 min for min 07M0.0 mm ( = 0 in )
368rain total last 60 min for min 08M0.0 mm ( = 0 in )
369rain total last 60 min for min 09M0.0 mm ( = 0 in )
370rain total last 60 min for min 10M0.0 mm ( = 0 in )
371rain total last 60 min for min 11M0.0 mm ( = 0 in )
372rain total last 60 min for min 12M0.0 mm ( = 0 in )
373rain total last 60 min for min 13M0.0 mm ( = 0 in )
374rain total last 60 min for min 14M0.0 mm ( = 0 in )
375rain total last 60 min for min 15M0.0 mm ( = 0 in )
376rain total last 60 min for min 16M0.0 mm ( = 0 in )
377rain total last 60 min for min 17M0.0 mm ( = 0 in )
378rain total last 60 min for min 18M0.0 mm ( = 0 in )
379rain total last 60 min for min 19M0.0 mm ( = 0 in )
380rain total last 60 min for min 20M0.0 mm ( = 0 in )
381rain total last 60 min for min 21M0.0 mm ( = 0 in )
382rain total last 60 min for min 22M0.0 mm ( = 0 in )
383rain total last 60 min for min 23M0.0 mm ( = 0 in )
384rain total last 60 min for min 24M0.0 mm ( = 0 in )
385rain total last 60 min for min 25M0.0 mm ( = 0 in )
386rain total last 60 min for min 26M0.0 mm ( = 0 in )
387rain total last 60 min for min 27M0.0 mm ( = 0 in )
388rain total last 60 min for min 28M0.0 mm ( = 0 in )
389rain total last 60 min for min 29M0.0 mm ( = 0 in )
390rain total last 60 min for min 30M0.0 mm ( = 0 in )
391rain total last 60 min for min 31M0.0 mm ( = 0 in )
392rain total last 60 min for min 32M0.0 mm ( = 0 in )
393rain total last 60 min for min 33M0.0 mm ( = 0 in )
394rain total last 60 min for min 34M0.0 mm ( = 0 in )
395rain total last 60 min for min 35M0.0 mm ( = 0 in )
396rain total last 60 min for min 36M0.0 mm ( = 0 in )
397rain total last 60 min for min 37M0.0 mm ( = 0 in )
398rain total last 60 min for min 38M0.0 mm ( = 0 in )
399rain total last 60 min for min 39M0.0 mm ( = 0 in )
400rain total last 60 min for min 40M0.0 mm ( = 0 in )
401rain total last 60 min for min 41M0.0 mm ( = 0 in )
402rain total last 60 min for min 42M0.0 mm ( = 0 in )
403rain total last 60 min for min 43M0.0 mm ( = 0 in )
404rain total last 60 min for min 44M0.0 mm ( = 0 in )
405rain total last 60 min for min 45M0.0 mm ( = 0 in )
406rain total last 60 min for min 46M0.0 mm ( = 0 in )
407rain total last 60 min for min 47M0.0 mm ( = 0 in )
408rain total last 60 min for min 48M0.0 mm ( = 0 in )
409rain total last 60 min for min 49M0.0 mm ( = 0 in )
410rain total last 60 min for min 50M0.0 mm ( = 0 in )
411rain total last 60 min for min 51M0.0 mm ( = 0 in )
412rain total last 60 min for min 52M0.0 mm ( = 0 in )
413rain total last 60 min for min 53M0.0 mm ( = 0 in )
414rain total last 60 min for min 54M0.0 mm ( = 0 in )
415rain total last 60 min for min 55M0.0 mm ( = 0 in )
416rain total last 60 min for min 56M0.0 mm ( = 0 in )
417rain total last 60 min for min 57M0.0 mm ( = 0 in )
418rain total last 60 min for min 58M0.0 mm ( = 0 in )
419rain total last 60 min for min 59M0.0 mm ( = 0 in )
420rain total last 60 min for min 60M0.0 mm ( = 0 in )
421solar last 60 min for mi 01 ( w/m2)N362.8
422solar last 60 min for mi 02 ( w/m2)N355.0
423solar last 60 min for mi 03 ( w/m2)N348.2
424solar last 60 min for mi 04 ( w/m2)N355.0
425solar last 60 min for mi 05 ( w/m2)N357.9
426solar last 60 min for mi 06 ( w/m2)N353.1
427solar last 60 min for mi 07 ( w/m2)N348.2
428solar last 60 min for mi 08 ( w/m2)N342.4
429solar last 60 min for mi 09 ( w/m2)N341.4
430solar last 60 min for mi 10 ( w/m2)N303.6
431solar last 60 min for mi 11 ( w/m2)N294.9
432solar last 60 min for mi 12 ( w/m2)N296.8
433solar last 60 min for mi 13 ( w/m2)N299.7
434solar last 60 min for mi 14 ( w/m2)N292.0
435solar last 60 min for mi 15 ( w/m2)N285.2
436solar last 60 min for mi 16 ( w/m2)N283.2
437solar last 60 min for mi 17 ( w/m2)N278.4
438solar last 60 min for mi 18 ( w/m2)N278.4
439solar last 60 min for mi 19 ( w/m2)N276.4
440solar last 60 min for mi 20 ( w/m2)N270.6
441solar last 60 min for mi 21 ( w/m2)N263.8
442solar last 60 min for mi 22 ( w/m2)N256.1
443solar last 60 min for mi 23 ( w/m2)N250.3
444solar last 60 min for mi 24 ( w/m2)N245.4
445solar last 60 min for mi 25 ( w/m2)N242.5
446solar last 60 min for mi 26 ( w/m2)N238.6
447solar last 60 min for mi 27 ( w/m2)N236.7
448solar last 60 min for mi 28 ( w/m2)N242.5
449solar last 60 min for mi 29 ( w/m2)N243.5
450solar last 60 min for mi 30 ( w/m2)N240.6
451solar last 60 min for mi 31 ( w/m2)N235.7
452solar last 60 min for mi 32 ( w/m2)N225.0
453solar last 60 min for mi 33 ( w/m2)N216.3
454solar last 60 min for mi 34 ( w/m2)N223.1
455solar last 60 min for mi 35 ( w/m2)N229.9
456solar last 60 min for mi 36 ( w/m2)N231.8
457solar last 60 min for mi 37 ( w/m2)N233.8
458solar last 60 min for mi 38 ( w/m2)N231.8
459solar last 60 min for mi 39 ( w/m2)N227.0
460solar last 60 min for mi 40 ( w/m2)N223.1
461solar last 60 min for mi 41 ( w/m2)N218.3
462solar last 60 min for mi 42 ( w/m2)N211.5
463solar last 60 min for mi 43 ( w/m2)N204.7
464solar last 60 min for mi 44 ( w/m2)N197.9
465solar last 60 min for mi 45 ( w/m2)N191.1
466solar last 60 min for mi 46 ( w/m2)N189.2
467solar last 60 min for mi 47 ( w/m2)N186.2
468solar last 60 min for mi 48 ( w/m2)N184.3
469solar last 60 min for mi 49 ( w/m2)N184.3
470solar last 60 min for mi 50 ( w/m2)N182.4
471solar last 60 min for mi 51 ( w/m2)N180.4
472solar last 60 min for mi 52 ( w/m2)N179.4
473solar last 60 min for mi 53 ( w/m2)N177.5
474solar last 60 min for mi 54 ( w/m2)N177.5
475solar last 60 min for mi 55 ( w/m2)N175.6
476solar last 60 min for mi 56 ( w/m2)N175.6
477solar last 60 min for mi 57 ( w/m2)N172.7
478solar last 60 min for mi 58 ( w/m2)N172.7
479solar last 60 min for mi 59 ( w/m2)N172.7
480solar last 60 min for mi 60 ( w/m2)N172.7
481solar hrs_min_ago 23:45N238.6
482solar hrs_min_ago 23:30N197.9
483solar hrs_min_ago 23:15N146.5
484solar hrs_min_ago 23:00N97.0
485solar hrs_min_ago 22:45N54.3
486solar hrs_min_ago 22:30N24.3
487solar hrs_min_ago 22:15N10.7
488solar hrs_min_ago 22:00N0.0
489solar hrs_min_ago 21:45N0.0
490solar hrs_min_ago 21:30N0.0
491solar hrs_min_ago 21:15N0.0
492solar hrs_min_ago 21:00N0.0
493solar hrs_min_ago 20:45N0.0
494solar hrs_min_ago 20:30N0.0
495solar hrs_min_ago 20:15N0.0
496solar hrs_min_ago 20:00N0.0
497solar hrs_min_ago 19:45N0.0
498solar hrs_min_ago 19:30N0.0
499solar hrs_min_ago 19:15N0.0
500solar hrs_min_ago 19:00N0.0
501solar hrs_min_ago 18:45N0.0
502solar hrs_min_ago 18:30N0.0
503solar hrs_min_ago 18:15N0.0
504solar hrs_min_ago 18:00N0.0
505solar hrs_min_ago 17:45N0.0
506solar hrs_min_ago 17:30N0.0
507solar hrs_min_ago 17:15N0.0
508solar hrs_min_ago 17:00N0.0
509solar hrs_min_ago 16:45N0.0
510solar hrs_min_ago 16:30N0.0
511solar hrs_min_ago 16:15N0.0
512solar hrs_min_ago 16:00N0.0
513solar hrs_min_ago 15:45N0.0
514solar hrs_min_ago 15:30N0.0
515solar hrs_min_ago 15:15N0.0
516solar hrs_min_ago 15:00N0.0
517solar hrs_min_ago 14:45N0.0
518solar hrs_min_ago 14:30N0.0
519solar hrs_min_ago 14:15N0.0
520solar hrs_min_ago 14:00N0.0
521solar hrs_min_ago 13:45N0.0
522solar hrs_min_ago 13:30N0.0
523solar hrs_min_ago 13:15N0.0
524solar hrs_min_ago 13:00N0.0
525solar hrs_min_ago 12:45N0.0
526solar hrs_min_ago 12:30N8.7
527solar hrs_min_ago 12:15N18.4
528solar hrs_min_ago 12:00N27.2
529solar hrs_min_ago 11:45N32.0
530solar hrs_min_ago 11:30N44.6
531solar hrs_min_ago 11:15N49.5
532solar hrs_min_ago 11:00N85.4
533solar hrs_min_ago 10:45N200.8
534solar hrs_min_ago 10:30N269.7
535solar hrs_min_ago 10:15N353.1
536solar hrs_min_ago 10:00N414.2
537solar hrs_min_ago 09:45N477.2
538solar hrs_min_ago 09:30N511.2
539solar hrs_min_ago 09:15N519.9
540solar hrs_min_ago 09:00N103.8
541solar hrs_min_ago 08:45N107.7
542solar hrs_min_ago 08:30N630.5
543solar hrs_min_ago 08:15N673.2
544solar hrs_min_ago 08:00N236.7
545solar hrs_min_ago 07:45N728.5
546solar hrs_min_ago 07:30N742.0
547solar hrs_min_ago 07:15N769.2
548solar hrs_min_ago 07:00N776.0
549solar hrs_min_ago 06:45N785.7
550solar hrs_min_ago 06:30N823.5
551solar hrs_min_ago 06:15N834.2
552solar hrs_min_ago 06:00N843.9
553solar hrs_min_ago 05:45N855.5
554solar hrs_min_ago 05:30N861.4
555solar hrs_min_ago 05:15N843.9
556solar hrs_min_ago 05:00N848.8
557solar hrs_min_ago 05:45N847.8
558solar hrs_min_ago 05:30N801.2
559solar hrs_min_ago 05:15N769.2
560solar hrs_min_ago 05:00N799.3
561solar hrs_min_ago 04:45N772.1
562solar hrs_min_ago 04:30N791.5
563solar hrs_min_ago 04:15N755.6
564solar hrs_min_ago 04:00N736.2
565solar hrs_min_ago 03:45N692.6
566solar hrs_min_ago 03:30N634.4
567solar hrs_min_ago 03:15N586.9
568solar hrs_min_ago 03:00N576.2
569solar hrs_min_ago 02:45N494.7
570solar hrs_min_ago 02:30N515.1
571solar hrs_min_ago 02:15N416.1
572solar hrs_min_ago 02:00N359.9
573solar hrs_min_ago 01:45N285.2
574solar hrs_min_ago 01:30N240.6
575solar hrs_min_ago 01:15N191.1
576solar hrs_min_ago 01:00N172.7
577uv index hrs_min_ago 23:45N0.6
578uv index hrs_min_ago 23:30N0.5
579uv index hrs_min_ago 23:15N0.0
580uv index hrs_min_ago 23:00N0.0
581uv index hrs_min_ago 22:45N0.0
582uv index hrs_min_ago 22:30N0.0
583uv index hrs_min_ago 22:15N0.0
584uv index hrs_min_ago 22:00N0.0
585uv index hrs_min_ago 21:45N0.0
586uv index hrs_min_ago 21:30N0.0
587uv index hrs_min_ago 21:15N0.0
588uv index hrs_min_ago 21:00N0.0
589uv index hrs_min_ago 20:45N0.0
590uv index hrs_min_ago 20:30N0.0
591uv index hrs_min_ago 20:15N0.0
592uv index hrs_min_ago 20:00N0.0
593uv index hrs_min_ago 19:45N0.0
594uv index hrs_min_ago 19:30N0.0
595uv index hrs_min_ago 19:15N0.0
596uv index hrs_min_ago 19:00N0.0
597uv index hrs_min_ago 18:45N0.0
598uv index hrs_min_ago 18:30N0.0
599uv index hrs_min_ago 18:15N0.0
600uv index hrs_min_ago 18:00N0.0
601uv index hrs_min_ago 17:45N0.0
602uv index hrs_min_ago 17:30N0.0
603uv index hrs_min_ago 17:15N0.0
604uv index hrs_min_ago 17:00N0.0
605uv index hrs_min_ago 16:45N0.0
606uv index hrs_min_ago 16:30N0.0
607uv index hrs_min_ago 16:15N0.0
608uv index hrs_min_ago 16:00N0.0
609uv index hrs_min_ago 15:45N0.0
610uv index hrs_min_ago 15:30N0.0
611uv index hrs_min_ago 15:15N0.0
612uv index hrs_min_ago 15:00N0.0
613uv index hrs_min_ago 14:45N0.0
614uv index hrs_min_ago 14:30N0.0
615uv index hrs_min_ago 14:15N0.0
616uv index hrs_min_ago 14:00N0.0
617uv index hrs_min_ago 13:45N0.0
618uv index hrs_min_ago 13:30N0.0
619uv index hrs_min_ago 13:15N0.0
620uv index hrs_min_ago 13:00N0.0
621uv index hrs_min_ago 12:45N0.0
622uv index hrs_min_ago 12:30N0.0
623uv index hrs_min_ago 12:15N0.0
624uv index hrs_min_ago 12:00N0.0
625uv index hrs_min_ago 11:45N0.0
626uv index hrs_min_ago 11:30N0.0
627uv index hrs_min_ago 11:15N0.0
628uv index hrs_min_ago 11:00N0.6
629uv index hrs_min_ago 10:45N0.8
630uv index hrs_min_ago 10:30N1.0
631uv index hrs_min_ago 10:15N1.2
632uv index hrs_min_ago 10:00N1.4
633uv index hrs_min_ago 09:45N1.7
634uv index hrs_min_ago 09:30N1.9
635uv index hrs_min_ago 09:15N1.4
636uv index hrs_min_ago 09:00N1.5
637uv index hrs_min_ago 08:45N2.7
638uv index hrs_min_ago 08:30N3.1
639uv index hrs_min_ago 08:15N3.4
640uv index hrs_min_ago 08:00N2.9
641uv index hrs_min_ago 07:45N4.0
642uv index hrs_min_ago 07:30N4.2
643uv index hrs_min_ago 07:15N4.5
644uv index hrs_min_ago 07:00N4.6
645uv index hrs_min_ago 06:45N4.8
646uv index hrs_min_ago 06:30N5.1
647uv index hrs_min_ago 06:15N5.2
648uv index hrs_min_ago 06:00N5.3
649uv index hrs_min_ago 05:45N5.4
650uv index hrs_min_ago 05:30N5.4
651uv index hrs_min_ago 05:15N5.3
652uv index hrs_min_ago 05:00N5.3
653uv index hrs_min_ago 04:45N5.2
654uv index hrs_min_ago 04:30N5.0
655uv index hrs_min_ago 04:15N4.7
656uv index hrs_min_ago 04:00N4.7
657uv index hrs_min_ago 03:45N4.5
658uv index hrs_min_ago 03:30N4.3
659uv index hrs_min_ago 03:15N4.1
660uv index hrs_min_ago 03:00N3.8
661uv index hrs_min_ago 02:45N3.1
662uv index hrs_min_ago 02:30N3.0
663uv index hrs_min_ago 02:15N2.8
664uv index hrs_min_ago 02:00N2.6
665uv index hrs_min_ago 01:45N2.2
666uv index hrs_min_ago 01:30N2.1
667uv index hrs_min_ago 01:15N1.7
668uv index hrs_min_ago 01:00N1.4
669uv index hrs_min_ago 00:45N1.2
670uv index hrs_min_ago 00:30N1.0
671uv index hrs_min_ago 00:15N0.8
672uv index hrs_min_ago 00:00N0.6
673wd version - end of file
(example: !!h10.37f!!)
L!!H10.37S!!

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather