Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarDisplay key values and files

uploadWD/tagsWD.txt - dated: 26-05-2018 18:09

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.00 2015-6-07 10:00:00|!
  3 | |datetime|20180526142900|
  4 | 
  5 | |date|2018 05 26|!
  6 | |time|14 29 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|Mostly Clear/Dry|!
  9 | |wdCurIcon|5|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|28.9C|!
  14 | |tempDelta|-0.4|!
  15 | |apparentsolartemp|36.1|!
  16 | |tempMinToday|19.3C|!
  17 | |tempMinTodayTime|06:40|!
  18 | |tempMinYday|18.3 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|06:01|!
  20 | |tempMinMonth|15.7|!
  21 | |tempMinMonthTime|2018 5 12|!
  22 | |tempMinYear|3.7|!
  23 | |tempMinYearTime|2018 1 26|!
  24 | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|15.8|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|2014|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|29.4C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|13:03|!
  31 | |tempMaxYday|29.1 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|18:02|!
  33 | |tempMaxMonth|31.6|!
  34 | |tempMaxMonthTime|2018 5 21|!
  35 | |tempMaxYear|31.9|!
  36 | |tempMaxYearTime|2018 4 15|!
  37 | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|32.2|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|2014|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|11.9C|!
  43 | |dewpDelta|-0.8|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|10.4 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|13:25|!
  47 | |dewpMinYday|13.8 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|17:58|!
  49 | |dewpMinMonth|6.3|!
  50 | |dewpMinMonthTime|2018 5 3|!
  51 | |dewpMinYear|-6.2|!
  52 | |dewpMinYearTime|2018 1 18|!
  53 | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|16.5 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|00:14|!
  58 | |dewpMaxYday|17.8 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|11:27|!
  60 | |dewpMaxMonth|18.8|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|2018 5 19|!
  62 | |dewpMaxYear|18.8|!
  63 | |dewpMaxYearTime|2018 5 19|!
  64 | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|27.9|!
  68 | 
  69 | |appTempMinToday|--|
  70 | |appTempMinTodayTime|--|
  71 | |appTempMinYday|--|
  72 | |appTempMinYdayTime|--|
  73 | 
  74 | |appTempMaxToday|--|
  75 | |appTempMaxTodayTime|--|
  76 | |appTempMaxYday|--|
  77 | |appTempMaxYdayTime|--|
  78 | |FWIfwi|47.4|
  79 | 
  80 | |heatAct|28.1C|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|28.6 C|!
  84 | |heatMaxTodayTime|13:31|!
  85 | |heatMaxYday|28.8 C|!
  86 | |heatMaxYdayTime|18:02|!
  87 | |heatMaxMonth|31.1|!
  88 | |heatMaxMonthTime|2018 5 21|!
  89 | |heatMaxYear|31.1|!
  90 | |heatMaxYearTime|2018 5 21|!
  91 | |heatMaxAll|46.9|!
  92 | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  93 | 
  94 | |chilAct|31.3C|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|19.3 C|!
  98 | |chilMinTodayTime|06:40|!
  99 | |chilMinYday|18.3 C|!
 100 | |chilMinYdayTime|06:01|!
 101 | |chilMinMonth|15.7|!
 102 | |chilMinMonthTime|2018 5 12|!
 103 | |chilMinYear|2.6|!
 104 | |chilMinYearTime|2018 1 26|!
 105 | |chilMinAll|-2.2|!
 106 | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|29.4 C|!
 109 | |chilMaxTodayTime|13:03|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|28.1C|!
 112 | |tempActExtra1|31.3C|!
 113 | |tempActExtra2|31.2C|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|31.2C|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|32.1|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|4|!
 121 | |daysHigh|15|!
 122 | |daysLow|0|!
 123 | |daysXLow|0|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|1013.5 hPa|!
 128 | |baroDelta|-0.3hPa/hr|!
 129 | |baroTrend|-0.3hPa/hr|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|1012.6 hPa|!
 132 | |baroMinTodayTime|02:35|!
 133 | |baroMinYday|1009.6 hPa|!
 134 | |baroMinYdayTime|17:15|!
 135 | |baroMinMonth|1000.0|!
 136 | |baroMinMonthTime|2018 5 3|!
 137 | |baroMinYear|992.4|!
 138 | |baroMinYearTime|2018 2 10|!
 139 | |baroMinAll|975.0|!
 140 | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|1014.2 hPa|!
 143 | |baroMaxTodayTime|10:00|!
 144 | |baroMaxYday|1013.1 hPa|!
 145 | |baroMaxYdayTime|23:56|!
 146 | |baroMaxMonth|1018.0|!
 147 | |baroMaxMonthTime|2018 5 17|!
 148 | |baroMaxYear|1032.2|!
 149 | |baroMaxYearTime|2018 1 28|!
 150 | |baroMaxAll|1043.4|!
 151 | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|35|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|-1|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|31|!
 159 | |humiMinTodayTime|13:25|! 
 160 | |humiMinYday|40|!
 161 | |humiMinYdayTime|17:58|!
 162 | |humiMinMonth|25|!
 163 | |humiMinMonthTime|2018 5 3|!
 164 | |humiMinYear|16|!
 165 | |humiMinYearTime|2018 4 15|!
 166 | |humiMinAll|5|!
 167 | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|72|!
 170 | |humiMaxTodayTime|'01:13|!
 171 | |humiMaxYday|88|!
 172 | |humiMaxYdayTime|06:36|!
 173 | |humiMaxMonth|94|!
 174 | |humiMaxMonthTime|2018 5 6|!
 175 | |humiMaxYear|94|!
 176 | |humiMaxYearTime|2018 1 16|!
 177 | |humiMaxAll|100|!
 178 | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|41|!
 181 | |humiActExtra1|-100|!
 182 | |humiActExtra2|-100|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|0.0|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|0.0|!
 189 | |rainRateMaxYday|0.0|!
 190 | 
 191 | |lastRained|24/5/2018 06:01|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|0.0|!
 194 | |rainHourMaxToday|0.0|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday| 0.0 mm|!
 198 | |rainYday|0.0 mm|!
 199 | |rainWeek|1.0|!
 200 | |rainMonth|33.3 mm|!
 201 | |rainYear|438.4 mm|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|7|!
 210 | |rainDayYear|54|!
 211 | |rainDaysWithNo|'1|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|3.1|!
 214 | |etYday|0.0|!
 215 | |etMonth|106.2|!
 216 | |etYear|374.5|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|12.5 km/h|!
 221 | |gustAct|14.5 km/h|!
 222 | |windActDsc|N|!
 223 | |windActDir|5 |! 
 224 | 
 225 | |windBeafort|2|!
 226 | 
 227 | |windAvgDir|348|!
 228 | 
 229 | |gustMaxToday|29.6 km/h|!
 230 | |gustMaxTodayTime|12:03|!
 231 | |gustMaxYday|27.8|!
 232 | |gustMaxYTime|16:02|!
 233 | |gustMaxMonth|50.0|!
 234 | |gustMaxMonthTime|2018 5 3|!
 235 | |gustMaxYear|56.2|!
 236 | |gustMaxYearTime|2018 1 18|!
 237 | |gustMaxAll|88.8|!
 238 | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 239 | 
 240 | |fromdistance|km|!
 241 | |windrunToday|48.10|!
 242 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 243 | |uvAct|4.8|!
 244 | 
 245 | |uvMaxToday|5.1|!
 246 | |uvMaxTodayTime|13:19|!
 247 | |uvMaxYday|5.2|!
 248 | |uvMaxYdayTime|13:16|!
 249 | |uvMaxMonth|6.1|!
 250 | |uvMaxMonthTime|2018 5 15|!
 251 | |uvMaxYear|6.1|!
 252 | |uvMaxYearTime|2018 5 15|!
 253 | |uvMaxAll|9.5|!
 254 | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 255 | 
 256 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 257 | |solarAct|830|!
 258 | |solarActPerc|85|! 
 259 | 
 260 | |solarMaxToday|848|!
 261 | |solarMaxTodayTime|13:20|!
 262 | |solarMaxYday|1036.9|!
 263 | |solarMaxYdayTime|15:05|!
 264 | |solarMaxMonth|1060.2|!
 265 | |solarMaxMonthTime|2018 5 15|!
 266 | |solarMaxYear|1086.0|!
 267 | |solarMaxYearTime|2018 3 23|!
 268 | |solarMaxAll|1339.0|!
 269 | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 270 | 
 271 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 272 | |fromheight|ft|!
 273 | |cloudHeight|7190|!
 274 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 275 | |fcstTxt|increasing clouds with little temp change.|!
 276 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 277 | |moonrise|17:38|!
 278 | |moonset|04:33|!
 279 | |lunarPhasePerc|90%|!
 280 | |lunarAge|Moon age: 11 days,18 hours,47 minutes,90%|!
 281 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 282 | |wsVersion|10.37S|!
 283 | |wsBuild|72|!
 284 | |wsHardware|          ?|!
 285 | |wsUptime|2 Days 5 Hours 42 Minutes 49 Seconds|!
 286 | |-------------------------------------- soil
 287 | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 288 | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 289 | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 291 | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 292 | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 293 | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 294 | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 295 | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 296 | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 298 | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 299 | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 300 | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 301 | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 302 | 
 303 | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 304 | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 305 | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 306 | |soilMoistMaxMonthTime|2018 5 1#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYearTime|2018 1 1#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 311 | 
 312 | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 313 | 
 314 | |leafTempAct|-- --|!
 315 | |leafWetAct|0.0#0.0|!
 316 | |leafWetMaxToday|-100.0#-100.0|!
 317 | |leafWetMinToday|100.0#100.0|!
 318 | |-------------------------------------- trends 28.9
 319 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 320 | |tempArray|28.9C#28.9#28.8#28.8#29.0#28.9#29.1#29.3#29.3#29.3#28.7#28.7 |!
 321 | |windArray|12.5 km/h#13.0#9.3#9.3#13.0#13.0#9.3#5.6#9.3#11.1#7.4#9.3 |!
 322 | |gustArray|14.5 km/h#18.5#13.0#20.4#14.8#20.4#13.0#9.3#14.8#16.7#16.7#13.0 |!
 323 | |wdirArray|N#NNW# N # N #NNW# N # N # NW# E # E #ESE#NNW |!
 324 | |humiArray|35#35#36#37#36#37#37#36#32#34#34#35 |!
 325 | |baroArray|1013.5 hPa#1013.7#1013.6#1013.7#1013.7#1013.7#1013.8#1013.8#1013.8#1013.9#1013.9#1014.0 |!
 326 | |rainArray| 0.0 mm#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!
 327 | |solarArray|830#83#83#83#83#83#83#83#83#83#83#83 |!
 328 | |uvArray|4.8#4.8#4.8#4.8#4.9#4.9#5.0#5.0#5.0#5.0#4.9#4.8 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather