Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Meteo Stats And More


Fire Weather Index (FWI)

Romanos Cam more information Romanos Cam


Istioploikos Omilos Patras more information Istioploikos Omilos Patras


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radarThis Station Clientraw

The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.

In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/


clientraw

The requested file (uploadWD/clientraw.txt) contains the following raw data:
12345 1.4 1.7 136 27.4 67 1011.1 0.0 0.0 480.1 0.00 0.00 31.2 55 100.0 1 0.0 0 0 0.0 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 22 51 58 Patra-22:51:58 0 0 14 8 100 100 100 100 100 100 100 27.4 35.6 32.2 23.8 1 Night_Time/Dry/A_few_clouds_ 0.1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 9.0 20.7 2932.6 14/8/2018 41.1 29.4 32.2 23.8 0.0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 27.9 27.8 27.7 27.6 27.5 27.4 27.4 27.3 27.3 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6 23.8 29.2 6.5 0 --- --- 136 0 0 -100.0 -100.0 0 -100 -100 -100 -100 0.0 32.0 28.6 30.2 1012.2 1009.6 4 21:59 15:08 35.6 25.7 22.6 15.9 3 2018 -17.8 -1 1 -1 171 155 131 132 132 136 136 136 134 136 0.0 255.0 1.8 22.9 38.23917 -21.75139 0.0 71 39 0.0 06:44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9 16:17 06:44 135 !!C10.37S75!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed avg K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
002gust K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
003wind dir D136°( = SE )
004temp outside C27.4°C ( = 81.3 °F )
005humidity outside P67%
006baro H1011.1 hPa ( = 1011.1 mb; 758.39 mmHg; 29.86 inHg )
007rain daily M0.0 mm ( = 0 in )
008rain monthly M0.0 mm ( = 0 in )
009rain yearly M480.1 exceptional data?
010rain rate M0.00 mm ( = 0 in )
011rain rate max M0.00 mm ( = 0 in )
012temp indoor C31.2°C ( = 88.2 °F )
013humidity indoor P55%
014temp soil (optional)C100.0 exceptional data?
015forecast icon I1 ( Sunny )
016wmr968 extra temp C0.0°C ( = 32 °F )
017wmr968 extra hum P0%
018wmr968 extra sensor N0
019yesterday rain M0.0 mm ( = 0 in )
020temp extra_sensor 1 (optional)C-100.0 exceptional data?
021temp extra_sensor 2 (optional)C255.0 exceptional data?
022temp extra_sensor 3 (optional)C-100.0 exceptional data?
023temp extra_sensor 4 (optional)C-100.0 exceptional data?
024temp extra_sensor 5 (optional)C-100.0 exceptional data?
025temp extra_sensor 6 (optional)C-100.0 exceptional data?
026humidity extra_sensor 1 (optional)P-100%
027humidity extra_sensor 2 (optional)P-100%
028humidity extra_sensor 3 (optional)P-100%
029actual_date hour
(format depends on wd setting)
N22
030actual_date minute
(format depends on wd setting)
N51
031actual_date seconds
(format depends on wd setting)
N58
032station name LPatra-22:51:58
033dallas lightning count N0
034solar reading N0
035actual_date dayN14
036actual_date monthN8
037wmr968 batt 1 (optional)P100%
038wmr968 batt 2 (optional)P100%
039wmr968 batt 3 (optional)P100%
040wmr968 batt 4 (optional)P100%
041wmr968 batt 5 (optional)P100%
042wmr968 batt 6 (optional)P100%
043wmr968 batt 7 (optional)P100%
044windchill C27.4°C ( = 81.3 °F )
045humidex C35.6°C ( = 96.1 °F )
046temp day max C32.2°C ( = 90 °F )
047temp day min C23.8°C ( = 74.8 °F )
048icon type I1 ( Sunny )
049weather desc LNight Time/Dry/A few clouds
050baro trend H0.1 exceptional data?
051wind speed hour 01
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
052wind speed hour 02
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
053wind speed hour 03
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
054wind speed hour 04
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
055wind speed hour 05
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
056wind speed hour 06
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
057wind speed hour 07
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
058wind speed hour 08
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
059wind speed hour 09
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
060wind speed hour 10
(used for wind speed chart)
K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
061wind speed hour 11
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
062wind speed hour 12
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
063wind speed hour 13
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
064wind speed hour 14
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
065wind speed hour 15
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
066wind speed hour 16
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
067wind speed hour 17
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
068wind speed hour 18
(used for wind speed chart)
K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
069wind speed hour 19
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
070wind speed hour 20
(used for wind speed chart)
K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
071gust max
(used for wind speed chart)
K9.0 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H )
072dewpoint C20.7°C ( = 69.3 °F )
073cloud height F2932.6 feet ( = 894 meter )
074actual_date dd/mm/yyyy
(format depends on wd setting)
L14/8/2018
075humidex max C41.1 exceptional data?
076humidex min C29.4°C ( = 84.9 °F )
077windchill max C32.2°C ( = 90 °F )
078windchill min C23.8°C ( = 74.8 °F )
079davis vp uv (optional)N0.0
080wind speed hour 01K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
081wind speed hour 02K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
082wind speed hour 03K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
083wind speed hour 04K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
084wind speed hour 05K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
085wind speed hour 06K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
086wind speed hour 07K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
087wind speed hour 08K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
088wind speed hour 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
089wind speed hour 10K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
090temp hour 01C27.9°C ( = 82.2 °F )
091temp hour 02C27.8°C ( = 82 °F )
092temp hour 03C27.7°C ( = 81.9 °F )
093temp hour 04C27.6°C ( = 81.7 °F )
094temp hour 05C27.5°C ( = 81.5 °F )
095temp hour 06C27.4°C ( = 81.3 °F )
096temp hour 07C27.4°C ( = 81.3 °F )
097temp hour 08C27.3°C ( = 81.1 °F )
098temp hour 09C27.3°C ( = 81.1 °F )
099temp hour 10C27.3°C ( = 81.1 °F )
100rain hour 01M0.0 mm ( = 0 in )
101rain hour 02M0.0 mm ( = 0 in )
102rain hour 03M0.0 mm ( = 0 in )
103rain hour 04M0.0 mm ( = 0 in )
104rain hour 05M0.0 mm ( = 0 in )
105rain hour 06M0.0 mm ( = 0 in )
106rain hour 07M0.0 mm ( = 0 in )
107rain hour 08M0.0 mm ( = 0 in )
108rain hour 09M0.0 mm ( = 0 in )
109rain hour 10M0.0 mm ( = 0 in )
110heatindex max C35.6°C ( = 96.1 °F )
111heatindex min C23.8°C ( = 74.8 °F )
112heatindex C29.2°C ( = 84.6 °F )
113wind speed avg max K6.5 kts ( = 12 k/H; 3.3 ms; 7.5 m/H )
114number lightning strikes last min N0
115lightning last time T---
116lightning last date L---
117wind avg dir D136°( = SE )
118nexstorm dist N0
119nexstorm bearing D0°( = North )
120temp extra_sensor 7 (optional)C-100.0 exceptional data?
121temp extra_sensor 8 (optional)C-100.0 exceptional data?
122humidity extra_sensor 4 (optional)P0%
123humidity extra_sensor 5 (optional)P-100%
124humidity extra_sensor 6 (optional)P-100%
125humidity extra_sensor 7 (optional)P-100%
126humidity extra_sensor 8 (optional)P-100%
127vp solarwm N0.0
128temp indoor max C32.0°C ( = 89.6 °F )
129temp indoor min C28.6°C ( = 83.5 °F )
130apparent temp C30.2°C ( = 86.4 °F )
131baro high ( also: baro max)H1012.2 hPa ( = 1012.2 mb; 759.21 mmHg; 29.89 inHg )
132baro low ( also: baro min)H1009.6 hPa ( = 1009.6 mb; 757.26 mmHg; 29.81 inHg )
133gust max K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
134gust max last hour time T21:59
135gust max today time T15:08
136apparent temp max C35.6°C ( = 96.1 °F )
137apparent temp min C25.7°C ( = 78.3 °F )
138dewpoint max C22.6°C ( = 72.7 °F )
139dewpoint min C15.9°C ( = 60.6 °F )
140gust last min max K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
141actual_date yearN2018
142thsws ( if enabled in wd)L-17.8
143temp trend ( logic)B-1
144humidity trend ( logic)B1
145humidex trend ( logic)B-1
146wind dir hour 01D171°( = South )
147wind dir hour 02D155°( = SSE )
148wind dir hour 03D131°( = SE )
149wind dir hour 04D132°( = SE )
150wind dir hour 05D132°( = SE )
151wind dir hour 06D136°( = SE )
152wind dir hour 07D136°( = SE )
153wind dir hour 08D136°( = SE )
154wind dir hour 09D134°( = SE )
155wind dir hour 10D136°( = SE )
156leaf wetness (optional)P0.0%
157moisture soil (optional)P255.0%
158wind speed avg 10 min K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
159temp wet bulb C22.9°C ( = 73.2 °F )
160latitude
(- for southern hemisphere)
N38.23917
161longitude ( - for east of gmt)N-21.75139
162rain total 9am reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
163humidity high day P71%
164humidity low day P39%
165rain total midnight reset ( mm)M0.0 mm ( = 0 in )
166windchill low day time T06:44
167current cost channel 1 ( watts)N0.0
168current cost channel 2 N0.0
169current cost channel 3 N0.0
170current cost channel 4 N0.0
171current cost channel 5 N0.0
172current cost channel 6 N0.0
173daily wind run
(9am or midnight reset)
N54.9
174wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L16:17
175 New field, not documented yet ?? 06:44
176 New field, not documented yet ?? 135
177 New field, not documented yet ?? !!C10.37S75!!

clientrawextra

The requested file (uploadWD/clientrawextra.txt) contains the following raw data:
12345 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 4 2 3 4 3 3 5 4 27.0 26.2 25.9 25.6 25.3 24.7 24.2 24.0 25.1 27.1 29.0 29.2 30.1 29.9 30.0 31.4 31.7 31.3 30.3 30.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 17 24 08 08 2018 22.9 07 10 13 08 2018 22.6 22 56 10 08 2018 0.0 00 01 01 08 2018 1008.0 16 38 03 08 2018 1016.2 22 46 10 08 2018 0.0 00 14 01 08 2018 0.0 01 53 24 07 2018 14.7 14 09 10 08 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 22.9 07 10 13 08 2018 108.0 00 00 00 00 00 103.0 00 00 00 00 00 31.6 18 00 09 08 2018 27.2 06 00 14 08 2018 29.0 18 00 13 08 2018 30.4 06 00 09 08 2018 36.5 16 49 02 08 2018 50.0 12 43 21 04 2014 36.3 18 02 08 06 2018 3.7 06 54 26 01 2018 30.4 00 00 18 01 2018 3.9 18 02 06 05 2018 992.4 18 58 10 02 2018 1032.2 10 46 28 01 2018 29.7 21 51 23 03 2018 21.1 18 31 06 05 2018 19.8 08 34 03 05 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 2.6 05 46 26 01 2018 284.0 00 00 00 00 00 113.0 00 00 00 00 00 32.7 18 00 16 07 2018 5.3 06 00 26 01 2018 9.0 18 00 25 01 2018 30.4 06 00 09 08 2018 36.5 16 49 02 08 2018 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1011.8 1012.0 1012.0 1011.8 1011.2 1011.0 1011.0 1011.1 1011.2 1011.6 1011.9 1012.1 1012.0 1011.8 1011.2 1010.8 1010.5 1010.1 1010.2 1010.2 23:51 00:51 01:51 02:51 03:51 04:51 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 61.0 78.0 79.0 79.0 81.0 82.0 86.0 89.0 86.0 96.0 89.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.9 3.0 4.0 4.8 5.0 4.6 3.6 2.6 1.4 0.6 increasing_clouds_with_little_temp_change. 5.8 5.0 0.0 10.37S 123 123 123 123 323 120 140 140 140 155 174 221 279 283 233 305 250 225 344 14 06:46 20:28 10:03 22:37 16 3 2 0 0 2 30.7 28.7 28.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1009.8 1010.1 1011.0 1011.1 19:51 20:51 21:51 22:51 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 192 171 136 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 N 61 66 66 63 63 64 65 70 65 58 52 56 51 49 51 42 46 53 62 62 55 61 65 67 54.4 31.0 30.8 30.3 30.2 29.6 29.5 29.1 28.7 28.9 29.4 30.1 30.3 30.5 30.5 30.7 31.1 30.9 31.2 31.4 31.8 32.0 31.7 31.5 31.2 918.0 14 40 14 08 2018 5.4 13 26 01 08 2018 1318.2 13 25 28 06 2018 6.9 12 34 28 06 2018 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 5.3 0 22 51 14 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.1 21 50 01 08 2018 4.9 23 33 09 08 2018 23.3 15 58 23 07 2018 -6.2 17 42 18 01 2018 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 6.3 -10.0 32.0 22.9 16:03 07:10 1014.6 1011.3 01:11 19:14 63 31 23:54 14:04 12.2 12:53 8.9 12:42 22.9 07:10 32.0 19:44 20.5 12.5 20:57 13:45 831.0 13:17 32.2 23.8 16:17 06:44 1012.2 1009.6 10:52 20:03 71 39 06:30 15:08 9.0 15:08 6.5 15:12 23.8 06:44 35.6 17:22 22.6 15.9 17:49 15:09 918.0 14:40 !!E10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed hour 01K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
002wind speed hour 02K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
003wind speed hour 03K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
004wind speed hour 04K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
005wind speed hour 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
006wind speed hour 06K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
007wind speed hour 07K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
008wind speed hour 08K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
009wind speed hour 09K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
010wind speed hour 10K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
011wind speed hour 11K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
012wind speed hour 12K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
013wind speed hour 13K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
014wind speed hour 14K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
015wind speed hour 15K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
016wind speed hour 16K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
017wind speed hour 17K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
018wind speed hour 18K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
019wind speed hour 19K5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H )
020wind speed hour 20
(continues at pos 562)
K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
021temp hour 01C27.0°C ( = 80.6 °F )
022temp hour 02C26.2°C ( = 79.2 °F )
023temp hour 03C25.9°C ( = 78.6 °F )
024temp hour 04C25.6°C ( = 78.1 °F )
025temp hour 05C25.3°C ( = 77.5 °F )
026temp hour 06C24.7°C ( = 76.5 °F )
027temp hour 07C24.2°C ( = 75.6 °F )
028temp hour 08C24.0°C ( = 75.2 °F )
029temp hour 09C25.1°C ( = 77.2 °F )
030temp hour 10C27.1°C ( = 80.8 °F )
031temp hour 11C29.0°C ( = 84.2 °F )
032temp hour 12C29.2°C ( = 84.6 °F )
033temp hour 13C30.1°C ( = 86.2 °F )
034temp hour 14C29.9°C ( = 85.8 °F )
035temp hour 15C30.0°C ( = 86 °F )
036temp hour 16C31.4°C ( = 88.5 °F )
037temp hour 17C31.7°C ( = 89.1 °F )
038temp hour 18C31.3°C ( = 88.3 °F )
039temp hour 19C30.3°C ( = 86.5 °F )
040temp hour 20 ( continues at pos 566)C30.1°C ( = 86.2 °F )
041rain hour 01M0.0 mm ( = 0 in )
042rain hour 02M0.0 mm ( = 0 in )
043rain hour 03M0.0 mm ( = 0 in )
044rain hour 04M0.0 mm ( = 0 in )
045rain hour 05M0.0 mm ( = 0 in )
046rain hour 06M0.0 mm ( = 0 in )
047rain hour 07M0.0 mm ( = 0 in )
048rain hour 08M0.0 mm ( = 0 in )
049rain hour 09M0.0 mm ( = 0 in )
050rain hour 10M0.0 mm ( = 0 in )
051rain hour 11M0.0 mm ( = 0 in )
052rain hour 12M0.0 mm ( = 0 in )
053rain hour 13M0.0 mm ( = 0 in )
054rain hour 14M0.0 mm ( = 0 in )
055rain hour 15M0.0 mm ( = 0 in )
056rain hour 16M0.0 mm ( = 0 in )
057rain hour 17M0.0 mm ( = 0 in )
058rain hour 18M0.0 mm ( = 0 in )
059rain hour 19M0.0 mm ( = 0 in )
060rain hour 20 ( continues at pos 570)M0.0 mm ( = 0 in )
061temp high month rcd C36.2°C ( = 97.2 °F )
062temp high month rcd hour N17
063temp high month rcd min N24
064temp high month rcd day N08
065temp high month rcd mon N08
066temp high month rcd year N2018
067temp low month rcd C22.9°C ( = 73.2 °F )
068temp low month rcd hour N07
069temp low month rcd min N10
070temp low month rcd day N13
071temp low month rcd mon N08
072temp low month rcd year N2018
073gust month rcd K22.6 kts ( = 41.9 k/H; 11.6 ms; 26 m/H )
074gust month rcd hour N22
075gust month rcd min N56
076gust month rcd day N10
077gust month rcd mon N08
078gust month rcd year N2018
079rain rate month rcd M0.0 mm ( = 0 in )
080rain rate month rcd hour N00
081rain rate month rcd min N01
082rain rate month rcd day N01
083rain rate month rcd mon N08
084rain rate month rcd year N2018
085baro low month rcd H1008.0 hPa ( = 1008 mb; 756.06 mmHg; 29.77 inHg )
086baro low month rcd hour N16
087baro low month rcd min N38
088baro low month rcd day N03
089baro low month rcd mon N08
090baro low month rcd year N2018
091baro high month rcd H1016.2 hPa ( = 1016.2 mb; 762.21 mmHg; 30.01 inHg )
092baro high month rcd hour N22
093baro high month rcd min N46
094baro high month rcd day N10
095baro high month rcd mon N08
096baro high month rcd year N2018
097rain daily month rcd M0.0 mm ( = 0 in )
098rain daily month rcd hour N00
099rain daily month rcd min N14
100rain daily month rcd day N01
101rain daily month rcd mon N08
102rain daily month rcd year N2018
103rain daily month hr rcd M0.0 mm ( = 0 in )
104rain daily month hr rcd hour N01
105rain daily month hr rcd min N53
106rain daily month hr rcd day N24
107rain daily month hr rcd mon N07
108rain daily month hr rcd year N2018
109wind speed avg month rcd K14.7 kts ( = 27.2 k/H; 7.6 ms; 16.9 m/H )
110wind speed avg month rcd hour N14
111wind speed avg month rcd min N09
112wind speed avg month rcd day N10
113wind speed avg month rcd mon N08
114wind speed avg month rcd year N2018
115verified unused rcd C-1.0°C ( = 30.2 °F )
116verified unused rcd hour N00
117verified unused rcd min N00
118verified unused rcd day N00
119verified unused rcd mon N00
120verified unused rcd year N00
121soil high month rcd C-50.0 exceptional data?
122soil high month rcd hour N12
123soil high month rcd min N43
124soil high month rcd day N21
125soil high month rcd mon N04
126soil high month rcd year N2014
127soil low month rcd C100.0 exceptional data?
128soil low month rcd hour N12
129soil low month rcd min N43
130soil low month rcd day N21
131soil low month rcd mon N04
132soil low month rcd year N2014
133windchill low month rcd C22.9°C ( = 73.2 °F )
134windchill low month rcd hour N07
135windchill low month rcd min N10
136windchill low month rcd day N13
137windchill low month rcd mon N08
138windchill low month rcd year N2018
139gust direction high month rcd D108.0°( = ESE )
140gust direction high month rcd hour N00
141gust direction high month rcd min N00
142gust direction high month rcd day N00
143gust direction high month rcd mon N00
144gust direction high month rcd year N00
145wind speed direction avg month rcd D103.0°( = ESE )
146wind speed direction avg month rcd hour N00
147wind speed direction avg month rcd min N00
148wind speed direction avg month rcd day N00
149wind speed direction avg month rcd mon N00
150wind speed direction avg month rcd year N00
151warmest day month rcd
(avg over daylight)
C31.6°C ( = 88.9 °F )
152warmest day month rcd hour N18
153warmest day month rcd min N00
154warmest day month rcd day N09
155warmest day month rcd mon N08
156warmest day month rcd year
(not used)
N2018
157coldest night month rcd
(avg over night time)
C27.2°C ( = 81 °F )
158coldest night month rcd hour N06
159coldest night month rcd min N00
160coldest night month rcd day N14
161coldest night month rcd mon N08
162coldest night month rcd year N2018
163coldest day month rcd
(avg over daylight)
C29.0°C ( = 84.2 °F )
164coldest day month rcd hour N18
165coldest day month rcd min N00
166coldest day month rcd day N13
167coldest day month rcd mon N08
168coldest day month rcd year N2018
169warmest night month rcd
(avg over night time)
C30.4°C ( = 86.7 °F )
170warmest night month rcd hour N06
171warmest night month rcd min N00
172warmest night month rcd day N09
173warmest night month rcd mon N08
174warmest night month rcd year N2018
175heatindex high month rcd C36.5°C ( = 97.7 °F )
176heatindex high month rcd hour N16
177heatindex high month rcd min N49
178heatindex high month rcd day N02
179heatindex high month rcd mon N08
180heatindex high month rcd year N2018
181grass max month rcd C50.0 exceptional data?
182grass max month rcd hour N12
183grass max month rcd min N43
184grass max month rcd day N21
185grass max month rcd mon N04
186grass max month rcd year N2014
187temp high ytd rcd C36.3°C ( = 97.3 °F )
188temp high ytd rcd hour N18
189temp high ytd rcd min N02
190temp high ytd rcd day N08
191temp high ytd rcd mon N06
192temp high ytd rcd year N2018
193temp low ytd rcd C3.7°C ( = 38.7 °F )
194temp low ytd rcd hour N06
195temp low ytd rcd min N54
196temp low ytd rcd day N26
197temp low ytd rcd mon N01
198temp low ytd rcd year N2018
199gust ytd rcd K30.4 kts ( = 56.3 k/H; 15.6 ms; 35 m/H )
200gust ytd rcd hour N00
201gust ytd rcd min N00
202gust ytd rcd day N18
203gust ytd rcd mon N01
204gust ytd rcd year N2018
205rain rate ytd rcd M3.9 mm ( = 0.154 in )
206rain rate ytd rcd hour N18
207rain rate ytd rcd min N02
208rain rate ytd rcd day N06
209rain rate ytd rcd mon N05
210rain rate ytd rcd year N2018
211baro low ytd rcd H992.4 hPa ( = 992.4 mb; 744.36 mmHg; 29.31 inHg )
212baro low ytd rcd hour N18
213baro low ytd rcd min N58
214baro low ytd rcd day N10
215baro low ytd rcd mon N02
216baro low ytd rcd year N2018
217baro high ytd rcd H1032.2 hPa ( = 1032.2 mb; 774.21 mmHg; 30.48 inHg )
218baro high ytd rcd hour N10
219baro high ytd rcd min N46
220baro high ytd rcd day N28
221baro high ytd rcd mon N01
222baro high ytd rcd year N2018
223rain daily ytd rcd M29.7 mm ( = 1.169 in )
224rain daily ytd rcd hour N21
225rain daily ytd rcd min N51
226rain daily ytd rcd day N23
227rain daily ytd rcd mon N03
228rain daily ytd rcd year N2018
229rain daily hr ytd rcd M21.1 mm ( = 0.831 in )
230rain daily hr ytd rcd hour N18
231rain daily hr ytd rcd min N31
232rain daily hr ytd rcd day N06
233rain daily hr ytd rcd mon N05
234rain daily hr ytd rcd year N2018
235wind speed avg ytd rcd K19.8 kts ( = 36.7 k/H; 10.2 ms; 22.8 m/H )
236wind speed avg ytd rcd hour N08
237wind speed avg ytd rcd min N34
238wind speed avg ytd rcd day N03
239wind speed avg ytd rcd mon N05
240wind speed avg ytd rcd year N2018
241verified unused rcd U-1.0
242verified unused rcd hour U00
243verified unused rcd min U00
244verified unused rcd day U00
245verified unused rcd mon U00
246verified unused rcd year U00
247soil high ytd rcd C-50.0 exceptional data?
248soil high ytd rcd hour N12
249soil high ytd rcd min N43
250soil high ytd rcd day N21
251soil high ytd rcd mon N04
252soil high ytd rcd year N2014
253soil low ytd rcd C100.0 exceptional data?
254soil low ytd rcd hour N12
255soil low ytd rcd min N43
256soil low ytd rcd day N21
257soil low ytd rcd mon N04
258soil low ytd rcd year N2014
259windchill low ytd rcd C2.6°C ( = 36.7 °F )
260windchill low ytd rcd hour N05
261windchill low ytd rcd min N46
262windchill low ytd rcd day N26
263windchill low ytd rcd mon N01
264windchill low ytd rcd year N2018
265gust direction high ytd rcd D284.0°( = WNW )
266gust direction high ytd rcd hour N00
267gust direction high ytd rcd min N00
268gust direction high ytd rcd day N00
269gust direction high ytd rcd mon N00
270gust direction high ytd rcd year N00
271wind speed direction avg ytd rcd D113.0°( = ESE )
272wind speed direction avg ytd rcd hour N00
273wind speed direction avg ytd rcd min N00
274wind speed direction avg ytd rcd day N00
275wind speed direction avg ytd rcd mon N00
276wind speed direction avg ytd rcd year N00
277warmest day ytd rcd
(avg over daylight)
C32.7°C ( = 90.9 °F )
278warmest day ytd rcd hour N18
279warmest day ytd rcd min N00
280warmest day ytd rcd day N16
281warmest day ytd rcd mon N07
282warmest day ytd rcd year
(not used)
N2018
283coldest night ytd rcd
(avg over night)
C5.3°C ( = 41.5 °F )
284coldest night ytd rcd hour N06
285coldest night ytd rcd min N00
286coldest night ytd rcd day N26
287coldest night ytd rcd mon N01
288coldest night ytd rcd year N2018
289coldest day ytd rcd
(avg over daylight)
C9.0°C ( = 48.2 °F )
290coldest day ytd rcd hour N18
291coldest day ytd rcd min N00
292coldest day ytd rcd day N25
293coldest day ytd rcd mon N01
294coldest day ytd rcd year N2018
295warmest night ytd rcd
(avg over night)
C30.4°C ( = 86.7 °F )
296warmest night ytd rcd hour N06
297warmest night ytd rcd min N00
298warmest night ytd rcd day N09
299warmest night ytd rcd mon N08
300warmest night ytd rcd year N2018
301heatindex high ytd rcd C36.5°C ( = 97.7 °F )
302heatindex high ytd rcd hour N16
303heatindex high ytd rcd min N49
304heatindex high ytd rcd day N02
305heatindex high ytd rcd mon N08
306heatindex high ytd rcd year N2018
307grass max ytd rcd C50.0 exceptional data?
308grass max ytd rcd hour N12
309grass max ytd rcd min N43
310grass max ytd rcd day N21
311grass max ytd rcd mon N04
312grass max ytd rcd year N2014
313temp high alltime rcd C41.5 exceptional data?
314temp high alltime rcd hour N17
315temp high alltime rcd min N57
316temp high alltime rcd day N14
317temp high alltime rcd mon N08
318temp high alltime rcd year N2013
319temp low alltime rcd C-0.4°C ( = 31.3 °F )
320temp low alltime rcd hour N02
321temp low alltime rcd min N45
322temp low alltime rcd day N09
323temp low alltime rcd mon N01
324temp low alltime rcd year N2017
325gust alltime rcd K48.0 kts ( = 88.9 k/H; 24.7 ms; 55.2 m/H )
326gust alltime rcd hour N14
327gust alltime rcd min N37
328gust alltime rcd day N07
329gust alltime rcd mon N04
330gust alltime rcd year N2013
331rain rate alltime rcd M6.1 mm ( = 0.24 in )
332rain rate alltime rcd hour N07
333rain rate alltime rcd min N37
334rain rate alltime rcd day N21
335rain rate alltime rcd mon N09
336rain rate alltime rcd year N2015
337baro low alltime rcd H975.0 hPa ( = 975 mb; 731.31 mmHg; 28.79 inHg )
338baro low alltime rcd hour N20
339baro low alltime rcd min N47
340baro low alltime rcd day N07
341baro low alltime rcd mon N04
342baro low alltime rcd year N2013
343baro high alltime rcd H1043.4 hPa ( = 1043.4 mb; 782.61 mmHg; 30.81 inHg )
344baro high alltime rcd hour N20
345baro high alltime rcd min N43
346baro high alltime rcd day N10
347baro high alltime rcd mon N07
348baro high alltime rcd year N2013
349rain daily alltime rcd M84.3 mm ( = 3.319 in )
350rain daily alltime rcd hour N22
351rain daily alltime rcd min N57
352rain daily alltime rcd day N22
353rain daily alltime rcd mon N10
354rain daily alltime rcd year N2015
355rain daily hr alltime rcd M32.0 mm ( = 1.26 in )
356rain daily hr alltime rcd hour N08
357rain daily hr alltime rcd min N07
358rain daily hr alltime rcd day N21
359rain daily hr alltime rcd mon N09
360rain daily hr alltime rcd year N2015
361wind speed avg alltime rcd K22.4 kts ( = 41.5 k/H; 11.5 ms; 25.8 m/H )
362wind speed avg alltime rcd hour N14
363wind speed avg alltime rcd min N39
364wind speed avg alltime rcd day N31
365wind speed avg alltime rcd mon N12
366wind speed avg alltime rcd year N2014
367verified unused rcd D0.0°( = North )
368verified unused rcd hour N00
369verified unused rcd min N00
370verified unused rcd day N00
371verified unused rcd mon N00
372verified unused rcd year N00
373soil high alltime rcd C-50.0 exceptional data?
374soil high alltime rcd hour N12
375soil high alltime rcd min N43
376soil high alltime rcd day N21
377soil high alltime rcd mon N04
378soil high alltime rcd year N2014
379soil low alltime rcd C100.0 exceptional data?
380soil low alltime rcd hour N12
381soil low alltime rcd min N43
382soil low alltime rcd day N21
383soil low alltime rcd mon N04
384soil low alltime rcd year N2014
385windchill low alltime rcd C-2.2°C ( = 28 °F )
386windchill low alltime rcd hour N00
387windchill low alltime rcd min N43
388windchill low alltime rcd day N09
389windchill low alltime rcd mon N01
390windchill low alltime rcd year N2017
391gust direction high alltime rcd D0.0°( = North )
392gust direction high alltime rcd hour N00
393gust direction high alltime rcd min N00
394gust direction high alltime rcd day N00
395gust direction high alltime rcd mon N00
396gust direction high alltime rcd year N00
397wind speed direction avg alltime rcd D71.0°( = ENE )
398wind speed direction avg alltime rcd hour N00
399wind speed direction avg alltime rcd min N00
400wind speed direction avg alltime rcd day N00
401wind speed direction avg alltime rcd mon N00
402wind speed direction avg alltime rcd year N00
403warmest day alltime rcd C40.2 exceptional data?
404warmest day alltime rcd hour N18
405warmest day alltime rcd min N00
406warmest day alltime rcd day N15
407warmest day alltime rcd mon N08
408warmest day alltime rcd year
(not used)
N2013
409coldest night alltime rcd C0.6°C ( = 33.1 °F )
410coldest night alltime rcd hour N06
411coldest night alltime rcd min N00
412coldest night alltime rcd day N09
413coldest night alltime rcd mon N01
414coldest night alltime rcd year N2017
415coldest day alltime rcd C3.2°C ( = 37.8 °F )
416coldest day alltime rcd hour N18
417coldest day alltime rcd min N00
418coldest day alltime rcd day N07
419coldest day alltime rcd mon N01
420coldest day alltime rcd year N2017
421warmest night alltime rcd
(avg over night)
C32.9°C ( = 91.2 °F )
422warmest night alltime rcd hour N06
423warmest night alltime rcd min N00
424warmest night alltime rcd day N23
425warmest night alltime rcd mon N06
426warmest night alltime rcd year N2016
427heatindex high alltime rcd C46.9 exceptional data?
428heatindex high alltime rcd hour N14
429heatindex high alltime rcd min N38
430heatindex high alltime rcd day N31
431heatindex high alltime rcd mon N07
432heatindex high alltime rcd year N2013
433grass alltime rcd C-50.0 exceptional data?
434grass alltime rcd hour N12
435grass alltime rcd min N43
436grass alltime rcd day N21
437grass alltime rcd mon N04
438grass alltime rcd year N2014
439baro hour 01H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
440baro hour 02H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
441baro hour 03H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
442baro hour 04H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
443baro hour 05H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
444baro hour 06H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
445baro hour 07H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
446baro hour 08H1011.1 hPa ( = 1011.1 mb; 758.39 mmHg; 29.86 inHg )
447baro hour 09H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
448baro hour 10H1011.6 hPa ( = 1011.6 mb; 758.76 mmHg; 29.87 inHg )
449baro hour 11H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
450baro hour 12H1012.1 hPa ( = 1012.1 mb; 759.14 mmHg; 29.89 inHg )
451baro hour 13H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
452baro hour 14H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
453baro hour 15H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
454baro hour 16H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
455baro hour 17H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
456baro hour 18H1010.1 hPa ( = 1010.1 mb; 757.64 mmHg; 29.83 inHg )
457baro hour 19H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
458baro hour 20 ( continues at pos 574)H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
459timestamp hour 01N23:51
460timestamp hour 02N00:51
461timestamp hour 03N01:51
462timestamp hour 04N02:51
463timestamp hour 05N03:51
464timestamp hour 06N04:51
465timestamp hour 07N05:51
466timestamp hour 08N06:51
467timestamp hour 09N07:51
468timestamp hour 10N08:51
469timestamp hour 11N09:51
470timestamp hour 12N10:51
471timestamp hour 13N11:51
472timestamp hour 14N12:51
473timestamp hour 15N13:51
474timestamp hour 16N14:51
475timestamp hour 17N15:51
476timestamp hour 18N16:51
477timestamp hour 19N17:51
478timestamp hour 20
(continues at pos 578)
N18:51
479snow inputed into wd todayN0
480snow inputed into wd monthN0
481snow inputed into wd seasonN0
482days with no rain N20
483days with rain mtd N0
484rain for mon
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
485rain for tues
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
486rain for wed
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
487rain for thur
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
488rain for fri
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
489rain for sat
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
490rain for sun
(value was / by 10 to get correct value)
M0 mm ( = 0 in )
491solar hour 01N0.0
492solar hour 02N0.0
493solar hour 03N0.0
494solar hour 04N0.0
495solar hour 05N0.0
496solar hour 06N0.0
497solar hour 07N0.0
498solar hour 08N100.0
499solar hour 09N61.0
500solar hour 10N78.0
501solar hour 11N79.0
502solar hour 12N79.0
503solar hour 13N81.0
504solar hour 14N82.0
505solar hour 15N86.0
506solar hour 16N89.0
507solar hour 17N86.0
508solar hour 18N96.0
509solar hour 19N89.0
510solar hour 20 ( continues at pos 582)N95.0
511uv hour 01N0.0
512uv hour 02N0.0
513uv hour 03N0.0
514uv hour 04N0.0
515uv hour 05N0.0
516uv hour 06N0.0
517uv hour 07N0.0
518uv hour 08N0.0
519uv hour 09N0.0
520uv hour 10N0.9
521uv hour 11N1.9
522uv hour 12N3.0
523uv hour 13N4.0
524uv hour 14N4.8
525uv hour 15N5.0
526uv hour 16N4.6
527uv hour 17N3.6
528uv hour 18N2.6
529uv hour 19N1.4
530uv hour 20 ( continues at pos 586)N0.6
531forecast weather display
((or davis))
Lincreasing clouds with little temp change.
532et value N5.8
533vpp et value N5.0
534rain yesterday M0.0 mm ( = 0 in )
535wd version
(does not include build #)
L10.37S
536wind dir hour 01D123°( = ESE )
537wind dir hour 02D123°( = ESE )
538wind dir hour 03D123°( = ESE )
539wind dir hour 04D123°( = ESE )
540wind dir hour 05D323°( = NW )
541wind dir hour 06D120°( = ESE )
542wind dir hour 07D140°( = SE )
543wind dir hour 08D140°( = SE )
544wind dir hour 09D140°( = SE )
545wind dir hour 10D155°( = SSE )
546wind dir hour 11D174°( = South )
547wind dir hour 12D221°( = SW )
548wind dir hour 13D279°( = West )
549wind dir hour 14D283°( = WNW )
550wind dir hour 15D233°( = SW )
551wind dir hour 16D305°( = NW )
552wind dir hour 17D250°( = WSW )
553wind dir hour 18D225°( = SW )
554wind dir hour 19D344°( = NNW )
555wind dir hour 20
(continues at pos 590)
D14°( = NNE )
556sunrise T06:46
557sunset T20:28
558moonrise T10:03
559moonset T22:37
560moonphase P16%
561moon age N3
562wind speed hour 21K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
563wind speed hour 22K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
564wind speed hour 23K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
565wind speed hour 24K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
566temp hour 21C30.7°C ( = 87.3 °F )
567temp hour 22C28.7°C ( = 83.7 °F )
568temp hour 23C28.0°C ( = 82.4 °F )
569temp hour 24C27.3°C ( = 81.1 °F )
570rain hour 21M0.0 mm ( = 0 in )
571rain hour 22M0.0 mm ( = 0 in )
572rain hour 23M0.0 mm ( = 0 in )
573rain hour 24M0.0 mm ( = 0 in )
574baro hour 21H1009.8 hPa ( = 1009.8 mb; 757.41 mmHg; 29.82 inHg )
575baro hour 22H1010.1 hPa ( = 1010.1 mb; 757.64 mmHg; 29.83 inHg )
576baro hour 23H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
577baro hour 24H1011.1 hPa ( = 1011.1 mb; 758.39 mmHg; 29.86 inHg )
578timestamp hour 21L19:51
579timestamp hour 22L20:51
580timestamp hour 23L21:51
581timestamp hour 24L22:51
582solar hour 21N62.0
583solar hour 22N0.0
584solar hour 23N0.0
585solar hour 24N0.0
586uv hour 21N0.0
587uv hour 22N0.0
588uv hour 23N0.0
589uv hour 24N0.0
590wind dir hour 21D61°( = ENE )
591wind dir hour 22D192°( = SSW )
592wind dir hour 23D171°( = South )
593wind dir hour 24D136°( = SE )
594temp extra_sensor high 1C-50.0 exceptional data?
595temp extra_sensor low 1C100.0 exceptional data?
596temp extra_sensor high 2C255.0 exceptional data?
597temp extra_sensor low 2C100.0 exceptional data?
598temp extra_sensor high 3C-50.0 exceptional data?
599temp extra_sensor low 3C100.0 exceptional data?
600temp extra_sensor high 4C-50.0 exceptional data?
601temp extra_sensor low 4C100.0 exceptional data?
602temp extra_sensor high 5C-50.0 exceptional data?
603temp extra_sensor low 5C100.0 exceptional data?
604temp extra_sensor high 6C-50.0 exceptional data?
605temp extra_sensor low 6C100.0 exceptional data?
606temp extra_sensor high 7C-50.0 exceptional data?
607temp extra_sensor low 7C100.0 exceptional data?
608temp extra_sensor high 8C-50.0 exceptional data?
609temp extra_sensor low 8C100.0 exceptional data?
610day night flag
(d = day n = night)
LN
611humidity hour 01P61%
612humidity hour 02P66%
613humidity hour 03P66%
614humidity hour 04P63%
615humidity hour 05P63%
616humidity hour 06P64%
617humidity hour 07P65%
618humidity hour 08P70%
619humidity hour 09P65%
620humidity hour 10P58%
621humidity hour 11P52%
622humidity hour 12P56%
623humidity hour 13P51%
624humidity hour 14P49%
625humidity hour 15P51%
626humidity hour 16P42%
627humidity hour 17P46%
628humidity hour 18P53%
629humidity hour 19P62%
630humidity hour 20P62%
631humidity hour 21P55%
632humidity hour 22P61%
633humidity hour 23P65%
634humidity hour 24P67%
635fwi N54.4
636temp indoor hour 1C31.0°C ( = 87.8 °F )
637temp indoor hour 2C30.8°C ( = 87.4 °F )
638temp indoor hour 3C30.3°C ( = 86.5 °F )
639temp indoor hour 4C30.2°C ( = 86.4 °F )
640temp indoor hour 5C29.6°C ( = 85.3 °F )
641temp indoor hour 6C29.5°C ( = 85.1 °F )
642temp indoor hour 7C29.1°C ( = 84.4 °F )
643temp indoor hour 8C28.7°C ( = 83.7 °F )
644temp indoor hour 9C28.9°C ( = 84 °F )
645temp indoor hour 10C29.4°C ( = 84.9 °F )
646temp indoor hour 11C30.1°C ( = 86.2 °F )
647temp indoor hour 12C30.3°C ( = 86.5 °F )
648temp indoor hour 13C30.5°C ( = 86.9 °F )
649temp indoor hour 14C30.5°C ( = 86.9 °F )
650temp indoor hour 15C30.7°C ( = 87.3 °F )
651temp indoor hour 16C31.1°C ( = 88 °F )
652temp indoor hour 17C30.9°C ( = 87.6 °F )
653temp indoor hour 18C31.2°C ( = 88.2 °F )
654temp indoor hour 19C31.4°C ( = 88.5 °F )
655temp indoor hour 20C31.8°C ( = 89.2 °F )
656temp indoor hour 21C32.0°C ( = 89.6 °F )
657temp indoor hour 22C31.7°C ( = 89.1 °F )
658temp indoor hour 23C31.5°C ( = 88.7 °F )
659temp indoor hour 24C31.2°C ( = 88.2 °F )
660solar high month rcd N918.0
661solar high month rcd hour N14
662solar high month rcd min N40
663solar high month rcd day N14
664solar high month rcd mon N08
665solar high month rcd year N2018
666uv high month rcd N5.4
667uv high month rcd hour N13
668uv high month rcd min N26
669uv high month rcd day N01
670uv high month rcd mon N08
671uv high month rcd year N2018
672solar high year rcd N1318.2
673solar high year rcd hour N13
674solar high year rcd min N25
675solar high year rcd day N28
676solar high year rcd mon N06
677solar high year rcd year N2018
678uv high year rcd N6.9
679uv high year rcd hour N12
680uv high year rcd min N34
681uv high year rcd day N28
682uv high year rcd mon N06
683uv high year rcd year N2018
684solar high alltime rcd N1339.0
685solar high alltime rcd hour N12
686solar high alltime rcd min N11
687solar high alltime rcd day N06
688solar high alltime rcd mon N05
689solar high alltime rcd year N2014
690uv high alltime rcd N9.5
691uv high alltime rcd hour N12
692uv high alltime rcd min N56
693uv high alltime rcd day N23
694uv high alltime rcd mon N07
695uv high alltime rcd year N2014
696sunshine hours N5.3
697snow depth N0
698hour N22
699minute N51
700day N14
701solar install flag ( s1 or s0)Ls1
702uv install flag ( u1 or u0)Lu1
703temp soil flag ( o1 or o0)Lo0
704nexstorm strk/hour 01N0
705nexstorm strk/hour 02N0
706nexstorm strk/hour 03N0
707nexstorm strk/hour 04N0
708nexstorm strk/hour 05N0
709nexstorm strk/hour 06N0
710nexstorm strk/hour 07N0
711nexstorm strk/hour 08N0
712nexstorm strk/hour 09N0
713nexstorm strk/hour 10N0
714nexstorm strk/hour 11N0
715nexstorm strk/hour 12N0
716nexstorm strk/hour 13N0
717nexstorm strk/hour 14N0
718nexstorm strk/hour 15N0
719nexstorm strk/hour 16N0
720nexstorm strk/hour 17N0
721nexstorm strk/hour 18N0
722nexstorm strk/hour 19N0
723nexstorm strk/hour 20N0
724nexstorm strk/hour 21N0
725nexstorm strk/hour 22N0
726nexstorm strk/hour 23N0
727nexstorm strk/hour 24N0
728wdl weather warn flag N0
729dewpoint high month rcd C23.1°C ( = 73.6 °F )
730dewpoint high month rcd hour N21
731dewpoint high month rcd min N50
732dewpoint high month rcd day N01
733dewpoint high month rcd mon N08
734dewpoint high month rcd year N2018
735dewpoint low month rcd C4.9°C ( = 40.8 °F )
736dewpoint low month rcd hour N23
737dewpoint low month rcd min N33
738dewpoint low month rcd day N09
739dewpoint low month rcd mon N08
740dewpoint low month rcd year N2018
741dewpoint high year rcd C23.3°C ( = 73.9 °F )
742dewpoint high year rcd hour N15
743dewpoint high year rcd min N58
744dewpoint high year rcd day N23
745dewpoint high year rcd mon N07
746dewpoint high year rcd year N2018
747dewpoint low year rcd C-6.2°C ( = 20.8 °F )
748dewpoint low year rcd hour N17
749dewpoint low year rcd min N42
750dewpoint low year rcd day N18
751dewpoint low year rcd mon N01
752dewpoint low year rcd year N2018
753dewpoint high alltime rcd C25.0°C ( = 77 °F )
754dewpoint high alltime rcd hour N19
755dewpoint high alltime rcd min N05
756dewpoint high alltime rcd day N28
757dewpoint high alltime rcd mon N08
758dewpoint high alltime rcd year N2013
759dewpoint low alltime rcd C-15.2°C ( = 4.6 °F )
760dewpoint low alltime rcd hour N11
761dewpoint low alltime rcd min N39
762dewpoint low alltime rcd day N29
763dewpoint low alltime rcd mon N04
764dewpoint low alltime rcd year N2013
765chandler burning index N6.3
766visibility N-10.0
767wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L32.0
768 New field, not documented yet ?? 22.9
769 New field, not documented yet ?? 16:03
770 New field, not documented yet ?? 07:10
771 New field, not documented yet ?? 1014.6
772 New field, not documented yet ??
773 New field, not documented yet ?? 1011.3
774 New field, not documented yet ??
775 New field, not documented yet ?? 01:11
776 New field, not documented yet ?? 19:14
777 New field, not documented yet ?? 63
778 New field, not documented yet ?? 31
779 New field, not documented yet ?? 23:54
780 New field, not documented yet ?? 14:04
781 New field, not documented yet ?? 12.2
782 New field, not documented yet ?? 12:53
783 New field, not documented yet ?? 8.9
784 New field, not documented yet ?? 12:42
785 New field, not documented yet ?? 22.9
786 New field, not documented yet ?? 07:10
787 New field, not documented yet ?? 32.0
788 New field, not documented yet ?? 19:44
789 New field, not documented yet ?? 20.5
790 New field, not documented yet ?? 12.5
791 New field, not documented yet ?? 20:57
792 New field, not documented yet ?? 13:45
793 New field, not documented yet ?? 831.0
794 New field, not documented yet ?? 13:17
795 New field, not documented yet ?? 32.2
796 New field, not documented yet ?? 23.8
797 New field, not documented yet ?? 16:17
798 New field, not documented yet ?? 06:44
799 New field, not documented yet ?? 1012.2
800 New field, not documented yet ?? 1009.6
801 New field, not documented yet ?? 10:52
802 New field, not documented yet ?? 20:03
803 New field, not documented yet ?? 71
804 New field, not documented yet ?? 39
805 New field, not documented yet ?? 06:30
806 New field, not documented yet ?? 15:08
807 New field, not documented yet ?? 9.0
808 New field, not documented yet ?? 15:08
809 New field, not documented yet ?? 6.5
810 New field, not documented yet ?? 15:12
811 New field, not documented yet ?? 23.8
812 New field, not documented yet ?? 06:44
813 New field, not documented yet ?? 35.6
814 New field, not documented yet ?? 17:22
815 New field, not documented yet ?? 22.6
816 New field, not documented yet ?? 15.9
817 New field, not documented yet ?? 17:49
818 New field, not documented yet ?? 15:09
819 New field, not documented yet ?? 918.0
820 New field, not documented yet ?? 14:40
821 New field, not documented yet ?? !!E10.37S!!

clientrawdaily

The requested file (uploadWD/clientrawdaily.txt) contains the following raw data:
12345 32.5 32.8 32.9 32.4 29.2 29.5 31.8 32.3 33.5 28.6 29.0 30.6 28.1 29.3 30.5 29.7 32.2 33.4 33.6 32.9 34.4 33.4 34.0 34.9 33.4 36.2 35.2 34.4 33.4 33.4 32.0 23.4 23.7 23.9 24.1 23.8 22.7 22.7 23.4 24.1 23.4 21.8 22.4 22.8 22.8 23.6 22.9 23.2 24.3 24.8 24.9 24.8 25.4 24.9 23.7 23.6 24.2 25.8 25.8 24.6 23.3 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1011.3 1010.9 1011.1 1007.8 1008.8 1009.1 1010.6 1012.7 1010.8 1004.9 1005.0 1006.3 1009.7 1011.2 1010.2 1008.1 1009.1 1010.5 1012.9 1011.7 1010.7 1011.7 1012.7 1013.4 1013.5 1013.6 1014.3 1015.7 1014.9 1014.3 1011.8 1.7 1.3 1.5 2.4 2.8 2.1 1.6 1.3 1.7 1.7 1.9 1.6 1.8 1.7 2.4 1.9 1.9 1.8 1.6 1.8 2.8 3.2 2.9 2.2 1.4 2.2 3.8 4.6 3.2 2.7 1.8 229.4 247.5 337.5 299.4 21.4 125.4 22.5 180.0 270.0 287.8 90.0 65.9 360.0 257.0 263.3 337.5 354.2 247.5 337.5 5.7 339.9 266.1 292.5 45.0 298.4 90.0 75.3 42.1 67.5 202.5 247.5 87.3 195.6 106.4 15.7 33.3 39.4 0.0 0.0 7.4 53.9 108.5 190.8 71.0 57.0 48.0 73.0 75.0 55.0 64.0 56.0 69.0 63.0 62.0 69.0 61.0 77.0 68.0 71.0 62.0 65.0 69.0 58.0 53.0 36.0 41.0 42.0 47.0 51.0 26.0 33.0 28.0 52.0 62.0 19 10 14 28.0 24.5 33.3 35.6 28.9 26.3 33.2 34.6 29.3 27.4 32.3 33.5 28.6 24.6 32.0 33.3 28.6 24.0 31.4 32.9 26.4 23.2 30.4 30.7 27.1 24.2 30.1 30.4 1013.5 1013.0 1013.5 1011.9 1013.6 1013.3 1013.9 1012.5 1014.3 1014.6 1015.1 1014.4 1015.7 1014.8 1014.8 1013.0 1014.9 1015.1 1014.9 1013.1 1014.3 1013.4 1014.0 1011.9 1011.8 1011.2 1012.0 1010.2 47 59 38 29 51 51 34 28 26 41 31 29 33 54 32 31 28 49 35 32 52 56 37 40 62 65 51 63 12 14 17 67 36 93 102 59 69 29 112 53 253 65 155 72 112 106 352 335 105 74 309 211 123 140 313 215 2 1 3 4 1 1 6 6 6 2 4 4 0 1 2 6 2 0 4 3 0 0 3 2 0 0 2 2 0.0 0.0 81.0 85.0 0.0 0.0 81.0 90.0 0.0 0.0 84.0 92.0 0.0 0.0 84.0 90.0 0.0 0.0 82.0 94.0 0.0 0.0 83.0 90.0 0.0 0.0 81.0 89.0 0.0 0.0 4.1 1.3 0.0 0.0 4.0 1.3 0.0 0.0 4.2 1.4 0.0 0.0 4.4 1.4 0.0 0.0 4.3 1.4 0.0 0.0 4.3 1.3 0.0 0.0 4.2 1.3 333.8 115.8 111.0 87.8 44.7 31.0 11.1 8.0 4.2 62.8 128.5 98.7 125.3 !!D10.37S75!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001temp high month 01C32.5°C ( = 90.5 °F )
002temp high month 02C32.8°C ( = 91 °F )
003temp high month 03C32.9°C ( = 91.2 °F )
004temp high month 04C32.4°C ( = 90.3 °F )
005temp high month 05C29.2°C ( = 84.6 °F )
006temp high month 06C29.5°C ( = 85.1 °F )
007temp high month 07C31.8°C ( = 89.2 °F )
008temp high month 08C32.3°C ( = 90.1 °F )
009temp high month 09C33.5°C ( = 92.3 °F )
010temp high month 10C28.6°C ( = 83.5 °F )
011temp high month 11C29.0°C ( = 84.2 °F )
012temp high month 12C30.6°C ( = 87.1 °F )
013temp high month 13C28.1°C ( = 82.6 °F )
014temp high month 14C29.3°C ( = 84.7 °F )
015temp high month 15C30.5°C ( = 86.9 °F )
016temp high month 16C29.7°C ( = 85.5 °F )
017temp high month 17C32.2°C ( = 90 °F )
018temp high month 18C33.4°C ( = 92.1 °F )
019temp high month 19C33.6°C ( = 92.5 °F )
020temp high month 20C32.9°C ( = 91.2 °F )
021temp high month 21C34.4°C ( = 93.9 °F )
022temp high month 22C33.4°C ( = 92.1 °F )
023temp high month 23C34.0°C ( = 93.2 °F )
024temp high month 24C34.9°C ( = 94.8 °F )
025temp high month 25C33.4°C ( = 92.1 °F )
026temp high month 26C36.2°C ( = 97.2 °F )
027temp high month 27C35.2°C ( = 95.4 °F )
028temp high month 28C34.4°C ( = 93.9 °F )
029temp high month 29C33.4°C ( = 92.1 °F )
030temp high month 30C33.4°C ( = 92.1 °F )
031temp high month 31C32.0°C ( = 89.6 °F )
032temp low month 01C23.4°C ( = 74.1 °F )
033temp low month 02C23.7°C ( = 74.7 °F )
034temp low month 03C23.9°C ( = 75 °F )
035temp low month 04C24.1°C ( = 75.4 °F )
036temp low month 05C23.8°C ( = 74.8 °F )
037temp low month 06C22.7°C ( = 72.9 °F )
038temp low month 07C22.7°C ( = 72.9 °F )
039temp low month 08C23.4°C ( = 74.1 °F )
040temp low month 09C24.1°C ( = 75.4 °F )
041temp low month 10C23.4°C ( = 74.1 °F )
042temp low month 11C21.8°C ( = 71.2 °F )
043temp low month 12C22.4°C ( = 72.3 °F )
044temp low month 13C22.8°C ( = 73 °F )
045temp low month 14C22.8°C ( = 73 °F )
046temp low month 15C23.6°C ( = 74.5 °F )
047temp low month 16C22.9°C ( = 73.2 °F )
048temp low month 17C23.2°C ( = 73.8 °F )
049temp low month 18C24.3°C ( = 75.7 °F )
050temp low month 19C24.8°C ( = 76.6 °F )
051temp low month 20C24.9°C ( = 76.8 °F )
052temp low month 21C24.8°C ( = 76.6 °F )
053temp low month 22C25.4°C ( = 77.7 °F )
054temp low month 23C24.9°C ( = 76.8 °F )
055temp low month 24C23.7°C ( = 74.7 °F )
056temp low month 25C23.6°C ( = 74.5 °F )
057temp low month 26C24.2°C ( = 75.6 °F )
058temp low month 27C25.8°C ( = 78.4 °F )
059temp low month 28C25.8°C ( = 78.4 °F )
060temp low month 29C24.6°C ( = 76.3 °F )
061temp low month 30C23.3°C ( = 73.9 °F )
062temp low month 31C22.9°C ( = 73.2 °F )
063rain month 01M0.0 mm ( = 0 in )
064rain month 02M0.0 mm ( = 0 in )
065rain month 03M0.0 mm ( = 0 in )
066rain month 04M0.0 mm ( = 0 in )
067rain month 05M0.0 mm ( = 0 in )
068rain month 06M0.0 mm ( = 0 in )
069rain month 07M0.0 mm ( = 0 in )
070rain month 08M0.0 mm ( = 0 in )
071rain month 09M0.0 mm ( = 0 in )
072rain month 10M0.8 mm ( = 0.031 in )
073rain month 11M1.5 mm ( = 0.059 in )
074rain month 12M0.0 mm ( = 0 in )
075rain month 13M0.0 mm ( = 0 in )
076rain month 14M0.0 mm ( = 0 in )
077rain month 15M0.0 mm ( = 0 in )
078rain month 16M0.0 mm ( = 0 in )
079rain month 17M0.0 mm ( = 0 in )
080rain month 18M0.0 mm ( = 0 in )
081rain month 19M0.0 mm ( = 0 in )
082rain month 20M0.0 mm ( = 0 in )
083rain month 21M0.0 mm ( = 0 in )
084rain month 22M0.0 mm ( = 0 in )
085rain month 23M0.0 mm ( = 0 in )
086rain month 24M0.0 mm ( = 0 in )
087rain month 25M0.0 mm ( = 0 in )
088rain month 26M0.0 mm ( = 0 in )
089rain month 27M0.0 mm ( = 0 in )
090rain month 28M0.0 mm ( = 0 in )
091rain month 29M0.0 mm ( = 0 in )
092rain month 30M0.0 mm ( = 0 in )
093rain month 31M0.0 mm ( = 0 in )
094baro month 01H1011.3 hPa ( = 1011.3 mb; 758.54 mmHg; 29.86 inHg )
095baro month 02H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
096baro month 03H1011.1 hPa ( = 1011.1 mb; 758.39 mmHg; 29.86 inHg )
097baro month 04H1007.8 hPa ( = 1007.8 mb; 755.91 mmHg; 29.76 inHg )
098baro month 05H1008.8 hPa ( = 1008.8 mb; 756.66 mmHg; 29.79 inHg )
099baro month 06H1009.1 hPa ( = 1009.1 mb; 756.89 mmHg; 29.8 inHg )
100baro month 07H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
101baro month 08H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
102baro month 09H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
103baro month 10H1004.9 hPa ( = 1004.9 mb; 753.74 mmHg; 29.67 inHg )
104baro month 11H1005.0 hPa ( = 1005 mb; 753.81 mmHg; 29.68 inHg )
105baro month 12H1006.3 hPa ( = 1006.3 mb; 754.79 mmHg; 29.72 inHg )
106baro month 13H1009.7 hPa ( = 1009.7 mb; 757.34 mmHg; 29.82 inHg )
107baro month 14H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
108baro month 15H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
109baro month 16H1008.1 hPa ( = 1008.1 mb; 756.14 mmHg; 29.77 inHg )
110baro month 17H1009.1 hPa ( = 1009.1 mb; 756.89 mmHg; 29.8 inHg )
111baro month 18H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
112baro month 19H1012.9 hPa ( = 1012.9 mb; 759.74 mmHg; 29.91 inHg )
113baro month 20H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
114baro month 21H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
115baro month 22H1011.7 hPa ( = 1011.7 mb; 758.84 mmHg; 29.88 inHg )
116baro month 23H1012.7 hPa ( = 1012.7 mb; 759.59 mmHg; 29.91 inHg )
117baro month 24H1013.4 hPa ( = 1013.4 mb; 760.11 mmHg; 29.93 inHg )
118baro month 25H1013.5 hPa ( = 1013.5 mb; 760.19 mmHg; 29.93 inHg )
119baro month 26H1013.6 hPa ( = 1013.6 mb; 760.26 mmHg; 29.93 inHg )
120baro month 27H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
121baro month 28H1015.7 hPa ( = 1015.7 mb; 761.84 mmHg; 29.99 inHg )
122baro month 29H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
123baro month 30H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
124baro month 31H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
125wind speed month 01K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
126wind speed month 02K1.3 kts ( = 2.4 k/H; 0.7 ms; 1.5 m/H )
127wind speed month 03K1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H )
128wind speed month 04K2.4 kts ( = 4.4 k/H; 1.2 ms; 2.8 m/H )
129wind speed month 05K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
130wind speed month 06K2.1 kts ( = 3.9 k/H; 1.1 ms; 2.4 m/H )
131wind speed month 07K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
132wind speed month 08K1.3 kts ( = 2.4 k/H; 0.7 ms; 1.5 m/H )
133wind speed month 09K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
134wind speed month 10K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
135wind speed month 11K1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H )
136wind speed month 12K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
137wind speed month 13K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
138wind speed month 14K1.7 kts ( = 3.1 k/H; 0.9 ms; 2 m/H )
139wind speed month 15K2.4 kts ( = 4.4 k/H; 1.2 ms; 2.8 m/H )
140wind speed month 16K1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H )
141wind speed month 17K1.9 kts ( = 3.5 k/H; 1 ms; 2.2 m/H )
142wind speed month 18K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
143wind speed month 19K1.6 kts ( = 3 k/H; 0.8 ms; 1.8 m/H )
144wind speed month 20K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
145wind speed month 21K2.8 kts ( = 5.2 k/H; 1.4 ms; 3.2 m/H )
146wind speed month 22K3.2 kts ( = 5.9 k/H; 1.6 ms; 3.7 m/H )
147wind speed month 23K2.9 kts ( = 5.4 k/H; 1.5 ms; 3.3 m/H )
148wind speed month 24K2.2 kts ( = 4.1 k/H; 1.1 ms; 2.5 m/H )
149wind speed month 25K1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H )
150wind speed month 26K2.2 kts ( = 4.1 k/H; 1.1 ms; 2.5 m/H )
151wind speed month 27K3.8 kts ( = 7 k/H; 2 ms; 4.4 m/H )
152wind speed month 28K4.6 kts ( = 8.5 k/H; 2.4 ms; 5.3 m/H )
153wind speed month 29K3.2 kts ( = 5.9 k/H; 1.6 ms; 3.7 m/H )
154wind speed month 30K2.7 kts ( = 5 k/H; 1.4 ms; 3.1 m/H )
155wind speed month 31K1.8 kts ( = 3.3 k/H; 0.9 ms; 2.1 m/H )
156wind dir month 01D229.4°( = SW )
157wind dir month 02D247.5°( = WSW )
158wind dir month 03D337.5°( = NNW )
159wind dir month 04D299.4°( = WNW )
160wind dir month 05D21.4°( = NNE )
161wind dir month 06D125.4°( = SE )
162wind dir month 07D22.5°( = NNE )
163wind dir month 08D180.0°( = South )
164wind dir month 09D270.0°( = West )
165wind dir month 10D287.8°( = WNW )
166wind dir month 11D90.0°( = East )
167wind dir month 12D65.9°( = ENE )
168wind dir month 13D360.0°( = North )
169wind dir month 14D257.0°( = WSW )
170wind dir month 15D263.3°( = West )
171wind dir month 16D337.5°( = NNW )
172wind dir month 17D354.2°( = North )
173wind dir month 18D247.5°( = WSW )
174wind dir month 19D337.5°( = NNW )
175wind dir month 20D5.7°( = North )
176wind dir month 21D339.9°( = NNW )
177wind dir month 22D266.1°( = West )
178wind dir month 23D292.5°( = WNW )
179wind dir month 24D45.0°( = NE )
180wind dir month 25D298.4°( = WNW )
181wind dir month 26D90.0°( = East )
182wind dir month 27D75.3°( = ENE )
183wind dir month 28D42.1°( = NE )
184wind dir month 29D67.5°( = ENE )
185wind dir month 30D202.5°( = SSW )
186wind dir month 31D247.5°( = WSW )
187rain total month 01M87.3 mm ( = 3.437 in )
188rain total month 02M195.6 mm ( = 7.701 in )
189rain total month 03M106.4 mm ( = 4.189 in )
190rain total month 04M15.7 mm ( = 0.618 in )
191rain total month 05M33.3 mm ( = 1.311 in )
192rain total month 06M39.4 mm ( = 1.551 in )
193rain total month 07M0.0 mm ( = 0 in )
194rain total month 08M0.0 mm ( = 0 in )
195rain total month 09M7.4 mm ( = 0.291 in )
196rain total month 10M53.9 mm ( = 2.122 in )
197rain total month 11M108.5 mm ( = 4.272 in )
198rain total month 12M190.8 mm ( = 7.512 in )
199humidity month 01P71.0%
200humidity month 02P57.0%
201humidity month 03P48.0%
202humidity month 04P73.0%
203humidity month 05P75.0%
204humidity month 06P55.0%
205humidity month 07P64.0%
206humidity month 08P56.0%
207humidity month 09P69.0%
208humidity month 10P63.0%
209humidity month 11P62.0%
210humidity month 12P69.0%
211humidity month 13P61.0%
212humidity month 14P77.0%
213humidity month 15P68.0%
214humidity month 16P71.0%
215humidity month 17P62.0%
216humidity month 18P65.0%
217humidity month 19P69.0%
218humidity month 20P58.0%
219humidity month 21P53.0%
220humidity month 22P36.0%
221humidity month 23P41.0%
222humidity month 24P42.0%
223humidity month 25P47.0%
224humidity month 26P51.0%
225humidity month 27P26.0%
226humidity month 28P33.0%
227humidity month 29P28.0%
228humidity month 30P52.0%
229humidity month 31P62.0%
230hour N19
231minute N10
232day N14
233temp day 1#1C28.0°C ( = 82.4 °F )
234temp day 1#2C24.5°C ( = 76.1 °F )
235temp day 1#3C33.3°C ( = 91.9 °F )
236temp day 1#4C35.6°C ( = 96.1 °F )
237temp day 2#1C28.9°C ( = 84 °F )
238temp day 2#2C26.3°C ( = 79.3 °F )
239temp day 2#3C33.2°C ( = 91.8 °F )
240temp day 2#4C34.6°C ( = 94.3 °F )
241temp day 3#1C29.3°C ( = 84.7 °F )
242temp day 3#2C27.4°C ( = 81.3 °F )
243temp day 3#3C32.3°C ( = 90.1 °F )
244temp day 3#4C33.5°C ( = 92.3 °F )
245temp day 4#1C28.6°C ( = 83.5 °F )
246temp day 4#2C24.6°C ( = 76.3 °F )
247temp day 4#3C32.0°C ( = 89.6 °F )
248temp day 4#4C33.3°C ( = 91.9 °F )
249temp day 5#1C28.6°C ( = 83.5 °F )
250temp day 5#2C24.0°C ( = 75.2 °F )
251temp day 5#3C31.4°C ( = 88.5 °F )
252temp day 5#4C32.9°C ( = 91.2 °F )
253temp day 6#1C26.4°C ( = 79.5 °F )
254temp day 6#2C23.2°C ( = 73.8 °F )
255temp day 6#3C30.4°C ( = 86.7 °F )
256temp day 6#4C30.7°C ( = 87.3 °F )
257temp day 7#1C27.1°C ( = 80.8 °F )
258temp day 7#2C24.2°C ( = 75.6 °F )
259temp day 7#3C30.1°C ( = 86.2 °F )
260temp day 7#4C30.4°C ( = 86.7 °F )
261baro day 1#1H1013.5 hPa ( = 1013.5 mb; 760.19 mmHg; 29.93 inHg )
262baro day 1#2H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
263baro day 1#3H1013.5 hPa ( = 1013.5 mb; 760.19 mmHg; 29.93 inHg )
264baro day 1#4H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
265baro day 2#1H1013.6 hPa ( = 1013.6 mb; 760.26 mmHg; 29.93 inHg )
266baro day 2#2H1013.3 hPa ( = 1013.3 mb; 760.04 mmHg; 29.92 inHg )
267baro day 2#3H1013.9 hPa ( = 1013.9 mb; 760.49 mmHg; 29.94 inHg )
268baro day 2#4H1012.5 hPa ( = 1012.5 mb; 759.44 mmHg; 29.9 inHg )
269baro day 3#1H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
270baro day 3#2H1014.6 hPa ( = 1014.6 mb; 761.01 mmHg; 29.96 inHg )
271baro day 3#3H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
272baro day 3#4H1014.4 hPa ( = 1014.4 mb; 760.86 mmHg; 29.96 inHg )
273baro day 4#1H1015.7 hPa ( = 1015.7 mb; 761.84 mmHg; 29.99 inHg )
274baro day 4#2H1014.8 hPa ( = 1014.8 mb; 761.16 mmHg; 29.97 inHg )
275baro day 4#3H1014.8 hPa ( = 1014.8 mb; 761.16 mmHg; 29.97 inHg )
276baro day 4#4H1013.0 hPa ( = 1013 mb; 759.81 mmHg; 29.91 inHg )
277baro day 5#1H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
278baro day 5#2H1015.1 hPa ( = 1015.1 mb; 761.39 mmHg; 29.98 inHg )
279baro day 5#3H1014.9 hPa ( = 1014.9 mb; 761.24 mmHg; 29.97 inHg )
280baro day 5#4H1013.1 hPa ( = 1013.1 mb; 759.89 mmHg; 29.92 inHg )
281baro day 6#1H1014.3 hPa ( = 1014.3 mb; 760.79 mmHg; 29.95 inHg )
282baro day 6#2H1013.4 hPa ( = 1013.4 mb; 760.11 mmHg; 29.93 inHg )
283baro day 6#3H1014.0 hPa ( = 1014 mb; 760.56 mmHg; 29.94 inHg )
284baro day 6#4H1011.9 hPa ( = 1011.9 mb; 758.99 mmHg; 29.88 inHg )
285baro day 7#1H1011.8 hPa ( = 1011.8 mb; 758.91 mmHg; 29.88 inHg )
286baro day 7#2H1011.2 hPa ( = 1011.2 mb; 758.46 mmHg; 29.86 inHg )
287baro day 7#3H1012.0 hPa ( = 1012 mb; 759.06 mmHg; 29.88 inHg )
288baro day 7#4H1010.2 hPa ( = 1010.2 mb; 757.71 mmHg; 29.83 inHg )
289humidity day 1#1P47%
290humidity day 1#2P59%
291humidity day 1#3P38%
292humidity day 1#4P29%
293humidity day 2#1P51%
294humidity day 2#2P51%
295humidity day 2#3P34%
296humidity day 2#4P28%
297humidity day 3#1P26%
298humidity day 3#2P41%
299humidity day 3#3P31%
300humidity day 3#4P29%
301humidity day 4#1P33%
302humidity day 4#2P54%
303humidity day 4#3P32%
304humidity day 4#4P31%
305humidity day 5#1P28%
306humidity day 5#2P49%
307humidity day 5#3P35%
308humidity day 5#4P32%
309humidity day 6#1P52%
310humidity day 6#2P56%
311humidity day 6#3P37%
312humidity day 6#4P40%
313humidity day 7#1P62%
314humidity day 7#2P65%
315humidity day 7#3P51%
316humidity day 7#4P63%
317wind dir day 1#1P12%
318wind dir day 1#2P14%
319wind dir day 1#3P17%
320wind dir day 1#4P67%
321wind dir day 2#1P36%
322wind dir day 2#2P93%
323wind dir day 2#3P102%
324wind dir day 2#4P59%
325wind dir day 3#1P69%
326wind dir day 3#2P29%
327wind dir day 3#3P112%
328wind dir day 3#4P53%
329wind dir day 4#1P253%
330wind dir day 4#2P65%
331wind dir day 4#3P155%
332wind dir day 4#4P72%
333wind dir day 5#1P112%
334wind dir day 5#2P106%
335wind dir day 5#3P352%
336wind dir day 5#4P335%
337wind dir day 6#1P105%
338wind dir day 6#2P74%
339wind dir day 6#3P309%
340wind dir day 6#4P211%
341wind dir day 7#1P123%
342wind dir day 7#2P140%
343wind dir day 7#3P313%
344wind dir day 7#4P215%
345wind speed day 1#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
346wind speed day 1#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
347wind speed day 1#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
348wind speed day 1#4K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
349wind speed day 2#1K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
350wind speed day 2#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
351wind speed day 2#3K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
352wind speed day 2#4K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
353wind speed day 3#1K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
354wind speed day 3#2K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
355wind speed day 3#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
356wind speed day 3#4K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
357wind speed day 4#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
358wind speed day 4#2K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
359wind speed day 4#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
360wind speed day 4#4K6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H )
361wind speed day 5#1K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
362wind speed day 5#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
363wind speed day 5#3K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
364wind speed day 5#4K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
365wind speed day 6#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
366wind speed day 6#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
367wind speed day 6#3K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
368wind speed day 6#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
369wind speed day 7#1K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
370wind speed day 7#2K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
371wind speed day 7#3K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
372wind speed day 7#4K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
373solar day 1#1N0.0
374solar day 1#2N0.0
375solar day 1#3N81.0
376solar day 1#4N85.0
377solar day 2#1N0.0
378solar day 2#2N0.0
379solar day 2#3N81.0
380solar day 2#4N90.0
381solar day 3#1N0.0
382solar day 3#2N0.0
383solar day 3#3N84.0
384solar day 3#4N92.0
385solar day 4#1N0.0
386solar day 4#2N0.0
387solar day 4#3N84.0
388solar day 4#4N90.0
389solar day 5#1N0.0
390solar day 5#2N0.0
391solar day 5#3N82.0
392solar day 5#4N94.0
393solar day 6#1N0.0
394solar day 6#2N0.0
395solar day 6#3N83.0
396solar day 6#4N90.0
397solar day 7#1N0.0
398solar day 7#2N0.0
399solar day 7#3N81.0
400solar day 7#4N89.0
401uv day 1#1N0.0
402uv day 1#2N0.0
403uv day 1#3N4.1
404uv day 1#4N1.3
405uv day 2#1N0.0
406uv day 2#2N0.0
407uv day 2#3N4.0
408uv day 2#4N1.3
409uv day 3#1N0.0
410uv day 3#2N0.0
411uv day 3#3N4.2
412uv day 3#4N1.4
413uv day 4#1N0.0
414uv day 4#2N0.0
415uv day 4#3N4.4
416uv day 4#4N1.4
417uv day 5#1N0.0
418uv day 5#2N0.0
419uv day 5#3N4.3
420uv day 5#4N1.4
421uv day 6#1N0.0
422uv day 6#2N0.0
423uv day 6#3N4.3
424uv day 6#4N1.3
425uv day 7#1N0.0
426uv day 7#2N0.0
427uv day 7#3N4.2
428uv day 7#4N1.3
429Last years Rain total to Dec
(from rain season start)
N333.8
430Average rain for Jan ( mm)N115.8
431Feb N111.0
432Mar N87.8
433Apr N44.7
434May N31.0
435Jun N11.1
436Jul N8.0
437Aug N4.2
438Sep N62.8
439Oct N128.5
440Nov N98.7
441Dec N125.3
442wd version - end of file
(example: !!c10.37f!!)
L!!D10.37S75!!

clientrawhour

The requested file (uploadWD/clientrawhour.txt) contains the following raw data:
12345 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 0 0 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 1 3 1 2 4 4 3 3 3 3 2 1 1 2 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 192 192 192 192 192 192 234 244 218 211 211 211 211 211 211 211 211 211 189 200 203 207 207 207 207 207 207 207 153 155 143 164 192 198 198 198 198 201 206 204 204 182 169 169 169 174 173 173 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 165 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.2 28.2 28.2 28.2 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.1 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.9 27.9 27.9 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 60 61 61 61 61 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 1010.3 1010.3 1010.3 1010.3 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.4 1010.5 1010.5 1010.5 1010.6 1010.6 1010.5 1010.6 1010.6 1010.6 1010.5 1010.5 1010.6 1010.6 1010.6 1010.6 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 1010.8 1010.9 1010.9 1010.9 1010.9 1010.9 1010.9 1011.0 1011.0 1011.0 1011.0 1011.0 1011.0 1010.9 1011.0 1011.0 1011.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 21.0 30.0 62.0 118.0 158.0 232.0 134.0 292.0 332.0 374.0 420.0 464.0 501.0 536.0 568.0 606.0 650.0 664.0 693.0 715.0 738.0 752.0 772.0 784.0 796.0 807.0 821.0 830.0 802.0 779.0 918.0 775.0 744.0 726.0 703.0 680.0 650.0 628.0 661.0 603.0 519.0 469.0 429.0 383.0 350.0 290.0 174.0 207.0 148.0 93.0 51.0 30.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4.1 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 4.9 4.6 3.7 4.4 4.2 4.0 3.7 3.5 3.1 2.9 2.7 2.4 2.0 1.8 1.5 1.3 1.1 0.8 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 !!H10.37S!!

This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.

The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots, Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused

Field Label Type Value
000beginning of file L12345
001wind speed last 60 min for min 01K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
002wind speed last 60 min for min 02K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
003wind speed last 60 min for min 03K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
004wind speed last 60 min for min 04K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
005wind speed last 60 min for min 05K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
006wind speed last 60 min for min 06K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
007wind speed last 60 min for min 07K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
008wind speed last 60 min for min 08K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
009wind speed last 60 min for min 09K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
010wind speed last 60 min for min 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
011wind speed last 60 min for min 11K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
012wind speed last 60 min for min 12K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
013wind speed last 60 min for min 13K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
014wind speed last 60 min for min 14K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
015wind speed last 60 min for min 15K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
016wind speed last 60 min for min 16K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
017wind speed last 60 min for min 17K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
018wind speed last 60 min for min 18K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
019wind speed last 60 min for min 19K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
020wind speed last 60 min for min 20K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
021wind speed last 60 min for min 21K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
022wind speed last 60 min for min 22K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
023wind speed last 60 min for min 23K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
024wind speed last 60 min for min 24K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
025wind speed last 60 min for min 25K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
026wind speed last 60 min for min 26K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
027wind speed last 60 min for min 27K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
028wind speed last 60 min for min 28K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
029wind speed last 60 min for min 29K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
030wind speed last 60 min for min 30K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
031wind speed last 60 min for min 31K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
032wind speed last 60 min for min 32K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
033wind speed last 60 min for min 33K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
034wind speed last 60 min for min 34K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
035wind speed last 60 min for min 35K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
036wind speed last 60 min for min 36K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
037wind speed last 60 min for min 37K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
038wind speed last 60 min for min 38K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
039wind speed last 60 min for min 39K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
040wind speed last 60 min for min 40K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
041wind speed last 60 min for min 41K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
042wind speed last 60 min for min 42K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
043wind speed last 60 min for min 43K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
044wind speed last 60 min for min 44K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
045wind speed last 60 min for min 45K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
046wind speed last 60 min for min 46K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
047wind speed last 60 min for min 47K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
048wind speed last 60 min for min 48K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
049wind speed last 60 min for min 49K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
050wind speed last 60 min for min 50K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
051wind speed last 60 min for min 51K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
052wind speed last 60 min for min 52K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
053wind speed last 60 min for min 53K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
054wind speed last 60 min for min 54K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
055wind speed last 60 min for min 55K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
056wind speed last 60 min for min 56K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
057wind speed last 60 min for min 57K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
058wind speed last 60 min for min 58K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
059wind speed last 60 min for min 59K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
060wind speed last 60 min for min 60K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
061gust last 60 min for min 01K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
062gust last 60 min for min 02K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
063gust last 60 min for min 03K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
064gust last 60 min for min 04K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
065gust last 60 min for min 05K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
066gust last 60 min for min 06K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
067gust last 60 min for min 07K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
068gust last 60 min for min 08K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
069gust last 60 min for min 09K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
070gust last 60 min for min 10K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
071gust last 60 min for min 11K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
072gust last 60 min for min 12K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
073gust last 60 min for min 13K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
074gust last 60 min for min 14K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
075gust last 60 min for min 15K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
076gust last 60 min for min 16K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
077gust last 60 min for min 17K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
078gust last 60 min for min 18K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
079gust last 60 min for min 19K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
080gust last 60 min for min 20K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
081gust last 60 min for min 21K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
082gust last 60 min for min 22K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
083gust last 60 min for min 23K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
084gust last 60 min for min 24K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
085gust last 60 min for min 25K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
086gust last 60 min for min 26K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
087gust last 60 min for min 27K1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H )
088gust last 60 min for min 28K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
089gust last 60 min for min 29K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
090gust last 60 min for min 30K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
091gust last 60 min for min 31K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
092gust last 60 min for min 32K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
093gust last 60 min for min 33K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
094gust last 60 min for min 34K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
095gust last 60 min for min 35K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
096gust last 60 min for min 36K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
097gust last 60 min for min 37K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
098gust last 60 min for min 38K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
099gust last 60 min for min 39K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
100gust last 60 min for min 40K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
101gust last 60 min for min 41K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
102gust last 60 min for min 42K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
103gust last 60 min for min 43K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
104gust last 60 min for min 44K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
105gust last 60 min for min 45K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
106gust last 60 min for min 46K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
107gust last 60 min for min 47K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
108gust last 60 min for min 48K4 kts ( = 7.4 k/H; 2.1 ms; 4.6 m/H )
109gust last 60 min for min 49K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
110gust last 60 min for min 50K2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H )
111gust last 60 min for min 51K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
112gust last 60 min for min 52K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
113gust last 60 min for min 53K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
114gust last 60 min for min 54K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
115gust last 60 min for min 55K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
116gust last 60 min for min 56K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
117gust last 60 min for min 57K0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H )
118gust last 60 min for min 58K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
119gust last 60 min for min 59K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
120gust last 60 min for min 60K3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H )
121wind dir last 60 min for min 01D192°( = SSW )
122wind dir last 60 min for min 02D192°( = SSW )
123wind dir last 60 min for min 03D192°( = SSW )
124wind dir last 60 min for min 04D192°( = SSW )
125wind dir last 60 min for min 05D192°( = SSW )
126wind dir last 60 min for min 06D192°( = SSW )
127wind dir last 60 min for min 07D234°( = SW )
128wind dir last 60 min for min 08D244°( = WSW )
129wind dir last 60 min for min 09D218°( = SW )
130wind dir last 60 min for min 10D211°( = SSW )
131wind dir last 60 min for min 11D211°( = SSW )
132wind dir last 60 min for min 12D211°( = SSW )
133wind dir last 60 min for min 13D211°( = SSW )
134wind dir last 60 min for min 14D211°( = SSW )
135wind dir last 60 min for min 15D211°( = SSW )
136wind dir last 60 min for min 16D211°( = SSW )
137wind dir last 60 min for min 17D211°( = SSW )
138wind dir last 60 min for min 18D211°( = SSW )
139wind dir last 60 min for min 19D189°( = South )
140wind dir last 60 min for min 20D200°( = SSW )
141wind dir last 60 min for min 21D203°( = SSW )
142wind dir last 60 min for min 22D207°( = SSW )
143wind dir last 60 min for min 23D207°( = SSW )
144wind dir last 60 min for min 24D207°( = SSW )
145wind dir last 60 min for min 25D207°( = SSW )
146wind dir last 60 min for min 26D207°( = SSW )
147wind dir last 60 min for min 27D207°( = SSW )
148wind dir last 60 min for min 28D207°( = SSW )
149wind dir last 60 min for min 29D153°( = SSE )
150wind dir last 60 min for min 30D155°( = SSE )
151wind dir last 60 min for min 31D143°( = SE )
152wind dir last 60 min for min 32D164°( = SSE )
153wind dir last 60 min for min 33D192°( = SSW )
154wind dir last 60 min for min 34D198°( = SSW )
155wind dir last 60 min for min 35D198°( = SSW )
156wind dir last 60 min for min 36D198°( = SSW )
157wind dir last 60 min for min 37D198°( = SSW )
158wind dir last 60 min for min 38D201°( = SSW )
159wind dir last 60 min for min 39D206°( = SSW )
160wind dir last 60 min for min 40D204°( = SSW )
161wind dir last 60 min for min 41D204°( = SSW )
162wind dir last 60 min for min 42D182°( = South )
163wind dir last 60 min for min 43D169°( = South )
164wind dir last 60 min for min 44D169°( = South )
165wind dir last 60 min for min 45D169°( = South )
166wind dir last 60 min for min 46D174°( = South )
167wind dir last 60 min for min 47D173°( = South )
168wind dir last 60 min for min 48D173°( = South )
169wind dir last 60 min for min 49D171°( = South )
170wind dir last 60 min for min 50D171°( = South )
171wind dir last 60 min for min 51D171°( = South )
172wind dir last 60 min for min 52D171°( = South )
173wind dir last 60 min for min 53D171°( = South )
174wind dir last 60 min for min 54D171°( = South )
175wind dir last 60 min for min 55D171°( = South )
176wind dir last 60 min for min 56D171°( = South )
177wind dir last 60 min for min 57D171°( = South )
178wind dir last 60 min for min 58D171°( = South )
179wind dir last 60 min for min 59D171°( = South )
180wind dir last 60 min for min 60D165°( = SSE )
181temp last 60 min for min 01C28.6°C ( = 83.5 °F )
182temp last 60 min for min 02C28.6°C ( = 83.5 °F )
183temp last 60 min for min 03C28.6°C ( = 83.5 °F )
184temp last 60 min for min 04C28.6°C ( = 83.5 °F )
185temp last 60 min for min 05C28.6°C ( = 83.5 °F )
186temp last 60 min for min 06C28.6°C ( = 83.5 °F )
187temp last 60 min for min 07C28.6°C ( = 83.5 °F )
188temp last 60 min for min 08C28.6°C ( = 83.5 °F )
189temp last 60 min for min 09C28.6°C ( = 83.5 °F )
190temp last 60 min for min 10C28.6°C ( = 83.5 °F )
191temp last 60 min for min 11C28.5°C ( = 83.3 °F )
192temp last 60 min for min 12C28.5°C ( = 83.3 °F )
193temp last 60 min for min 13C28.5°C ( = 83.3 °F )
194temp last 60 min for min 14C28.5°C ( = 83.3 °F )
195temp last 60 min for min 15C28.5°C ( = 83.3 °F )
196temp last 60 min for min 16C28.4°C ( = 83.1 °F )
197temp last 60 min for min 17C28.4°C ( = 83.1 °F )
198temp last 60 min for min 18C28.4°C ( = 83.1 °F )
199temp last 60 min for min 19C28.4°C ( = 83.1 °F )
200temp last 60 min for min 20C28.4°C ( = 83.1 °F )
201temp last 60 min for min 21C28.4°C ( = 83.1 °F )
202temp last 60 min for min 22C28.4°C ( = 83.1 °F )
203temp last 60 min for min 23C28.4°C ( = 83.1 °F )
204temp last 60 min for min 24C28.4°C ( = 83.1 °F )
205temp last 60 min for min 25C28.4°C ( = 83.1 °F )
206temp last 60 min for min 26C28.4°C ( = 83.1 °F )
207temp last 60 min for min 27C28.4°C ( = 83.1 °F )
208temp last 60 min for min 28C28.4°C ( = 83.1 °F )
209temp last 60 min for min 29C28.4°C ( = 83.1 °F )
210temp last 60 min for min 30C28.4°C ( = 83.1 °F )
211temp last 60 min for min 31C28.4°C ( = 83.1 °F )
212temp last 60 min for min 32C28.4°C ( = 83.1 °F )
213temp last 60 min for min 33C28.3°C ( = 82.9 °F )
214temp last 60 min for min 34C28.3°C ( = 82.9 °F )
215temp last 60 min for min 35C28.3°C ( = 82.9 °F )
216temp last 60 min for min 36C28.3°C ( = 82.9 °F )
217temp last 60 min for min 37C28.3°C ( = 82.9 °F )
218temp last 60 min for min 38C28.3°C ( = 82.9 °F )
219temp last 60 min for min 39C28.3°C ( = 82.9 °F )
220temp last 60 min for min 40C28.3°C ( = 82.9 °F )
221temp last 60 min for min 41C28.2°C ( = 82.8 °F )
222temp last 60 min for min 42C28.2°C ( = 82.8 °F )
223temp last 60 min for min 43C28.2°C ( = 82.8 °F )
224temp last 60 min for min 44C28.2°C ( = 82.8 °F )
225temp last 60 min for min 45C28.1°C ( = 82.6 °F )
226temp last 60 min for min 46C28.1°C ( = 82.6 °F )
227temp last 60 min for min 47C28.1°C ( = 82.6 °F )
228temp last 60 min for min 48C28.1°C ( = 82.6 °F )
229temp last 60 min for min 49C28.1°C ( = 82.6 °F )
230temp last 60 min for min 50C28.1°C ( = 82.6 °F )
231temp last 60 min for min 51C28.0°C ( = 82.4 °F )
232temp last 60 min for min 52C28.0°C ( = 82.4 °F )
233temp last 60 min for min 53C28.0°C ( = 82.4 °F )
234temp last 60 min for min 54C28.0°C ( = 82.4 °F )
235temp last 60 min for min 55C28.0°C ( = 82.4 °F )
236temp last 60 min for min 56C28.0°C ( = 82.4 °F )
237temp last 60 min for min 57C28.0°C ( = 82.4 °F )
238temp last 60 min for min 58C27.9°C ( = 82.2 °F )
239temp last 60 min for min 59C27.9°C ( = 82.2 °F )
240temp last 60 min for min 60C27.9°C ( = 82.2 °F )
241humidity last 60 min for min 01P61%
242humidity last 60 min for min 02P61%
243humidity last 60 min for min 03P61%
244humidity last 60 min for min 04P61%
245humidity last 60 min for min 05P61%
246humidity last 60 min for min 06P61%
247humidity last 60 min for min 07P61%
248humidity last 60 min for min 08P61%
249humidity last 60 min for min 09P61%
250humidity last 60 min for min 10P61%
251humidity last 60 min for min 11P61%
252humidity last 60 min for min 12P61%
253humidity last 60 min for min 13P61%
254humidity last 60 min for min 14P61%
255humidity last 60 min for min 15P60%
256humidity last 60 min for min 16P61%
257humidity last 60 min for min 17P61%
258humidity last 60 min for min 18P61%
259humidity last 60 min for min 19P61%
260humidity last 60 min for min 20P60%
261humidity last 60 min for min 21P60%
262humidity last 60 min for min 22P60%
263humidity last 60 min for min 23P61%
264humidity last 60 min for min 24P61%
265humidity last 60 min for min 25P61%
266humidity last 60 min for min 26P61%
267humidity last 60 min for min 27P61%
268humidity last 60 min for min 28P61%
269humidity last 60 min for min 29P61%
270humidity last 60 min for min 30P61%
271humidity last 60 min for min 31P62%
272humidity last 60 min for min 32P62%
273humidity last 60 min for min 33P62%
274humidity last 60 min for min 34P62%
275humidity last 60 min for min 35P62%
276humidity last 60 min for min 36P62%
277humidity last 60 min for min 37P62%
278humidity last 60 min for min 38P63%
279humidity last 60 min for min 39P63%
280humidity last 60 min for min 40P63%
281humidity last 60 min for min 41P63%
282humidity last 60 min for min 42P63%
283humidity last 60 min for min 43P64%
284humidity last 60 min for min 44P64%
285humidity last 60 min for min 45P64%
286humidity last 60 min for min 46P64%
287humidity last 60 min for min 47P64%
288humidity last 60 min for min 48P64%
289humidity last 60 min for min 49P65%
290humidity last 60 min for min 50P65%
291humidity last 60 min for min 51P65%
292humidity last 60 min for min 52P65%
293humidity last 60 min for min 53P65%
294humidity last 60 min for min 54P65%
295humidity last 60 min for min 55P65%
296humidity last 60 min for min 56P65%
297humidity last 60 min for min 57P65%
298humidity last 60 min for min 58P65%
299humidity last 60 min for min 59P66%
300humidity last 60 min for min 60P66%
301baro last 60 min for min 01H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
302baro last 60 min for min 02H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
303baro last 60 min for min 03H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
304baro last 60 min for min 04H1010.3 hPa ( = 1010.3 mb; 757.79 mmHg; 29.83 inHg )
305baro last 60 min for min 05H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
306baro last 60 min for min 06H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
307baro last 60 min for min 07H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
308baro last 60 min for min 08H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
309baro last 60 min for min 09H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
310baro last 60 min for min 10H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
311baro last 60 min for min 11H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
312baro last 60 min for min 12H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
313baro last 60 min for min 13H1010.4 hPa ( = 1010.4 mb; 757.86 mmHg; 29.84 inHg )
314baro last 60 min for min 14H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
315baro last 60 min for min 15H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
316baro last 60 min for min 16H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
317baro last 60 min for min 17H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
318baro last 60 min for min 18H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
319baro last 60 min for min 19H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
320baro last 60 min for min 20H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
321baro last 60 min for min 21H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
322baro last 60 min for min 22H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
323baro last 60 min for min 23H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
324baro last 60 min for min 24H1010.5 hPa ( = 1010.5 mb; 757.94 mmHg; 29.84 inHg )
325baro last 60 min for min 25H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
326baro last 60 min for min 26H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
327baro last 60 min for min 27H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
328baro last 60 min for min 28H1010.6 hPa ( = 1010.6 mb; 758.01 mmHg; 29.84 inHg )
329baro last 60 min for min 29H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
330baro last 60 min for min 30H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
331baro last 60 min for min 31H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
332baro last 60 min for min 32H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
333baro last 60 min for min 33H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
334baro last 60 min for min 34H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
335baro last 60 min for min 35H1010.7 hPa ( = 1010.7 mb; 758.09 mmHg; 29.85 inHg )
336baro last 60 min for min 36H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
337baro last 60 min for min 37H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
338baro last 60 min for min 38H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
339baro last 60 min for min 39H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
340baro last 60 min for min 40H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
341baro last 60 min for min 41H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
342baro last 60 min for min 42H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
343baro last 60 min for min 43H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
344baro last 60 min for min 44H1010.8 hPa ( = 1010.8 mb; 758.16 mmHg; 29.85 inHg )
345baro last 60 min for min 45H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
346baro last 60 min for min 46H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
347baro last 60 min for min 47H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
348baro last 60 min for min 48H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
349baro last 60 min for min 49H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
350baro last 60 min for min 50H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
351baro last 60 min for min 51H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
352baro last 60 min for min 52H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
353baro last 60 min for min 53H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
354baro last 60 min for min 54H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
355baro last 60 min for min 55H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
356baro last 60 min for min 56H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
357baro last 60 min for min 57H1010.9 hPa ( = 1010.9 mb; 758.24 mmHg; 29.85 inHg )
358baro last 60 min for min 58H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
359baro last 60 min for min 59H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
360baro last 60 min for min 60H1011.0 hPa ( = 1011 mb; 758.31 mmHg; 29.85 inHg )
361rain total last 60 min for min 01M0.0 mm ( = 0 in )
362rain total last 60 min for min 02M0.0 mm ( = 0 in )
363rain total last 60 min for min 03M0.0 mm ( = 0 in )
364rain total last 60 min for min 04M0.0 mm ( = 0 in )
365rain total last 60 min for min 05M0.0 mm ( = 0 in )
366rain total last 60 min for min 06M0.0 mm ( = 0 in )
367rain total last 60 min for min 07M0.0 mm ( = 0 in )
368rain total last 60 min for min 08M0.0 mm ( = 0 in )
369rain total last 60 min for min 09M0.0 mm ( = 0 in )
370rain total last 60 min for min 10M0.0 mm ( = 0 in )
371rain total last 60 min for min 11M0.0 mm ( = 0 in )
372rain total last 60 min for min 12M0.0 mm ( = 0 in )
373rain total last 60 min for min 13M0.0 mm ( = 0 in )
374rain total last 60 min for min 14M0.0 mm ( = 0 in )
375rain total last 60 min for min 15M0.0 mm ( = 0 in )
376rain total last 60 min for min 16M0.0 mm ( = 0 in )
377rain total last 60 min for min 17M0.0 mm ( = 0 in )
378rain total last 60 min for min 18M0.0 mm ( = 0 in )
379rain total last 60 min for min 19M0.0 mm ( = 0 in )
380rain total last 60 min for min 20M0.0 mm ( = 0 in )
381rain total last 60 min for min 21M0.0 mm ( = 0 in )
382rain total last 60 min for min 22M0.0 mm ( = 0 in )
383rain total last 60 min for min 23M0.0 mm ( = 0 in )
384rain total last 60 min for min 24M0.0 mm ( = 0 in )
385rain total last 60 min for min 25M0.0 mm ( = 0 in )
386rain total last 60 min for min 26M0.0 mm ( = 0 in )
387rain total last 60 min for min 27M0.0 mm ( = 0 in )
388rain total last 60 min for min 28M0.0 mm ( = 0 in )
389rain total last 60 min for min 29M0.0 mm ( = 0 in )
390rain total last 60 min for min 30M0.0 mm ( = 0 in )
391rain total last 60 min for min 31M0.0 mm ( = 0 in )
392rain total last 60 min for min 32M0.0 mm ( = 0 in )
393rain total last 60 min for min 33M0.0 mm ( = 0 in )
394rain total last 60 min for min 34M0.0 mm ( = 0 in )
395rain total last 60 min for min 35M0.0 mm ( = 0 in )
396rain total last 60 min for min 36M0.0 mm ( = 0 in )
397rain total last 60 min for min 37M0.0 mm ( = 0 in )
398rain total last 60 min for min 38M0.0 mm ( = 0 in )
399rain total last 60 min for min 39M0.0 mm ( = 0 in )
400rain total last 60 min for min 40M0.0 mm ( = 0 in )
401rain total last 60 min for min 41M0.0 mm ( = 0 in )
402rain total last 60 min for min 42M0.0 mm ( = 0 in )
403rain total last 60 min for min 43M0.0 mm ( = 0 in )
404rain total last 60 min for min 44M0.0 mm ( = 0 in )
405rain total last 60 min for min 45M0.0 mm ( = 0 in )
406rain total last 60 min for min 46M0.0 mm ( = 0 in )
407rain total last 60 min for min 47M0.0 mm ( = 0 in )
408rain total last 60 min for min 48M0.0 mm ( = 0 in )
409rain total last 60 min for min 49M0.0 mm ( = 0 in )
410rain total last 60 min for min 50M0.0 mm ( = 0 in )
411rain total last 60 min for min 51M0.0 mm ( = 0 in )
412rain total last 60 min for min 52M0.0 mm ( = 0 in )
413rain total last 60 min for min 53M0.0 mm ( = 0 in )
414rain total last 60 min for min 54M0.0 mm ( = 0 in )
415rain total last 60 min for min 55M0.0 mm ( = 0 in )
416rain total last 60 min for min 56M0.0 mm ( = 0 in )
417rain total last 60 min for min 57M0.0 mm ( = 0 in )
418rain total last 60 min for min 58M0.0 mm ( = 0 in )
419rain total last 60 min for min 59M0.0 mm ( = 0 in )
420rain total last 60 min for min 60M0.0 mm ( = 0 in )
421solar last 60 min for mi 01 ( w/m2)N0.0
422solar last 60 min for mi 02 ( w/m2)N0.0
423solar last 60 min for mi 03 ( w/m2)N0.0
424solar last 60 min for mi 04 ( w/m2)N0.0
425solar last 60 min for mi 05 ( w/m2)N0.0
426solar last 60 min for mi 06 ( w/m2)N0.0
427solar last 60 min for mi 07 ( w/m2)N0.0
428solar last 60 min for mi 08 ( w/m2)N0.0
429solar last 60 min for mi 09 ( w/m2)N0.0
430solar last 60 min for mi 10 ( w/m2)N0.0
431solar last 60 min for mi 11 ( w/m2)N0.0
432solar last 60 min for mi 12 ( w/m2)N0.0
433solar last 60 min for mi 13 ( w/m2)N0.0
434solar last 60 min for mi 14 ( w/m2)N0.0
435solar last 60 min for mi 15 ( w/m2)N0.0
436solar last 60 min for mi 16 ( w/m2)N0.0
437solar last 60 min for mi 17 ( w/m2)N0.0
438solar last 60 min for mi 18 ( w/m2)N0.0
439solar last 60 min for mi 19 ( w/m2)N0.0
440solar last 60 min for mi 20 ( w/m2)N0.0
441solar last 60 min for mi 21 ( w/m2)N0.0
442solar last 60 min for mi 22 ( w/m2)N0.0
443solar last 60 min for mi 23 ( w/m2)N0.0
444solar last 60 min for mi 24 ( w/m2)N0.0
445solar last 60 min for mi 25 ( w/m2)N0.0
446solar last 60 min for mi 26 ( w/m2)N0.0
447solar last 60 min for mi 27 ( w/m2)N0.0
448solar last 60 min for mi 28 ( w/m2)N0.0
449solar last 60 min for mi 29 ( w/m2)N0.0
450solar last 60 min for mi 30 ( w/m2)N0.0
451solar last 60 min for mi 31 ( w/m2)N0.0
452solar last 60 min for mi 32 ( w/m2)N0.0
453solar last 60 min for mi 33 ( w/m2)N0.0
454solar last 60 min for mi 34 ( w/m2)N0.0
455solar last 60 min for mi 35 ( w/m2)N0.0
456solar last 60 min for mi 36 ( w/m2)N0.0
457solar last 60 min for mi 37 ( w/m2)N0.0
458solar last 60 min for mi 38 ( w/m2)N0.0
459solar last 60 min for mi 39 ( w/m2)N0.0
460solar last 60 min for mi 40 ( w/m2)N0.0
461solar last 60 min for mi 41 ( w/m2)N0.0
462solar last 60 min for mi 42 ( w/m2)N0.0
463solar last 60 min for mi 43 ( w/m2)N0.0
464solar last 60 min for mi 44 ( w/m2)N0.0
465solar last 60 min for mi 45 ( w/m2)N0.0
466solar last 60 min for mi 46 ( w/m2)N0.0
467solar last 60 min for mi 47 ( w/m2)N0.0
468solar last 60 min for mi 48 ( w/m2)N0.0
469solar last 60 min for mi 49 ( w/m2)N0.0
470solar last 60 min for mi 50 ( w/m2)N0.0
471solar last 60 min for mi 51 ( w/m2)N0.0
472solar last 60 min for mi 52 ( w/m2)N0.0
473solar last 60 min for mi 53 ( w/m2)N0.0
474solar last 60 min for mi 54 ( w/m2)N0.0
475solar last 60 min for mi 55 ( w/m2)N0.0
476solar last 60 min for mi 56 ( w/m2)N0.0
477solar last 60 min for mi 57 ( w/m2)N0.0
478solar last 60 min for mi 58 ( w/m2)N0.0
479solar last 60 min for mi 59 ( w/m2)N0.0
480solar last 60 min for mi 60 ( w/m2)N0.0
481solar hrs_min_ago 23:45N0.0
482solar hrs_min_ago 23:30N0.0
483solar hrs_min_ago 23:15N0.0
484solar hrs_min_ago 23:00N0.0
485solar hrs_min_ago 22:45N0.0
486solar hrs_min_ago 22:30N0.0
487solar hrs_min_ago 22:15N0.0
488solar hrs_min_ago 22:00N0.0
489solar hrs_min_ago 21:45N0.0
490solar hrs_min_ago 21:30N0.0
491solar hrs_min_ago 21:15N0.0
492solar hrs_min_ago 21:00N0.0
493solar hrs_min_ago 20:45N0.0
494solar hrs_min_ago 20:30N0.0
495solar hrs_min_ago 20:15N0.0
496solar hrs_min_ago 20:00N0.0
497solar hrs_min_ago 19:45N0.0
498solar hrs_min_ago 19:30N0.0
499solar hrs_min_ago 19:15N0.0
500solar hrs_min_ago 19:00N0.0
501solar hrs_min_ago 18:45N0.0
502solar hrs_min_ago 18:30N0.0
503solar hrs_min_ago 18:15N0.0
504solar hrs_min_ago 18:00N0.0
505solar hrs_min_ago 17:45N0.0
506solar hrs_min_ago 17:30N0.0
507solar hrs_min_ago 17:15N0.0
508solar hrs_min_ago 17:00N0.0
509solar hrs_min_ago 16:45N0.0
510solar hrs_min_ago 16:30N0.0
511solar hrs_min_ago 16:15N0.0
512solar hrs_min_ago 16:00N0.0
513solar hrs_min_ago 15:45N0.0
514solar hrs_min_ago 15:30N0.0
515solar hrs_min_ago 15:15N0.0
516solar hrs_min_ago 15:00N11.0
517solar hrs_min_ago 14:45N21.0
518solar hrs_min_ago 14:30N30.0
519solar hrs_min_ago 14:15N62.0
520solar hrs_min_ago 14:00N118.0
521solar hrs_min_ago 13:45N158.0
522solar hrs_min_ago 13:30N232.0
523solar hrs_min_ago 13:15N134.0
524solar hrs_min_ago 13:00N292.0
525solar hrs_min_ago 12:45N332.0
526solar hrs_min_ago 12:30N374.0
527solar hrs_min_ago 12:15N420.0
528solar hrs_min_ago 12:00N464.0
529solar hrs_min_ago 11:45N501.0
530solar hrs_min_ago 11:30N536.0
531solar hrs_min_ago 11:15N568.0
532solar hrs_min_ago 11:00N606.0
533solar hrs_min_ago 10:45N650.0
534solar hrs_min_ago 10:30N664.0
535solar hrs_min_ago 10:15N693.0
536solar hrs_min_ago 10:00N715.0
537solar hrs_min_ago 09:45N738.0
538solar hrs_min_ago 09:30N752.0
539solar hrs_min_ago 09:15N772.0
540solar hrs_min_ago 09:00N784.0
541solar hrs_min_ago 08:45N796.0
542solar hrs_min_ago 08:30N807.0
543solar hrs_min_ago 08:15N821.0
544solar hrs_min_ago 08:00N830.0
545solar hrs_min_ago 07:45N802.0
546solar hrs_min_ago 07:30N779.0
547solar hrs_min_ago 07:15N918.0
548solar hrs_min_ago 07:00N775.0
549solar hrs_min_ago 06:45N744.0
550solar hrs_min_ago 06:30N726.0
551solar hrs_min_ago 06:15N703.0
552solar hrs_min_ago 06:00N680.0
553solar hrs_min_ago 05:45N650.0
554solar hrs_min_ago 05:30N628.0
555solar hrs_min_ago 05:15N661.0
556solar hrs_min_ago 05:00N603.0
557solar hrs_min_ago 05:45N519.0
558solar hrs_min_ago 05:30N469.0
559solar hrs_min_ago 05:15N429.0
560solar hrs_min_ago 05:00N383.0
561solar hrs_min_ago 04:45N350.0
562solar hrs_min_ago 04:30N290.0
563solar hrs_min_ago 04:15N174.0
564solar hrs_min_ago 04:00N207.0
565solar hrs_min_ago 03:45N148.0
566solar hrs_min_ago 03:30N93.0
567solar hrs_min_ago 03:15N51.0
568solar hrs_min_ago 03:00N30.0
569solar hrs_min_ago 02:45N11.0
570solar hrs_min_ago 02:30N0.0
571solar hrs_min_ago 02:15N0.0
572solar hrs_min_ago 02:00N0.0
573solar hrs_min_ago 01:45N0.0
574solar hrs_min_ago 01:30N0.0
575solar hrs_min_ago 01:15N0.0
576solar hrs_min_ago 01:00N0.0
577uv index hrs_min_ago 23:45N0.0
578uv index hrs_min_ago 23:30N0.0
579uv index hrs_min_ago 23:15N0.0
580uv index hrs_min_ago 23:00N0.0
581uv index hrs_min_ago 22:45N0.0
582uv index hrs_min_ago 22:30N0.0
583uv index hrs_min_ago 22:15N0.0
584uv index hrs_min_ago 22:00N0.0
585uv index hrs_min_ago 21:45N0.0
586uv index hrs_min_ago 21:30N0.0
587uv index hrs_min_ago 21:15N0.0
588uv index hrs_min_ago 21:00N0.0
589uv index hrs_min_ago 20:45N0.0
590uv index hrs_min_ago 20:30N0.0
591uv index hrs_min_ago 20:15N0.0
592uv index hrs_min_ago 20:00N0.0
593uv index hrs_min_ago 19:45N0.0
594uv index hrs_min_ago 19:30N0.0
595uv index hrs_min_ago 19:15N0.0
596uv index hrs_min_ago 19:00N0.0
597uv index hrs_min_ago 18:45N0.0
598uv index hrs_min_ago 18:30N0.0
599uv index hrs_min_ago 18:15N0.0
600uv index hrs_min_ago 18:00N0.0
601uv index hrs_min_ago 17:45N0.0
602uv index hrs_min_ago 17:30N0.0
603uv index hrs_min_ago 17:15N0.0
604uv index hrs_min_ago 17:00N0.0
605uv index hrs_min_ago 16:45N0.0
606uv index hrs_min_ago 16:30N0.0
607uv index hrs_min_ago 16:15N0.0
608uv index hrs_min_ago 16:00N0.0
609uv index hrs_min_ago 15:45N0.0
610uv index hrs_min_ago 15:30N0.0
611uv index hrs_min_ago 15:15N0.0
612uv index hrs_min_ago 15:00N0.0
613uv index hrs_min_ago 14:45N0.0
614uv index hrs_min_ago 14:30N0.0
615uv index hrs_min_ago 14:15N0.0
616uv index hrs_min_ago 14:00N0.0
617uv index hrs_min_ago 13:45N0.5
618uv index hrs_min_ago 13:30N0.6
619uv index hrs_min_ago 13:15N0.8
620uv index hrs_min_ago 13:00N1.0
621uv index hrs_min_ago 12:45N1.3
622uv index hrs_min_ago 12:30N1.5
623uv index hrs_min_ago 12:15N1.8
624uv index hrs_min_ago 12:00N2.1
625uv index hrs_min_ago 11:45N2.3
626uv index hrs_min_ago 11:30N2.6
627uv index hrs_min_ago 11:15N2.9
628uv index hrs_min_ago 11:00N3.1
629uv index hrs_min_ago 10:45N3.4
630uv index hrs_min_ago 10:30N3.7
631uv index hrs_min_ago 10:15N3.9
632uv index hrs_min_ago 10:00N4.1
633uv index hrs_min_ago 09:45N4.4
634uv index hrs_min_ago 09:30N4.5
635uv index hrs_min_ago 09:15N4.7
636uv index hrs_min_ago 09:00N4.8
637uv index hrs_min_ago 08:45N4.9
638uv index hrs_min_ago 08:30N4.9
639uv index hrs_min_ago 08:15N5.0
640uv index hrs_min_ago 08:00N5.0
641uv index hrs_min_ago 07:45N4.9
642uv index hrs_min_ago 07:30N4.6
643uv index hrs_min_ago 07:15N3.7
644uv index hrs_min_ago 07:00N4.4
645uv index hrs_min_ago 06:45N4.2
646uv index hrs_min_ago 06:30N4.0
647uv index hrs_min_ago 06:15N3.7
648uv index hrs_min_ago 06:00N3.5
649uv index hrs_min_ago 05:45N3.1
650uv index hrs_min_ago 05:30N2.9
651uv index hrs_min_ago 05:15N2.7
652uv index hrs_min_ago 05:00N2.4
653uv index hrs_min_ago 04:45N2.0
654uv index hrs_min_ago 04:30N1.8
655uv index hrs_min_ago 04:15N1.5
656uv index hrs_min_ago 04:00N1.3
657uv index hrs_min_ago 03:45N1.1
658uv index hrs_min_ago 03:30N0.8
659uv index hrs_min_ago 03:15N0.6
660uv index hrs_min_ago 03:00N0.5
661uv index hrs_min_ago 02:45N0.0
662uv index hrs_min_ago 02:30N0.0
663uv index hrs_min_ago 02:15N0.0
664uv index hrs_min_ago 02:00N0.0
665uv index hrs_min_ago 01:45N0.0
666uv index hrs_min_ago 01:30N0.0
667uv index hrs_min_ago 01:15N0.0
668uv index hrs_min_ago 01:00N0.0
669uv index hrs_min_ago 00:45N0.0
670uv index hrs_min_ago 00:30N0.0
671uv index hrs_min_ago 00:15N0.0
672uv index hrs_min_ago 00:00N0.0
673wd version - end of file
(example: !!h10.37f!!)
L!!H10.37S!!

You find our weather info also at:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

    

MeteoPatras.Eu