Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Φωνητική Πρόγνωση Καιρού : 

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΒροχή Από : 17-12-2017 08:00 Μέχρι : 18-12-2017 20:00 προειδοποίηση για : Βροχή Επίπεδο : Κίτρινο info button

Display key values and files

uploadWD/tagsWD.txt - dated: 18-12-2017 14:26

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.00 2015-6-07 10:00:00|!
  3 | |datetime|20171218105400|
  4 | 
  5 | |date|2017 12 18|!
  6 | |time|10 54 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|Overcast/Dry|!
  9 | |wdCurIcon|18|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|10.9C|!
  14 | |tempDelta|+0.5|!
  15 | |apparentsolartemp|12.9|!
  16 | |tempMinToday|9.1C|!
  17 | |tempMinTodayTime|06:16|!
  18 | |tempMinYday|10.2 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|21:58|!
  20 | |tempMinMonth|5.6|!
  21 | |tempMinMonthTime|2017 12 6|!
  22 | |tempMinYear|-0.4|!
  23 | |tempMinYearTime|2017 1 9|!
  24 | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|3.2|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|2014|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|11.6C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|00:13|!
  31 | |tempMaxYday|15.9 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|10:20|!
  33 | |tempMaxMonth|22.2|!
  34 | |tempMaxMonthTime|2017 12 2|!
  35 | |tempMaxYear|39.7|!
  36 | |tempMaxYearTime|2017 8 10|!
  37 | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|16.3|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|2014|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|8.8C|!
  43 | |dewpDelta|+1.0|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|6.6 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|00:54|!
  47 | |dewpMinYday|7.4 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|22:17|!
  49 | |dewpMinMonth|-5.4|!
  50 | |dewpMinMonthTime|2017 12 6|!
  51 | |dewpMinYear|-8.0|!
  52 | |dewpMinYearTime|2017 2 15|!
  53 | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|8.8 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|10:51|!
  58 | |dewpMaxYday|13.4 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|00:10|!
  60 | |dewpMaxMonth|15.5|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|2017 12 2|!
  62 | |dewpMaxYear|24.1|!
  63 | |dewpMaxYearTime|2017 8 12|!
  64 | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|10.9|!
  68 | 
  69 | |appTempMinToday|--|
  70 | |appTempMinTodayTime|--|
  71 | |appTempMinYday|--|
  72 | |appTempMinYdayTime|--|
  73 | 
  74 | |appTempMaxToday|--|
  75 | |appTempMaxTodayTime|--|
  76 | |appTempMaxYday|--|
  77 | |appTempMaxYdayTime|--|
  78 | |FWIfwi|0.0|
  79 | 
  80 | |heatAct|10.9C|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|11.6 C|!
  84 | |heatMaxTodayTime|00:13|!
  85 | |heatMaxYday|15.9 C|!
  86 | |heatMaxYdayTime|10:20|!
  87 | |heatMaxMonth|25.1|!
  88 | |heatMaxMonthTime|2017 12 1|!
  89 | |heatMaxYear|42.5|!
  90 | |heatMaxYearTime|2017 8 6|!
  91 | |heatMaxAll|46.9|!
  92 | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  93 | 
  94 | |chilAct|10.9C|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|7.5 C|!
  98 | |chilMinTodayTime|05:31|!
  99 | |chilMinYday|10.0 C|!
 100 | |chilMinYdayTime|19:28|!
 101 | |chilMinMonth|4.2|!
 102 | |chilMinMonthTime|2017 12 6|!
 103 | |chilMinYear|-2.2|!
 104 | |chilMinYearTime|2017 1 9|!
 105 | |chilMinAll|-2.2|!
 106 | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|11.6 C|!
 109 | |chilMaxTodayTime|00:13|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|10.9C|!
 112 | |tempActExtra1|10.9C|!
 113 | |tempActExtra2|11.6C|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|11.6C|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|11.9|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|0|!
 121 | |daysHigh|0|!
 122 | |daysLow|0|!
 123 | |daysXLow|0|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|1016.2 hPa|!
 128 | |baroDelta|+0.1hPa/hr|!
 129 | |baroTrend|+0.1hPa/hr|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|1015.4 hPa|!
 132 | |baroMinTodayTime|04:44|!
 133 | |baroMinYday|1008.4 hPa|!
 134 | |baroMinYdayTime|01:25|!
 135 | |baroMinMonth|1008.0|!
 136 | |baroMinMonthTime|2017 12 16|!
 137 | |baroMinYear|997.8|!
 138 | |baroMinYearTime|2017 3 11|!
 139 | |baroMinAll|975.0|!
 140 | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|1016.8 hPa|!
 143 | |baroMaxTodayTime|02:54|!
 144 | |baroMaxYday|1016.4 hPa|!
 145 | |baroMaxYdayTime|23:46|!
 146 | |baroMaxMonth|1031.0|!
 147 | |baroMaxMonthTime|2017 12 6|!
 148 | |baroMaxYear|1031.6|!
 149 | |baroMaxYearTime|2017 2 16|!
 150 | |baroMaxAll|1043.4|!
 151 | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|87|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|+3|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|74|!
 159 | |humiMinTodayTime|00:54|! 
 160 | |humiMinYday|76|!
 161 | |humiMinYdayTime|18:43|!
 162 | |humiMinMonth|29|!
 163 | |humiMinMonthTime|2017 12 6|!
 164 | |humiMinYear|15|!
 165 | |humiMinYearTime|2017 8 26|!
 166 | |humiMinAll|5|!
 167 | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|90|!
 170 | |humiMaxTodayTime|'06:28|!
 171 | |humiMaxYday|93|!
 172 | |humiMaxYdayTime|01:38|!
 173 | |humiMaxMonth|94|!
 174 | |humiMaxMonthTime|2017 12 16|!
 175 | |humiMaxYear|94|!
 176 | |humiMaxYearTime|2017 1 11|!
 177 | |humiMaxAll|100|!
 178 | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|77|!
 181 | |humiActExtra1|-100|!
 182 | |humiActExtra2|-100|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|0.0|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|0.2|!
 189 | |rainRateMaxYday|0.0|!
 190 | 
 191 | |lastRained|18/12/2017 05:51|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|0.0|!
 194 | |rainHourMaxToday|3.3|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday| 3.3 mm|!
 198 | |rainYday|16.8 mm|!
 199 | |rainWeek|59.8|!
 200 | |rainMonth|102.9 mm|!
 201 | |rainYear|606.5 mm|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|9|!
 210 | |rainDayYear|77|!
 211 | |rainDaysWithNo|'0|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|0.2|!
 214 | |etYday|0.5|!
 215 | |etMonth|19.0|!
 216 | |etYear|1293.5|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|0.0 km/h|!
 221 | |gustAct|0.0 km/h|!
 222 | |windActDsc|N|!
 223 | |windActDir|9 |! 
 224 | 
 225 | |windBeafort|0|!
 226 | 
 227 | |windAvgDir|6|!
 228 | 
 229 | |gustMaxToday|24.1 km/h|!
 230 | |gustMaxTodayTime|05:28|!
 231 | |gustMaxYday|29.6|!
 232 | |gustMaxYTime|10:17|!
 233 | |gustMaxMonth|48.3|!
 234 | |gustMaxMonthTime|2017 12 1|!
 235 | |gustMaxYear|67.5|!
 236 | |gustMaxYearTime|2017 10 23|!
 237 | |gustMaxAll|88.8|!
 238 | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 239 | 
 240 | |fromdistance|km|!
 241 | |windrunToday|32.44|!
 242 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 243 | |uvAct|0.0|!
 244 | 
 245 | |uvMaxToday|0.0|!
 246 | |uvMaxTodayTime|00:00|!
 247 | |uvMaxYday|1.0|!
 248 | |uvMaxYdayTime|10:12|!
 249 | |uvMaxMonth|2.1|!
 250 | |uvMaxMonthTime|2017 12 1|!
 251 | |uvMaxYear|7.3|!
 252 | |uvMaxYearTime|2017 5 28|!
 253 | |uvMaxAll|9.5|!
 254 | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 255 | 
 256 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 257 | |solarAct|54|!
 258 | |solarActPerc|14|! 
 259 | 
 260 | |solarMaxToday|84|!
 261 | |solarMaxTodayTime|10:17|!
 262 | |solarMaxYday|399.0|!
 263 | |solarMaxYdayTime|10:13|!
 264 | |solarMaxMonth|645.0|!
 265 | |solarMaxMonthTime|2017 12 12|!
 266 | |solarMaxYear|1220.0|!
 267 | |solarMaxYearTime|2017 5 28|!
 268 | |solarMaxAll|1339.0|!
 269 | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 270 | 
 271 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 272 | |fromheight|ft|!
 273 | |cloudHeight|1041|!
 274 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 275 | |fcstTxt|increasing clouds with little temp change, precipitation possible within 24 to 48 hrs.|!
 276 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 277 | |moonrise|07:35|!
 278 | |moonset|17:40|!
 279 | |lunarPhasePerc|0%|!
 280 | |lunarAge|Moon age: 0 days,2 hours,6 minutes,0%|!
 281 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 282 | |wsVersion|10.37S|!
 283 | |wsBuild|59|!
 284 | |wsHardware|          ?|!
 285 | |wsUptime|4 Days 1 Hours 6 Minutes 5 Seconds|!
 286 | |-------------------------------------- soil
 287 | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 288 | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 289 | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 291 | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 292 | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 293 | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 294 | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 295 | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 296 | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 298 | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 299 | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 300 | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 301 | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 302 | 
 303 | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 304 | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 305 | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 306 | |soilMoistMaxMonthTime|2017 12 1#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYearTime|2017 1 1#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 311 | 
 312 | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 313 | 
 314 | |leafTempAct|-- --|!
 315 | |leafWetAct|0.0#0.0|!
 316 | |leafWetMaxToday|-100.0#-100.0|!
 317 | |leafWetMinToday|100.0#100.0|!
 318 | |-------------------------------------- trends 10.9
 319 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 320 | |tempArray|10.9C#10.9#10.8#10.8#10.7#10.6#10.4#10.4#10.4#10.4#10.3#10.1 |!
 321 | |windArray|0.0 km/h#0.0#0.0#0.0#0.0#3.7#3.7#5.6#5.6#5.6#3.7#0.0 |!
 322 | |gustArray|0.0 km/h#0.0#0.0#0.0#0.0#5.6#5.6#7.4#7.4#11.1#5.6#0.0 |!
 323 | |wdirArray|N# N # N # N # N # N # N # N # N # N #NNW# N |!
 324 | |humiArray|87#86#85#84#83#83#84#84#84#84#84#87 |!
 325 | |baroArray|1016.2 hPa#1016.2#1016.1#1016.1#1016.2#1016.2#1016.1#1016.0#1016.0#1016.0#1016.1#1016.0 |!
 326 | |rainArray| 3.3 mm#3.3#3.3#3.3#3.3#3.3#3.3#3.3#3.3#3.3#3.3#3.3 |!
 327 | |solarArray|54#12#15#18#10#21#18#20#13#14#21#25 |!
 328 | |uvArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather