Σημείο Δρόσου τάσεις
Loading…

δημιουργία γραφιμάτων και πίνακων...
Τάση
°C
Μεγ
°C
Ελα
°C
Μέσος όρος
°C
εύρος
°C
+0.32
14.6,14.5,14.5,14.5,14.5,14.4,14.6,14.7,14.7,14.8,14.8,14.7
14.80 14.40 14.61 0.40
+4.39
11.3,11.3,11.3,11.3,11.5,12.0,12.5,12.4,12.1,12.1,11.9,12.0,11.9,11.8,11.3,11.4,11.7,12.3,13.2,14.3,14.5,14.7,14.9,14.7,14.6,14.5,14.5,14.5,14.5,14.4,14.6,14.7,14.7,14.8,14.8,14.7
14.90 11.30 13.16 3.60
+2.06
12.2,12.2,12.2,12.3,12.4,12.3,12.5,12.5,12.5,12.7,12.6,12.6,12.8,12.8,13.0,13.1,13.0,12.6,12.3,12.3,12.4,12.5,12.6,12.6,12.8,12.8,12.9,12.8,12.8,12.4,12.1,12.0,11.8,11.7,11.5,11.3,11.3,11.3,11.3,11.3,11.5,12.0,12.5,12.4,12.1,12.1,11.9,12.0,11.9,11.8,11.3,11.4,11.7,12.3,13.2,14.3,14.5,14.7,14.9,14.7,14.6,14.5,14.5,14.5,14.5,14.4,14.6,14.7,14.7,14.8,14.8,14.7
14.90 11.30 12.80 3.60
-2.50
14.8,14.8,14.7,14.8,14.7,14.7,14.6,14.5,14.4,14.4,14.5,14.5,14.4,14.3,14.4,14.6,14.7,14.8,15.1,15.1,14.9,14.9,15.2,15.2,15.2,15.4,15.5,15.6,15.7,15.6,15.4,14.8,14.6,14.7,14.7,14.6,14.9,15.4,15.6,15.4,14.9,14.9,15.2,15.4,15.4,15.5,15.2,14.9,14.9,14.8,14.7,14.7,14.6,14.5,14.4,14.4,14.4,14.3,14.2,14.2,14.2,14.2,14,13.9,13.5,12.7,12.1,11.9,11.8,11.9,12,12.2,12.2,12.2,12.2,12.3,12.4,12.3,12.5,12.5,12.5,12.7,12.6,12.6,12.8,12.8,13,13.1,13,12.6,12.3,12.3,12.4,12.5,12.6,12.6,12.8,12.8,12.9,12.8,12.8,12.4,12.1,12,11.8,11.7,11.5,11.3,11.3,11.3,11.3,11.3,11.5,12,12.5,12.4,12.1,12.1,11.9,12,11.9,11.8,11.3,11.4,11.7,12.3,13.2,14.3,14.5,14.7,14.9,14.7,14.6,14.5,14.5,14.5,14.5,14.4,14.6,14.7,14.7,14.8,14.8,14.7
15.70 11.30 13.66 4.40
-0.47
13.5,13.25,13,12.9,13.55,13.45,13.35,13.3,13.45,13.55,13.65,13.75,13.75,13.85,13.75,13.65,13.55,13.75,14.3,14.7,14.65,14.85,14.75,14.8,14.6,14.05,13.95,13.55,13.6,13.85,13.6,13.85,14.25,14.25,14.3,14.05,13.75,13.55,11.7,12.35,11.95,12.45,12.75,12.6,12.8,12.95,11.9,13,13.15,12.55,12.35,12.55,12.4,12.7,13.1,13.15,12.95,13.4,13.7,13.4,12.9,12.7,12.7,12.95,13.45,14.15,14.8,15.1,15.15,15.1,15,14.8,14.8,14.75,14.7,14.55,14.4,14.5,14.35,14.5,14.75,15.1,14.9,15.2,15.3,15.55,15.65,15.1,14.65,14.65,15.15,15.5,14.9,15.3,15.45,15.05,14.85,14.7,14.55,14.4,14.35,14.2,14.2,13.95,13.1,12,11.85,12.1,12.2,12.25,12.35,12.5,12.6,12.6,12.8,13.05,12.8,12.3,12.45,12.6,12.8,12.85,12.6,12.05,11.75,11.4,11.3,11.3,11.75,12.45,12.1,11.95,11.85,11.35,12,13.75,14.6,14.8,14.55,14.5,14.45,14.65,14.75,14.75
15.70 11.30 13.60 4.40
-0.15
11.94,12.44,13,13.24,13.24,12.92,13.1,13.76,13.94,13.84,13.84,13.94,13.92,14.06,13.88,13.9,13.88,14.12,13.96,13.92,13.94,14.08,14.04,14.18,14.34,14.38,14.56,14.74,14.36,14.06,14.02,13.9,13.84,13.78,13.82,13.68,13.7,13.64,13.46,13.46,13.74,13.36,13.28,13.48,12.88,12.92,12.82,12.72,12.52,12.4,12.38,12.46,12.34,12.84,12.78,12.6,12.82,13.48,13.06,13.4,13.34,13.58,13.78,13.72,13.76,14.62,14.8,14.42,13.72,13.7,14.08,14.2,13.28,12.04,12.66,12.76,12.6,12.58,12.52,13.04,13.3,13.24,12.74,13.64,15,15.06,14.78,14.66,14.44,14.56,15.04,15.38,15.22,14.86,15.2,15.28,14.74,14.4,14.16,12.82,12.02,12.28,12.56,12.86,12.52,12.66,12.6,11.66,11.34,12.22,11.78,12.58,14.68,14.48,14.72,14.7
15.70 11.30 13.55 4.40
+4.00
8.4125,8.0375,7.175,7.4125,6.85,8.45,10.1125,10.725,10.9,12.125,11.85,12.3375,12.7,13.2125,13.5875,12.7,12.7,13.05,12.2875,11.8125,11.4375,10.95,10.625,10.4,10.45,10.4125,10.2875,10.55,10.3375,9.5875,9.4125,9.25,9.45,9.8125,10.3625,11.2375,12.075,12.9375,13.275,12.9375,13.55,13.9,13.875,13.9,14,13.9,13.975,13.9875,13.925,14.075,14.1125,14.35,14.525,14.5875,14.075,13.9375,13.8125,13.7875,13.7,13.625,13.4375,13.6375,13.2875,13.1875,12.8625,12.775,12.4625,12.425,12.3875,12.8125,12.6125,13.0625,13.1625,13.4125,13.6,13.75,14.075,14.7625,14.0375,13.725,14.2125,12.8375,12.4375,12.6625,12.65,12.8375,13.3625,12.8125,14.375,15.0125,14.7,14.4375,14.9875,15.4,14.9875,15.175,14.625,14.175,12.2625,12.325,12.7625,12.5375,12.575,11.4375,12.0625,12.2375,14.6125,14.65
15.70 5.80 12.56 9.90
+1.91
13.45,14.06,13.885,13.395,13.565,13.995,14.345,15.04,14.705,14.57,14.215,13.69,13.3,13.635,13.81,10.95,8.355,7.565,8.415,8.295,8.79,10.33,10.195,10.16,9.42,9.11,8.885,9.755,11.145,11.205,10.22,9.98,11.95,10.915,12.345,12.905,12.565,10.14,7.855,6.225,4.875,3.74,3.9,3.765,1.88,2.22,4.095,4.575,5.45,5.76,6.17,7.145,7.7,5.465,5.74,5.175,6.095,7.315,7.51,7.725,10.445,11.955,12.73,13.115,12.755,11.685,10.675,10.42,10.425,9.59,9.475,10.7,12.74,13.27,13.89,13.935,13.98,14.09,14.505,14.05,13.775,13.555,13.445,12.81,12.43,12.65,13.23,13.615,14.415,13.92,12.59,12.73,13.325,14.86,14.92,15.1,13.875,12.49,12.275,12.14,14.64
15.70 0.90 10.79 14.80
+1.88
6.25,7.50714,5.71071,6.69643,4.35357,3.27143,4.9,7.25,11.0643,9.96429,12.1214,12.3429,11.5143,13.0143,14.3964,14.0321,13.1857,11.6714,11.1179,10.45,12.4393,12.5071,12.8714,13.1714,13.275,13.7107,12.4821,11.5893,11.7679,11.8536,12.4214,13.7893,13.9,13.3143,13.9429,14.4286,14.9571,14.5464,14.1393,13.3786,13.6786,12.4571,8.93929,7.92143,8.21429,9.05357,10.25,10.1679,9.32857,8.88929,9.84286,11.4536,10.2679,10.5357,11.5286,12.1929,13.125,10.325,7.46429,5.41429,3.75357,4.05,2.08214,2.76429,4.425,5.57143,5.75714,7.01786,6.94286,5.52143,5.51429,6.36786,7.80714,8.51071,11.4286,12.7536,12.9821,11.8571,10.5786,10.425,9.61786,9.925,12.4071,13.4714,13.9286,13.9607,14.2571,14.2,13.7393,13.4643,12.8071,12.5464,13.0643,13.8321,14.1607,12.7821,12.8964,14.55,14.9536,14.6071,12.4179,12.0536,14.0136
15.70 0.00 10.73 15.70
+0.41
10.9842,10.6447,11.75,13.0842,12.1053,10.9447,10.35,12.0632,12.0289,11.1053,10.9711,10.6474,11.1474,11.5211,11.9105,12.1079,11.0579,9.01842,9.60526,12.2316,13.55,12.8474,13.8079,12.3368,7.32105,8.85,6.26579,7.26053,6.02632,6.17895,3.48158,4.70263,8.90789,10.5105,12.1395,11.9316,12.7526,14.3789,13.5816,11.7763,10.9342,11.5737,12.5816,12.9711,13.2211,13.5763,12.0579,11.6658,11.8237,13.1605,13.9658,13.4789,14.1579,14.8868,14.4526,13.65,13.6974,11.1605,7.83684,8.36842,9.68421,10.1895,9.31316,9.17632,11.1711,10.0211,11.6342,11.9,12.4974,8.41316,5.25789,3.84474,2.85,2.99737,4.75789,5.88684,7.15,5.90789,5.68421,7.00263,7.63684,11.2763,12.9447,12.3395,10.6526,10.1895,9.63158,12.4158,13.7605,13.9474,14.3395,13.8868,13.5132,12.6737,12.8132,13.8289,13.6553,12.8553,14.2921,15.0711,12.9842,12.1947,14.64
15.70 0.00 10.85 15.70
+4.39
5.81149,7.78621,7.61264,8.17701,8.48391,9.44483,9.93908,9.00805,9.42989,9.71954,8.31379,7.7908,5.70115,4.44828,5.42644,2.72529,7.21149,11.7667,10.8828,9.61149,10.6885,10.1356,9.14023,10.6115,7.76092,8.02529,8.22759,8.60805,7.27701,7.99655,7.74253,7.11379,5.36782,6.80115,5.23448,4.27931,7.03563,3.7977,5.0954,6.8092,10.3264,10.4632,10.2057,9.25517,6.80575,6.50115,8.43218,9.61034,6.79655,6.85172,8.37471,11.3977,11.0816,10.0874,9.41494,9.74713,10.831,12.7023,10.7655,11.8736,10.8966,11.2874,11.9172,9.5977,12.5333,13.2379,9.31724,7.24483,6.24483,4.56437,10.6736,12.1736,13.9046,11.0701,12.7069,13.3506,11.8483,13.0195,13.7943,14.5977,13.3701,8.44483,9.8092,9.44023,10.8724,12.1345,6.65057,3.0092,4.98046,6.46322,6.52759,10.8632,11.7253,10.0724,13.5034,14.1126,13.0954,13.5115,13.4011,14.0862,12.8868
15.70 0.00 9.31 15.70
+4.63
-1.45968,-0.332806,2.90435,4.89289,4.65217,6.51897,6.50158,8.35534,7.59249,9.73281,9.883,9.32767,5.98854,5.83518,6.52134,8.93241,8.8585,8.91107,9.23478,7.64585,5.16285,6.29684,7.4253,4.49921,4.10356,4.01186,5.76245,7.9166,8.35534,8.93597,9.03518,8.58933,6.82964,8.23004,8.17984,7.25929,6.35889,1.66838,2.283,8.67154,9.8917,11.2134,8.07549,11.57,10.6289,10.5874,8.08972,4.71225,5.5917,7.1,10.8889,11.3375,10.0486,8.67589,8.10395,8.06561,8.56364,9.02925,8.15138,9.08142,7.09051,6.95257,8.52609,7.67668,5.98814,5.6336,8.12767,9.48538,9.27312,6.89763,4.09209,10.3751,10.2051,9.19012,8.25257,7.6747,6.58735,5.39368,5.05889,9.8581,8.33913,8.38419,7.55968,10.7502,9.9751,11.8024,11.3593,11.6399,8.38893,8.17826,12.4593,12.5589,14.0119,10.2241,10.9055,4.73478,7.69486,11.6731,13.5285,13.6134,14.7
15.70 0.00 8.00 15.70

εμφανιση

επιλογη εμφανισης...

μονάδες

γλώσσαεικονίδια


Θερμοκρασία

Υγρασία

Πίεση

Ταχύτητα ανέμου

ριπή ανέμου

Βροχή

ηλιακή ακτινοβολία

χιονόπτωση

απόλυτη θερμοκρασία

Σημείο Δρόσου

ΥΠΕΡΙΏΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ

ορατότητα

Βάση νεφών

εξατμισοδιαπνοή

εσωτερική θερμοκρασία

εσωτερική υγρασία


Ανατολή Ηλίου

Δύση Ηλίου

Ανατολή Σελήνης

Δύση Σελήνης

Time

Menu

από

εώς

πλήρης οθόνη

εξαγωγή ως εικόνα

ρυθμίσεις

ιστοσελίδα

Webcam

πίνακας

γραφικά

χάρτης

σταθερά

αυξανόμενες

πτώση

προειδοποίηση

γεωγραφικό πλάτος

γεωγραφικό μήκος

Ιστορικό

ηλιακή έκλειψη

έκλειψη σελήνης

GPS

ανύψωση

ημέρα

μήνας

έτος

υψηλή θερμοκρασία

χαμηλή θερμοκρασία

ημέρα

νύχτα

άνοιξη

άθροισμα

φθινόπωρο

χειμώνας