Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarThis Station Clientraw

The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.

In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/


clientraw

The requested file (uploadWD/clientraw.txt) contains the following raw data:
12345 4.3 5.2 240 16.9 54 1011.7 0.0 57.1 340.0 0.00 0.00 17.7 62 100.0 0 0.0 0 0 20.8 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 13 46 25 Patra-13:46:25 0 100 20 3 100 100 100 100 100 100 100 16.9 17.2 17.1 10.7 0 Sunny/Dry 0.2 4 7 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14.0 7.6 4047.4 20/3/2018 17.6 10.8 17.1 10.2 3.7 3 3 3 4 4 5 2 4 4 5 16.6 16.8 16.7 16.8 16.9 16.7 16.7 17.1 17.1 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 10.7 16.9 8.6 0 --- --- 259 0 0 -100.0 -100.0 37 -100 -100 -100 -100 810.0 18.8 17.6 15.6 1011.7 1005.8 10 12:47 09:10 16.8 9.3 9.1 6.2 9 2018 -17.8 1 1 1 178 342 235 270 238 228 271 277 276 240 0.0 255.0 3.4 12.2 38.23917 -21.75139 0.0 82 50 0.0 00:08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 13:32 01:38 245 !!C10.37S62!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed avg K4.3 kts ( = 8 k/H; 2.2 ms; 4.9 m/H )
002gust K5.2 kts ( = 9.6 k/H; 2.7 ms; 6 m/H )
003wind dir D240°( = WSW )
004temp outside C16.9°C ( = 62.4 °F )
005humidity outside P54%
006baro H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
007rain daily M0.0 mm ( = 0 in )
008rain monthly M57.1 mm ( = 2.248 in )
009rain yearly M340.0 exceptional data?
010rain rate M0.00 mm ( = 0 in )
011rain rate max M0.00 mm ( = 0 in )
012temp indoor C17.7°C ( = 63.9 °F )
013humidity indoor P62%
014temp soil (optional)C100.0 exceptional data?
015forecast icon I0 ( unknown )
016wmr968 extra temp C0.0°C ( = 32 °F )
017wmr968 extra hum P0%
018wmr968 extra sensor N0
019yesterday rain M20.8 mm ( = 0.819 in )
020temp extra_sensor 1 (optional)C-100.0 exceptional data?
021temp extra_sensor 2 (optional)C255.0 exceptional data?
022temp extra_sensor 3 (optional)C-100.0 exceptional data?
023temp extra_sensor 4 (optional)C-100.0 exceptional data?
024temp extra_sensor 5 (optional)C-100.0 exceptional data?
025temp extra_sensor 6 (optional)C-100.0 exceptional data?
026humidity extra_sensor 1 (optional)P-100%
027humidity extra_sensor 2 (optional)P-100%
028humidity extra_sensor 3 (optional)P-100%
029actual_date hour
(format depends on wd setting)
N13
030actual_date minute
(format depends on wd setting)
N46
031actual_date seconds
(format depends on wd setting)
N25
032station name LPatra-13:46:25
033dallas lightning count N0
034solar reading N100
035actual_date dayN20
036actual_date monthN3
037wmr968 batt 1 (optional)P100%
038wmr968 batt 2 (optional)P100%
039wmr968 batt 3 (optional)P100%
040wmr968 batt 4 (optional)P100%
041wmr968 batt 5 (optional)P100%
042wmr968 batt 6 (optional)P100%
043wmr968 batt 7 (optional)P100%
044windchill C16.9°C ( = 62.4 °F )
045humidex C17.2°C ( = 63 °F )
046temp day max C17.1°C ( = 62.8 °F )
047temp day min C10.7°C ( = 51.3 °F )
048icon type I0 ( unknown )
049weather desc LSunny/Dry
050baro trend H0.2 exceptional data?
051wind speed hour 01
(used for wind speed chart)
K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
052wind speed hour 02
(used for wind speed chart)
K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
053wind speed hour 03
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
054wind speed hour 04
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
055wind speed hour 05
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
056wind speed hour 06
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
057wind speed hour 07
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
058wind speed hour 08
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
059wind speed hour 09
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
060wind speed hour 10
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
061wind speed hour 11
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
062wind speed hour 12
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
063wind speed hour 13
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
064wind speed hour 14
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
065wind speed hour 15
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
066wind speed hour 16
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
067wind speed hour 17
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
068wind speed hour 18
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
069wind speed hour 19
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
070wind speed hour 20
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
071gust max
(used for wind speed chart)
K14.0 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H )
072dewpoint C7.6°C ( = 45.7 °F )
073cloud height F4047.4 feet ( = 1234 meter )
074actual_date dd/mm/yyyy
(format depends on wd setting)
L20/3/2018
075humidex max C17.6°C ( = 63.7 °F )
076humidex min C10.8°C ( = 51.4 °F )
077windchill max C17.1°C ( = 62.8 °F )
078windchill min C10.2°C ( = 50.4 °F )
079davis vp uv (optional)N3.7
080wind speed hour 01K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
081wind speed hour 02K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
082wind speed hour 03K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
083wind speed hour 04K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
084wind speed hour 05K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
085wind speed hour 06K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
086wind speed hour 07K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
087wind speed hour 08K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
088wind speed hour 09K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
089wind speed hour 10K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
090temp hour 01C16.6°C ( = 61.9 °F )
091temp hour 02C16.8°C ( = 62.2 °F )
092temp hour 03C16.7°C ( = 62.1 °F )
093temp hour 04C16.8°C ( = 62.2 °F )
094temp hour 05C16.9°C ( = 62.4 °F )
095temp hour 06C16.7°C ( = 62.1 °F )
096temp hour 07C16.7°C ( = 62.1 °F )
097temp hour 08C17.1°C ( = 62.8 °F )
098temp hour 09C17.1°C ( = 62.8 °F )
099temp hour 10C17.0°C ( = 62.6 °F )
100rain hour 01M0.0 mm ( = 0 in )
101rain hour 02M0.0 mm ( = 0 in )
102rain hour 03M0.0 mm ( = 0 in )
103rain hour 04M0.0 mm ( = 0 in )
104rain hour 05M0.0 mm ( = 0 in )
105rain hour 06M0.0 mm ( = 0 in )
106rain hour 07M0.0 mm ( = 0 in )
107rain hour 08M0.0 mm ( = 0 in )
108rain hour 09M0.0 mm ( = 0 in )
109rain hour 10M0.0 mm ( = 0 in )
110heatindex max C17.1°C ( = 62.8 °F )
111heatindex min C10.7°C ( = 51.3 °F )
112heatindex C16.9°C ( = 62.4 °F )
113wind speed avg max K8.6 kts ( = 15.9 k/H; 4.4 ms; 9.9 m/H )
114number lightning strikes last min N0
115lightning last time T---
116lightning last date L---
117wind avg dir D259°( = West )
118nexstorm dist N0
119nexstorm bearing D0°( = North )
120temp extra_sensor 7 (optional)C-100.0 exceptional data?
121temp extra_sensor 8 (optional)C-100.0 exceptional data?
122humidity extra_sensor 4 (optional)P37%
123humidity extra_sensor 5 (optional)P-100%
124humidity extra_sensor 6 (optional)P-100%
125humidity extra_sensor 7 (optional)P-100%
126humidity extra_sensor 8 (optional)P-100%
127vp solarwm N810.0
128temp indoor max C18.8°C ( = 65.8 °F )
129temp indoor min C17.6°C ( = 63.7 °F )
130apparent temp C15.6°C ( = 60.1 °F )
131baro high ( also: baro max)H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
132baro low ( also: baro min)H1005.8 hPa ( = 1005.8 mb; 754.41 mmHg; 29.7 inHg )
133gust max K10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H )
134gust max last hour time T12:47
135gust max today time T09:10
136apparent temp max C16.8°C ( = 62.2 °F )
137apparent temp min C9.3°C ( = 48.7 °F )
138dewpoint max C9.1°C ( = 48.4 °F )
139dewpoint min C6.2°C ( = 43.2 °F )
140gust last min max K9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
141actual_date yearN2018
142thsws ( if enabled in wd)L-17.8
143temp trend ( logic)B1
144humidity trend ( logic)B1
145humidex trend ( logic)B1
146wind dir hour 01D178°( = South )
147wind dir hour 02D342°( = NNW )
148wind dir hour 03D235°( = SW )
149wind dir hour 04D270°( = West )
150wind dir hour 05D238°( = WSW )
151wind dir hour 06D228°( = SW )
152wind dir hour 07D271°( = West )
153wind dir hour 08D277°( = West )
154wind dir hour 09D276°( = West )
155wind dir hour 10D240°( = WSW )
156leaf wetness (optional)P0.0%
157moisture soil (optional)P255.0%
158wind speed avg 10 min K3.4 kts ( = 6.3 k/H; 1.7 ms; 3.9 m/H )
159temp wet bulb C12.2°C ( = 54 °F )
160latitude
(- for southern hemisphere)
N38.23917
161longitude ( - for east of gmt)N-21.75139
162rain total 9am reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
163humidity high day P82%
164humidity low day P50%
165rain total midnight reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
166windchill low day time T00:08
167current cost channel 1 ( watts)N0.0
168current cost channel 2 N0.0
169current cost channel 3 N0.0
170current cost channel 4 N0.0
171current cost channel 5 N0.0
172current cost channel 6 N0.0
173daily wind run
(9am or midnight reset)
N79.0
174wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L13:32
175 New field, not documented yet ?? 01:38
176 New field, not documented yet ?? 245
177 New field, not documented yet ?? !!C10.37S62!!

clientrawextra

The requested file (uploadWD/clientrawextra.txt) contains the following raw data:
12345 8 5 7 5 3 2 7 2 5 3 2 1 2 3 3 4 3 3 6 4 17.8 16.2 14.9 14.1 13.1 12.6 12.5 11.3 11.0 11.1 11.0 10.7 11.2 11.8 12.1 12.7 12.4 12.4 13.1 14.9 0.0 1.0 6.6 9.1 12.7 14.5 17.3 19.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 25.9 12 44 05 03 2018 6.3 00 59 01 03 2018 25.2 13 25 19 03 2018 1.7 06 20 08 03 2018 993.8 13 27 05 03 2018 1020.2 08 47 01 03 2018 20.8 22 23 19 03 2018 10.7 07 04 08 03 2018 14.2 13 43 19 03 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 4.7 00 57 01 03 2018 223.0 00 00 00 00 00 161.0 00 00 00 00 00 19.6 18 00 05 03 2018 7.8 06 00 01 03 2018 11.2 18 00 01 03 2018 20.8 06 00 18 03 2018 25.9 12 44 05 03 2018 50.0 12 43 21 04 2014 25.9 12 44 05 03 2018 3.7 06 54 26 01 2018 30.4 00 00 18 01 2018 2.3 01 38 14 02 2018 992.4 18 58 10 02 2018 1032.2 10 46 28 01 2018 29.5 05 46 14 02 2018 11.7 02 09 14 02 2018 16.5 04 11 26 02 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 2.6 05 46 26 01 2018 284.0 00 00 00 00 00 309.0 00 00 00 00 00 19.6 18 00 05 03 2018 5.3 06 00 26 01 2018 9.0 18 00 25 01 2018 20.8 06 00 18 03 2018 25.9 12 44 05 03 2018 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1002.4 1001.8 1002.8 1002.8 1002.6 1002.6 1004.3 1005.6 1005.6 1005.9 1006.2 1006.1 1006.2 1006.4 1006.6 1007.2 1007.6 1008.5 1009.2 1009.9 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 00:41 01:41 02:41 03:41 04:41 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 0 0 0 0 12 208 0 0 5 0 0 33 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 22.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 partly_cloudy_and_cooler. 2.8 1.5 20.8 10.37S 105 128 248 207 193 159 191 190 150 126 121 213 106 217 161 199 183 159 139 148 06:36 18:44 08:29 21:45 10 2 3 2 4 3 15.4 16.2 16.8 17.1 20.8 20.8 20.8 20.8 1010.5 1011.1 1011.6 1011.5 10:41 11:41 12:41 13:41 26.0 93.0 96.0 100.0 2.1 3.6 3.8 3.7 236 248 244 279 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 D 66 81 86 88 90 90 91 91 90 86 80 80 76 76 76 72 73 74 72 66 60 59 53 54 0.2 18.8 18.8 18.8 18.8 18.7 18.8 18.7 18.8 18.8 18.8 18.7 18.5 18.4 18.3 18.2 18.1 17.9 17.7 17.6 17.7 17.6 17.6 17.7 17.6 953.0 12 41 08 03 2018 4.4 12 43 11 03 2018 953.0 12 41 08 03 2018 4.4 12 43 11 03 2018 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 3.1 0 13 41 20 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.4 12 20 04 03 2018 -1.2 17 26 10 03 2018 14.4 12 20 04 03 2018 -6.2 17 42 18 01 2018 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 14.0 -10.0 19.2 10.9 13:38 21:04 1007.5 1001.4 00:32 15:29 92 44 21:47 10:58 25.2 13:25 14.2 13:43 9.0 20:59 19.2 13:38 13.1 4.6 15:45 10:43 733.0 13:33 17.1 10.7 13:32 01:38 1011.6 1005.8 12:39 00:05 82 50 00:00 12:42 14.0 09:10 8.6 09:49 10.2 00:08 17.1 13:32 9.1 6.2 09:21 12:44 889.0 12:01 !!E10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed hour 01K8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H )
002wind speed hour 02K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
003wind speed hour 03K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
004wind speed hour 04K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
005wind speed hour 05K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
006wind speed hour 06K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
007wind speed hour 07K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
008wind speed hour 08K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
009wind speed hour 09K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
010wind speed hour 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
011wind speed hour 11K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
012wind speed hour 12K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
013wind speed hour 13K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
014wind speed hour 14K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
015wind speed hour 15K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
016wind speed hour 16K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
017wind speed hour 17K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
018wind speed hour 18K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
019wind speed hour 19K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
020wind speed hour 20
(continues at pos 562)
K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
021temp hour 01C17.8°C ( = 64 °F )
022temp hour 02C16.2°C ( = 61.2 °F )
023temp hour 03C14.9°C ( = 58.8 °F )
024temp hour 04C14.1°C ( = 57.4 °F )
025temp hour 05C13.1°C ( = 55.6 °F )
026temp hour 06C12.6°C ( = 54.7 °F )
027temp hour 07C12.5°C ( = 54.5 °F )
028temp hour 08C11.3°C ( = 52.3 °F )
029temp hour 09C11.0°C ( = 51.8 °F )
030temp hour 10C11.1°C ( = 52 °F )
031temp hour 11C11.0°C ( = 51.8 °F )
032temp hour 12C10.7°C ( = 51.3 °F )
033temp hour 13C11.2°C ( = 52.2 °F )
034temp hour 14C11.8°C ( = 53.2 °F )
035temp hour 15C12.1°C ( = 53.8 °F )
036temp hour 16C12.7°C ( = 54.9 °F )
037temp hour 17C12.4°C ( = 54.3 °F )
038temp hour 18C12.4°C ( = 54.3 °F )
039temp hour 19C13.1°C ( = 55.6 °F )
040temp hour 20 ( continues at pos 566)C14.9°C ( = 58.8 °F )
041rain hour 01M0.0 mm ( = 0 in )
042rain hour 02M1.0 mm ( = 0.039 in )
043rain hour 03M6.6 mm ( = 0.26 in )
044rain hour 04M9.1 mm ( = 0.358 in )
045rain hour 05M12.7 mm ( = 0.5 in )
046rain hour 06M14.5 mm ( = 0.571 in )
047rain hour 07M17.3 mm ( = 0.681 in )
048rain hour 08M19.8 mm ( = 0.78 in )
049rain hour 09M20.8 mm ( = 0.819 in )
050rain hour 10M20.8 mm ( = 0.819 in )
051rain hour 11M20.8 mm ( = 0.819 in )
052rain hour 12M20.8 mm ( = 0.819 in )
053rain hour 13M20.8 mm ( = 0.819 in )
054rain hour 14M20.8 mm ( = 0.819 in )
055rain hour 15M20.8 mm ( = 0.819 in )
056rain hour 16M20.8 mm ( = 0.819 in )
057rain hour 17M20.8 mm ( = 0.819 in )
058rain hour 18M20.8 mm ( = 0.819 in )
059rain hour 19M20.8 mm ( = 0.819 in )
060rain hour 20 ( continues at pos 570)M20.8 mm ( = 0.819 in )
061temp high month rcd C25.9°C ( = 78.6 °F )
062temp high month rcd hour N12
063temp high month rcd min N44
064temp high month rcd day N05
065temp high month rcd mon N03
066temp high month rcd year N2018
067temp low month rcd C6.3°C ( = 43.3 °F )
068temp low month rcd hour N00
069temp low month rcd min N59
070temp low month rcd day N01
071temp low month rcd mon N03
072temp low month rcd year N2018
073gust month rcd K25.2 kts ( = 46.7 k/H; 13 ms; 29 m/H )
074gust month rcd hour N13
075gust month rcd min N25
076gust month rcd day N19
077gust month rcd mon N03
078gust month rcd year N2018
079rain rate month rcd M1.7 mm ( = 0.067 in )
080rain rate month rcd hour N06
081rain rate month rcd min N20
082rain rate month rcd day N08
083rain rate month rcd mon N03
084rain rate month rcd year N2018
085baro low month rcd H993.8 hPa ( = 993.8 mb; 745.41 mmHg; 29.35 inHg )
086baro low month rcd hour N13
087baro low month rcd min N27
088baro low month rcd day N05
089baro low month rcd mon N03
090baro low month rcd year N2018
091baro high month rcd H1020.2 hPa ( = 1020.2 mb; 765.21 mmHg; 30.13 inHg )
092baro high month rcd hour N08
093baro high month rcd min N47
094baro high month rcd day N01
095baro high month rcd mon N03
096baro high month rcd year N2018
097rain daily month rcd M20.8 mm ( = 0.819 in )
098rain daily month rcd hour N22
099rain daily month rcd min N23
100rain daily month rcd day N19
101rain daily month rcd mon N03
102rain daily month rcd year N2018
103rain daily month hr rcd M10.7 mm ( = 0.421 in )
104rain daily month hr rcd hour N07
105rain daily month hr rcd min N04
106rain daily month hr rcd day N08
107rain daily month hr rcd mon N03
108rain daily month hr rcd year N2018
109wind speed avg month rcd K14.2 kts ( = 26.3 k/H; 7.3 ms; 16.3 m/H )
110wind speed avg month rcd hour N13
111wind speed avg month rcd min N43
112wind speed avg month rcd day N19
113wind speed avg month rcd mon N03
114wind speed avg month rcd year N2018
115verified unused rcd C-1.0°C ( = 30.2 °F )
116verified unused rcd hour N00
117verified unused rcd min N00
118verified unused rcd day N00
119verified unused rcd mon N00
120verified unused rcd year N00
121soil high month rcd C-50.0 exceptional data?
122soil high month rcd hour N12
123soil high month rcd min N43
124soil high month rcd day N21
125soil high month rcd mon N04
126soil high month rcd year N2014
127soil low month rcd C100.0 exceptional data?
128soil low month rcd hour N12
129soil low month rcd min N43
130soil low month rcd day N21
131soil low month rcd mon N04
132soil low month rcd year N2014
133windchill low month rcd C4.7°C ( = 40.5 °F )
134windchill low month rcd hour N00
135windchill low month rcd min N57
136windchill low month rcd day N01
137windchill low month rcd mon N03
138windchill low month rcd year N2018
139gust direction high month rcd D223.0°( = SW )
140gust direction high month rcd hour N00
141gust direction high month rcd min N00
142gust direction high month rcd day N00
143gust direction high month rcd mon N00
144gust direction high month rcd year N00
145wind speed direction avg month rcd D161.0°( = SSE )
146wind speed direction avg month rcd hour N00
147wind speed direction avg month rcd min N00
148wind speed direction avg month rcd day N00
149wind speed direction avg month rcd mon N00
150wind speed direction avg month rcd year N00
151warmest day month rcd
(avg over daylight)
C19.6°C ( = 67.3 °F )
152warmest day month rcd hour N18
153warmest day month rcd min N00
154warmest day month rcd day N05
155warmest day month rcd mon N03
156warmest day month rcd year
(not used)
N2018
157coldest night month rcd
(avg over night time)
C7.8°C ( = 46 °F )
158coldest night month rcd hour N06
159coldest night month rcd min N00
160coldest night month rcd day N01
161coldest night month rcd mon N03
162coldest night month rcd year N2018
163coldest day month rcd
(avg over daylight)
C11.2°C ( = 52.2 °F )
164coldest day month rcd hour N18
165coldest day month rcd min N00
166coldest day month rcd day N01
167coldest day month rcd mon N03
168coldest day month rcd year N2018
169warmest night month rcd
(avg over night time)
C20.8°C ( = 69.4 °F )
170warmest night month rcd hour N06
171warmest night month rcd min N00
172warmest night month rcd day N18
173warmest night month rcd mon N03
174warmest night month rcd year N2018
175heatindex high month rcd C25.9°C ( = 78.6 °F )
176heatindex high month rcd hour N12
177heatindex high month rcd min N44
178heatindex high month rcd day N05
179heatindex high month rcd mon N03
180heatindex high month rcd year N2018
181grass max month rcd C50.0 exceptional data?
182grass max month rcd hour N12
183grass max month rcd min N43
184grass max month rcd day N21
185grass max month rcd mon N04
186grass max month rcd year N2014
187temp high ytd rcd C25.9°C ( = 78.6 °F )
188temp high ytd rcd hour N12
189temp high ytd rcd min N44
190temp high ytd rcd day N05
191temp high ytd rcd mon N03
192temp high ytd rcd year N2018
193temp low ytd rcd C3.7°C ( = 38.7 °F )
194temp low ytd rcd hour N06
195temp low ytd rcd min N54
196temp low ytd rcd day N26
197temp low ytd rcd mon N01
198temp low ytd rcd year N2018
199gust ytd rcd K30.4 kts ( = 56.3 k/H; 15.6 ms; 35 m/H )
200gust ytd rcd hour N00
201gust ytd rcd min N00
202gust ytd rcd day N18
203gust ytd rcd mon N01
204gust ytd rcd year N2018
205rain rate ytd rcd M2.3 mm ( = 0.091 in )
206rain rate ytd rcd hour N01
207rain rate ytd rcd min N38
208rain rate ytd rcd day N14
209rain rate ytd rcd mon N02
210rain rate ytd rcd year N2018
211baro low ytd rcd H992.4 hPa ( = 992.4 mb; 744.36 mmHg; 29.31 inHg )
212baro low ytd rcd hour N18
213baro low ytd rcd min N58
214baro low ytd rcd day N10
215baro low ytd rcd mon N02
216baro low ytd rcd year N2018
217baro high ytd rcd H1032.2 hPa ( = 1032.2 mb; 774.21 mmHg; 30.48 inHg )
218baro high ytd rcd hour N10
219baro high ytd rcd min N46
220baro high ytd rcd day N28
221baro high ytd rcd mon N01
222baro high ytd rcd year N2018
223rain daily ytd rcd M29.5 mm ( = 1.161 in )
224rain daily ytd rcd hour N05
225rain daily ytd rcd min N46
226rain daily ytd rcd day N14
227rain daily ytd rcd mon N02
228rain daily ytd rcd year N2018
229rain daily hr ytd rcd M11.7 mm ( = 0.461 in )
230rain daily hr ytd rcd hour N02
231rain daily hr ytd rcd min N09
232rain daily hr ytd rcd day N14
233rain daily hr ytd rcd mon N02
234rain daily hr ytd rcd year N2018
235wind speed avg ytd rcd K16.5 kts ( = 30.6 k/H; 8.5 ms; 19 m/H )
236wind speed avg ytd rcd hour N04
237wind speed avg ytd rcd min N11
238wind speed avg ytd rcd day N26
239wind speed avg ytd rcd mon N02
240wind speed avg ytd rcd year N2018
241verified unused rcd U-1.0
242verified unused rcd hour U00
243verified unused rcd min U00
244verified unused rcd day U00
245verified unused rcd mon U00
246verified unused rcd year U00
247soil high ytd rcd C-50.0 exceptional data?
248soil high ytd rcd hour N12
249soil high ytd rcd min N43
250soil high ytd rcd day N21
251soil high ytd rcd mon N04
252soil high ytd rcd year N2014
253soil low ytd rcd C100.0 exceptional data?
254soil low ytd rcd hour N12
255soil low ytd rcd min N43
256soil low ytd rcd day N21
257soil low ytd rcd mon N04
258soil low ytd rcd year N2014
259windchill low ytd rcd C2.6°C ( = 36.7 °F )
260windchill low ytd rcd hour N05
261windchill low ytd rcd min N46
262windchill low ytd rcd day N26
263windchill low ytd rcd mon N01
264windchill low ytd rcd year N2018
265gust direction high ytd rcd D284.0°( = WNW )
266gust direction high ytd rcd hour N00
267gust direction high ytd rcd min N00
268gust direction high ytd rcd day N00
269gust direction high ytd rcd mon N00
270gust direction high ytd rcd year N00
271wind speed direction avg ytd rcd D309.0°( = NW )
272wind speed direction avg ytd rcd hour N00
273wind speed direction avg ytd rcd min N00
274wind speed direction avg ytd rcd day N00
275wind speed direction avg ytd rcd mon N00
276wind speed direction avg ytd rcd year N00
277warmest day ytd rcd
(avg over daylight)
C19.6°C ( = 67.3 °F )
278warmest day ytd rcd hour N18
279warmest day ytd rcd min N00
280warmest day ytd rcd day N05
281warmest day ytd rcd mon N03
282warmest day ytd rcd year
(not used)
N2018
283coldest night ytd rcd
(avg over night)
C5.3°C ( = 41.5 °F )
284coldest night ytd rcd hour N06
285coldest night ytd rcd min N00
286coldest night ytd rcd day N26
287coldest night ytd rcd mon N01
288coldest night ytd rcd year N2018
289coldest day ytd rcd
(avg over daylight)
C9.0°C ( = 48.2 °F )
290coldest day ytd rcd hour N18
291coldest day ytd rcd min N00
292coldest day ytd rcd day N25
293coldest day ytd rcd mon N01
294coldest day ytd rcd year N2018
295warmest night ytd rcd
(avg over night)
C20.8°C ( = 69.4 °F )
296warmest night ytd rcd hour N06
297warmest night ytd rcd min N00
298warmest night ytd rcd day N18
299warmest night ytd rcd mon N03
300warmest night ytd rcd year N2018
301heatindex high ytd rcd C25.9°C ( = 78.6 °F )
302heatindex high ytd rcd hour N12
303heatindex high ytd rcd min N44
304heatindex high ytd rcd day N05
305heatindex high ytd rcd mon N03
306heatindex high ytd rcd year N2018
307grass max ytd rcd C50.0 exceptional data?
308grass max ytd rcd hour N12
309grass max ytd rcd min N43
310grass max ytd rcd day N21
311grass max ytd rcd mon N04
312grass max ytd rcd year N2014
313temp high alltime rcd C41.5 exceptional data?
314temp high alltime rcd hour N17
315temp high alltime rcd min N57
316temp high alltime rcd day N14
317temp high alltime rcd mon N08
318temp high alltime rcd year N2013
319temp low alltime rcd C-0.4°C ( = 31.3 °F )
320temp low alltime rcd hour N02
321temp low alltime rcd min N45
322temp low alltime rcd day N09
323temp low alltime rcd mon N01
324temp low alltime rcd year N2017
325gust alltime rcd K48.0 kts ( = 88.9 k/H; 24.7 ms; 55.2 m/H )
326gust alltime rcd hour N14
327gust alltime rcd min N37
328gust alltime rcd day N07
329gust alltime rcd mon N04
330gust alltime rcd year N2013
331rain rate alltime rcd M6.1 mm ( = 0.24 in )
332rain rate alltime rcd hour N07
333rain rate alltime rcd min N37
334rain rate alltime rcd day N21
335rain rate alltime rcd mon N09
336rain rate alltime rcd year N2015
337baro low alltime rcd H975.0 hPa ( = 975 mb; 731.31 mmHg; 28.79 inHg )
338baro low alltime rcd hour N20
339baro low alltime rcd min N47
340baro low alltime rcd day N07
341baro low alltime rcd mon N04
342baro low alltime rcd year N2013
343baro high alltime rcd H1043.4 hPa ( = 1043.4 mb; 782.61 mmHg; 30.81 inHg )
344baro high alltime rcd hour N20
345baro high alltime rcd min N43
346baro high alltime rcd day N10
347baro high alltime rcd mon N07
348baro high alltime rcd year N2013
349rain daily alltime rcd M84.3 mm ( = 3.319 in )
350rain daily alltime rcd hour N22
351rain daily alltime rcd min N57
352rain daily alltime rcd day N22
353rain daily alltime rcd mon N10
354rain daily alltime rcd year N2015
355rain daily hr alltime rcd M32.0 mm ( = 1.26 in )
356rain daily hr alltime rcd hour N08
357rain daily hr alltime rcd min N07
358rain daily hr alltime rcd day N21
359rain daily hr alltime rcd mon N09
360rain daily hr alltime rcd year N2015
361wind speed avg alltime rcd K22.4 kts ( = 41.5 k/H; 11.5 ms; 25.8 m/H )
362wind speed avg alltime rcd hour N14
363wind speed avg alltime rcd min N39
364wind speed avg alltime rcd day N31
365wind speed avg alltime rcd mon N12
366wind speed avg alltime rcd year N2014
367verified unused rcd D0.0°( = North )
368verified unused rcd hour N00
369verified unused rcd min N00
370verified unused rcd day N00
371verified unused rcd mon N00
372verified unused rcd year N00
373soil high alltime rcd C-50.0 exceptional data?
374soil high alltime rcd hour N12
375soil high alltime rcd min N43
376soil high alltime rcd day N21
377soil high alltime rcd mon N04
378soil high alltime rcd year N2014
379soil low alltime rcd C100.0 exceptional data?
380soil low alltime rcd hour N12
381soil low alltime rcd min N43
382soil low alltime rcd day N21
383soil low alltime rcd mon N04
384soil low alltime rcd year N2014
385windchill low alltime rcd C-2.2°C ( = 28 °F )
386windchill low alltime rcd hour N00
387windchill low alltime rcd min N43
388windchill low alltime rcd day N09
389windchill low alltime rcd mon N01
390windchill low alltime rcd year N2017
391gust direction high alltime rcd D0.0°( = North )
392gust direction high alltime rcd hour N00
393gust direction high alltime rcd min N00
394gust direction high alltime rcd day N00
395gust direction high alltime rcd mon N00
396gust direction high alltime rcd year N00
397wind speed direction avg alltime rcd D71.0°( = ENE )
398wind speed direction avg alltime rcd hour N00
399wind speed direction avg alltime rcd min N00
400wind speed direction avg alltime rcd day N00
401wind speed direction avg alltime rcd mon N00
402wind speed direction avg alltime rcd year N00
403warmest day alltime rcd C40.2 exceptional data?
404warmest day alltime rcd hour N18
405warmest day alltime rcd min N00
406warmest day alltime rcd day N15
407warmest day alltime rcd mon N08
408warmest day alltime rcd year
(not used)
N2013
409coldest night alltime rcd C0.6°C ( = 33.1 °F )
410coldest night alltime rcd hour N06
411coldest night alltime rcd min N00
412coldest night alltime rcd day N09
413coldest night alltime rcd mon N01
414coldest night alltime rcd year N2017
415coldest day alltime rcd C3.2°C ( = 37.8 °F )
416coldest day alltime rcd hour N18
417coldest day alltime rcd min N00
418coldest day alltime rcd day N07
419coldest day alltime rcd mon N01
420coldest day alltime rcd year N2017
421warmest night alltime rcd
(avg over night)
C32.9°C ( = 91.2 °F )
422warmest night alltime rcd hour N06
423warmest night alltime rcd min N00
424warmest night alltime rcd day N23
425warmest night alltime rcd mon N06
426warmest night alltime rcd year N2016
427heatindex high alltime rcd C46.9 exceptional data?
428heatindex high alltime rcd hour N14
429heatindex high alltime rcd min N38
430heatindex high alltime rcd day N31
431heatindex high alltime rcd mon N07
432heatindex high alltime rcd year N2013
433grass alltime rcd C-50.0 exceptional data?
434grass alltime rcd hour N12
435grass alltime rcd min N43
436grass alltime rcd day N21
437grass alltime rcd mon N04
438grass alltime rcd year N2014
439baro hour 01H1002.4 hPa ( = 1002.4 mb; 751.86 mmHg; 29.6 inHg )
440baro hour 02H1001.8 hPa ( = 1001.8 mb; 751.41 mmHg; 29.58 inHg )
441baro hour 03H1002.8 hPa ( = 1002.8 mb; 752.16 mmHg; 29.61 inHg )
442baro hour 04H1002.8 hPa ( = 1002.8 mb; 752.16 mmHg; 29.61 inHg )
443baro hour 05H1002.6 hPa ( = 1002.6 mb; 752.01 mmHg; 29.61 inHg )
444baro hour 06H1002.6 hPa ( = 1002.6 mb; 752.01 mmHg; 29.61 inHg )
445baro hour 07H1004.3 hPa ( = 1004.3 mb; 753.29 mmHg; 29.66 inHg )
446baro hour 08H1005.6 hPa ( = 1005.6 mb; 754.26 mmHg; 29.7 inHg )
447baro hour 09H1005.6 hPa ( = 1005.6 mb; 754.26 mmHg; 29.7 inHg )
448baro hour 10H1005.9 hPa ( = 1005.9 mb; 754.49 mmHg; 29.7 inHg )
449baro hour 11H1006.2 hPa ( = 1006.2 mb; 754.71 mmHg; 29.71 inHg )
450baro hour 12H1006.1 hPa ( = 1006.1 mb; 754.64 mmHg; 29.71 inHg )
451baro hour 13H1006.2 hPa ( = 1006.2 mb; 754.71 mmHg; 29.71 inHg )
452baro hour 14H1006.4 hPa ( = 1006.4 mb; 754.86 mmHg; 29.72 inHg )
453baro hour 15H1006.6 hPa ( = 1006.6 mb; 755.01 mmHg; 29.72 inHg )
454baro hour 16H1007.2 hPa ( = 1007.2 mb; 755.46 mmHg; 29.74 inHg )
455baro hour 17H1007.6 hPa ( = 1007.6 mb; 755.76 mmHg; 29.75 inHg )
456baro hour 18H1008.5 hPa ( = 1008.5 mb; 756.44 mmHg; 29.78 inHg )
457baro hour 19H1009.2 hPa ( = 1009.2 mb; 756.96 mmHg; 29.8 inHg )
458baro hour 20 ( continues at pos 574)H1009.9 hPa ( = 1009.9 mb; 757.49 mmHg; 29.82 inHg )
459timestamp hour 01N14:41
460timestamp hour 02N15:41
461timestamp hour 03N16:41
462timestamp hour 04N17:41
463timestamp hour 05N18:41
464timestamp hour 06N19:41
465timestamp hour 07N20:41
466timestamp hour 08N21:41
467timestamp hour 09N22:41
468timestamp hour 10N23:41
469timestamp hour 11N00:41
470timestamp hour 12N01:41
471timestamp hour 13N02:41
472timestamp hour 14N03:41
473timestamp hour 15N04:41
474timestamp hour 16N05:41
475timestamp hour 17N06:41
476timestamp hour 18N07:41
477timestamp hour 19N08:41
478timestamp hour 20
(continues at pos 578)
N09:41
479snow inputed into wd todayN0
480snow inputed into wd monthN0
481snow inputed into wd seasonN0
482days with no rain N0
483days with rain mtd N12
484rain for mon
(value was / by 10 to get correct value)
M208 mm ( = 8.189 in )
485rain for tues
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
486rain for wed
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
487rain for thur
(value was / by 10 to get correct value)
M5 mm ( = 0.197 in )
488rain for fri
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
489rain for sat
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
490rain for sun
(value was / by 10 to get correct value)
M33 mm ( = 1.299 in )
491solar hour 01N5.0
492solar hour 02N3.0
493solar hour 03N2.0
494solar hour 04N0.0
495solar hour 05N0.0
496solar hour 06N0.0
497solar hour 07N0.0
498solar hour 08N0.0
499solar hour 09N0.0
500solar hour 10N0.0
501solar hour 11N0.0
502solar hour 12N0.0
503solar hour 13N0.0
504solar hour 14N0.0
505solar hour 15N0.0
506solar hour 16N0.0
507solar hour 17N0.0
508solar hour 18N19.0
509solar hour 19N22.0
510solar hour 20 ( continues at pos 582)N96.0
511uv hour 01N0.0
512uv hour 02N0.0
513uv hour 03N0.0
514uv hour 04N0.0
515uv hour 05N0.0
516uv hour 06N0.0
517uv hour 07N0.0
518uv hour 08N0.0
519uv hour 09N0.0
520uv hour 10N0.0
521uv hour 11N0.0
522uv hour 12N0.0
523uv hour 13N0.0
524uv hour 14N0.0
525uv hour 15N0.0
526uv hour 16N0.0
527uv hour 17N0.0
528uv hour 18N0.0
529uv hour 19N0.6
530uv hour 20 ( continues at pos 586)N1.9
531forecast weather display
((or davis))
Lpartly cloudy and cooler.
532et value N2.8
533vpp et value N1.5
534rain yesterday M20.8 mm ( = 0.819 in )
535wd version
(does not include build #)
L10.37S
536wind dir hour 01D105°( = ESE )
537wind dir hour 02D128°( = SE )
538wind dir hour 03D248°( = WSW )
539wind dir hour 04D207°( = SSW )
540wind dir hour 05D193°( = SSW )
541wind dir hour 06D159°( = SSE )
542wind dir hour 07D191°( = South )
543wind dir hour 08D190°( = South )
544wind dir hour 09D150°( = SSE )
545wind dir hour 10D126°( = SE )
546wind dir hour 11D121°( = ESE )
547wind dir hour 12D213°( = SSW )
548wind dir hour 13D106°( = ESE )
549wind dir hour 14D217°( = SW )
550wind dir hour 15D161°( = SSE )
551wind dir hour 16D199°( = SSW )
552wind dir hour 17D183°( = South )
553wind dir hour 18D159°( = SSE )
554wind dir hour 19D139°( = SE )
555wind dir hour 20
(continues at pos 590)
D148°( = SSE )
556sunrise T06:36
557sunset T18:44
558moonrise T08:29
559moonset T21:45
560moonphase P10%
561moon age N2
562wind speed hour 21K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
563wind speed hour 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
564wind speed hour 23K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
565wind speed hour 24K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
566temp hour 21C15.4°C ( = 59.7 °F )
567temp hour 22C16.2°C ( = 61.2 °F )
568temp hour 23C16.8°C ( = 62.2 °F )
569temp hour 24C17.1°C ( = 62.8 °F )
570rain hour 21M20.8 mm ( = 0.819 in )
571rain hour 22M20.8 mm ( = 0.819 in )
572rain hour 23M20.8 mm ( = 0.819 in )
573rain hour 24M20.8 mm ( = 0.819 in )
574baro hour 21H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
575baro hour 22H1011.1 hPa ( = 1011.1 mb; 758.39 mmHg; 29.86 inHg )
576baro hour 23H1011.6 hPa ( = 1011.6 mb; 758.76 mmHg; 29.87 inHg )
577baro hour 24H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
578timestamp hour 21L10:41
579timestamp hour 22L11:41
580timestamp hour 23L12:41
581timestamp hour 24L13:41
582solar hour 21N26.0
583solar hour 22N93.0
584solar hour 23N96.0
585solar hour 24N100.0
586uv hour 21N2.1
587uv hour 22N3.6
588uv hour 23N3.8
589uv hour 24N3.7
590wind dir hour 21D236°( = SW )
591wind dir hour 22D248°( = WSW )
592wind dir hour 23D244°( = WSW )
593wind dir hour 24D279°( = West )
594temp extra_sensor high 1C-50.0 exceptional data?
595temp extra_sensor low 1C100.0 exceptional data?
596temp extra_sensor high 2C255.0 exceptional data?
597temp extra_sensor low 2C100.0 exceptional data?
598temp extra_sensor high 3C-50.0 exceptional data?
599temp extra_sensor low 3C100.0 exceptional data?
600temp extra_sensor high 4C-50.0 exceptional data?
601temp extra_sensor low 4C100.0 exceptional data?
602temp extra_sensor high 5C-50.0 exceptional data?
603temp extra_sensor low 5C100.0 exceptional data?
604temp extra_sensor high 6C-50.0 exceptional data?
605temp extra_sensor low 6C100.0 exceptional data?
606temp extra_sensor high 7C-50.0 exceptional data?
607temp extra_sensor low 7C100.0 exceptional data?
608temp extra_sensor high 8C-50.0 exceptional data?
609temp extra_sensor low 8C100.0 exceptional data?
610day night flag
(d = day n = night)
LD
611humidity hour 01P66%
612humidity hour 02P81%
613humidity hour 03P86%
614humidity hour 04P88%
615humidity hour 05P90%
616humidity hour 06P90%
617humidity hour 07P91%
618humidity hour 08P91%
619humidity hour 09P90%
620humidity hour 10P86%
621humidity hour 11P80%
622humidity hour 12P80%
623humidity hour 13P76%
624humidity hour 14P76%
625humidity hour 15P76%
626humidity hour 16P72%
627humidity hour 17P73%
628humidity hour 18P74%
629humidity hour 19P72%
630humidity hour 20P66%
631humidity hour 21P60%
632humidity hour 22P59%
633humidity hour 23P53%
634humidity hour 24P54%
635fwi N0.2
636temp indoor hour 1C18.8°C ( = 65.8 °F )
637temp indoor hour 2C18.8°C ( = 65.8 °F )
638temp indoor hour 3C18.8°C ( = 65.8 °F )
639temp indoor hour 4C18.8°C ( = 65.8 °F )
640temp indoor hour 5C18.7°C ( = 65.7 °F )
641temp indoor hour 6C18.8°C ( = 65.8 °F )
642temp indoor hour 7C18.7°C ( = 65.7 °F )
643temp indoor hour 8C18.8°C ( = 65.8 °F )
644temp indoor hour 9C18.8°C ( = 65.8 °F )
645temp indoor hour 10C18.8°C ( = 65.8 °F )
646temp indoor hour 11C18.7°C ( = 65.7 °F )
647temp indoor hour 12C18.5°C ( = 65.3 °F )
648temp indoor hour 13C18.4°C ( = 65.1 °F )
649temp indoor hour 14C18.3°C ( = 64.9 °F )
650temp indoor hour 15C18.2°C ( = 64.8 °F )
651temp indoor hour 16C18.1°C ( = 64.6 °F )
652temp indoor hour 17C17.9°C ( = 64.2 °F )
653temp indoor hour 18C17.7°C ( = 63.9 °F )
654temp indoor hour 19C17.6°C ( = 63.7 °F )
655temp indoor hour 20C17.7°C ( = 63.9 °F )
656temp indoor hour 21C17.6°C ( = 63.7 °F )
657temp indoor hour 22C17.6°C ( = 63.7 °F )
658temp indoor hour 23C17.7°C ( = 63.9 °F )
659temp indoor hour 24C17.6°C ( = 63.7 °F )
660solar high month rcd N953.0
661solar high month rcd hour N12
662solar high month rcd min N41
663solar high month rcd day N08
664solar high month rcd mon N03
665solar high month rcd year N2018
666uv high month rcd N4.4
667uv high month rcd hour N12
668uv high month rcd min N43
669uv high month rcd day N11
670uv high month rcd mon N03
671uv high month rcd year N2018
672solar high year rcd N953.0
673solar high year rcd hour N12
674solar high year rcd min N41
675solar high year rcd day N08
676solar high year rcd mon N03
677solar high year rcd year N2018
678uv high year rcd N4.4
679uv high year rcd hour N12
680uv high year rcd min N43
681uv high year rcd day N11
682uv high year rcd mon N03
683uv high year rcd year N2018
684solar high alltime rcd N1339.0
685solar high alltime rcd hour N12
686solar high alltime rcd min N11
687solar high alltime rcd day N06
688solar high alltime rcd mon N05
689solar high alltime rcd year N2014
690uv high alltime rcd N9.5
691uv high alltime rcd hour N12
692uv high alltime rcd min N56
693uv high alltime rcd day N23
694uv high alltime rcd mon N07
695uv high alltime rcd year N2014
696sunshine hours N3.1
697snow depth N0
698hour N13
699minute N41
700day N20
701solar install flag ( s1 or s0)Ls1
702uv install flag ( u1 or u0)Lu1
703temp soil flag ( o1 or o0)Lo0
704nexstorm strk/hour 01N0
705nexstorm strk/hour 02N0
706nexstorm strk/hour 03N0
707nexstorm strk/hour 04N0
708nexstorm strk/hour 05N0
709nexstorm strk/hour 06N0
710nexstorm strk/hour 07N0
711nexstorm strk/hour 08N0
712nexstorm strk/hour 09N0
713nexstorm strk/hour 10N0
714nexstorm strk/hour 11N0
715nexstorm strk/hour 12N0
716nexstorm strk/hour 13N0
717nexstorm strk/hour 14N0
718nexstorm strk/hour 15N0
719nexstorm strk/hour 16N0
720nexstorm strk/hour 17N0
721nexstorm strk/hour 18N0
722nexstorm strk/hour 19N0
723nexstorm strk/hour 20N0
724nexstorm strk/hour 21N0
725nexstorm strk/hour 22N0
726nexstorm strk/hour 23N0
727nexstorm strk/hour 24N0
728wdl weather warn flag N0
729dewpoint high month rcd C14.4°C ( = 57.9 °F )
730dewpoint high month rcd hour N12
731dewpoint high month rcd min N20
732dewpoint high month rcd day N04
733dewpoint high month rcd mon N03
734dewpoint high month rcd year N2018
735dewpoint low month rcd C-1.2°C ( = 29.8 °F )
736dewpoint low month rcd hour N17
737dewpoint low month rcd min N26
738dewpoint low month rcd day N10
739dewpoint low month rcd mon N03
740dewpoint low month rcd year N2018
741dewpoint high year rcd C14.4°C ( = 57.9 °F )
742dewpoint high year rcd hour N12
743dewpoint high year rcd min N20
744dewpoint high year rcd day N04
745dewpoint high year rcd mon N03
746dewpoint high year rcd year N2018
747dewpoint low year rcd C-6.2°C ( = 20.8 °F )
748dewpoint low year rcd hour N17
749dewpoint low year rcd min N42
750dewpoint low year rcd day N18
751dewpoint low year rcd mon N01
752dewpoint low year rcd year N2018
753dewpoint high alltime rcd C25.0°C ( = 77 °F )
754dewpoint high alltime rcd hour N19
755dewpoint high alltime rcd min N05
756dewpoint high alltime rcd day N28
757dewpoint high alltime rcd mon N08
758dewpoint high alltime rcd year N2013
759dewpoint low alltime rcd C-15.2°C ( = 4.6 °F )
760dewpoint low alltime rcd hour N11
761dewpoint low alltime rcd min N39
762dewpoint low alltime rcd day N29
763dewpoint low alltime rcd mon N04
764dewpoint low alltime rcd year N2013
765chandler burning index N14.0
766visibility N-10.0
767wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L19.2
768 New field, not documented yet ?? 10.9
769 New field, not documented yet ?? 13:38
770 New field, not documented yet ?? 21:04
771 New field, not documented yet ?? 1007.5
772 New field, not documented yet ??
773 New field, not documented yet ?? 1001.4
774 New field, not documented yet ??
775 New field, not documented yet ?? 00:32
776 New field, not documented yet ?? 15:29
777 New field, not documented yet ?? 92
778 New field, not documented yet ?? 44
779 New field, not documented yet ?? 21:47
780 New field, not documented yet ?? 10:58
781 New field, not documented yet ?? 25.2
782 New field, not documented yet ?? 13:25
783 New field, not documented yet ?? 14.2
784 New field, not documented yet ?? 13:43
785 New field, not documented yet ?? 9.0
786 New field, not documented yet ?? 20:59
787 New field, not documented yet ?? 19.2
788 New field, not documented yet ?? 13:38
789 New field, not documented yet ?? 13.1
790 New field, not documented yet ?? 4.6
791 New field, not documented yet ?? 15:45
792 New field, not documented yet ?? 10:43
793 New field, not documented yet ?? 733.0
794 New field, not documented yet ?? 13:33
795 New field, not documented yet ?? 17.1
796 New field, not documented yet ?? 10.7
797 New field, not documented yet ?? 13:32
798 New field, not documented yet ?? 01:38
799 New field, not documented yet ?? 1011.6
800 New field, not documented yet ?? 1005.8
801 New field, not documented yet ?? 12:39
802 New field, not documented yet ?? 00:05
803 New field, not documented yet ?? 82
804 New field, not documented yet ?? 50
805 New field, not documented yet ?? 00:00
806 New field, not documented yet ?? 12:42
807 New field, not documented yet ?? 14.0
808 New field, not documented yet ?? 09:10
809 New field, not documented yet ?? 8.6
810 New field, not documented yet ?? 09:49
811 New field, not documented yet ?? 10.2
812 New field, not documented yet ?? 00:08
813 New field, not documented yet ?? 17.1
814 New field, not documented yet ?? 13:32
815 New field, not documented yet ?? 9.1
816 New field, not documented yet ?? 6.2
817 New field, not documented yet ?? 09:21
818 New field, not documented yet ?? 12:44
819 New field, not documented yet ?? 889.0
820 New field, not documented yet ?? 12:01
821 New field, not documented yet ?? !!E10.37S!!

clientrawdaily

The requested file (uploadWD/clientrawdaily.txt) contains the following raw data:
12345 18.3 14.6 15.3 12.4 19.6 16.6 20.0 16.1 14.0 12.1 14.8 11.6 14.3 17.1 18.9 20.5 25.9 22.2 19.1 16.4 16.7 17.9 18.1 21.8 17.5 17.7 18.3 20.2 23.6 24.8 19.2 10.1 8.5 10.0 9.8 9.7 9.5 9.3 9.2 10.2 7.2 7.4 6.8 6.3 10.3 12.5 12.1 12.3 14.1 13.2 9.2 9.4 9.3 10.3 11.9 13.1 12.8 11.7 11.9 14.3 13.0 10.9 0.0 0.0 0.5 10.2 6.3 1.3 0.0 28.2 5.3 23.9 5.1 1.3 0.0 1.0 2.5 0.5 2.5 2.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.3 20.8 1021.9 1015.8 1012.1 1007.1 1005.8 1009.1 1004.6 1008.8 1001.3 1002.6 1003.6 1019.3 1014.1 1005.1 1005.5 1004.2 1002.2 1004.8 1009.3 1016.5 1018.1 1018.1 1016.0 1011.4 1013.5 1012.3 1015.1 1012.5 1000.9 1007.1 1005.8 1.0 0.6 0.5 0.7 1.2 1.6 2.9 2.4 1.3 2.4 3.4 2.9 1.5 3.1 1.6 1.5 3.1 3.7 2.5 3.5 1.4 1.1 1.0 1.6 2.8 2.6 1.7 1.4 4.3 3.8 2.8 45.0 90.0 113.6 112.5 202.5 135.0 354.8 214.4 315.0 265.8 58.4 64.2 180.0 315.0 21.8 67.5 317.7 15.0 124.6 175.7 67.5 337.5 67.5 349.5 348.7 47.9 112.5 225.0 21.8 202.5 228.4 87.3 195.6 24.4 20.5 31.7 8.4 24.7 0.0 7.4 53.9 108.5 190.8 78.0 76.0 89.0 85.0 90.0 85.0 52.0 88.0 88.0 87.0 84.0 58.0 74.0 85.0 83.0 65.0 90.0 60.0 63.0 68.0 67.0 66.0 84.0 82.0 76.0 72.0 65.0 63.0 26.0 75.0 82.0 13 10 20 13.1 13.3 16.1 16.2 13.9 12.4 16.7 16.8 12.8 12.7 17.1 19.7 15.1 16.2 21.1 18.2 24.0 21.0 16.5 16.8 13.0 14.1 17.0 13.5 10.9 12.6 16.4 16.8 1013.5 1012.0 1013.1 1011.5 1012.3 1012.3 1014.3 1013.8 1015.1 1014.6 1014.9 1012.7 1012.5 1009.1 1007.2 1003.0 1000.9 1000.2 1002.3 1005.0 1007.1 1005.4 1003.8 1002.9 1005.8 1007.4 1011.3 1011.3 76 78 62 55 72 81 60 56 65 75 60 44 63 53 51 62 26 46 82 57 75 66 53 88 82 72 57 54 130 198 239 213 150 157 224 222 117 76 332 204 58 5 11 1 180 193 202 204 137 142 125 195 126 175 255 278 0 2 4 3 2 1 3 3 0 0 2 2 0 3 5 7 7 7 5 2 0 1 4 3 3 4 3 4 0.0 0.0 16.0 78.0 0.0 0.0 92.0 41.0 0.0 0.0 61.0 100.0 0.0 0.0 76.0 18.0 0.0 0.0 64.0 100.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4.0 224.1 115.8 111.0 85.1 48.8 30.7 7.0 9.1 4.8 62.8 128.5 98.7 125.3 !!D10.37S62!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001temp high month 01C18.3°C ( = 64.9 °F )
002temp high month 02C14.6°C ( = 58.3 °F )
003temp high month 03C15.3°C ( = 59.5 °F )
004temp high month 04C12.4°C ( = 54.3 °F )
005temp high month 05C19.6°C ( = 67.3 °F )
006temp high month 06C16.6°C ( = 61.9 °F )
007temp high month 07C20.0°C ( = 68 °F )
008temp high month 08C16.1°C ( = 61 °F )
009temp high month 09C14.0°C ( = 57.2 °F )
010temp high month 10C12.1°C ( = 53.8 °F )
011temp high month 11C14.8°C ( = 58.6 °F )
012temp high month 12C11.6°C ( = 52.9 °F )
013temp high month 13C14.3°C ( = 57.7 °F )
014temp high month 14C17.1°C ( = 62.8 °F )
015temp high month 15C18.9°C ( = 66 °F )
016temp high month 16C20.5°C ( = 68.9 °F )
017temp high month 17C25.9°C ( = 78.6 °F )
018temp high month 18C22.2°C ( = 72 °F )
019temp high month 19C19.1°C ( = 66.4 °F )
020temp high month 20C16.4°C ( = 61.5 °F )
021temp high month 21C16.7°C ( = 62.1 °F )
022temp high month 22C17.9°C ( = 64.2 °F )
023temp high month 23C18.1°C ( = 64.6 °F )
024temp high month 24C21.8°C ( = 71.2 °F )
025temp high month 25C17.5°C ( = 63.5 °F )
026temp high month 26C17.7°C ( = 63.9 °F )
027temp high month 27C18.3°C ( = 64.9 °F )
028temp high month 28C20.2°C ( = 68.4 °F )
029temp high month 29C23.6°C ( = 74.5 °F )
030temp high month 30C24.8°C ( = 76.6 °F )
031temp high month 31C19.2°C ( = 66.6 °F )
032temp low month 01C10.1°C ( = 50.2 °F )
033temp low month 02C8.5°C ( = 47.3 °F )
034temp low month 03C10.0°C ( = 50 °F )
035temp low month 04C9.8°C ( = 49.6 °F )
036temp low month 05C9.7°C ( = 49.5 °F )
037temp low month 06C9.5°C ( = 49.1 °F )
038temp low month 07C9.3°C ( = 48.7 °F )
039temp low month 08C9.2°C ( = 48.6 °F )
040temp low month 09C10.2°C ( = 50.4 °F )
041temp low month 10C7.2°C ( = 45 °F )
042temp low month 11C7.4°C ( = 45.3 °F )
043temp low month 12C6.8°C ( = 44.2 °F )
044temp low month 13C6.3°C ( = 43.3 °F )
045temp low month 14C10.3°C ( = 50.5 °F )
046temp low month 15C12.5°C ( = 54.5 °F )
047temp low month 16C12.1°C ( = 53.8 °F )
048temp low month 17C12.3°C ( = 54.1 °F )
049temp low month 18C14.1°C ( = 57.4 °F )
050temp low month 19C13.2°C ( = 55.8 °F )
051temp low month 20C9.2°C ( = 48.6 °F )
052temp low month 21C9.4°C ( = 48.9 °F )
053temp low month 22C9.3°C ( = 48.7 °F )
054temp low month 23C10.3°C ( = 50.5 °F )
055temp low month 24C11.9°C ( = 53.4 °F )
056temp low month 25C13.1°C ( = 55.6 °F )
057temp low month 26C12.8°C ( = 55 °F )
058temp low month 27C11.7°C ( = 53.1 °F )
059temp low month 28C11.9°C ( = 53.4 °F )
060temp low month 29C14.3°C ( = 57.7 °F )
061temp low month 30C13.0°C ( = 55.4 °F )
062temp low month 31C10.9°C ( = 51.6 °F )
063rain month 01M0.0 mm ( = 0 in )
064rain month 02M0.0 mm ( = 0 in )
065rain month 03M0.5 mm ( = 0.02 in )
066rain month 04M10.2 mm ( = 0.402 in )
067rain month 05M6.3 mm ( = 0.248 in )
068rain month 06M1.3 mm ( = 0.051 in )
069rain month 07M0.0 mm ( = 0 in )
070rain month 08M28.2 mm ( = 1.11 in )
071rain month 09M5.3 mm ( = 0.209 in )
072rain month 10M23.9 mm ( = 0.941 in )
073rain month 11M5.1 mm ( = 0.201 in )
074rain month 12M1.3 mm ( = 0.051 in )
075rain month 13M0.0 mm ( = 0 in )
076rain month 14M1.0 mm ( = 0.039 in )
077rain month 15M2.5 mm ( = 0.098 in )
078rain month 16M0.5 mm ( = 0.02 in )
079rain month 17M2.5 mm ( = 0.098 in )
080rain month 18M2.0 mm ( = 0.079 in )
081rain month 19M0.0 mm ( = 0 in )
082rain month 20M14.5 mm ( = 0.571 in )
083rain month 21M0.0 mm ( = 0 in )
084rain month 22M0.0 mm ( = 0 in )
085rain month 23M0.0 mm ( = 0 in )
086rain month 24M9.4 mm ( = 0.37 in )
087rain month 25M0.0 mm ( = 0 in )
088rain month 26M0.0 mm ( = 0 in )
089rain month 27M0.5 mm ( = 0.02 in )
090rain month 28M0.0 mm ( = 0 in )
091rain month 29M0.0 mm ( = 0 in )
092rain month 30M3.3 mm ( = 0.13 in )
093rain month 31M20.8 mm ( = 0.819 in )
094baro month 01H1021.9 hPa ( = 1021.9 mb; 766.49 mmHg; 30.18 inHg )
095baro month 02H1015.8 hPa ( = 1015.8 mb; 761.91 mmHg; 30 inHg )
096baro month 03H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
097baro month 04H1007.1 hPa ( = 1007.1 mb; 755.39 mmHg; 29.74 inHg )
098baro month 05H1005.8 hPa ( = 1005.8 mb; 754.41 mmHg; 29.7 inHg )
099baro month 06H1009.1 hPa ( = 1009.1 mb; 756.89 mmHg; 29.8 inHg )
100baro month 07H1004.6 hPa ( = 1004.6 mb; 753.51 mmHg; 29.67 inHg )
101baro month 08H1008.8 hPa ( = 1008.8 mb; 756.66 mmHg; 29.79 inHg )
102baro month 09H1001.3 hPa ( = 1001.3 mb; 751.04 mmHg; 29.57 inHg )
103baro month 10H1002.6 hPa ( = 1002.6 mb; 752.01 mmHg; 29.61 inHg )
104baro month 11H1003.6 hPa ( = 1003.6 mb; 752.76 mmHg; 29.64 inHg )
105baro month 12H1019.3 hPa ( = 1019.3 mb; 764.54 mmHg; 30.1 inHg )
106baro month 13H1014.1 hPa ( = 1014.1 mb; 760.64 mmHg; 29.95 inHg )
107baro month 14H1005.1 hPa ( = 1005.1 mb; 753.89 mmHg; 29.68 inHg )
108baro month 15H1005.5 hPa ( = 1005.5 mb; 754.19 mmHg; 29.69 inHg )
109baro month 16H1004.2 hPa ( = 1004.2 mb; 753.21 mmHg; 29.65 inHg )
110baro month 17H1002.2 hPa ( = 1002.2 mb; 751.71 mmHg; 29.59 inHg )
111baro month 18H1004.8 hPa ( = 1004.8 mb; 753.66 mmHg; 29.67 inHg )
112baro month 19H1009.3 hPa ( = 1009.3 mb; 757.04 mmHg; 29.8 inHg )
113baro month 20H1016.5 hPa ( = 1016.5 mb; 762.44 mmHg; 30.02 inHg )
114baro month 21H1018.1 hPa ( = 1018.1 mb; 763.64 mmHg; 30.06 inHg )
115baro month 22H1018.1 hPa ( = 1018.1 mb; 763.64 mmHg; 30.06 inHg )
116baro month 23H1016.0 hPa ( = 1016 mb; 762.06 mmHg; 30 inHg )
117baro month 24H1011.4 hPa ( = 1011.4 mb; 758.61 mmHg; 29.87 inHg )
118baro month 25H1013.5 hPa ( = 1013.5 mb; 760.19 mmHg; 29.93 inHg )
119baro month 26H1012.3 hPa ( = 1012.3 mb; 759.29 mmHg; 29.89 inHg )
120baro month 27H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
121baro month 28H1012.5 hPa ( = 1012.5 mb; 759.44 mmHg; 29.9 inHg )
122baro month 29H1000.9 hPa ( = 1000.9 mb; 750.74 mmHg; 29.56 inHg )
123baro month 30H1007.1 hPa ( = 1007.1 mb; 755.39 mmHg; 29.74 inHg )
124baro month 31H1005.8 hPa ( = 1005.8 mb; 754.41 mmHg; 29.7 inHg )
125wind speed month 01K1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
126wind speed month 02K0.6 kts ( = 1.1 k/H; 0.3 ms; 0.7 m/H )
127wind speed month 03K0.5 kts ( = 0.9 k/H; 0.3 ms; 0.6 m/H )
128wind speed month 04K0.7 kts ( = 1.3 k/H; 0.4 ms; 0.8 m/H )
129wind speed month 05K1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H )
130wind speed month 06K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
131wind speed month 07K2.9 kts ( = 5.4 k/H; 1.5 ms; 3.3 m/H )
132wind speed month 08K2.4 kts ( = 4.4 k/H; 1.2 ms; 2.8 m/H )
133wind speed month 09K1.3 kts ( = 2.4 k/H; 0.7 ms; 1.5 m/H )
134wind speed month 10K2.4 kts ( = 4.4 k/H; 1.2 ms; 2.8 m/H )
135wind speed month 11K3.4 kts ( = 6.3 k/H; 1.7 ms; 3.9 m/H )
136wind speed month 12K2.9 kts ( = 5.4 k/H; 1.5 ms; 3.3 m/H )
137wind speed month 13K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
138wind speed month 14K3.1 kts ( = 5.7 k/H; 1.6 ms; 3.6 m/H )
139wind speed month 15K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
140wind speed month 16K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
141wind speed month 17K3.1 kts ( = 5.7 k/H; 1.6 ms; 3.6 m/H )
142wind speed month 18K3.7 kts ( = 6.9 k/H; 1.9 ms; 4.3 m/H )
143wind speed month 19K2.5 kts ( = 4.6 k/H; 1.3 ms; 2.9 m/H )
144wind speed month 20K3.5 kts ( = 6.5 k/H; 1.8 ms; 4 m/H )
145wind speed month 21K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
146wind speed month 22K1.1 kts ( = 2 k/H; 0.6 ms; 1.3 m/H )
147wind speed month 23K1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
148wind speed month 24K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
149wind speed month 25K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
150wind speed month 26K2.6 kts ( = 4.8 k/H; 1.3 ms; 3 m/H )
151wind speed month 27K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
152wind speed month 28K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
153wind speed month 29K4.3 kts ( = 8 k/H; 2.2 ms; 4.9 m/H )
154wind speed month 30K3.8 kts ( = 7 k/H; 2 ms; 4.4 m/H )
155wind speed month 31K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
156wind dir month 01D45.0°( = NE )
157wind dir month 02D90.0°( = East )
158wind dir month 03D113.6°( = ESE )
159wind dir month 04D112.5°( = ESE )
160wind dir month 05D202.5°( = SSW )
161wind dir month 06D135.0°( = SE )
162wind dir month 07D354.8°( = North )
163wind dir month 08D214.4°( = SW )
164wind dir month 09D315.0°( = NW )
165wind dir month 10D265.8°( = West )
166wind dir month 11D58.4°( = ENE )
167wind dir month 12D64.2°( = ENE )
168wind dir month 13D180.0°( = South )
169wind dir month 14D315.0°( = NW )
170wind dir month 15D21.8°( = NNE )
171wind dir month 16D67.5°( = ENE )
172wind dir month 17D317.7°( = NW )
173wind dir month 18D15.0°( = NNE )
174wind dir month 19D124.6°( = SE )
175wind dir month 20D175.7°( = South )
176wind dir month 21D67.5°( = ENE )
177wind dir month 22D337.5°( = NNW )
178wind dir month 23D67.5°( = ENE )
179wind dir month 24D349.5°( = North )
180wind dir month 25D348.7°( = NNW )
181wind dir month 26D47.9°( = NE )
182wind dir month 27D112.5°( = ESE )
183wind dir month 28D225.0°( = SW )
184wind dir month 29D21.8°( = NNE )
185wind dir month 30D202.5°( = SSW )
186wind dir month 31D228.4°( = SW )
187rain total month 01M87.3 mm ( = 3.437 in )
188rain total month 02M195.6 mm ( = 7.701 in )
189rain total month 03M24.4 mm ( = 0.961 in )
190rain total month 04M20.5 mm ( = 0.807 in )
191rain total month 05M31.7 mm ( = 1.248 in )
192rain total month 06M8.4 mm ( = 0.331 in )
193rain total month 07M24.7 mm ( = 0.972 in )
194rain total month 08M0.0 mm ( = 0 in )
195rain total month 09M7.4 mm ( = 0.291 in )
196rain total month 10M53.9 mm ( = 2.122 in )
197rain total month 11M108.5 mm ( = 4.272 in )
198rain total month 12M190.8 mm ( = 7.512 in )
199humidity month 01P78.0%
200humidity month 02P76.0%
201humidity month 03P89.0%
202humidity month 04P85.0%
203humidity month 05P90.0%
204humidity month 06P85.0%
205humidity month 07P52.0%
206humidity month 08P88.0%
207humidity month 09P88.0%
208humidity month 10P87.0%
209humidity month 11P84.0%
210humidity month 12P58.0%
211humidity month 13P74.0%
212humidity month 14P85.0%
213humidity month 15P83.0%
214humidity month 16P65.0%
215humidity month 17P90.0%
216humidity month 18P60.0%
217humidity month 19P63.0%
218humidity month 20P68.0%
219humidity month 21P67.0%
220humidity month 22P66.0%
221humidity month 23P84.0%
222humidity month 24P82.0%
223humidity month 25P76.0%
224humidity month 26P72.0%
225humidity month 27P65.0%
226humidity month 28P63.0%
227humidity month 29P26.0%
228humidity month 30P75.0%
229humidity month 31P82.0%
230hour N13
231minute N10
232day N20
233temp day 1#1C13.1°C ( = 55.6 °F )
234temp day 1#2C13.3°C ( = 55.9 °F )
235temp day 1#3C16.1°C ( = 61 °F )
236temp day 1#4C16.2°C ( = 61.2 °F )
237temp day 2#1C13.9°C ( = 57 °F )
238temp day 2#2C12.4°C ( = 54.3 °F )
239temp day 2#3C16.7°C ( = 62.1 °F )
240temp day 2#4C16.8°C ( = 62.2 °F )
241temp day 3#1C12.8°C ( = 55 °F )
242temp day 3#2C12.7°C ( = 54.9 °F )
243temp day 3#3C17.1°C ( = 62.8 °F )
244temp day 3#4C19.7°C ( = 67.5 °F )
245temp day 4#1C15.1°C ( = 59.2 °F )
246temp day 4#2C16.2°C ( = 61.2 °F )
247temp day 4#3C21.1°C ( = 70 °F )
248temp day 4#4C18.2°C ( = 64.8 °F )
249temp day 5#1C24.0°C ( = 75.2 °F )
250temp day 5#2C21.0°C ( = 69.8 °F )
251temp day 5#3C16.5°C ( = 61.7 °F )
252temp day 5#4C16.8°C ( = 62.2 °F )
253temp day 6#1C13.0°C ( = 55.4 °F )
254temp day 6#2C14.1°C ( = 57.4 °F )
255temp day 6#3C17.0°C ( = 62.6 °F )
256temp day 6#4C13.5°C ( = 56.3 °F )
257temp day 7#1C10.9°C ( = 51.6 °F )
258temp day 7#2C12.6°C ( = 54.7 °F )
259temp day 7#3C16.4°C ( = 61.5 °F )
260temp day 7#4C16.8°C ( = 62.2 °F )
261baro day 1#1H1013.5 hPa ( = 1013.5 mb; 760.19 mmHg; 29.93 inHg )
262baro day 1#2H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
263baro day 1#3H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
264baro day 1#4H1011.5 hPa ( = 1011.5 mb; 758.69 mmHg; 29.87 inHg )
265baro day 2#1H1012.3 hPa ( = 1012.3 mb; 759.29 mmHg; 29.89 inHg )
266baro day 2#2H1012.3 hPa ( = 1012.3 mb; 759.29 mmHg; 29.89 inHg )
267baro day 2#3H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
268baro day 2#4H1013.8 hPa ( = 1013.8 mb; 760.41 mmHg; 29.94 inHg )
269baro day 3#1H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
270baro day 3#2H1014.6 hPa ( = 1014.6 mb; 761.01 mmHg; 29.96 inHg )
271baro day 3#3H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
272baro day 3#4H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
273baro day 4#1H1012.5 hPa ( = 1012.5 mb; 759.44 mmHg; 29.9 inHg )
274baro day 4#2H1009.1 hPa ( = 1009.1 mb; 756.89 mmHg; 29.8 inHg )
275baro day 4#3H1007.2 hPa ( = 1007.2 mb; 755.46 mmHg; 29.74 inHg )
276baro day 4#4H1003.0 hPa ( = 1003 mb; 752.31 mmHg; 29.62 inHg )
277baro day 5#1H1000.9 hPa ( = 1000.9 mb; 750.74 mmHg; 29.56 inHg )
278baro day 5#2H1000.2 hPa ( = 1000.2 mb; 750.21 mmHg; 29.54 inHg )
279baro day 5#3H1002.3 hPa ( = 1002.3 mb; 751.79 mmHg; 29.6 inHg )
280baro day 5#4H1005.0 hPa ( = 1005 mb; 753.81 mmHg; 29.68 inHg )
281baro day 6#1H1007.1 hPa ( = 1007.1 mb; 755.39 mmHg; 29.74 inHg )
282baro day 6#2H1005.4 hPa ( = 1005.4 mb; 754.11 mmHg; 29.69 inHg )
283baro day 6#3H1003.8 hPa ( = 1003.8 mb; 752.91 mmHg; 29.64 inHg )
284baro day 6#4H1002.9 hPa ( = 1002.9 mb; 752.24 mmHg; 29.62 inHg )
285baro day 7#1H1005.8 hPa ( = 1005.8 mb; 754.41 mmHg; 29.7 inHg )
286baro day 7#2H1007.4 hPa ( = 1007.4 mb; 755.61 mmHg; 29.75 inHg )
287baro day 7#3H1011.3 hPa ( = 1011.3 mb; 758.54 mmHg; 29.86 inHg )
288baro day 7#4H1011.3 hPa ( = 1011.3 mb; 758.54 mmHg; 29.86 inHg )
289humidity day 1#1P76%
290humidity day 1#2P78%
291humidity day 1#3P62%
292humidity day 1#4P55%
293humidity day 2#1P72%
294humidity day 2#2P81%
295humidity day 2#3P60%
296humidity day 2#4P56%
297humidity day 3#1P65%
298humidity day 3#2P75%
299humidity day 3#3P60%
300humidity day 3#4P44%
301humidity day 4#1P63%
302humidity day 4#2P53%
303humidity day 4#3P51%
304humidity day 4#4P62%
305humidity day 5#1P26%
306humidity day 5#2P46%
307humidity day 5#3P82%
308humidity day 5#4P57%
309humidity day 6#1P75%
310humidity day 6#2P66%
311humidity day 6#3P53%
312humidity day 6#4P88%
313humidity day 7#1P82%
314humidity day 7#2P72%
315humidity day 7#3P57%
316humidity day 7#4P54%
317wind dir day 1#1P130%
318wind dir day 1#2P198%
319wind dir day 1#3P239%
320wind dir day 1#4P213%
321wind dir day 2#1P150%
322wind dir day 2#2P157%
323wind dir day 2#3P224%
324wind dir day 2#4P222%
325wind dir day 3#1P117%
326wind dir day 3#2P76%
327wind dir day 3#3P332%
328wind dir day 3#4P204%
329wind dir day 4#1P58%
330wind dir day 4#2P5%
331wind dir day 4#3P11%
332wind dir day 4#4P1%
333wind dir day 5#1P180%
334wind dir day 5#2P193%
335wind dir day 5#3P202%
336wind dir day 5#4P204%
337wind dir day 6#1P137%
338wind dir day 6#2P142%
339wind dir day 6#3P125%
340wind dir day 6#4P195%
341wind dir day 7#1P126%
342wind dir day 7#2P175%
343wind dir day 7#3P255%
344wind dir day 7#4P278%
345wind speed day 1#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
346wind speed day 1#2K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
347wind speed day 1#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
348wind speed day 1#4K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
349wind speed day 2#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
350wind speed day 2#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
351wind speed day 2#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
352wind speed day 2#4K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
353wind speed day 3#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
354wind speed day 3#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
355wind speed day 3#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
356wind speed day 3#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
357wind speed day 4#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
358wind speed day 4#2K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
359wind speed day 4#3K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
360wind speed day 4#4K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
361wind speed day 5#1K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
362wind speed day 5#2K7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H )
363wind speed day 5#3K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
364wind speed day 5#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
365wind speed day 6#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
366wind speed day 6#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
367wind speed day 6#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
368wind speed day 6#4K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
369wind speed day 7#1K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
370wind speed day 7#2K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
371wind speed day 7#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
372wind speed day 7#4K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
373solar day 1#1N0.0
374solar day 1#2N0.0
375solar day 1#3N16.0
376solar day 1#4N78.0
377solar day 2#1N0.0
378solar day 2#2N0.0
379solar day 2#3N92.0
380solar day 2#4N41.0
381solar day 3#1N0.0
382solar day 3#2N0.0
383solar day 3#3N61.0
384solar day 3#4N100.0
385solar day 4#1N0.0
386solar day 4#2N0.0
387solar day 4#3N76.0
388solar day 4#4N18.0
389solar day 5#1N0.0
390solar day 5#2N0.0
391solar day 5#3N64.0
392solar day 5#4N100.0
393solar day 6#1N0.0
394solar day 6#2N0.0
395solar day 6#3N12.0
396solar day 6#4N0.0
397solar day 7#1N0.0
398solar day 7#2N0.0
399solar day 7#3N100.0
400solar day 7#4N100.0
401uv day 1#1N0.0
402uv day 1#2N0.0
403uv day 1#3N1.7
404uv day 1#4N0.0
405uv day 2#1N0.0
406uv day 2#2N0.0
407uv day 2#3N3.7
408uv day 2#4N0.0
409uv day 3#1N0.0
410uv day 3#2N0.0
411uv day 3#3N2.5
412uv day 3#4N0.0
413uv day 4#1N0.0
414uv day 4#2N0.0
415uv day 4#3N3.2
416uv day 4#4N0.0
417uv day 5#1N0.0
418uv day 5#2N0.0
419uv day 5#3N2.7
420uv day 5#4N0.0
421uv day 6#1N0.0
422uv day 6#2N0.0
423uv day 6#3N0.0
424uv day 6#4N0.0
425uv day 7#1N0.0
426uv day 7#2N0.0
427uv day 7#3N3.9
428uv day 7#4N4.0
429Last years Rain total to Dec
(from rain season start)
N224.1
430Average rain for Jan ( mm)N115.8
431Feb N111.0
432Mar N85.1
433Apr N48.8
434May N30.7
435Jun N7.0
436Jul N9.1
437Aug N4.8
438Sep N62.8
439Oct N128.5
440Nov N98.7
441Dec N125.3
442wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L!!D10.37S62!!

clientrawhour

not a clientraw file /file not available, switched to local file
The requested file (uploadWD/clientrawhour.txt) contains the following raw data:

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L
001wind speed last 60 min for min 01Kmissing in file
002wind speed last 60 min for min 02Kmissing in file
003wind speed last 60 min for min 03Kmissing in file
004wind speed last 60 min for min 04Kmissing in file
005wind speed last 60 min for min 05Kmissing in file
006wind speed last 60 min for min 06Kmissing in file
007wind speed last 60 min for min 07Kmissing in file
008wind speed last 60 min for min 08Kmissing in file
009wind speed last 60 min for min 09Kmissing in file
010wind speed last 60 min for min 10Kmissing in file
011wind speed last 60 min for min 11Kmissing in file
012wind speed last 60 min for min 12Kmissing in file
013wind speed last 60 min for min 13Kmissing in file
014wind speed last 60 min for min 14Kmissing in file
015wind speed last 60 min for min 15Kmissing in file
016wind speed last 60 min for min 16Kmissing in file
017wind speed last 60 min for min 17Kmissing in file
018wind speed last 60 min for min 18Kmissing in file
019wind speed last 60 min for min 19Kmissing in file
020wind speed last 60 min for min 20Kmissing in file
021wind speed last 60 min for min 21Kmissing in file
022wind speed last 60 min for min 22Kmissing in file
023wind speed last 60 min for min 23Kmissing in file
024wind speed last 60 min for min 24Kmissing in file
025wind speed last 60 min for min 25Kmissing in file
026wind speed last 60 min for min 26Kmissing in file
027wind speed last 60 min for min 27Kmissing in file
028wind speed last 60 min for min 28Kmissing in file
029wind speed last 60 min for min 29Kmissing in file
030wind speed last 60 min for min 30Kmissing in file
031wind speed last 60 min for min 31Kmissing in file
032wind speed last 60 min for min 32Kmissing in file
033wind speed last 60 min for min 33Kmissing in file
034wind speed last 60 min for min 34Kmissing in file
035wind speed last 60 min for min 35Kmissing in file
036wind speed last 60 min for min 36Kmissing in file
037wind speed last 60 min for min 37Kmissing in file
038wind speed last 60 min for min 38Kmissing in file
039wind speed last 60 min for min 39Kmissing in file
040wind speed last 60 min for min 40Kmissing in file
041wind speed last 60 min for min 41Kmissing in file
042wind speed last 60 min for min 42Kmissing in file
043wind speed last 60 min for min 43Kmissing in file
044wind speed last 60 min for min 44Kmissing in file
045wind speed last 60 min for min 45Kmissing in file
046wind speed last 60 min for min 46Kmissing in file
047wind speed last 60 min for min 47Kmissing in file
048wind speed last 60 min for min 48Kmissing in file
049wind speed last 60 min for min 49Kmissing in file
050wind speed last 60 min for min 50Kmissing in file
051wind speed last 60 min for min 51Kmissing in file
052wind speed last 60 min for min 52Kmissing in file
053wind speed last 60 min for min 53Kmissing in file
054wind speed last 60 min for min 54Kmissing in file
055wind speed last 60 min for min 55Kmissing in file
056wind speed last 60 min for min 56Kmissing in file
057wind speed last 60 min for min 57Kmissing in file
058wind speed last 60 min for min 58Kmissing in file
059wind speed last 60 min for min 59Kmissing in file
060wind speed last 60 min for min 60Kmissing in file
061gust last 60 min for min 01Kmissing in file
062gust last 60 min for min 02Kmissing in file
063gust last 60 min for min 03Kmissing in file
064gust last 60 min for min 04Kmissing in file
065gust last 60 min for min 05Kmissing in file
066gust last 60 min for min 06Kmissing in file
067gust last 60 min for min 07Kmissing in file
068gust last 60 min for min 08Kmissing in file
069gust last 60 min for min 09Kmissing in file
070gust last 60 min for min 10Kmissing in file
071gust last 60 min for min 11Kmissing in file
072gust last 60 min for min 12Kmissing in file
073gust last 60 min for min 13Kmissing in file
074gust last 60 min for min 14Kmissing in file
075gust last 60 min for min 15Kmissing in file
076gust last 60 min for min 16Kmissing in file
077gust last 60 min for min 17Kmissing in file
078gust last 60 min for min 18Kmissing in file
079gust last 60 min for min 19Kmissing in file
080gust last 60 min for min 20Kmissing in file
081gust last 60 min for min 21Kmissing in file
082gust last 60 min for min 22Kmissing in file
083gust last 60 min for min 23Kmissing in file
084gust last 60 min for min 24Kmissing in file
085gust last 60 min for min 25Kmissing in file
086gust last 60 min for min 26Kmissing in file
087gust last 60 min for min 27Kmissing in file
088gust last 60 min for min 28Kmissing in file
089gust last 60 min for min 29Kmissing in file
090gust last 60 min for min 30Kmissing in file
091gust last 60 min for min 31Kmissing in file
092gust last 60 min for min 32Kmissing in file
093gust last 60 min for min 33Kmissing in file
094gust last 60 min for min 34Kmissing in file
095gust last 60 min for min 35Kmissing in file
096gust last 60 min for min 36Kmissing in file
097gust last 60 min for min 37Kmissing in file
098gust last 60 min for min 38Kmissing in file
099gust last 60 min for min 39Kmissing in file
100gust last 60 min for min 40Kmissing in file
101gust last 60 min for min 41Kmissing in file
102gust last 60 min for min 42Kmissing in file
103gust last 60 min for min 43Kmissing in file
104gust last 60 min for min 44Kmissing in file
105gust last 60 min for min 45Kmissing in file
106gust last 60 min for min 46Kmissing in file
107gust last 60 min for min 47Kmissing in file
108gust last 60 min for min 48Kmissing in file
109gust last 60 min for min 49Kmissing in file
110gust last 60 min for min 50Kmissing in file
111gust last 60 min for min 51Kmissing in file
112gust last 60 min for min 52Kmissing in file
113gust last 60 min for min 53Kmissing in file
114gust last 60 min for min 54Kmissing in file
115gust last 60 min for min 55Kmissing in file
116gust last 60 min for min 56Kmissing in file
117gust last 60 min for min 57Kmissing in file
118gust last 60 min for min 58Kmissing in file
119gust last 60 min for min 59Kmissing in file
120gust last 60 min for min 60Kmissing in file
121wind dir last 60 min for min 01Dmissing in file
122wind dir last 60 min for min 02Dmissing in file
123wind dir last 60 min for min 03Dmissing in file
124wind dir last 60 min for min 04Dmissing in file
125wind dir last 60 min for min 05Dmissing in file
126wind dir last 60 min for min 06Dmissing in file
127wind dir last 60 min for min 07Dmissing in file
128wind dir last 60 min for min 08Dmissing in file
129wind dir last 60 min for min 09Dmissing in file
130wind dir last 60 min for min 10Dmissing in file
131wind dir last 60 min for min 11Dmissing in file
132wind dir last 60 min for min 12Dmissing in file
133wind dir last 60 min for min 13Dmissing in file
134wind dir last 60 min for min 14Dmissing in file
135wind dir last 60 min for min 15Dmissing in file
136wind dir last 60 min for min 16Dmissing in file
137wind dir last 60 min for min 17Dmissing in file
138wind dir last 60 min for min 18Dmissing in file
139wind dir last 60 min for min 19Dmissing in file
140wind dir last 60 min for min 20Dmissing in file
141wind dir last 60 min for min 21Dmissing in file
142wind dir last 60 min for min 22Dmissing in file
143wind dir last 60 min for min 23Dmissing in file
144wind dir last 60 min for min 24Dmissing in file
145wind dir last 60 min for min 25Dmissing in file
146wind dir last 60 min for min 26Dmissing in file
147wind dir last 60 min for min 27Dmissing in file
148wind dir last 60 min for min 28Dmissing in file
149wind dir last 60 min for min 29Dmissing in file
150wind dir last 60 min for min 30Dmissing in file
151wind dir last 60 min for min 31Dmissing in file
152wind dir last 60 min for min 32Dmissing in file
153wind dir last 60 min for min 33Dmissing in file
154wind dir last 60 min for min 34Dmissing in file
155wind dir last 60 min for min 35Dmissing in file
156wind dir last 60 min for min 36Dmissing in file
157wind dir last 60 min for min 37Dmissing in file
158wind dir last 60 min for min 38Dmissing in file
159wind dir last 60 min for min 39Dmissing in file
160wind dir last 60 min for min 40Dmissing in file
161wind dir last 60 min for min 41Dmissing in file
162wind dir last 60 min for min 42Dmissing in file
163wind dir last 60 min for min 43Dmissing in file
164wind dir last 60 min for min 44Dmissing in file
165wind dir last 60 min for min 45Dmissing in file
166wind dir last 60 min for min 46Dmissing in file
167wind dir last 60 min for min 47Dmissing in file
168wind dir last 60 min for min 48Dmissing in file
169wind dir last 60 min for min 49Dmissing in file
170wind dir last 60 min for min 50Dmissing in file
171wind dir last 60 min for min 51Dmissing in file
172wind dir last 60 min for min 52Dmissing in file
173wind dir last 60 min for min 53Dmissing in file
174wind dir last 60 min for min 54Dmissing in file
175wind dir last 60 min for min 55Dmissing in file
176wind dir last 60 min for min 56Dmissing in file
177wind dir last 60 min for min 57Dmissing in file
178wind dir last 60 min for min 58Dmissing in file
179wind dir last 60 min for min 59Dmissing in file
180wind dir last 60 min for min 60Dmissing in file
181temp last 60 min for min 01Cmissing in file
182temp last 60 min for min 02Cmissing in file
183temp last 60 min for min 03Cmissing in file
184temp last 60 min for min 04Cmissing in file
185temp last 60 min for min 05Cmissing in file
186temp last 60 min for min 06Cmissing in file
187temp last 60 min for min 07Cmissing in file
188temp last 60 min for min 08Cmissing in file
189temp last 60 min for min 09Cmissing in file
190temp last 60 min for min 10Cmissing in file
191temp last 60 min for min 11Cmissing in file
192temp last 60 min for min 12Cmissing in file
193temp last 60 min for min 13Cmissing in file
194temp last 60 min for min 14Cmissing in file
195temp last 60 min for min 15Cmissing in file
196temp last 60 min for min 16Cmissing in file
197temp last 60 min for min 17Cmissing in file
198temp last 60 min for min 18Cmissing in file
199temp last 60 min for min 19Cmissing in file
200temp last 60 min for min 20Cmissing in file
201temp last 60 min for min 21Cmissing in file
202temp last 60 min for min 22Cmissing in file
203temp last 60 min for min 23Cmissing in file
204temp last 60 min for min 24Cmissing in file
205temp last 60 min for min 25Cmissing in file
206temp last 60 min for min 26Cmissing in file
207temp last 60 min for min 27Cmissing in file
208temp last 60 min for min 28Cmissing in file
209temp last 60 min for min 29Cmissing in file
210temp last 60 min for min 30Cmissing in file
211temp last 60 min for min 31Cmissing in file
212temp last 60 min for min 32Cmissing in file
213temp last 60 min for min 33Cmissing in file
214temp last 60 min for min 34Cmissing in file
215temp last 60 min for min 35Cmissing in file
216temp last 60 min for min 36Cmissing in file
217temp last 60 min for min 37Cmissing in file
218temp last 60 min for min 38Cmissing in file
219temp last 60 min for min 39Cmissing in file
220temp last 60 min for min 40Cmissing in file
221temp last 60 min for min 41Cmissing in file
222temp last 60 min for min 42Cmissing in file
223temp last 60 min for min 43Cmissing in file
224temp last 60 min for min 44Cmissing in file
225temp last 60 min for min 45Cmissing in file
226temp last 60 min for min 46Cmissing in file
227temp last 60 min for min 47Cmissing in file
228temp last 60 min for min 48Cmissing in file
229temp last 60 min for min 49Cmissing in file
230temp last 60 min for min 50Cmissing in file
231temp last 60 min for min 51Cmissing in file
232temp last 60 min for min 52Cmissing in file
233temp last 60 min for min 53Cmissing in file
234temp last 60 min for min 54Cmissing in file
235temp last 60 min for min 55Cmissing in file
236temp last 60 min for min 56Cmissing in file
237temp last 60 min for min 57Cmissing in file
238temp last 60 min for min 58Cmissing in file
239temp last 60 min for min 59Cmissing in file
240temp last 60 min for min 60Cmissing in file
241humidity last 60 min for min 01Pmissing in file
242humidity last 60 min for min 02Pmissing in file
243humidity last 60 min for min 03Pmissing in file
244humidity last 60 min for min 04Pmissing in file
245humidity last 60 min for min 05Pmissing in file
246humidity last 60 min for min 06Pmissing in file
247humidity last 60 min for min 07Pmissing in file
248humidity last 60 min for min 08Pmissing in file
249humidity last 60 min for min 09Pmissing in file
250humidity last 60 min for min 10Pmissing in file
251humidity last 60 min for min 11Pmissing in file
252humidity last 60 min for min 12Pmissing in file
253humidity last 60 min for min 13Pmissing in file
254humidity last 60 min for min 14Pmissing in file
255humidity last 60 min for min 15Pmissing in file
256humidity last 60 min for min 16Pmissing in file
257humidity last 60 min for min 17Pmissing in file
258humidity last 60 min for min 18Pmissing in file
259humidity last 60 min for min 19Pmissing in file
260humidity last 60 min for min 20Pmissing in file
261humidity last 60 min for min 21Pmissing in file
262humidity last 60 min for min 22Pmissing in file
263humidity last 60 min for min 23Pmissing in file
264humidity last 60 min for min 24Pmissing in file
265humidity last 60 min for min 25Pmissing in file
266humidity last 60 min for min 26Pmissing in file
267humidity last 60 min for min 27Pmissing in file
268humidity last 60 min for min 28Pmissing in file
269humidity last 60 min for min 29Pmissing in file
270humidity last 60 min for min 30Pmissing in file
271humidity last 60 min for min 31Pmissing in file
272humidity last 60 min for min 32Pmissing in file
273humidity last 60 min for min 33Pmissing in file
274humidity last 60 min for min 34Pmissing in file
275humidity last 60 min for min 35Pmissing in file
276humidity last 60 min for min 36Pmissing in file
277humidity last 60 min for min 37Pmissing in file
278humidity last 60 min for min 38Pmissing in file
279humidity last 60 min for min 39Pmissing in file
280humidity last 60 min for min 40Pmissing in file
281humidity last 60 min for min 41Pmissing in file
282humidity last 60 min for min 42Pmissing in file
283humidity last 60 min for min 43Pmissing in file
284humidity last 60 min for min 44Pmissing in file
285humidity last 60 min for min 45Pmissing in file
286humidity last 60 min for min 46Pmissing in file
287humidity last 60 min for min 47Pmissing in file
288humidity last 60 min for min 48Pmissing in file
289humidity last 60 min for min 49Pmissing in file
290humidity last 60 min for min 50Pmissing in file
291humidity last 60 min for min 51Pmissing in file
292humidity last 60 min for min 52Pmissing in file
293humidity last 60 min for min 53Pmissing in file
294humidity last 60 min for min 54Pmissing in file
295humidity last 60 min for min 55Pmissing in file
296humidity last 60 min for min 56Pmissing in file
297humidity last 60 min for min 57Pmissing in file
298humidity last 60 min for min 58Pmissing in file
299humidity last 60 min for min 59Pmissing in file
300humidity last 60 min for min 60Pmissing in file
301baro last 60 min for min 01Hmissing in file
302baro last 60 min for min 02Hmissing in file
303baro last 60 min for min 03Hmissing in file
304baro last 60 min for min 04Hmissing in file
305baro last 60 min for min 05Hmissing in file
306baro last 60 min for min 06Hmissing in file
307baro last 60 min for min 07Hmissing in file
308baro last 60 min for min 08Hmissing in file
309baro last 60 min for min 09Hmissing in file
310baro last 60 min for min 10Hmissing in file
311baro last 60 min for min 11Hmissing in file
312baro last 60 min for min 12Hmissing in file
313baro last 60 min for min 13Hmissing in file
314baro last 60 min for min 14Hmissing in file
315baro last 60 min for min 15Hmissing in file
316baro last 60 min for min 16Hmissing in file
317baro last 60 min for min 17Hmissing in file
318baro last 60 min for min 18Hmissing in file
319baro last 60 min for min 19Hmissing in file
320baro last 60 min for min 20Hmissing in file
321baro last 60 min for min 21Hmissing in file
322baro last 60 min for min 22Hmissing in file
323baro last 60 min for min 23Hmissing in file
324baro last 60 min for min 24Hmissing in file
325baro last 60 min for min 25Hmissing in file
326baro last 60 min for min 26Hmissing in file
327baro last 60 min for min 27Hmissing in file
328baro last 60 min for min 28Hmissing in file
329baro last 60 min for min 29Hmissing in file
330baro last 60 min for min 30Hmissing in file
331baro last 60 min for min 31Hmissing in file
332baro last 60 min for min 32Hmissing in file
333baro last 60 min for min 33Hmissing in file
334baro last 60 min for min 34Hmissing in file
335baro last 60 min for min 35Hmissing in file
336baro last 60 min for min 36Hmissing in file
337baro last 60 min for min 37Hmissing in file
338baro last 60 min for min 38Hmissing in file
339baro last 60 min for min 39Hmissing in file
340baro last 60 min for min 40Hmissing in file
341baro last 60 min for min 41Hmissing in file
342baro last 60 min for min 42Hmissing in file
343baro last 60 min for min 43Hmissing in file
344baro last 60 min for min 44Hmissing in file
345baro last 60 min for min 45Hmissing in file
346baro last 60 min for min 46Hmissing in file
347baro last 60 min for min 47Hmissing in file
348baro last 60 min for min 48Hmissing in file
349baro last 60 min for min 49Hmissing in file
350baro last 60 min for min 50Hmissing in file
351baro last 60 min for min 51Hmissing in file
352baro last 60 min for min 52Hmissing in file
353baro last 60 min for min 53Hmissing in file
354baro last 60 min for min 54Hmissing in file
355baro last 60 min for min 55Hmissing in file
356baro last 60 min for min 56Hmissing in file
357baro last 60 min for min 57Hmissing in file
358baro last 60 min for min 58Hmissing in file
359baro last 60 min for min 59Hmissing in file
360baro last 60 min for min 60Hmissing in file
361rain total last 60 min for min 01Mmissing in file
362rain total last 60 min for min 02Mmissing in file
363rain total last 60 min for min 03Mmissing in file
364rain total last 60 min for min 04Mmissing in file
365rain total last 60 min for min 05Mmissing in file
366rain total last 60 min for min 06Mmissing in file
367rain total last 60 min for min 07Mmissing in file
368rain total last 60 min for min 08Mmissing in file
369rain total last 60 min for min 09Mmissing in file
370rain total last 60 min for min 10Mmissing in file
371rain total last 60 min for min 11Mmissing in file
372rain total last 60 min for min 12Mmissing in file
373rain total last 60 min for min 13Mmissing in file
374rain total last 60 min for min 14Mmissing in file
375rain total last 60 min for min 15Mmissing in file
376rain total last 60 min for min 16Mmissing in file
377rain total last 60 min for min 17Mmissing in file
378rain total last 60 min for min 18Mmissing in file
379rain total last 60 min for min 19Mmissing in file
380rain total last 60 min for min 20Mmissing in file
381rain total last 60 min for min 21Mmissing in file
382rain total last 60 min for min 22Mmissing in file
383rain total last 60 min for min 23Mmissing in file
384rain total last 60 min for min 24Mmissing in file
385rain total last 60 min for min 25Mmissing in file
386rain total last 60 min for min 26Mmissing in file
387rain total last 60 min for min 27Mmissing in file
388rain total last 60 min for min 28Mmissing in file
389rain total last 60 min for min 29Mmissing in file
390rain total last 60 min for min 30Mmissing in file
391rain total last 60 min for min 31Mmissing in file
392rain total last 60 min for min 32Mmissing in file
393rain total last 60 min for min 33Mmissing in file
394rain total last 60 min for min 34Mmissing in file
395rain total last 60 min for min 35Mmissing in file
396rain total last 60 min for min 36Mmissing in file
397rain total last 60 min for min 37Mmissing in file
398rain total last 60 min for min 38Mmissing in file
399rain total last 60 min for min 39Mmissing in file
400rain total last 60 min for min 40Mmissing in file
401rain total last 60 min for min 41Mmissing in file
402rain total last 60 min for min 42Mmissing in file
403rain total last 60 min for min 43Mmissing in file
404rain total last 60 min for min 44Mmissing in file
405rain total last 60 min for min 45Mmissing in file
406rain total last 60 min for min 46Mmissing in file
407rain total last 60 min for min 47Mmissing in file
408rain total last 60 min for min 48Mmissing in file
409rain total last 60 min for min 49Mmissing in file
410rain total last 60 min for min 50Mmissing in file
411rain total last 60 min for min 51Mmissing in file
412rain total last 60 min for min 52Mmissing in file
413rain total last 60 min for min 53Mmissing in file
414rain total last 60 min for min 54Mmissing in file
415rain total last 60 min for min 55Mmissing in file
416rain total last 60 min for min 56Mmissing in file
417rain total last 60 min for min 57Mmissing in file
418rain total last 60 min for min 58Mmissing in file
419rain total last 60 min for min 59Mmissing in file
420rain total last 60 min for min 60Mmissing in file
421solar last 60 min for mi 01 ( w/m2)Nmissing in file
422solar last 60 min for mi 02 ( w/m2)Nmissing in file
423solar last 60 min for mi 03 ( w/m2)Nmissing in file
424solar last 60 min for mi 04 ( w/m2)Nmissing in file
425solar last 60 min for mi 05 ( w/m2)Nmissing in file
426solar last 60 min for mi 06 ( w/m2)Nmissing in file
427solar last 60 min for mi 07 ( w/m2)Nmissing in file
428solar last 60 min for mi 08 ( w/m2)Nmissing in file
429solar last 60 min for mi 09 ( w/m2)Nmissing in file
430solar last 60 min for mi 10 ( w/m2)Nmissing in file
431solar last 60 min for mi 11 ( w/m2)Nmissing in file
432solar last 60 min for mi 12 ( w/m2)Nmissing in file
433solar last 60 min for mi 13 ( w/m2)Nmissing in file
434solar last 60 min for mi 14 ( w/m2)Nmissing in file
435solar last 60 min for mi 15 ( w/m2)Nmissing in file
436solar last 60 min for mi 16 ( w/m2)Nmissing in file
437solar last 60 min for mi 17 ( w/m2)Nmissing in file
438solar last 60 min for mi 18 ( w/m2)Nmissing in file
439solar last 60 min for mi 19 ( w/m2)Nmissing in file
440solar last 60 min for mi 20 ( w/m2)Nmissing in file
441solar last 60 min for mi 21 ( w/m2)Nmissing in file
442solar last 60 min for mi 22 ( w/m2)Nmissing in file
443solar last 60 min for mi 23 ( w/m2)Nmissing in file
444solar last 60 min for mi 24 ( w/m2)Nmissing in file
445solar last 60 min for mi 25 ( w/m2)Nmissing in file
446solar last 60 min for mi 26 ( w/m2)Nmissing in file
447solar last 60 min for mi 27 ( w/m2)Nmissing in file
448solar last 60 min for mi 28 ( w/m2)Nmissing in file
449solar last 60 min for mi 29 ( w/m2)Nmissing in file
450solar last 60 min for mi 30 ( w/m2)Nmissing in file
451solar last 60 min for mi 31 ( w/m2)Nmissing in file
452solar last 60 min for mi 32 ( w/m2)Nmissing in file
453solar last 60 min for mi 33 ( w/m2)Nmissing in file
454solar last 60 min for mi 34 ( w/m2)Nmissing in file
455solar last 60 min for mi 35 ( w/m2)Nmissing in file
456solar last 60 min for mi 36 ( w/m2)Nmissing in file
457solar last 60 min for mi 37 ( w/m2)Nmissing in file
458solar last 60 min for mi 38 ( w/m2)Nmissing in file
459solar last 60 min for mi 39 ( w/m2)Nmissing in file
460solar last 60 min for mi 40 ( w/m2)Nmissing in file
461solar last 60 min for mi 41 ( w/m2)Nmissing in file
462solar last 60 min for mi 42 ( w/m2)Nmissing in file
463solar last 60 min for mi 43 ( w/m2)Nmissing in file
464solar last 60 min for mi 44 ( w/m2)Nmissing in file
465solar last 60 min for mi 45 ( w/m2)Nmissing in file
466solar last 60 min for mi 46 ( w/m2)Nmissing in file
467solar last 60 min for mi 47 ( w/m2)Nmissing in file
468solar last 60 min for mi 48 ( w/m2)Nmissing in file
469solar last 60 min for mi 49 ( w/m2)Nmissing in file
470solar last 60 min for mi 50 ( w/m2)Nmissing in file
471solar last 60 min for mi 51 ( w/m2)Nmissing in file
472solar last 60 min for mi 52 ( w/m2)Nmissing in file
473solar last 60 min for mi 53 ( w/m2)Nmissing in file
474solar last 60 min for mi 54 ( w/m2)Nmissing in file
475solar last 60 min for mi 55 ( w/m2)Nmissing in file
476solar last 60 min for mi 56 ( w/m2)Nmissing in file
477solar last 60 min for mi 57 ( w/m2)Nmissing in file
478solar last 60 min for mi 58 ( w/m2)Nmissing in file
479solar last 60 min for mi 59 ( w/m2)Nmissing in file
480solar last 60 min for mi 60 ( w/m2)Nmissing in file
481solar hrs_min_ago 23:45Nmissing in file
482solar hrs_min_ago 23:30Nmissing in file
483solar hrs_min_ago 23:15Nmissing in file
484solar hrs_min_ago 23:00Nmissing in file
485solar hrs_min_ago 22:45Nmissing in file
486solar hrs_min_ago 22:30Nmissing in file
487solar hrs_min_ago 22:15Nmissing in file
488solar hrs_min_ago 22:00Nmissing in file
489solar hrs_min_ago 21:45Nmissing in file
490solar hrs_min_ago 21:30Nmissing in file
491solar hrs_min_ago 21:15Nmissing in file
492solar hrs_min_ago 21:00Nmissing in file
493solar hrs_min_ago 20:45Nmissing in file
494solar hrs_min_ago 20:30Nmissing in file
495solar hrs_min_ago 20:15Nmissing in file
496solar hrs_min_ago 20:00Nmissing in file
497solar hrs_min_ago 19:45Nmissing in file
498solar hrs_min_ago 19:30Nmissing in file
499solar hrs_min_ago 19:15Nmissing in file
500solar hrs_min_ago 19:00Nmissing in file
501solar hrs_min_ago 18:45Nmissing in file
502solar hrs_min_ago 18:30Nmissing in file
503solar hrs_min_ago 18:15Nmissing in file
504solar hrs_min_ago 18:00Nmissing in file
505solar hrs_min_ago 17:45Nmissing in file
506solar hrs_min_ago 17:30Nmissing in file
507solar hrs_min_ago 17:15Nmissing in file
508solar hrs_min_ago 17:00Nmissing in file
509solar hrs_min_ago 16:45Nmissing in file
510solar hrs_min_ago 16:30Nmissing in file
511solar hrs_min_ago 16:15Nmissing in file
512solar hrs_min_ago 16:00Nmissing in file
513solar hrs_min_ago 15:45Nmissing in file
514solar hrs_min_ago 15:30Nmissing in file
515solar hrs_min_ago 15:15Nmissing in file
516solar hrs_min_ago 15:00Nmissing in file
517solar hrs_min_ago 14:45Nmissing in file
518solar hrs_min_ago 14:30Nmissing in file
519solar hrs_min_ago 14:15Nmissing in file
520solar hrs_min_ago 14:00Nmissing in file
521solar hrs_min_ago 13:45Nmissing in file
522solar hrs_min_ago 13:30Nmissing in file
523solar hrs_min_ago 13:15Nmissing in file
524solar hrs_min_ago 13:00Nmissing in file
525solar hrs_min_ago 12:45Nmissing in file
526solar hrs_min_ago 12:30Nmissing in file
527solar hrs_min_ago 12:15Nmissing in file
528solar hrs_min_ago 12:00Nmissing in file
529solar hrs_min_ago 11:45Nmissing in file
530solar hrs_min_ago 11:30Nmissing in file
531solar hrs_min_ago 11:15Nmissing in file
532solar hrs_min_ago 11:00Nmissing in file
533solar hrs_min_ago 10:45Nmissing in file
534solar hrs_min_ago 10:30Nmissing in file
535solar hrs_min_ago 10:15Nmissing in file
536solar hrs_min_ago 10:00Nmissing in file
537solar hrs_min_ago 09:45Nmissing in file
538solar hrs_min_ago 09:30Nmissing in file
539solar hrs_min_ago 09:15Nmissing in file
540solar hrs_min_ago 09:00Nmissing in file
541solar hrs_min_ago 08:45Nmissing in file
542solar hrs_min_ago 08:30Nmissing in file
543solar hrs_min_ago 08:15Nmissing in file
544solar hrs_min_ago 08:00Nmissing in file
545solar hrs_min_ago 07:45Nmissing in file
546solar hrs_min_ago 07:30Nmissing in file
547solar hrs_min_ago 07:15Nmissing in file
548solar hrs_min_ago 07:00Nmissing in file
549solar hrs_min_ago 06:45Nmissing in file
550solar hrs_min_ago 06:30Nmissing in file
551solar hrs_min_ago 06:15Nmissing in file
552solar hrs_min_ago 06:00Nmissing in file
553solar hrs_min_ago 05:45Nmissing in file
554solar hrs_min_ago 05:30Nmissing in file
555solar hrs_min_ago 05:15Nmissing in file
556solar hrs_min_ago 05:00Nmissing in file
557solar hrs_min_ago 05:45Nmissing in file
558solar hrs_min_ago 05:30Nmissing in file
559solar hrs_min_ago 05:15Nmissing in file
560solar hrs_min_ago 05:00Nmissing in file
561solar hrs_min_ago 04:45Nmissing in file
562solar hrs_min_ago 04:30Nmissing in file
563solar hrs_min_ago 04:15Nmissing in file
564solar hrs_min_ago 04:00Nmissing in file
565solar hrs_min_ago 03:45Nmissing in file
566solar hrs_min_ago 03:30Nmissing in file
567solar hrs_min_ago 03:15Nmissing in file
568solar hrs_min_ago 03:00Nmissing in file
569solar hrs_min_ago 02:45Nmissing in file
570solar hrs_min_ago 02:30Nmissing in file
571solar hrs_min_ago 02:15Nmissing in file
572solar hrs_min_ago 02:00Nmissing in file
573solar hrs_min_ago 01:45Nmissing in file
574solar hrs_min_ago 01:30Nmissing in file
575solar hrs_min_ago 01:15Nmissing in file
576solar hrs_min_ago 01:00Nmissing in file
577uv index hrs_min_ago 23:45Nmissing in file
578uv index hrs_min_ago 23:30Nmissing in file
579uv index hrs_min_ago 23:15Nmissing in file
580uv index hrs_min_ago 23:00Nmissing in file
581uv index hrs_min_ago 22:45Nmissing in file
582uv index hrs_min_ago 22:30Nmissing in file
583uv index hrs_min_ago 22:15Nmissing in file
584uv index hrs_min_ago 22:00Nmissing in file
585uv index hrs_min_ago 21:45Nmissing in file
586uv index hrs_min_ago 21:30Nmissing in file
587uv index hrs_min_ago 21:15Nmissing in file
588uv index hrs_min_ago 21:00Nmissing in file
589uv index hrs_min_ago 20:45Nmissing in file
590uv index hrs_min_ago 20:30Nmissing in file
591uv index hrs_min_ago 20:15Nmissing in file
592uv index hrs_min_ago 20:00Nmissing in file
593uv index hrs_min_ago 19:45Nmissing in file
594uv index hrs_min_ago 19:30Nmissing in file
595uv index hrs_min_ago 19:15Nmissing in file
596uv index hrs_min_ago 19:00Nmissing in file
597uv index hrs_min_ago 18:45Nmissing in file
598uv index hrs_min_ago 18:30Nmissing in file
599uv index hrs_min_ago 18:15Nmissing in file
600uv index hrs_min_ago 18:00Nmissing in file
601uv index hrs_min_ago 17:45Nmissing in file
602uv index hrs_min_ago 17:30Nmissing in file
603uv index hrs_min_ago 17:15Nmissing in file
604uv index hrs_min_ago 17:00Nmissing in file
605uv index hrs_min_ago 16:45Nmissing in file
606uv index hrs_min_ago 16:30Nmissing in file
607uv index hrs_min_ago 16:15Nmissing in file
608uv index hrs_min_ago 16:00Nmissing in file
609uv index hrs_min_ago 15:45Nmissing in file
610uv index hrs_min_ago 15:30Nmissing in file
611uv index hrs_min_ago 15:15Nmissing in file
612uv index hrs_min_ago 15:00Nmissing in file
613uv index hrs_min_ago 14:45Nmissing in file
614uv index hrs_min_ago 14:30Nmissing in file
615uv index hrs_min_ago 14:15Nmissing in file
616uv index hrs_min_ago 14:00Nmissing in file
617uv index hrs_min_ago 13:45Nmissing in file
618uv index hrs_min_ago 13:30Nmissing in file
619uv index hrs_min_ago 13:15Nmissing in file
620uv index hrs_min_ago 13:00Nmissing in file
621uv index hrs_min_ago 12:45Nmissing in file
622uv index hrs_min_ago 12:30Nmissing in file
623uv index hrs_min_ago 12:15Nmissing in file
624uv index hrs_min_ago 12:00Nmissing in file
625uv index hrs_min_ago 11:45Nmissing in file
626uv index hrs_min_ago 11:30Nmissing in file
627uv index hrs_min_ago 11:15Nmissing in file
628uv index hrs_min_ago 11:00Nmissing in file
629uv index hrs_min_ago 10:45Nmissing in file
630uv index hrs_min_ago 10:30Nmissing in file
631uv index hrs_min_ago 10:15Nmissing in file
632uv index hrs_min_ago 10:00Nmissing in file
633uv index hrs_min_ago 09:45Nmissing in file
634uv index hrs_min_ago 09:30Nmissing in file
635uv index hrs_min_ago 09:15Nmissing in file
636uv index hrs_min_ago 09:00Nmissing in file
637uv index hrs_min_ago 08:45Nmissing in file
638uv index hrs_min_ago 08:30Nmissing in file
639uv index hrs_min_ago 08:15Nmissing in file
640uv index hrs_min_ago 08:00Nmissing in file
641uv index hrs_min_ago 07:45Nmissing in file
642uv index hrs_min_ago 07:30Nmissing in file
643uv index hrs_min_ago 07:15Nmissing in file
644uv index hrs_min_ago 07:00Nmissing in file
645uv index hrs_min_ago 06:45Nmissing in file
646uv index hrs_min_ago 06:30Nmissing in file
647uv index hrs_min_ago 06:15Nmissing in file
648uv index hrs_min_ago 06:00Nmissing in file
649uv index hrs_min_ago 05:45Nmissing in file
650uv index hrs_min_ago 05:30Nmissing in file
651uv index hrs_min_ago 05:15Nmissing in file
652uv index hrs_min_ago 05:00Nmissing in file
653uv index hrs_min_ago 04:45Nmissing in file
654uv index hrs_min_ago 04:30Nmissing in file
655uv index hrs_min_ago 04:15Nmissing in file
656uv index hrs_min_ago 04:00Nmissing in file
657uv index hrs_min_ago 03:45Nmissing in file
658uv index hrs_min_ago 03:30Nmissing in file
659uv index hrs_min_ago 03:15Nmissing in file
660uv index hrs_min_ago 03:00Nmissing in file
661uv index hrs_min_ago 02:45Nmissing in file
662uv index hrs_min_ago 02:30Nmissing in file
663uv index hrs_min_ago 02:15Nmissing in file
664uv index hrs_min_ago 02:00Nmissing in file
665uv index hrs_min_ago 01:45Nmissing in file
666uv index hrs_min_ago 01:30Nmissing in file
667uv index hrs_min_ago 01:15Nmissing in file
668uv index hrs_min_ago 01:00Nmissing in file
669uv index hrs_min_ago 00:45Nmissing in file
670uv index hrs_min_ago 00:30Nmissing in file
671uv index hrs_min_ago 00:15Nmissing in file
672uv index hrs_min_ago 00:00Nmissing in file
673wd version - end of file
(example: !!h10.37f!!)
Lmissing in file

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather