Ευχαριστούμε που συμβάλλετε στη διατήρηση της σελίδας μας.

Thank you for your donations, it really helps to maintain the page.

Meteo Stats And More

Στατιστικά Καιρού Και Άλλα


Δείκτης πυρκαγιάς (FWI)

Κάμερα Ρωμανού more information Romanos Cam


Ιστιοπλοικός Όμιλος Πάτρας more information Istioploikos Omilos Patras


Ραντάρ Κεραυνών more information blitzortung!


Ραντάρ Βροχής more information rain snow radarΚαταιγίδες Από : 24-03-2018 01:00 Μέχρι : 25-03-2018 00:59 προειδοποίηση για : Καταιγίδες Επίπεδο : Κίτρινο info button

Display key values and files

uploadWD/tagsWD.txt - dated: 24-03-2018 09:55

  1 | |pagename|tags.wd.txt|!   
  2 | |version|3.00 2015-6-07 10:00:00|!
  3 | |datetime|20180324061700|
  4 | 
  5 | |date|2018 03 24|!
  6 | |time|06 17 00|!
  7 | 
  8 | |wdCurCond|Dawn|!
  9 | |wdCurIcon|19|!
  10 | 
  11 | |fromtemp|C|!  // = 'C', 'F', (or '∞C', '∞F', or '°C', '°F' )
  12 | 
  13 | |tempAct|8.4C|!
  14 | |tempDelta|-0.2|!
  15 | |apparentsolartemp|7.3|!
  16 | |tempMinToday|8.3C|!
  17 | |tempMinTodayTime|01:07|!
  18 | |tempMinYday|8.7 C|!
  19 | |tempMinYdayTime|19:23|!
  20 | |tempMinMonth|6.3|!
  21 | |tempMinMonthTime|2018 3 1|!
  22 | |tempMinYear|3.7|!
  23 | |tempMinYearTime|2018 1 26|!
  24 | |tempMinAll|-0.4|!
  25 | |tempMinAllTime|2017 1 9|!
  26 | |tempMinRecordToday|8.8|!       # The minimum temperature reached for this day, from your data records
  27 | |tempMinRecordTodayYear|2013|!   # The year the above reading was reached
  28 | 
  29 | |tempMaxToday|10.0C|!
  30 | |tempMaxTodayTime|00:00|!
  31 | |tempMaxYday|14.9 C|!
  32 | |tempMaxYdayTime|09:02|!
  33 | |tempMaxMonth|25.9|!
  34 | |tempMaxMonthTime|2018 3 5|!
  35 | |tempMaxYear|25.9|!
  36 | |tempMaxYearTime|2018 3 5|!
  37 | |tempMaxAll|41.5|!
  38 | |tempMaxAllTime|2013 8 14|!
  39 | |tempMaxRecordToday|25.1|!       # The maximum temperature reached for this day, from your data records
  40 | |tempMaxRecordTodayYear|2013|!   # The year the above reading was reached
  41 | 
  42 | |dewpAct|6.6C|!
  43 | |dewpDelta|+0.3|!
  44 | 
  45 | |dewpMinToday|6.1 C|!
  46 | |dewpMinTodayTime|05:18|!
  47 | |dewpMinYday|5.5 C|!
  48 | |dewpMinYdayTime|09:13|!
  49 | |dewpMinMonth|-1.2|!
  50 | |dewpMinMonthTime|2018 3 10|!
  51 | |dewpMinYear|-6.2|!
  52 | |dewpMinYearTime|2018 1 18|!
  53 | |dewpMinAll|-15.2|!
  54 | |dewpMinAllTime|2013 4 29|!
  55 | 
  56 | |dewpMaxToday|7.1 C|!
  57 | |dewpMaxTodayTime|05:06|!
  58 | |dewpMaxYday|9.9 C|!
  59 | |dewpMaxYdayTime|13:09|!
  60 | |dewpMaxMonth|14.4|!
  61 | |dewpMaxMonthTime|2018 3 4|!
  62 | |dewpMaxYear|14.4|!
  63 | |dewpMaxYearTime|2018 3 4|!
  64 | |dewpMaxAll|25.0|!
  65 | |dewpMaxAllTime|2013 8 28|!
  66 | 
  67 | |appTemp|7.3|!
  68 | 
  69 | |appTempMinToday|--|
  70 | |appTempMinTodayTime|--|
  71 | |appTempMinYday|--|
  72 | |appTempMinYdayTime|--|
  73 | 
  74 | |appTempMaxToday|--|
  75 | |appTempMaxTodayTime|--|
  76 | |appTempMaxYday|--|
  77 | |appTempMaxYdayTime|--|
  78 | |FWIfwi|0.1|
  79 | 
  80 | |heatAct|8.4C|!
  81 | |heatDelta|??|!
  82 | 
  83 | |heatMaxToday|10.0 C|!
  84 | |heatMaxTodayTime|00:00|!
  85 | |heatMaxYday|14.9 C|!
  86 | |heatMaxYdayTime|09:02|!
  87 | |heatMaxMonth|25.9|!
  88 | |heatMaxMonthTime|2018 3 5|!
  89 | |heatMaxYear|25.9|!
  90 | |heatMaxYearTime|2018 3 5|!
  91 | |heatMaxAll|46.9|!
  92 | |heatMaxAllTime|2013 7 31|!
  93 | 
  94 | |chilAct|8.4C|!
  95 | |chilDelta|--|!
  96 | 
  97 | |chilMinToday|6.7 C|!
  98 | |chilMinTodayTime|05:11|!
  99 | |chilMinYday|6.8 C|!
 100 | |chilMinYdayTime|19:23|!
 101 | |chilMinMonth|4.7|!
 102 | |chilMinMonthTime|2018 3 1|!
 103 | |chilMinYear|2.6|!
 104 | |chilMinYearTime|2018 1 26|!
 105 | |chilMinAll|-2.2|!
 106 | |chilMinAllTime|2017 1 9|!
 107 | 
 108 | |chilMaxToday|9.7 C|!
 109 | |chilMaxTodayTime|00:02|!
 110 | 
 111 | |tempActInside|8.4C|!
 112 | |tempActExtra1|8.4C|!
 113 | |tempActExtra2|8.3C|!
 114 | 
 115 | |fromhudx|C|!
 116 | |hudxAct|8.3C|!
 117 | |hudxDelta|--|!
 118 | |hudxMaxToday|10.0|!
 119 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 120 | |daysXHigh|0|!
 121 | |daysHigh|2|!
 122 | |daysLow|0|!
 123 | |daysXLow|0|!
 124 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 125 | |frombaro|hPa|!        // "mb", "hPa", "in"
 126 | 
 127 | |baroAct|1000.0 hPa|!
 128 | |baroDelta|+0.6hPa/hr|!
 129 | |baroTrend|+0.6hPa/hr|!
 130 | 
 131 | |baroMinToday|998.5 hPa|!
 132 | |baroMinTodayTime|02:32|!
 133 | |baroMinYday|997.5 hPa|!
 134 | |baroMinYdayTime|13:49|!
 135 | |baroMinMonth|993.8|!
 136 | |baroMinMonthTime|2018 3 5|!
 137 | |baroMinYear|992.4|!
 138 | |baroMinYearTime|2018 2 10|!
 139 | |baroMinAll|975.0|!
 140 | |baroMinAllTime|2013 4 7|!
 141 | 
 142 | |baroMaxToday|1000.0 hPa|!
 143 | |baroMaxTodayTime|06:15|!
 144 | |baroMaxYday|1001.2 hPa|!
 145 | |baroMaxYdayTime|00:05|!
 146 | |baroMaxMonth|1020.2|!
 147 | |baroMaxMonthTime|2018 3 1|!
 148 | |baroMaxYear|1032.2|!
 149 | |baroMaxYearTime|2018 1 28|!
 150 | |baroMaxAll|1043.4|!
 151 | |baroMaxAllTime|2013 7 10|!
 152 | 
 153 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 154 | |humiAct|88|!
 155 | 
 156 | |humiDelta|+3|!
 157 | 
 158 | |humiMinToday|81|!
 159 | |humiMinTodayTime|00:00|! 
 160 | |humiMinYday|54|!
 161 | |humiMinYdayTime|09:04|!
 162 | |humiMinMonth|23|!
 163 | |humiMinMonthTime|2018 3 18|!
 164 | |humiMinYear|23|!
 165 | |humiMinYearTime|2018 3 18|!
 166 | |humiMinAll|5|!
 167 | |humiMinAllTime|2013 4 29|!
 168 | 
 169 | |humiMaxToday|90|!
 170 | |humiMaxTodayTime|'01:18|!
 171 | |humiMaxYday|89|!
 172 | |humiMaxYdayTime|19:14|!
 173 | |humiMaxMonth|92|!
 174 | |humiMaxMonthTime|2018 3 19|!
 175 | |humiMaxYear|94|!
 176 | |humiMaxYearTime|2018 1 16|!
 177 | |humiMaxAll|100|!
 178 | |humiMaxAllTime|2013 7 10|!
 179 | 
 180 | |humiInAct|76|!
 181 | |humiActExtra1|-100|!
 182 | |humiActExtra2|-100|!
 183 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 184 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 185 | 
 186 | |rainRateAct|0.0|!
 187 | 
 188 | |rainRateMaxToday|0.7|!
 189 | |rainRateMaxYday|0.0|!
 190 | 
 191 | |lastRained|24/3/2018 03:15|!
 192 | 
 193 | |rainHourAct|0.0|!
 194 | |rainHourMaxToday|5.8|!
 195 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 196 | 
 197 | |rainToday| 8.9 mm|!
 198 | |rainYday|29.7 mm|!
 199 | |rainWeek|53.8|!
 200 | |rainMonth|95.7 mm|!
 201 | |rainYear|378.6 mm|!
 202 | 
 203 | |rainTodayLow|     ?|!
 204 | |rainYdayLow|      ?|!
 205 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 206 | |rainRateYday|     ?|!
 207 | 
 208 | 
 209 | |rainDayMnth|12|!
 210 | |rainDayYear|40|!
 211 | |rainDaysWithNo|'0|!
 212 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 213 | |etToday|0.0|!
 214 | |etYday|0.0|!
 215 | |etMonth|54.8|!
 216 | |etYear|118.5|!
 217 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 218 | |fromwind|kmh|!     //= 'kts','mph','kmh','km/h','m/s','Bft'
 219 | 
 220 | |windAct|3.8 km/h|!
 221 | |gustAct|3.2 km/h|!
 222 | |windActDsc|ESE|!
 223 | |windActDir|113 |! 
 224 | 
 225 | |windBeafort|1|!
 226 | 
 227 | |windAvgDir|113|!
 228 | 
 229 | |gustMaxToday|20.4 km/h|!
 230 | |gustMaxTodayTime|00:00|!
 231 | |gustMaxYday|43.4|!
 232 | |gustMaxYTime|09:20|!
 233 | |gustMaxMonth|46.6|!
 234 | |gustMaxMonthTime|2018 3 19|!
 235 | |gustMaxYear|56.2|!
 236 | |gustMaxYearTime|2018 1 18|!
 237 | |gustMaxAll|88.8|!
 238 | |gustMaxAllTime|2013 4 7|!
 239 | 
 240 | |fromdistance|km|!
 241 | |windrunToday|21.71|!
 242 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 243 | |uvAct|0.0|!
 244 | 
 245 | |uvMaxToday|0.0|!
 246 | |uvMaxTodayTime|00:00|!
 247 | |uvMaxYday|3.8|!
 248 | |uvMaxYdayTime|11:25|!
 249 | |uvMaxMonth|4.4|!
 250 | |uvMaxMonthTime|2018 3 11|!
 251 | |uvMaxYear|4.4|!
 252 | |uvMaxYearTime|2018 3 11|!
 253 | |uvMaxAll|9.5|!
 254 | |uvMaxAllTime|2014 7 23|!
 255 | 
 256 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 257 | |solarAct|0|!
 258 | |solarActPerc|0|! 
 259 | 
 260 | |solarMaxToday|0|!
 261 | |solarMaxTodayTime|00:00|!
 262 | |solarMaxYday|1086.0|!
 263 | |solarMaxYdayTime|11:25|!
 264 | |solarMaxMonth|1086.0|!
 265 | |solarMaxMonthTime|2018 3 23|!
 266 | |solarMaxYear|1086.0|!
 267 | |solarMaxYearTime|2018 3 23|!
 268 | |solarMaxAll|1339.0|!
 269 | |solarMaxAllTime|2014 5 6|!
 270 | 
 271 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 272 | |fromheight|ft|!
 273 | |cloudHeight|956|!
 274 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 275 | |fcstTxt|mostly cloudy and cooler, precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times, windy.|!
 276 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 277 | |moonrise|11:20|!
 278 | |moonset|01:59|!
 279 | |lunarPhasePerc|45%|!
 280 | |lunarAge|Moon age: 6 days,21 hours,0 minutes,45%|!
 281 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 282 | |wsVersion|10.37S|!
 283 | |wsBuild|62|!
 284 | |wsHardware|          ?|!
 285 | |wsUptime|1 Days 11 Hours 40 Minutes 42 Seconds|!
 286 | |-------------------------------------- soil
 287 | |soilTempAct|100.0C#255#255#255|!
 288 | |soilTempMaxToday|-100.0C#-100.0#-100.0#-100.0|!
 289 | |soilTempMaxMonth|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 290 | |soilTempMaxMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|
 291 | |soilTempMaxYear|-50.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 292 | |soilTempMaxYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|
 293 | |soilTempMaxAll|-50.0#0.0#0.0#0.0|!
 294 | |soilTempMaxAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|
 295 | |soilTempMinToday|100.0C#100.0#100.0#100.0|!
 296 | |soilTempMinMonth|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 297 | |soilTempMinMonthTime|2014 4 21#2016 5 7#2016 5 7#2016 5 7|!
 298 | |soilTempMinYear|100.0#100.0#100.0#100.0|!
 299 | |soilTempMinYearTime|2014 4 21#2016 1 1#2016 1 1#2016 1 1|!
 300 | |soilTempMinAll|100.0#0.0#0.0#0.0|!
 301 | |soilTempMinAllTime|2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21#2014 4 21|!
 302 | 
 303 | |soilMoistAct|255.0#255.0#255.0#255.0|!
 304 | |soilMoistMaxToday|-100.0#-100.0#-100.0#-100.0|!
 305 | |soilMoistMaxMonth|255.0#--#--#--|!
 306 | |soilMoistMaxMonthTime|2018 3 1#--#--#--|!
 307 | |soilMoistMaxYear|255.0#--#--#--|!
 308 | |soilMoistMaxYearTime|2018 1 1#--#--#--|!
 309 | |soilMoistMaxAll|255.0#--#--#--|!
 310 | |soilMoistMaxAllTime|2014 4 21#--#--#--|!
 311 | 
 312 | |soilMoistMinToday|1000.0#1000.0#1000.0#1000.0|!
 313 | 
 314 | |leafTempAct|-- --|!
 315 | |leafWetAct|0.0#0.0|!
 316 | |leafWetMaxToday|-100.0#-100.0|!
 317 | |leafWetMinToday|100.0#100.0|!
 318 | |-------------------------------------- trends 8.4
 319 | |trendsMinutes|0 5 10 15 20 30 45 60 75 90 105 120 |!
 320 | |tempArray|8.4C#8.4#8.5#8.6#8.7#8.7#8.7#8.7#8.7#8.7#8.9#8.9 |!
 321 | |windArray|3.8 km/h#3.7#3.7#3.7#0.0#0.0#0.0#5.6#0.0#3.7#3.7#3.7 |!
 322 | |gustArray|3.2 km/h#5.6#5.6#5.6#0.0#0.0#0.0#5.6#3.7#5.6#5.6#5.6 |!
 323 | |wdirArray|ESE#ESE#ESE#NNW#NNW#NNW#NNW#WNW#ESE# SE#ESE# SE |!
 324 | |humiArray|88#88#88#87#87#86#84#85#89#88#88#88 |!
 325 | |baroArray|1000.0 hPa#999.9#999.9#999.8#999.8#999.6#999.3#999.4#998.9#998.7#998.7#998.6 |!
 326 | |rainArray| 8.9 mm#8.9#8.9#8.9#8.9#8.9#8.9#8.9#8.9#8.9#8.9#8.9 |!
 327 | |solarArray|0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0 |!
 328 | |uvArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0 |!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες καιρού μας και σε:


European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Hellas Meteo Network

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather